ՊԱՐՈՒՐԵՄ


ՊԱՐՈՒՐԵՄ
(եցի.) NBH 2-0638 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c ն. περιλαμβάνω, περιγράφω complector, circumscribo ἑμφιλοχωρέω adhaereo. (Արմատն է պարոյր. կամ Պար, որպէս շուրջ. եւ ուր). Պարունակել. պարագրել. պարփակել. բովանդակել. շուրջ պատել. յարիլ. *Զիա՞րդ ովկիանոս արտաքուստ զերկիր զօրէն պարսպի շուրջ առեալ փակեաց ... եւ պարունակելով եզերք ծովուն զհիւղէն. Փիլ. յովն.: *Սիւն լուսոյ ըստ օրինակի ծիածանի իջեալ յերկնից՝ շուրջ պարուրեալ զնահատակաց զմարմինս ծրափակէր. Փարպ.: *Զթաքծանս զամենայն ʼի բաց ընկեցեալ, եւ զքաղցունսն զամենայնսն պարուրէ պատմութեամբն. Նիւս. երգ.: *Զայլոց թուղթս ՟Ը սակաւ թուով պարուրեաց. իսկ պօղոսի՝ որ յառաջն հալածիչ էր, չորեքտասան թուղթս միանգամայն գրեալ շնորհեաց. Կոչ. ՟Ծ: *Եղիցի եւ շնորհիւն Աստուծոյ զասացեալս ձեզ յիշողութեամբ պարուրել. Ճ. ՟Գ. ՊԱՐՈՒՐԵԼ. Պարածածկել. քօղարկել. պատրուակել. թաքուացնել. *Զոր արեգակն քողարկեաց, ստուերաւ ըղլոյսն պարուրեաց. Սկեւռ. աղ.: *Պատառեաց զպարուրեալ թակարդն: Որ ժպրհի անարգել զծնօղս, նախատի, եւ պատկառանօք պարուրի ... Մեղկեալն ախտաւոր ցանկութեամբ՝ պարուրէ թաքուցանէ ʼի քննողաց զամօթ ʼի գործսն: Որք եղիցին յայնժամ պարուրեալ ʼի թաքստեան. Լմբ. ստիպ. եւ Լմբ. առակ. եւ յայտ: կր. ՊԱՐՈՒՐԵԼ. ἁνασπάω contraho. Շուրջանակի հաւաքել. գումարել. ժողովել. ամփոփել. ժողվրտել. կր. քաշվրտիլ. *Ամփոփեալ պարուրեա՛ զպատուհան տեսութեանց: Զհօտն ցրուեցից, եւ դարձեալ իսպառ առ իս իսկ պարուրեցից. Նար. ՟Ծ՟Բ. եւ Նար. խչ.: *Ոմանք ʼի հալածանաց առ նա պարուրեցան. զորս՝ իբրեւ զերեւելի այր՝ փրկեաց, եւ հանգուցեալ՝ արձակեաց ʼի խաղաղութիւն. Շ. ՟գ. յհ.: *Ի քո սպառնալեաց ահիդ պակուցման պարուրին պարք լուսակերպիցն. Նար. ՟Ղ՟Ա: (որ եւ ասի Պարունակիլ, եւ Գումարիլ): Կամ διασπάω distraho, discerpo. Քարշել. ձգձգել. քաշկըրտէլ պատռէլ. *Պարուրեաց զյոյս իմ. Յոբ. ՟Ծ՟Թ. 10: ՊԱՐՈՒՐԵԼ. եւ Ի ԲԱՑ ՊԱՐՈՒՐԵԼ. περικαθαρίζω circumquaque purgo περικόπτω circumcido, exscindo ἑκβάλλω abigo. Շուրջանակի սրբել, մաքրել, յապաւել, հատանել. կարճել. ʼի բաց բառնալ. հերքել. փարատել. *Պարուրեսցէ տէր զսիրտ քո եւ զսիրտ զաւակի քո՝ սիրել զտէր աստուաց քո. Օր. ՟Լ. 6: *Զյաճախութիւն ախտին պարուրեսցուք: Որ չպարուրէ յիւրմէ զչարսն՝ պիղծ է. Ոսկ. մ. ՟Ա. 10: եւ Ոսկ. տիտ. ՟Ղ: *Բազում վարձք է մեզ՝ յորժամ ʼի տեսութենէ իգի զանձինս պարուրեսցուք. Կլիմաք.: *Պարուրեաց զախտն ʼի նմանէ. Պիտառ.: *(Ի) պարուրելոյն զթլփատութիւն դաղգաղա կոչէ. եւ անտի եւ անուն տեղւոյն. Կիւրղ. յես.: *Պարուրեա՛ զախտն ʼի բաց. Ոսկ. մ. ՟Բ. 5: *Զկարճամտութիւն ʼի նոցանէ ʼի բաց պարուրեաց: Ի միջոյ ʼի բաց պարուրէ զերկուց երեսաց զանազանութիւն. Սարգ. յկ. եւ Սարգ. ՟ա. յհ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.