ԿՏՐԵՄ

ԿՏՐԵՄ
(եցի.) NBH 1-1131 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 9c, 10c, 14c ն. κόπτω, ἁποκόπτω, τέμνω, διχοτομέω, κολοβόω caedo, succido, seco, disseco եւն. Կտուր առնել. հատանել. յատանել. կոտորել. յապաւել. խզել. բաժանել. ... *Կտրել զծայրս ձեռաց եւ ոտից. զգրատս ʼի միջոյ մինչեւ ցեզր: զլեզուն. զծառ. զուռ որթոյ. զմանուկն կամ զծառայն ընդ մէջ. զյղիս: կտրեալ օդն՝ վաղվաղակի յինքն կարկատեցաւ, եւայլն: *Կտրելզոտս նորա սրով: Ի բաց կտրել զսրունս. Խոր. ՟Բ. 31: *կտրել զփրկութեանն վստահութիւն, զյուսոյն փրկանակ: Արկարութիւն յուսոյն կարեցեալ: Կտրեսցի լար, կամ ապաւանդակին պարան: Առ սովորութեանն կտրիլ: Զդաշն կործանողին կտրեցի. Նար.: *Կտրել զգլուխ, զարմատս ցաւոց, զպատճառն. Կանոն.: Երզն. մտթ.: Նանայ.: *Կտրեալ զնա ʼի զօրաց իւրոց՝ փախստական արար: Ի մէջ անցեալ կտրեաց զքրմապետն, եւ փախստական տարաւ. Զենոբ.: *Կտրեաց ʼի կնոջէն: Զերիվարսն կտրել (այսինքն արձակել) արօտի պատճառաւ. Մամիկ.: *Որ կտրէ զվարձս մշակին, որ է քահանայն, ընդ մարդասպանսն համարեալ է: Ժողովուրդն զպտուղ քահանային մի՛ կտրեսցէ. Ոսկիփոր.: ԿՏՐԵԼ. κείρω tondeo, detondeo. Խուզելն զխաչինս. ... *Կտրելն զխաչինս իւր: Ոի՛ կտրեսցես զանդրանիկս հօտից քոց: Կտրէ նաբաղ զհօտս իւր: Զոր զենի պատրուճակս կտրողաց իմոց: Իբրեւ զերամակս կտրելոց, եւայլն: *Զօգիս եւ զայծիս քո ես ոչ կտրեցի. Մծբ. ՟Ժ: *Ոչխարխ պատրաստաբար կտրին, եւ ճնճղուկք մենքենայիւք որսորդաց դիւրաւ ըմբռնին. Եփր. աւետար.: ԿՏՐԵԼ. Խուզել զհերս. փոքրել. ... *Կտրեա՛ զհերս քո, եւ ʼի բա՛ց ընկեա՛: Գերծի՛ր եւ կտրեա՛ (կր.) ʼի վերայ փափուկ որդւոցն քոց: Կտրեաց զվարսս գլխոյ իւրոյ. Երեմ. ՟Է. 29: Միք. ՟Ա. 16: Յոբ. ՟Ա. 20: *Կտրեցի զնա միայնակեաց. Վրք. հց. ձ: *Ո՞վ կտրէ զիս. եւ զի ոչ կամէի աշխարհականի (տալ) կտրել. Վրք. հց. ՟Ի՟Զ: ԿՏՐԵԼ. εὑνουχίζω, ἑκθηλύνω eviro. ներքինացուցանել *Եթէ ոք ʼի քահանայից կտրիցէ զանձն իւր: Որ զինքն կտրեաց, մի՛ լիցի քահանայ, զի անձնասպան է. Կանոն.: *Իշաւարեաց քինացելոց զարու յաւանակս ʼի մատաղութեան կարելոյ. Եզնիկ.: ԿՏՐԵԱԼ (դրամ). Կտրելով պակասեալ՝ խարդախեալ. παρακεκόμμενος adulterinus. *Պղնձախառն էր քո ոսկին, եւ կտրեալք՝ գահեկանքն. Բրս. վաշխ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»