ԱՂԵՐՍ

ԱՂԵՐՍ
(ի կամ ոյ, ից.) NBH 1-0037 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c գ. Աղաչանք, պաղատանք, մաղթանք, ողոք, զաղէտ սրտին յայտնելով, կամ զաղիս գթոյ թափելով. խեղճ թափելու խնդրուածք. ... *Ընկալեալ աղերս ʼի յիմոյս ձայնէ: Րոտեմք ʼի քէն աղերսիւ բանի, որ ես քաղցրալուր գրաւ աշխարհի: Աղերս հառաչման: Յստակութիւն աղերսին իսպառ պղտորեալ: Որոց աղերսիցն յարգմամբ ընկա՛լ զիս նորոգ. Նար.: *Յաղերսոյն եւ յողոքանացն չդադարէր. Ոսկ. ես.: *Աղերսիւ խնդրէ զնա իւր ʼի շնորհս. Լաստ. ՟Ի՟Գ: *Անցանել ընդ խռովութիւն երկիւղին՝ աղերսիւ՝ եւ ողբովք. Լմբ. սղ.: ՅԱՂԵՐՍ ԱՆԿԱՆԻԼ կամ ՄԱՏՉԵԼ. եւ ԱՂԵՐՍ ԼԻՆԵԼ. Աղաչել կրկին եւ կրկին. պաղատիլ. προσδέομαι insuper rogo, supplex sum ... *Աղքատն զրկեցաւ, եւ նոյն յաղերս անկցի. Սիր. ՟Ժ՟Գ. 4: *Եւ պապայ յաղերս աղաչանաց անկեալ, զի մի՛ մեռցի. Խոր. ՟Գ. 39: *Յաղերս մատուցեալ՝ հայցէր. Յհ. կթ.: *Աղերս լինել Սուրբ Երրորդութեանն. Գանձ.: ԱՂԵՐՍ ԱՐԿԱՆԵԼ. Նոյն ընդ վ. *Եւ աւազակն աղերս արկանէ, յարքայութիւնն յիշել աղաչէ. Գանձ.: ՅԱՂԵՐՍ ԱԾԵԼ կամ ԽՈՆԱՐՀԵՑՈՒՑԱՆԵԼ. Ի գութ ածել աղաչելով. ողոքել. ամոքել. *Չէ ոք՝ որ ածէ յաղերս ... Եդ զանձն առաջի, ած յաղերս զԱստուած: Արտասուեցին այրիքն, եւ ածին յաղերս զԱստուած. Սեբեր. ՟Բ. ՟Թ: *Չգայր յաղերս պաղատանացն ... Զյաճախագութ հայրն չխոնարհեցուցանէ յաղերս եւ յողորմ. Նոյն. ՟Թ: Եւ բարեխօս Ցի մէջ առնուլ. միջնորդ բռնել. ... *Յաղերս ածեմ վասն իմ անձին՝ զարդարութիւն գործոց նորին: Յաղերս բանիւ քեզ ընդ բազմին՝ ըզվարս ածեմ զԵղիային. Յիսուս որդի.: ԱՂԵՐՍ. որ եւ ԱՂԵՐՍԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ. ԱՊԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ, կամ ԱՂԵՐՍ ԱՊԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ. Պատասխանատուութիւն առ ʼի զանձն արդարացուցանելոյ. ջատագովութիւն անձին. առաջարկութիւն իրաւանց՝ խոնարհ եւ ողոք բանիւք. իրաւունք. փաստ. չքմեղութիւն. ἁπολόγημα, ἁπολογία apologia, causae defensio ... *Արդար ես տէր, եւ մատուցից առաջի քո աղերս: Տեսից առ ʼի քէն զվրէժխնդրութիւն ʼի վերայ նոցա, զի առ քեզ յայտնեցի զաղերս իմ. Երեմ. ՟Ժ՟Բ. 1: ՟Ի. 12: *Դառնայ այնուհետեւ յաղերս: Գրեթէ աղերսիւ իմն իրաւունս ցուցանէ: Աղերսիւ ասէ. զայլս ուսուցանես, եւ զանձն քո ո՛չ ուսուցանես. Ոսկ. ես. եւ Ոսկ. մտթ. եւ Ոսկ. ՟բ. կոր.: *Յառաջացեալ յաղերս ապաբանութեանն յերկարեցեր: Ի նոյն աղերս ապաբանութեան անգիտութեան ապաստանեալ. Փիլ.: *Ի դնելս իմ ընդ քեզ դատ խառնեալ աղերսիւ. Նար. ՟Ա: ԱՂԵՐՍ. իբր Ուղերձ. ընծայ. տուրք. պարգեւ. ձիրք. շնորհք. ... *Կուտել առ ինքն զզօրս աղերսիւք եւ տրովք. Խոր. ՟Բ. 41: *Որպէս ոք առ իշխան մատուցեալ՝ նախ զաղերս իւր նուիրէ, եւ ապա համարձակեալ նովաւ՝ զխնդրուածս հայցէ. Երզն. մտթ.: *Առեալ կինն աղերս՝ տարաւ առ թագաւորն. Յհ. կթ.: *Զաղքատս յուղարկեա՛ աղերսիւք. ՃՃ.: *Աղերս առաջի մատուցանեմ ձեզ զպիտառութիւն զայս բանի. Յհ. կթ.: *Կրկնեալ զլուսոյդ անսպառ բարիսդ, քոյին աղերսիւ առ քեզ մաղթեցից: Ահա զքոյսդ յատուկ աղերս՝ ʼի քոյոց այտի պարգեւեալ շնորհեա՛. Նար. ՟Ծ՟Գ. ՟Հ՟Դ: ԱՂԵՐՍ. Ունելութիւն. յարաբերութիւն. ... եւ Հաստատութիւն յուսոյ կամ յարմարութիւն. ... σχέσις, ὐπόστασις habitudo, relatio, substantia, subsistentia, certa persuasio *Աղերս ʼի միջի կայ ընդ ծառայն եւ ընդ տէրն. Ոսկ. եբր. ՟Ի՟Դ: *Եթէ ասիցեմ, թէ կայցէ ինչ ինձ աղերս, եւ լինիցիմ առն աշխարհականացեալ. Հռութ. ՟Ա. 12: Յորժամ ասեմք, շնորհակալ եմք, յայտ առնեմք, թէ ուստի չունէաք աղերս՝ պարգեւ տուաւ. Խոսր.: ա. ԱՂԵՐՍ. ա. Աղերսական. ողո՛ք. մեղմ. սիրտ առնելու, կակուղ, անուշ. ... *Սկսաւ քաղցր եւ աղերս բանիւ խօսել ընդ ամենեսեան. Եղիշ. ՟Գ: *Քաղցր բարբառով եւ աղերս բանիւք: Աղերս բանիւք զմիտս նորա հաճեցո՛. Եփր. ել.: Ոսկ. ապաշխ.: *Դուք մաղթեցէ՛ք աղերս հայցմամբ. Շար.: *Օրս հանդիսի քեզ աղերս լիցի, եւ ընդունելի. Գանձ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Полезное


Смотреть что такое "ԱՂԵՐՍ" в других словарях:

  • ԱՊԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0268 Chronological Sequence: 6c, 8c գ. որ եւ ԱՂԵՐՍ ԱՊԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ. իբր հետեւողութիւն յն. ձայնիս ἁπολογία apologia. Պատասխանատուութիւն. ջատագովութիւն. պաշտպանութիւն փաստաբանական. *Ոչ եմ պահապան եղբօր. գեղեցիկ (հեգնաբար) աղերս ապաբանութեան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՂՁԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 0655 Chronological Sequence: Early classical չ. ἑντυγχάνω (յորմէ ἑντευξόμενος ). postulo, adiens precor Իղձ եւ աղերս առաջի արկանել. ... *Աղերս վասն մեղաց արկանել, ընդ յանցանացն եղձանալ, ի հաշտութիւն ածել զտէրն. Ոսկ. ՟ա. տիմ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԴԵՄ — (եցի.) NBH 1 0009 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 15c ն.չ. ἁναγγέλλω, παραγγέλλω , denuncio, moneo, ἑεργέω , operor efficaciter Ազդ առնել. իրազեկ առնել. յայտ առնել. յուշ առնել. զգացուցանել. ծանուցանել. լսելի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԱՉԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 0034 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c գ. ἁξίωμα preccatio, preces Խնդրուած. աղերս. աղօթք, պաղատանք, մաղթանք. ... *Աղաչանք իմ եւ խնդրուածք իմ այս են: Բան աղաչանացս իմոյ ընդունելի քեզ լիցի: Զի՞նչ են… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԱՉՈՂ — (ողի, ղաց.) NBH 1 0034 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 12c ա. ԱՂԱՉՈՂ կամ ԱՂԱՉՕՂ Որ աղաչէ: Տ. ԱՂԱՉԵԼԻ, ԱՂԱՉԱՒՈՐ. *Աղաչօղ վասն քո ուխտաւորացս. Շար.: *Քո աղաչողիս: Աղաչողացն աղերս: Աղաչողաց մատանց. Նար.: *Պատկառեցի յաղաչողէն. Սարգ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԵՐՍԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0038 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 12c գ. ἁπολογία apologia Բան աղերսանաց. մանաւանդ Աղերս ապաբանութեան. պատասխանատուութիւն ըստ իրաւանց. ... *Արձակեցին զնա հրեշտակութեամբ յաղերսաբանութիւնս ʼի հնարս հայթայթանաց: Եղիշ. ՟Գ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԵՐՍԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 0038 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c գ. Աղերս. աղաչանք. աղօթք. ... *Անառակ որդին աղերսանօք աղաչէր զքեզ. Շար.: *Զաղի եւ զողորմ եւ զաղերսանաց բանս խօսիցի. Ոսկ. մ. ՟Բ. 8: *Զձեռն շարժեաց ʼի պատճառս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԵՐՍԱՐԿՈՒ — (ի, աց.) NBH 1 0038 Chronological Sequence: Unknown date ա. Անձն կամ բան նորա՝ որ աղերս արկանէ. աղերսական. *Երկրպագեմք աղերսարկու մաղթանօք. Գանձ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԵՐՍԱՐԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0038 Chronological Sequence: 10c գ. Աղերս արկանելն. աղերսանք. աղօթք, եւ բարեխօսութիւն. *Երջանկացն փառատրական աղերսարկութիւն: Աղօթանուէր աղերսարկութիւն: Մաղթողական աղերսարկութեամբ մեծին ʼի ծնունդս կանանց. Նար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԵՐՍԵՄ — (եցի.) NBH 1 0038 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 9c, 10c, 12c ն.չ. Աղերս մատուցանել. աղաչել. մաղթել. պաղատիլ. ... ἰκετεύω, δέομαι supplico, rogo *Բերան իմ աղաչէր, եւ աղերսէի զկին իմ: Աղաչիցէ զքեզ թշնամին քո, եւ ʼի ձայն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»