ԲԱԺԱՆԵՄ

ԲԱԺԱՆԵՄ
(եցի.) NBH 1-422 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 11c ն. ԲԱԺԱՆԵՄ ԲԱԺԱՆԻՄ. գրի եւ ԲԱՐԺԱՆԵԼ. μερίζω, διαμερίζω , ἁπονέμω, ἁποδιαστέλλω, διαιρέω partio, dispertio, distribuo, divido Բաժին բաժին կամ մասն մասն առնել զմի ինչ բոլոր , եւ բաշխել, վիճակել. մասն բաժին ընել՝ տալ. բաժնել. ... *Բաժանեցից զաւարն: Տո՛ւր ինձ բաժին. եւ նա բաժանեաց նոցա զկեանս: Ասա՛ ցեղբայր իմ բաժանել ընդ իս զժառանգութիւնն: Բաժանեցէ՛ք զերկիրն եօթն բաժին: Դու բաժանեսցես ժողովրդեանդ այդմիկ զերկիրն: Վիճակաւ բաժանեսցեն զժառանգութիւն նոցա: Բաժանեա՛ զերկիրս զայս ʼի ժառանգութիւն ինն ցեղիցն: Բաժանեաց նոցա ճարակս: Բաժանէ իւրաքանչիւր՝ որպէս եւ կամի: Ոչ բաժանեաց նոցա. եւ այլն: Կամ *Բաժանեցան զհանդերձս իմ ʼի մէջ իւրեանց. Սղ. ՟Ի՟Ա. 19: Մտթ. ՟Ի՟Է. 35. եւ այլն: *Բաժանեցայց զսիւքէմ. Սղ. ՟Ծ՟Թ. 8: ՟Ճ՟Է. 8: *Բաժանեցան աւար ʼի թշնամեաց ընդ եղբարս իւրեանց. Յես. ՟Ի՟Բ. 8: *Բաժանեաց տուն առ տուն, եւ գեօղ առ գեօղ, եւ ագարակ առ ագարակ. Լաստ. ՟Դ: Կամ Բաշխելով սփռել, ծաւալել, ցրուել. *Զայս ամենայն աջողէ մի եւ նոյն հոգի, եւ բաժանէ իւրաքանչիւր՝ որպէս եւ կամի: Երեւեցան նոցա բաժանեալ լեցուք իբրեւ ʼի հրոյ: Բաժանեցից զնոսա ʼի մէջ Յակոբայ, եւ ցրուեցից զնոսա ʼի մէջ Իսրայէլի: Տէր կորո՛ զնոսա, եւ բաժանեա՛: Բաժանեցան նոքա ʼի սրամտութենէ երեսաց նորա. եւ այլն: *Որ բաժանէ զքաղցրութիւն իմաստիցն ʼի քիմս մտաց նոցա. Վրք. հց. ՟Բ: ԲԱԺԱՆԵԼ. διαιρέω, διαμερίζω, ἁφορίζω divido, separo Տրոհել, զատուցանել, անջատել. մեկնել յիրերաց. որոշել. քակել. (եւ ըստ այսմ առաւել կրաւորաբար վարի ի սուրբ գիրս ). բաժնել, զատել. ... *Կտրեաց եւ բաժանեաց ʼի միմեանց. Փիլ. ՟ժ. բան.: *Զհայեցուածսն յերկուս բաժանեալ. Խոր. ՟Գ. 55: *Զմիաւորեալն ինքն ըստ ինքեան բաժանէր ջուր յերկաքանչիւր կողմանս: Յիրարաց բաժանեալ սահմանաւ (զճշմարտութիւն եւ զստութիւն). Պիտ.: *Առ զզօրն, եւ բաժանեաց յիրս առաջս: Եւ անտի բաժանի ʼի չորս առաջս: Բաժանեցաւ ջուրն յայսկոյս եւ յայնկոյս: Բաժանեսցի Իսրայէլ ընդ երկու: Բաժանեսցի հայր յորդոյ, եւ որդի ʼի հօրէ: Ամենայն թագաւորութիւն բաժանեալ յանձն՝ աւերի. եւ այլն: *Բաժանի ʼի մարմնոյն, եւ ոչ բաժանի յընչիցն. Նեղոս.: *Զի մի՛ տգէտ մարդիկ երկմտեալ բաժանեսցին ʼի մեր հաստատուն օրինացս. Եղիշ. ՟Ը: *Եթէ հաւատասջիք, եւ ոչ բաժանեսջիք՝ ʼի միտս ձերʼʼ. այսինքն երկմտեսջիք. Մծբ. ՟Ա: *Երկմտեալ բաժանեցաւ, կամ բաժանէր. Եփր. ել.: ԲԱԺԱՆԵԼ. որպէս Զանազանել. *Զյատուկ բաժանեն քառակի. Պորփ.: *Առնու զգոյացութիւն եւ բաժանէ ʼի մարմին եւ յանմարմին, եւ զմարմինն ʼի ներբուսականն եւ յանբուսականն. Սահմ. ՟Բ: *Յերիս անձինս բաժանեալ, աստուածութեամբ միաւորեալ. Շար.: *Ըստ ձերո՞ց կամաց պարտիցիմ զանձն ինչ բաժանել, եւ ըստ ձերոց հաճոյից վաճառել զարդարութիւն. Սեբեր. ՟Թ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Полезное


Смотреть что такое "ԲԱԺԱՆԵՄ" в других словарях:

  • ԱՆՈՐՈՇ — (ի, ից.) NBH 1 0218 Chronological Sequence: Unknown date, 6c Տ. ԱՆՈՐԻՇ ըստ ամենայն նշ. Որպէս անզանազան. անտարփեր. *Նշանակք բարւոյ եւ չարի եւ անորոշի. զանազանի սեմն՝ բարւոյ, եւ քամն՝ չարի, եւ յաբեթն՝ անորոշի. Փիլ. լին.: Որպէս Անսահման. անհուն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԺԱՆԻՄ — (եցայ.) NBH 1 422 Chronological Sequence: Unknown date հ. Տ. ԲԱԺԱՆԵՄ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԵՄ — ( ) NBH 1 435 Chronological Sequence: 11c ն. ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԵԼ. Բանս ստեղծանել. քերթուածս յօրինել. *Զօրութեամբ բազկի շարագրական բանաստեղծեալ բաժանեմ. Մագ. ՟Ի՟Բ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»