Ն 3

Ն 3
(-) NBH 2-382 Chronological Sequence: 6c, 7c նխ. Նախդիր անպէտ՝ նախ քան զձայնաւոր տառս. իբր ըն. որ է յն. ἑν լտ. in ʼի հին թարգմանութեան մակացութեանց կազմէ զհոլով ներգոյական. որպէս ʼի. յ. *Նʼենթակայում ոչ յումեք է: Նʼենթակայում՝ որ ն՝ումեք: Նʼենթակայոջքն. ʼի ն՝ ենթակայոջացն (այսինքն յայնցանէ՝ որ յենթակայում են): Յաղագս որոյ ն՝այլս ճառելի է: Զն՝այսմ տեղւոջ ասիցեալ պակասութիւնս: Նʼերկոսին ամանակս: Ոչ միայն ն՝որակութեան, այլ եւ ն՝այլս գտանեմք ստորոգութիւնս: Որպէս ն՝ամանոջ (այս ինքն յամանի): Ըն մարմնոջ կենդանեաց, ն՝ոգւոյն մարդոյն (այս ինքն ʼի մարմնի, յոգւոջ). Արիստ. ստէպ: *Ի ներում զինչ էն ստորոգեալ. ʼի ներում որպիսի ինչʼʼ. այսինքն յորում, յում. Պորփ.: Եւ երբեմն կազմէ զբացառական. որպէս ʼի. առ ʼի. յ. իբր յն. ἑκ, ἑξ լտ. ex, e. *Բարդիցն զարմանազանութիւնք, են որ յերկուց աւարտելոց են, են որ ըմպակասեցելոց եւ ʼնաւարտեցելոյ: Մեծասարն ʼներկայանէ եւ ʼնաղօտէ. մեծավերջն ʼնաղօտէ եւ ʼներկայնէ. անգայտն ʼներկուց աղօպաց: Վերջատանջն ʼներկուց ʼնաղօտաց, եւ ʼիեզէ ʼներկարէ. եւ այլն. Թր. քեր.: *Հուր եւ ջուր, եւ այլ այսպիսիք, ʼնորոց եւ կենդանին բաղկացեալ է. Արիստ. առինչ.: (Այսոքիկ եդան առ իմանալ. այլ վարել ո՛չ երբէք է օրէն): Ն. Իբր բաղադրական մասնիկ՝ բնական բաղադրութեամբ ʼի սկիզբն բառից՝ սաստկացուցանէ զոյժ նշանակութեան նոցա. որպէս Ըն, ներ, ʼի ներքս, տիրապէս, քաջ, եւ այլն: Յայտնի օրինակաւ տեսանես ʼի ձայնքս, Հայիմ, Նայիմ. Հիւթ, Նիւթ. Կրթիմ, Նկրտիմ. եւ Նեցուկ, որպէս յեցուկ կամ գործի յենլոյ. Զիստ, Նիստ: Որպէս եւ Նստիմ. ըստ լտ. սէ՛տէօ. իսկ սէ՛տէս. լծ. ընդ թ. սէտիր. յն. է՛տրա, գաթէ՛տրա: Եւ առաւել անյայտ օրինակաւ տե՛ս ʼի բառսդ, Նախ, Ներել, Ներքոյ կամ ʼի ներքս. եւ այլն: ՆԵՐՈ՛ՒՄ, կամ ՆʼԷՐՈ՛ՒՄ. (2-0421) այսինքն Յորում. յո՛ւմ. (ʼի ն, էր, էրո՛ւմ.) ἑν ᾦ in quo. *Նʼերում զինչ. ն՝երում որպիսի ինչ. Պորփ.: *Սեռ է, որ ըստ յոլովից տարբերեցելոց տեսակաւ՝ ʼի ն՝երում զի՛նչ էն ստորոգեալ: Յասելն՝ ʼի ն՝երում զինչ էին, որոշէ ʼի տարբերութենէ (որ է ʼի ն՝երում որպիսի ինչ), ʼի յատկէ եւ ʼի պատահմանէ (որ են ն՝երում որպիսի): Այս սեռ ʼի ն՝երում զինչ էումն ստորոգի. իսկ պղատոնականքն սեռք ʼի ն՝եր որպիսի ինչ էումն ստորոգին. եւ ն՝եր որպիսի ինչ էն ընդ որակութեամբ է. Անյաղթ պորփ.: *Կէտ աւարտեալ հոգին սուրբ. ն՝երումն (այսինքն յորում, որով, կամ ըստ որում) աւարտէ զեկեղեցի սուրբ՝ հրաշափառագոյն կոչմամբ եւ եօթնարփետն շնորհօք. Քեր. քերթ.: (Այսոքիկ եդան առ իմանալոյ, եւ ոչ հետեւօղ լինելոյ):

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

ПолезноеПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»