ԱՊԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ

ԱՊԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ
(-) NBH 1-0270 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. ἁφανισμός abolitio, interitus, excidium եւ φθορά, διαφθορά corruptio, decorruptio Ի բաց բարձումն յաչաց. կորուստ. սատակումն. մահ. եղծումն. խանգարումն. կորսըւիլը, աներեւոյթ ըլլալը. ... *Եղիցի իսրայէլ յապականութիւն: Ի սատակումն եւ յապականութիւն յերեսաց երկրին: Զքաղաքս յուդայ եդից յապականութիւն առ ʼի չգոյէ բնակչաց: Կարգել յապականութիւն եւ ʼի դադարս ջայլամանց: Շինել սեղան տեառն, զի դադարեսցէ ապականութիւն ʼի ժողովրդենէն: Ապականեցաւ ապականութեամբ ամենայն երկիր: Եդից զնոսա յապականութիւն յաւիտենական. եւ այլն: Կամ *Որ հնանայն եւ ծերանայ, մերձ է յապականութիւն. եւ այլն: ԱՊԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ. φθορά corruptio Եղծումն. խանգարումն. աւրածութիւն. *Գողութիւն, նենգութիւն, ապականութիւն. Իմ. ՟Ժ՟Դ. 25: *Փախուցեալք ʼի ցանկութեանց աշխարհիս, եւ յապականութեանց. ՟Բ. Պետ. ՟Ա. 4: *Սերմանի ա պականութեամբ, եւ յառնէ առանց ապականութեան. ՟Ա. Կոր. ՟Ծ՟Ե. 41: Մանաւանդ՝ διαφθορά decorruptio, corruptela Ի սպառ կամ չարաչար եղծումն, փտութիւն, վթարումն, վատթարումն. *Որ մոլորեցուցանէ, ինքն անկցի յապականութիւն: Ոչ տացես սրբոյ քում տեսանել զապականութիւն: Թէ իջանեմ ես յապականութիւն: Իջուսցես զնոսա ʼի գուբ ապականութեան: Ոչ սպանցէ զքեզ յապականութիւն: Ըմբռնեցին զնա, կամ պատեցին զնա թակարդօք յապականութիւն: Գնան ʼի մէջ հրոյն, եւ ապականութիւն ինչ ոչ գոյ ʼի նոսա: Հանաւ դանիէլ ʼի գբոյ անտի, եւ ամենեւին ապականութիւն ոչ գտաւ ʼի նմա: Փառք իմ յապականութիւն դարձան. եւ այլն: Ուստի յասելն, Լծ. կոչ. *Կիրս ապականութեան՝ առանց ապականութեան կրեաց քրիստոսʼʼ. իմա՛, կրեաց անանգոսնելի կիրս կամաւորս, որ ըստ յն. φθορά այսինքն են քաղց եւ ծարաւ, չարչարանց եւ մահ. եւ ո՛չ զանգոսնելի կիրս. որ ըստ յն. διαφθορά զոր օրինակ փտութիւն ʼի գերեզմանի, եւ ախտ մեղանչական, եւ այլն: ԱՊԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ. μολυσμός inquinatio, contaminatio Պղծութիւն մարմնոյ, կամ հոգւոյ. խոտորումն մտաց. գարշութիւն մեղաց, եւ այլն. ... *Բղխումն գիջութեան, որ ապականութիւն է յանդամսն. Յճխ. ՟Ժ՟Թ: *Ի գիտութիւն ապականութեանն մատանի առ նմա թողեալ: Եւ հօրն զգացեալ զապականութիւնն՝ բարկանայր յոյժ. Պիտ.: *Իբր անախտակիր ապականութեանց՝ որ ʼի մեզ շարժմանց: *Զապականութիւն մեղացս մերժեալ. Նար. ՟Հ՟Ե. ՟Հ՟Ը: *Արդարեւ ապականութիւն հոգւոյ եւ մարմնոյ եւ մտաց, եւ մանաւանդ որ արտաքոյ բնութեանս զցանկութիւնն կատարեն. Սարգ. ՟բ. պետ. ՟Ա: *Գուշակէ զապականութիւն մտաց նոցա. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 17: ԱՊԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ. φθορά corruptio ըստ փիլիսոփայից՝ Անցումն ʼի գոլոյ յոչ գոլ գոյացական, հակակայ ծննդեան կամ լինելութեան. *Շարժութեան (կամ փոփոխութեան) տեսակք են վեց. լինելութիւն, ապականութիւն, եւ այլն. Արիստ. շարժ.: *Զի լինելութիւնն իցէ սկիզբն ապականութեան, եւ ապականութիւն դարձեալ անդրէն սկիզբն իցէ լինելութեան. Շիր.: *Արդ է ապականութիւն՝ բոլոր իրի քակտութեան պատճառ՝ այլայլութեամբ ʼի վերայ հասեալ: Ապականութիւնն՝ ներլինելութեանն ներհականայ. Յհ. իմ. երեւ.: ՅԱՊԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ ԴԱՐՁՈՒՑԱՆԵԼ կամ ՀԱՍՈՒՑԱՆԵԼ. Ապականել. Ագաթ.: Խոր. ՟Բ. 14: Յհ. կթ.: Իսկ ՅԱՊԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ ԴԱՌՆԱԼ՝ է Ապականիլ: Դան. ՟Ժ. 8: Պիտ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Полезное


Смотреть что такое "ԱՊԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ" в других словарях:

  • ԲԱՂԿԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 428 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c չ. (ʼի բաղ, եւ կայանալ.) συνίσταμαι consisto, consto Զօդիլ. բաղադրիլ. շարակայիլ. եւ Հաստիլ. գոյանալ. կալ. լինել. *Մասանցն ոչ գոլով՝ եւ ոչ բոլորն կարող գոլ բաղկանալ: Ի չորից… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՂԾՈՒՄՆ — (ծման, մունք, մանց.) NBH 1 0655 Chronological Sequence: 6c, 8c, 10c գ. Եղծանիլն, եւ եղծանելն. ապականութիւն. խանգարումն. աւեր. աւրելը, աւրըւիլը. ... *Նորոգօղն զմեզ ի մեղացն եղծմանէ. Յհ. իմ. ատ.: *Եղծումն եւ ապականութիւն: Յեղծումն աւերանաց բերիլ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՊԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0109 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c ա. ἁφθαρσία incorruptibilitas Վիճակ անապական. անեղծութիւն, անմահութիւն. անախտութիւն. անարատութիւն. ... *Եւ ոչ ապականութիւն զանապականութիւն ժառանգէ. ՟Ա. Կոր. ՟Ժ՟Ե.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԳՈՅԱԿԱՆ — ( ) NBH 1 0128 Chronological Sequence: 11c ա. Իբր անգոյ, կամ պակասական. *Ինքն ըստ ինքեան անգոյական է ապականութիւն. Սանահն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԶԱՐԴՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0142 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c գ. ἁκοσμία, τὸ ἅκοσμον dedecus, ornatus defectus Պակասութիւն զարդուց. անշքութիւն. տձեւութիւն. *Ի բաց ընկեսցուք զայնպիսի զարդս, մանաւանդ թէ զանզարդութիւնն իսկ. Ոսկ. մ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԷԱԿ — ( ) NBH 1 0146 Chronological Sequence: 11c Նոյն ընդ վ. (=ԱՆԷ) *Ապականութիւն՝ լուծումն էակին յանէակն: Լուծիչ էակին յանէակն. Սանահն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԱՒԱՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0185 Chronological Sequence: 12c գ. Անհաւատ լինելն. պակասութիւն հաւատոց. թերահաւատութիւն. եւ ոչ լինելն հաւատարիմ առ Աստուած. հաւատքի պակասութիւն, չհաւտալն. ... ἁπιστία incredulitas, diffidentia, perfidia *Գողութիւն, նենգութիւն,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՄԱՀ — (ի, ից.) NBH 1 0199 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c ա. ἁθάνατος immortalis, ἁκήρατος incorruptus Որում ոչ տիրէ մահ. որ ոչն մեռանի. միշտ կենդանի. մշտնջենաւոր. տիրապէս ասի զԱստուծոյ, եւ զհոգւոյ, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՈՂՋԱՆԱԼԻ — (լւոյ, լեաց) NBH 1 0217 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 12c ἁνήκεστος insanabilis, gravis Անբժշկելի. անբուժելի. անդարմանելի. չարաչար. սաստիկ. անհնարին. չըռնտնալու, ճար չըլլալու. *Անողջանալի վէրք, կամ խոցուած, ապականութիւն, մեղք,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՈՒՍՏԵՔ — ( ) NBH 1 0223 Chronological Sequence: Early classical, 11c ա. Ոյր չիք ուստն, կամ ուրն. ոչ փակեալ ընդ սահմանաւ կամ ընդ տեղեաւ. անուրեք. անուր. *Աստուած է, եւ արարիչ, ամենազօր, անուստեք. Ագաթ.: մ. ԱՆՈՒՍՏԵՔ. մ. Յանյայտ վայրէ. անգիտելի օրինակաւ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»