ԱՅՑ

ԱՅՑ
(-) NBH 1-0099 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 12c գ. (լծ. հայեացք. ա՛չս, ակն. եւ հայց). դիտողութիւն եւ խուզարկութիւն լաւաց եւ վատթարաց, լաւութեան կամ կարօտութեան, եւ յանցաւորութեան. տեսչութիւն, խնամ. եւ վրէժխնդրութիւն: Տե՛ս եւ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ, եւ ՀԱՆԴԷՍ: *Ոչ կայր նոցա (յանցաւորաց) այց եւ խնդիր. Խոր. ՟Գ. 27: *Վասն որոյ եւ ձեզ այց եւ խնդիր եղեալ Հայաստան աշխարհիս. Ագաթ.: ԱՅՑ ԱՌՆԵԼ. ἑπισκοπέω, ἑπισκέπτομαι inspicio, observo, visito դիտել. զննել. հայել. նայել. աղէկ մը նայիլ, աչք անցնել. ... *Ա՛յց արա եւ տե՛ս ʼի տունս պահպանութեանց գրոց յիշատակարանաց: Այց արար՝ խնդրեաց եւ եգիտ ʼի տունս թագաւորաց: Կային ʼի վերայ գործոյն, եւ վերակացուքն նոցա ղեւտացիք՝ այց առնել: Ես ինքնին խնդրեցից զխաշինս իմ, եւ այց արարից դոցա: Եւ անդ այց արարից ընծայից ձերոց. եւ այլն: Որպէս եւ Ղկ. ՟Ա. 48. *Հայեցաւ ʼի խնորհութիւն աղախնոյ". յն. վերահայեցաւ. ʼի Ժմ. ասի. *Այց արար ʼի վերայ խոնարհութեան": *Որոց (բանից) եթէ ոք խնամով այց արասցէ, գտցէ բազմապատիկ. Սարգ. յկ. ՟Դ: Կամ հայել ʼի կարօտութիւն եւ ʼի պէտս, եւ խնամարկել. *Այցելութեամբ այց արասցէ ձեզ Աստուած, եւ հանցէ զձեզ յերկրէս յայսմանէ: Յայցելութեան՝ յորում այց արասցէ ձեզ Աստուած, հանջիք եւ զիմ ոսկերս: Ուրախ եղեւ, զի արար Աստուած այց որդւոցն Իսրայէլի: Եւ այց արար Տէր Աննայի, եւ յղացաւ: Ո՞վ է որդի մարդոյ, թէ այց ինչ արասցես դու նմա: Ա՛յց արա այգւոյս այսմիկ, եւ դարմա՛ն տար սմա: Ա՛յց արա մեզ ʼի փրկութեան քում: Այց արար Աստուած ժողովրդեան իւրում ʼի բարութիւն. եւ այլն: Կամ ʼի տես երթալ. տեսանել եւ յանձանձել. ... *Այց արար Սամփսոն կնոջ իւրում. Դատ. ՟Ժ՟Ե. 1: Ի սոյն եւ ʼի նախընթաց առումն անխտիր հայի ասելն. *Ես ինքնին խնդրեցից զխաշինս իմ, եւ այց արարից դոցա: Որովք այց արասցէ մեզ ( Ժմ. երեւեցաւ) արեգակն ʼի բարձանց. եւ այն: *Կենդանի մաղթանք նորա այց ինձ արասցէ: Ոչ ձեռն կարկառի առ կիրս վտանգաւորին՝ այց առնել նմին. Նար. ՟Ժ՟Ա. ԺԹ: *Այց արարեր կորուսելոյն: Ա՛յց արա փրկիչ յուսացելոցս ʼի քեզ. Շար.: Կամ վրէժ խնդրել. քննութեամբ պատուհասել ʼի հատուցումն. *Յաւուր՝ յորում այց արարից, ածից ʼի վերայ նոցա զմեղս իւրեանց: Այց արարից մեղաց նոցա: Եւ այց արարից ʼի վերայ նոցա՝ որ նստէին յերկրին Եգիպտացւոց, որպէս արարի այց Երուսաղէմի, սրով եւ սովու: Այց արարից անօրէնութեան մանկութեան քո. եւ այլն: ՅԱՅՑ ԵԼԱՆԵԼ. Նոյն ընդ վ. (=ԱՅՑ ԱՌՆԵ)Լ ըստ պէսպէս նախկին առմանց. *Եւ Տէր յայց ել Սառայի, որպէս եւ ասաց: Զի ելեալ է նոցա յայց Տէր Աստուած իւրեանց: Յայց ել, եւ ծանեաւ Աստուած զիւրսն: Օրհնեալ Տէր Աստուած Իսրայէլի, զի յայց ել մեզ. եւ այլն: *Զի Աստուած գթած է եւ մարդասէր, յայց ել ձեզ, եւ ետես. Ագաթ.: *Ո՜րչափ դու ինձ ահա յայց ելեալ առաւել ողորմեսցիս: Փոխանակ զի ես ոչ խնդրեցի հետեւել լուսոյդ, դու ելցես ինձ յայց. Նար. ԼԴ. ԾԵ. ՀԸ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Полезное


Смотреть что такое "ԱՅՑ" в других словарях:

  • ԱԳՈՆԻՍՏԱՅՔ — (այց.) NBH 1 0003 Chronological Sequence: Early classical գ. ἁγονισταί certatores Մրցողք, դէմընդդէմ ոսոխք ʼի խաղս ագոնի. փէհլիւվանլար. *Ագոնիստայքն աթղեստայք կոչէին. Եւս. քր. ՟Շ՟Ա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՇԽԱՐՀԱՅՔ — (այց.) NBH 1 0263 Chronological Sequence: 6c գ. Աշխարհամէջք. ցամաքային կողմանք. *Կարծիս տայ (ծովն) յարձակել ʼի յաշխարհայս. Պիտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾՈՎԵԶԵՐԱՅՔ — (այց.) NBH 1 1025 Chronological Sequence: Early classical, 13c, 14c ա.գ. որպէս Ծովեզերեալք. *Ամենայն քարաքք ծովեզերայք. Վրդն. պտմ.: *Երկիր նեփթաղեմի, եւ այլն ծովեզերայքդ. Ոսկ. ես.: *Միանգամայն եւ զծովեզերայսն որսասցէ. Երզն. մտթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱԳԱԳԱՅՔ — (այց կամ այից.) NBH 2 0001 Chronological Sequence: 10c գ. Հնչումն ձայնից ընդ հագագն. արտաբերութիւն. տառ եւ վանկ եւ բառ հնչեալ. *Աշակերտեալ՝ ըստ հայեցէն հագագայս սիղոբայից զլեզուն նորոգէին. Յհ. կթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱԿՈՏՆԱՅՔ — (այց.) NBH 2 0008 Chronological Sequence: Unknown date, 6c ՀԱԿՈՏՆԱՅՔ ՀԱԿՈՏՆԵԱՅՔ. Տ. ԸՆԴԴԻՄՈՏՈՒՆՔ. Ոմանք երկբայաբար ունին զգոյացութիւն. որպէս անաստղ երկինն, եւ հակոտնայքնʼʼ. հին տպ. հակոտնեայքն. Սահմ. ՟Ա. 1: *Հակոտնեայք. գլուխ նոցա ʼի վայր հանապազ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԵՐԵՍԻՈՎՏԱՅՔ — (այց.) NBH 2 0093 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 9c, 11c, 12c ՀԵՐԵՍԻՈՎՏԱՅՔ կամ ՀԵՐԵՍԻՈՏԱՅՔ ՀԵՐԵՍԻՈՎՏՔ կամ ՀԵՐԵՍԻՈՏՔ. Բառ յն. αἰρεσιώτης, τες . այսինքն Հերետիկոսք. Կոչ. ՟Զ. ստէպ: *Այս սովորութիւն ասէ հերեսիովտացն է, այսինքն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԵՐԵՍԻՈՏԱՅՔ — (այց.) NBH 2 0093 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 9c, 11c, 12c ՀԵՐԵՍԻՈՎՏԱՅՔ կամ ՀԵՐԵՍԻՈՏԱՅՔ ՀԵՐԵՍԻՈՎՏՔ կամ ՀԵՐԵՍԻՈՏՔ. Բառ յն. αἰρεσιώτης, τες . այսինքն Հերետիկոսք. Կոչ. ՟Զ. ստէպ: *Այս սովորութիւն ասէ հերեսիովտացն է, այսինքն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՍՆԱՅՔ — (այց.) NBH 2 0211 Chronological Sequence: 6c ԸՍՏ ՄԱՍՆԵԱՅՔ. որ եւ ԸՍՏ ՄԱՍԱՆՑՆ, ԸՍՏ ՄԱՍԻՆՑՆ. τὰ κατὰ μέρος . իբրու particulares, ria. Հելլենաբանութիւն. Մասնականք. մասնաւորք. *Ըստ մասնեայքն եւ ըստ իւրաքանչիւրքն ներհակք ʼի բազմութիւն միշտ բաժանեալ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆՄԱՆԱՄԱՍՆԱՅՔ — (այց) NBH 2 0431 Chronological Sequence: 6c ա.գ. ՆՄԱՆԱՄԱՍՆԱՅՔ կամ ՆՄԱՆԱՄԱՍՆԵԱՅՔ. Նմանամասունք. *Սկզմունս ամենայնն բացակատարէ զչորս տարերս. եւ ʼի նոցանէ ʼի բաց կատարէ զնմանամասնայսն. եւ ʼի նմանամասնեայցն զգործիականսն, եւ ʼի գործիականացն զմարդկային …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0100 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 14c գ. ἑπισκοπή, ἑπίσκεψις inspectio, visitatio Այց. այց առնելն. յայց ելանելն. որպէս դիտողութիւն. տեսութիւն. զննութիւն. քննութիւն. հանդէս. մտադրութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»