ՊՆԴԵՄ

ՊՆԴԵՄ
(եցի.) NBH 2-0657 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 12c, 14c ն. κρατέω, κατακρατέω firmiter teneo, obtineo, corroboro, fortifico, munio. Գրի եւ որպէս ռմկ. ՊՆՏԵԼ. Պինդ առնել, հաստատել. ամրացուցանել. պնտացնել, ամրցընել. ... *Պնդեա զամուրս քո. եւ պնդեա քան զաղիւս. Նաւում. ՟Գ. 14: *Գօտին պնդէ զերիկամունսն. Եւագր. ՟Դ: *(Աղն) պնդէ, եւ չտայ ժողխել: Աղ անուանեցաւ, եւ զլուծեալ զանդամս մտաց՝ ճշմարտութեամբ պնդեաց. Ոսկ. մ. ՟Ա 15: եւ Ոսկ. զատիկ.: *Զօրէն ջրոյ՝ որ ոչ խողովակաւ պնդիցի, այլ ընդ դաշտ ինչ ծաւալիցի. Առ որս. ՟Գ: *Երկաթ հրացեալ եւ ʼի ջուր թացեալ՝ յառաջին կակղութենէն պնդի. Սարգ. ՟Ա. ՟Է: *Երկիր ʼի բազմակոխութենէ անտի պնդեալ, եւ դժուարավաստակ: Նշանակէ ոսկրն (ոչ բեկեալ՝) զպնդող եւ զծածուկ աստուածութիւնն ʼի մարմինն. Բրսղ. մրկ.: ՊՆԴԵԼ. σφίγγω, συσφίγγω, ἁσφαλίζω stringo, constringo, securum reddo συνάπτω conjungo, copulo. Կապել պնդապէս. կաշկանդել, զօդել յարել, կցել, ծրարել կապկպել. ... *Պնդեցին զտախտակն յօղից նորա մինչեւ ցօղս վակասին: Պնդեսցես զտախտակն ընդ վակասն: Պնդեաց զնա Մի նմա. Ել. ՟Լ՟Թ. 19: ՟Ի՟Թ. 5: Ղեւտ. ՟Ը. 8: 24: *Հրամայեաց չորս ցիցս բեւեռել յերկիր, եւ ընդ այնր պնդել զերանելին. Ճ. ՟Ա.: Պնդել. Սաստկացուցանել. ըստ յն. պաշարել. *Եւս քան զեւս պնդել հրամայեաց զպահ բերդին (այսինքն զպաշարումնն). ՟Ա. Մակ. ՟Ժ՟Ա. 23: ՊՆԴԵԼ. ամփոփել ծրարել. *Պնդեցին զարծաթն գտեալ ʼի տան տէրն. ՟Դ. Թագ. ՟Ժ՟Բ. 10: ՊՆԴԵԼ. συνέχω contineo. Ճնշել, նեղել. զսպել. սեղմել. սըխմել. ... *Ժողովուրդքդ պնդեն եւ նեղեն զքեզ. Ղկ. ՟Ը. 45: *Եթէ կամիցի պնդել, եւ զշունչ առ ինքեան արգելուլ. Յոբ. ՟Լ՟Դ. 14: ՊՆԴԵԼ ԶԱՅԼՍ. որպէս զօրացուցանել, սրտապնդել. պնդագոյնս խրատել. սիրտ տալ. *Խրատեցին՝ պնդեցին, եւ արարին զամենայն զինուորս քրիստոսի. Եղիշ. ՟Գ: *Պնդեցին զնա, թէ պատրաստ տար զյուս՝ որ չբեկի. Ոսկիփոր.: ՊՆԴԵԼ ԶԱՆՁՆ. ըստ յն. Ժուժկալել. ἑγκρατεύομαι contineo me. ինքը զինքը բռնել. *Լուացեալ զերեսս իւր՝ ել, պնդեաց զանձն, եւ ասէ, արկէք հաց. Ծն. ՟Խ՟Գ. 31: ՊՆԴԵԼ ԶՄԷՋ, ԶՄԷՋՍ, ԶԳՕՏԻ. ζωννύω, ἁναζώννυμι, περιζώννυμι cingo, accingo, supercingo, circumcingo. Գօտի ածել, գօտեւորիլ. արիաբար պատրաստիլ. զօրանալ. սօթտըւիլ. ... *Պնդեա զմէջ քո ... եւ երթ յռամաթ գաղաադ: Պնդեա իբր այր զմէջ քո, հարցից զքեզ՝ եւ տուր ինձ պատասխանի: Որով պնդեալ զմէջս մտաց ձերոց՝ զուարթացեալք, բովանդակ սպասիցէք հասելոց ձեզ շնորհացն: Եղիցին գօտիք ձեր պնդեալ ընդ մէջս ... եւ դուք նմանողք մարդկան՝ որ ակն ունիցին տեառն իւրեանց: Պնդեալ զմէջս ձեր ճշմարտութեամբ եւ այլն: *Զմէջս պնդել, ժրանալ, հատանել անցանել զայն ճանապարհն. Ոսկ. մ. ՟Ա. 2: 3

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Полезное


Смотреть что такое "ՊՆԴԵՄ" в других словарях:

  • ԿԱՂԱՄԲ — (ի, ից կամ աց.) NBH 1 1037 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c գ. թ. քէլէմ, քալամ, քէրնէպ, քէրէմպ. յն. գռա՛մվի. լտ. գռամպէ. κράμβη cramba, brassica, caules. իտ. cavoli. Բանջար պարարտ՝ խիտ եւ խոշոր տերեւովք, որ կապէ գլուխ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»