ԼԻ

ԼԻ
(լիոյ, ոց.) NBH 1-0884 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 12c, 13c, 17c ա. πλήρης, μέστος, γέμων plenus. (լծ. յն. բլի՛րիս. լտ. բլէնուս. դղմ. բօ՛լնի. որպէս եւ լիու, է լնում.) ռմկ. լիք, լեցուն. թ. տօլու, պօլ ). Ունօղ ʼի մէջ իւր՝ որչափ ինչ կարէ տանել. լցեալ. զեղուն. առատ. անթերի. ամբողջ. կատարեալ. ճոխ եւ յագեալ. *Լցէ՛ք լի չափով: Լի տամբ իւրով արծաթ եւ ոսկի: Եօթն հասկ՝ լիք եւ գեղեցիկք: Իբրեւ զհոտ անդոյ լիոյ: Ժողովուրդ՝ որ լի է մեղօք: Տուփ լի խնկով: Տունս լի ամենայն բարութեամբք: Վիճակ անդի լի ոստամբ: Եւ ահա լեառն լի էր ձիովք: ամենայն ճանապարհն լի էր հանդերձիւ եւ կահիւ: սեղան քո լի պարարտութեամբ: Բաժակ՝ գինի լի: Շտեմարանք նոցա լի են: Լի հաւատովք: Լի էին ʼի բակրութենէ տեառն: Ճշմարտութեամբ, եւ լի սրտիւ: Սիրտն ասայի եղեւ լի: Զօրացուցանել յամենայն լի սրտից զնա. եւայլն: *Որ լին է մտօքʼʼ. այսինքն առաւելեալ հանճարով. Սիր. ՟Ժ՟Թ. 20: *Որ լին անճառ խնդութեամբ: Որ լին է երանութեամբ. Յճխ. ՟Ժ: *Լի բոլոր համարձակութեամբ: Լի չարեօք. Պիտ.: *Որոց լի են բերանք նոցա ծաղու: Առ յաճախութիւնն զեղուն, առ անբաւութիւնն՝ լի: Փարթամքն ընչիւք ոչ դեգերին առ դուռս լիոցն. Նար. ՟Զ. ՟Խ՟Դ. ՟Ծ՟Թ: *Յագին եւ լիքն՝ կարօտութեամբ նուաղեալ. Համամ առակ.: *որ զամենայն լնուս, եւ դու լի մնաս. Ճ. ՟Ժ.: ԼԻ ԱՒՈՒՐԲՔ. այսինքն Ծերացեալ, կամ լցեալ զժամանակ բազմամեայ: Ծն. ՟Ի՟Ե. 8. եւայլն: *Բարիոք եւ լի (աւուրբք) գնացին աստի, եւ ոչ հասին ʼի տարեկան փրկութեանն. Համամ առակ.: մ. ԼԻ. Ի ԼԻ. մ. Լի գոլով. լիութեամբ. լրիւ. անպակաս. ամենայնիւ. իսպառ. տիրապէս. լեցուն, լման. ... *Լի չոքոյ, եւ ունայն դարձոյց զիս տէր. Հռութ. ՟Ա. 21: *Լի գեր ʼի վերոյ համարեալ է ախորժակ. Պիտ.: *Լի, եւ ոչ կարօտեալ մխիթարեցաք ձերովք հրովարտակօք. ՟Ա. Մակ. ՟Ժ՟Բ. 9: *Այս ʼիյոբ օրինակ, բայց ʼի քրիստոս լի՛ բովանդակի. Տօնակ.: *Լի՛ քարշէ պինդ զլայնալիճնʼʼ. այսինքն որչափ կարէր ձգտիլ. Խոր. ՟Ա. 10: *Զամենայն զոր ասացեր, որպէս վայել է քում իմաստութեան. Փարպ.: *Լի՛ զօրէնսն եւ զպատուիրանս կատարեցի. Վանակ. յոբ.: *Լի արժանաւ որապէս նմա արասցուք զաշխարհագովութեանցն տալ մրցանակ: Փութանակի եւ լի ամենայն ճեպով. Պիտ.: *որպէս այգի ողկուզալի, կամ ձիթենի պտղով ʼի լի. Շ. եդես.: *Եւ էր հասակ սրբոյ կուսին՝ երկայն, սպիտակ, շնորհիւ ʼի լին: Որպէս ծընունդ հրնշիւք կուսին, նոյնպէս սնունդն բարեօք ʼի լին. Ներս. մոկ.: ա.մ. ԼԻ ԿԱՏԱՐԵԱԼ. ԼԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿ. ա.մ. ռմկ. լեփ լեցուն, կատարեալ, բոլոր բովանդակ. ... *Աւուրք իմ ի կատարեալ գտցին ʼի նոսա. Սղ. ՟Հ՟Բ. 10: *Բանն աստուած լի կատարեալ ստեղծ ինքեան մարմին՝ բովանդակ հոգւով մտօք, եւ ամենայնիւ որ ինչ է ʼի մարդ, բայց ʼի մեղաց. Պրոկղ. ներբ. ղկ.: *Ի լի կատարեալ կամաց մերոց խորհեցաք տալ նոցա թողութիւն: Ի լի կատարեալ կամօք զգեցաւ զբնութիւնս մեր: Օգտեցան լի կատարեալ. Եւս. պտմ. ՟Ը. 17: ՟Թ. 7: ՟Ժ. 4: *Թէպէտ եւ խափանեցաւ թագաւորութիւնն, սակայն լի կատարեալ որպէս եւ այսօր՝ ոչ երբէք: Ոչ լի կատարեալ տրտմեցաւ: Ոչ լի կատարեալ սրբէին նոքա: Ամենայն օրէնքն լի կատարեալ տուան օրհնութեամբք եւ անիծիւք: Ոչ կարէ զերկոսին լի կատարեալ ատել. զի ացն՝ որ ոչն լի կատարեալ ատեցաւ, ոչ կարէ լի կատարեալ օրէնք. Մծբ. ՟Բ: *Լի բովանդակ զպարտսն հատուցաք. Սարգ. ՟բ. պ. ՟Ա: *Զպատմութին սքանչելեաց նորա լի բովանդակ լսելի առնել ացլոց. Լմբ. սղ.: *Ժառանգեցոյց նոցա զերկիրն, այլ ոչ հանգեանʼի նմա լի բովանդակ, որպէս աստուածն զի հանգեաւ ʼի գործոց անտի իւրոց լի բովանդակ. Եփր. եբր.: ԼԻ ԱՌՆԵԼ. լնուլ լցուցանել. *Լցին զզօրսն խռովութեամբ, եւ լի արարին ահիւ եւ դողութեամբ. ՟Գ. Մակ. ՟Զ. 15: *Մնչեւ ʼի ծագս երկրի լի առնել զքարոզութիւն բանին կենաց: Մինչեւ ʼի լիւրիկիա ինձ եհաս լի առնել զաւետարանն ՟Աստուծոյ. Ագաթ.: *Ըստ իւրեքանչիւր վիճակեցելումն աշխարհաց, ուր հրամայեցաւ նոցա լի առնել զաւետարանն քրիստոսի. Եղիշ. յառաքեալս.: ա. ԼԻ ԵՒ ԼԻ. (1-0886) ա. Լիուլի. լի կատարեալ. լի բովանդակ. ընդարձակ լիակատար. անթերի ամենայնիւ. առաւել քան զառաւել. իսպառ. լեփ լեցուն. ... *Տեսանե՞ս զմարդասիրութիւնն աստուծոյ լի եւ լի (յն. զմարդասիրութեանն աստուծոյ լայնութիւն). հարիւր ամ ձգեց զժամանակն. Կոչ. ՟Բ: *Մինչեւ ʼի կողմանս լիւրիկեցւոց լի եւ լի առնէր զաւետարանն. Սարգ. ՟ա. պ. ՟Դ: *Լի եւ լի կատարեալ ʼի գլուխ եհան. Լմբ. սղ.: *Լի եւ լի պարսպաւորէ անմերձենալի ամրութեամբ. Արծր.: *Իբրեւ օտարք եւ խոտեալք ... լի եւ լի հրաժարեսցուք ʼի նոցանէ. Եւս. պտմ. ՟Գ. 25: *յիշխանացն լի եւ լի հարկանի. զի սովորութիւն է իշխանաց՝ վասն սակաւ՝ սխալանց մեծ պատուհաս ածել. Լմբ. առակ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

ПолезноеПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»