ԴԵՂ

ԴԵՂ
I. (ոյ, ոց. եւ եւս ի, ից.) NBH 1-0608 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 11c, 12c գ. φάρμακον medicina, medicamen, ῤητίνη resina, κολλούριον collyrium Դարման առողջարար հիւանդաց, եւ Սպեղանի վիրաց կամ պատրոյգ. եւ Ծարիր. նմանութեամբ եւ Իրք օգտակարք. Տե՛ս եւ Աղագ. ... *Միթէ դեղ ո՞չ գուցէ ի գաղաադ, կամ բժիշկ ո՞չ կայցէ անդ: Ա՛ռ դեղ ռետին: Առէ՛ք դեղ վիրաց դորա. Երեմ. ՟Ը. 22: ՟Խ՟Ը. 11: ՟Ծ՟Ա. 8: *Դի՛ր դեղ յաչս քո. Յայտ. ՟Գ. 18: *Բարեկամ հաւատարիմ՝ դեղ կենաց. Սիր. ՟Զ. 16: յորմէ եւ Պիտ. *Ըստ նմին օրինակի եւ ոմն ամենիմաստուն արտաբերեաց բանիւ զհաւատարիմ բարեկամս դեղ ասելով կենացʼʼ: *Բժիշկք դեղովքն զառողջութիւն շնորհեն ի շնորհացն աստուծոյ. Յճխ. ՟Ե: *Երգ եւ բան առողջական եւ փրկական՝ դեղք բժշկութեան են. Փիլ. բագն.: *Զդեղին քննել զօգտակարութիւն. Շ. ընդհանր.: *Դեղ՝ վիրաւորին պիտոյ է, եւ ոչ ողջին: Սափոր քո լի է դեղիւ. Վրք. հց. ՟Ժ՟Է: *Հրահանգիւք, եւ ոչ դեղիւք, Պղատ. տիմ.: ԴԵՂ. φάρμακον venenum, veneficium, ὁπός succus, humor Դեղ մահու. մահադեղ. թոյն. ... *Դեղս առ անձամբ իւրով, եւ մեռաւ. ՟Բ. Մակ. ՟Ժ. 13: *Յորմէ բազումք դեղ առեալ սատակեցան. Լաստ. ՟Ի՟Գ: *Դեղ սատակման. Իմ. ՟Ա. 14: *Արար դեղ մահարար, եւ արբոյց տղային. Հ=Յ. նոյ. ՟Ժ՟Ե.: *Որսալ՝ ոչ վարելով դեղիւք պղտորելով զջուրսն. Պղատ. օրին. ՟Է: *Գինի անզգայութեան է դաղ. Փիլ. տեսական.: Իսկ Փիլ. բագն. *Դեղս կազմեն մահուʼʼ. յն. δέλεαρ esca կեր որսալոյ զկենդանիս. Եէմ: ԴԵՂ. Կախարդանք. բժժանք. յուռութք. ծրարք. ... *Այլք եւ ի գետոյ անուանս դեղ իմն հատանեն ... Եթէ՛ դեղ հատանել, եւ եթէ՛ յուռութս յուռթել. Ոսկ. կող. ՟Ը: *Մի՛ առցէ դեղ ի դեղատուէ իմաստնոյ. Սղ. ՟Ծ՟Է. 6. ԵԲՐ. խէպր: ԴԵՂ. χλωρόν, χόρτος, βοτάνη Բանջար, կամ խոտ առողջարար. բոյս բժշկական. *Դեղ դալար. Օր. ՟Ի՟Թ. 23: Ես. ՟Ժ՟Ե. 6: *Ոչ դեղք, եւ ոչ սպեղանիք բժշկեցին զնոսա. Իմ. ՟Ժ՟Զ. 11: ԴԵՂ. ἅλειμμα unguentum Իւղ ըստ արուեստի իւղեփեցաց. օծանելիք. *Որ զդեղսն կազմեն, որչափ անուշահոտք են, արուեստիւ հնարին նախ զայն գործել, որ հանապազ նոյնպէս է. Պղատ. տիմ.: ԴԵՂ. χρῶμα color Ներկ. գոյն կամ երանգ նկարչութեան. ... *Ի սպիտակ եւ ի սեաւ, դեղին եւ կարմիր դեղոց խառնեալ. Արիստ. աշխ.: *Համանման դաղօքն պաճուճանաց. Ագաթ.: *Նկարապաճոյճ դեղով. Յհ. կթ.: *Զպէսպէս երանգս դեղոցն ի կիր ածէ. Լմբ. ատ.: ԴԵՂ. μέλαν atramentum Սեւադեղ. սեւակ. մելան. թանաք. մուր. ... *Քարտիսիւ եւ դեղով գրել. ՟Բ. Յհ. 12. ՟Գ. Յհ. 13: *Եթէ զլիճ մի ծովուց ի յորակութիւն դեղոյ յեղյեղեցից. Նար. ՟Թ: *Աստուածային ձեռամբն անջինջ դեղամբ (դեղով) գրիք, եւ արձակիք յերկնաւոր ազատութիւնն. Եղիշ. ի չարչարանս.: *Դեղ գրոց է առջասպ եւ գխտոր եւ կռիզ. Վրթ. քերթ.: II. ԴԵՂ 2 (-) NBH 1-0608 Chronological Sequence: Early classical, 10c - ԴԵՂ կամ ԹԵՂ. պ. տէլ. այսինքն Դէզ. զեղջ. θημωνία, θημών կամ θημών acevus frugum, cumulus, congeries *Բանիւ նորա եկաց իբրեւ զդեղ ջուր. Սիր. ՟Լ՟Թ. 22: *Խոստովանութիւն, որ զդեղս մեղաց հոսէ իբրեւ զփոշի. Նար. խրատ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Полезное


Смотреть что такое "ԴԵՂ" в других словарях:

  • ԲԺՇԿԱՐԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 488 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c գ. ἱατρεῖον officina medici, vel chirurgi որ եւ ԲԺՇԿԱՆՈՑ. Տուն եւ կրպակ բժշկի, եւ տեղի եւ առիթ բժշկութեան. ... *Ծառայքն ի բժշկարանսն սպասելով. Պղատ. օրին. ՟Դ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՋՆԴԵՂ — (ի, կամ ոյ.) NBH 1 0375 Chronological Sequence: Early classical, 12c գ. (որպէս թէ սեաւ դեղ. կամ արջոյ դեղ.) μελάνθιον melanthium, nigella, git, papaver nigrum . Հատ սեաւ՝ կծու եւ ախորժ համեմ հացի. սեւ սոնիճ կամ շոնիզ. սեւուկ հնտիկ, կամ հընտիկ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇՈՒՓԱՅ — ( ) NBH 2 0492 Chronological Sequence: Early classical, 14c գ. κολλούριον collyrium. Բառ ռմկ. որպէս թ. շիֆա, այսինքն բժշկութիւն. եւ դեղ աչաց. թութի. ծարիր. սիւրմէ. *Քանզի է շուփայ, այսինքն դեղ աչաց. զորմէ ասի, դի՛ր շուփայ յաչս քո, զի տեսցես. Ի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲՈՅԺ — (բուժի, ից.) NBH 1 0123 Chronological Sequence: 6c, 10c, 12c ա. Անբուժելի. անբժշկելի. անբժշկական. անդարմանելի. անփարատելի. որում չիք ապաքինումն եւ դեղ. դեղ չըլլալու, ճար չըլլալու. ... ἁνίατος, ἁθεράπευτος, ἁήκεστος insanabilis, irremediabilis… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՈՒԺԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 510 Chronological Sequence: Unknown date, 7c, 14c ա. φαρμακευτικός Բժշկողական, բուժիչ, բժշկարար, ազատարար. *Ի դեղոցն որ բուժականքն են՝ ներկացողք են ապականողացն ընտանացեալք ʼի մարմնում. Բրս. ծն.: *Զաստուածեղէնն ընդձեռեալ բուժական… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԱՐՄԱՆ — (ոյ, ոց. եւ ի, ից.) NBH 1 0605 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 10c, 11c գ. ἑπιμέλια cura, remedium, χορηγία, δίαιτια suppeditatio, victus, aimentum Ճար, եւ ճարակ. պ. տարու, տէրման. Հնարք. դեղ. հոգ. խնամ. եւ Պարէնք.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԵՂԱԹԱՓ — (ի, ից.) NBH 1 0608 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 13c, 15c գ. ռմկ. դեղթափ. ἁντίδοτος, ον, ἁλεξιφάρμακον antidotum Դեղ որ թափէ զմահադեղ, ի դերեւ հանէ զթոյն. ... *Բռնադատէին զմեծն ներսէս, զի առցէ զդեղաթափն, եւ ապրեսցի. Մեսր. երէց.: Ճ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹՈՅՆ — (թունոյ, ոց, կամ ի, ից, եւ աց.) NBH 1 0818 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c գ. ԹՈՅՆ որ եւ ԹԻՒՆ, թիւնի, ից. ἱός, φάρμακον, τοξικόν venenum, toxicum Դեղ մահու. մահադեղ. դեղ. ժահր. աղու, ... *Թոյնք իժից: Իբրեւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱՇՆԴԵՂ — (ոյ կամ ի) NBH 1 0922 Chronological Sequence: Unknown date, 13c գ. Ըստ ոմանց նոյն ընդ Զրեւանդ. զերավենտ. որ եւ ՍԱՂԱՆԳ. ազգ ցմախի՝ դեղ օգտակար տղայաբերաց: Այլգուցէ լաւ եւս է իմանալ Ռեւանդ, ռէվէնտ. այն է Գաբ՝ զոր կախեն ի փողս խաշանց. եւ այն լինի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱՉԱՓԱՅՏ — (ի, ից.) NBH 1 0924 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c գ. ξύλον, σταυρός lignum sanctae crucis, crux. Փայտ խաչի. խաչ. մանաւանդ սուրբ խաչն յոր բեւեռեցաւ քրիստոս տէրն մեր. *Զմեր մեղս իւրով մարմնովն վերացոյց ʼի խաչափայտն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»