ԲԻԾ

ԲԻԾ
(բծի, ից. կամ բծոյ, ոց.) NBH 1-489 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. μῶμος, λόβη, σπίλος macula, labes, jactura, vitiligo Նիշ եւ արատ բնական եւ կամ պատահական ʼի վերայ մարմնոց օտար ʼի բուն գունոյ նոցին. աղտ, կեղտ. սպի. եւ Պակասութիւն ինչ. լէքէ. ... *Երինջ մի կարմիր անարատ, յորում ոչ գուցէ բիծ ինչ. Թուոց. ՟Ժ՟Թ. 2: *Քահանային մի՛ ինչ մի՛ ամենեւին ʼի մարմին բիծ ունել: Օտար է զանպտուղսն ընդ պտղաբերսն խառնել. քանզի բիծ է այս. իսկ Աստուծոյ անբիծքն մատուցեալ լինին. Փիլ. քհ. եւ Փիլ. այլաբ.: *Ոչ է նա հանգիստ ճշմարիտ, այլ բիծ է նա հանգստեան. Եփր. համաբ.: *Բազում բծօք պղտորեալ (աչաց հոգւոյն) զքաջութիւն կորովութեանն կորուսցէ. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 25: Մանաւանդ՝ πάθος vitium Ախտ, կիրք, արատ հոգւոյ, գործ աղտեղի. յանցանք, պակասութիւն. ... *Ի բա՛ց ընկեցէք զպոռնկութիւն, զպղծութիւն, զբիծ. Կող. ՟Գ. 5: *Սրբեալ էին միտքն յամենայն բծոյ ախտից չարչարանաց (յն. մի բառ՝ փոխանակ երիցդ). Ոսկ. յհ. ՟Ա. 19: *Բծիցն աներեւութից յերեւելիս գոլով: Ատել զդժնդակսն, զչարեացն զցանկութիւնս՝ հանդերձ ամենայն բծիւք, եւ անխտիր աղտեղութեամբք: Յամենայն բծից անարատ եւ մաքուր. Յճխ.: *Պատրաստք ʼի մերկանալ զբիծ ցանկութեան. Պիտ.: *Բիծ կոչի արատ մեղաց: Կալն առաքինութեամբ, եւ ոչ մի ինչ բիծ ունելով. Խոսր.: *Զի մարդ էր, եւ ունէր բիծ ʼի մտի. Վրք. հց. ՟Թ: *Բազում իրօք մերժեաց զնոսա ʼի բծիցն. Ոսկ. կողոս.: *Զբիծս չարեաց: Զմնացեալ չարութեանցն զբիծս: Զանձին իմոյ բիծ: Զբուսեալ բիծս հոգւոյս: Զբիծս գաղտնեացն. Նար.: *Ի բծոյ, կամ ʼի բծէ խղճին. բծաւ. բծիւք, կամ բծօք. Լմբ. սղ.: *Ծանրացեալք բծօք յանցանաց. Բրսղ. մրկ.: *Որ նշանակ է բծոց ʼի միտսն. Վրդն. ղեւտ.: *Արդարք էին եւ անարատք յամենայն բծոյ մեղացն. Հ. կիլիկ.: ԲԻԾ. Մթնագոյն տեղիք իբր արատք երեւեալք ʼի սկաւառակ լուսնոյն եւ արեգական. *Բիծ երեւի եւ ʼի լուսին, որ յաւիտեան չէ՛ ջնջելոց. Բրսղ. մրկ.: ԲԻԾ. Մանրիկ բուշտք կարմրագոյնք, որք իբրեւ զարատս երեւին ʼի մորթ մարմնոյն, եւ որպէս բոց կծանեն եւ եռացուցանեն. կածոռիկ ... *Խաղաւարտք հրակայծակք, եւ բիծք. Նար. ՟Կ՟Թ: Իսկ ʼի հին Լծ. նարեկին ասի. *Բիծք բոցակիծք. մաթիլն է այն մանրոջիլն. եւ կամ խոց եւ պիսակ, որ է բիծ, այսինքն արատʼʼ: ԲԻԾ. որպէս Խծբիծ. ζήτημα quaestio խնդիր. *Խռովեցաւ անդ այս բիծ մեծ. Եւս. պտմ. ՟Է. 3: ԲԻԾ ԴՆԵԼ. Արատ կամ պակասութիւն դնել. մեղադիր կամ պարսաւադիր լինել. ստգտանել. *Ի ցանկալիսն բիծ դիցէ. Սիր. ՟Ժ՟Ա. 33: *Բիծ իսկ ոչ ոք կարէ դնել ընտրեալ օրինաց նոցա. Եղիշ. ՟Գ: *Ո՞ կարէ բիծ դնել ընտրելոց Աստուծոյ. Կորիւն.: *Երկիցուք մեք ʼի թոյլ տալոյ փոքունց, գուցէ մեծամեծ բիծ դնիցեմք յանձինս մեր. Եփր. ել.: ԲԻԾՍ ԿԱՐԿԱՏԵԼ. ἑπιλαμβάνω, ἑπισήπτω, συντίθημι carpendi vel accusandi ansam arripio Նոյն ընդ վ. որպէս Բիծ կամ արատ դնել՝ յօդել՝ կցկցել. պատճառս խնդրել մեղադրութեան, կամ ստգտանաց, եւ ամբաստանութեան. *Եւ ընդէ՞ր ասէին զայս. զի դարձեալ բիծս ինչ կարկատիցեն. Բիծս կարկատէք առանց իրիք պատճառանաց: Քանզի այլ ինչ չգիտէին ասել, այնու իմն բիծս կարկատէին. Ոսկ. մտթ.: *Հեթանոսք բիծս կարկատեն, եւ հերձուածս մուծանեն. Վրթ. քերթ.: Ի ԲԻԾ ՏԱՆԻԼ. κακίζω vitupero Նոյն ընդ վ. որպէս Արատ դնել. թշնամանել, անարգել. *Եթէ ʼի գձուձ կերպարանս (տեսանիցեն զաղքատն), եւ զայն եւս ʼի բիծ տանիցին. Ոսկ. եբր.: ա. ԲԻԾ. ա. որպէս Փիծ. փիս. այսինքն պիղծ. արատաւոր. ստգտանելի. μεμπτέος vituperandus *Դու ʼի բարի միայն վարեա, եւ ոչ է բիծ արծաթդ. Կոչ. ՟Ը: (կայ եւ ձ. յարծաթդ. այլ յայնժամ բիծն լինի արատ): Ի կրկին միտս ձգի եւ ասելն. *Բիծ է այս. Փիլ. այլաբ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Полезное


Смотреть что такое "ԲԻԾ" в других словарях:

  • ԱԽՏԱԲԻԾ — ( ) NBH 1 0017 Chronological Sequence: Unknown date, 12c ա. Ուր իցէ բիծ եւ արատ ախտից հոգւոյ. անմաքուր. աղտեղի. ... *Յախտաբիծ ցանկութեանց արտաքոյ լինել: Հրեշտակք յամենայն ախտաբիծ կրից յստա՛կ են եւ մաքուրք. Շ. մտթ.: Տօնակ.: գ. Յոքն. գ. ախտաւոր բիծ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԻՍԱԿ — (ի, աց.) NBH 2 0649 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 11c, 14c գ. σπίλος macula οὑλή (ռմկ. ուլ ) nota, cicatrix ἅλφι alphus. (լծ. պէ՛սպէ՛ս. եւ բիծ. եւ ռմկ. պու՛տ պուտ ). Նիշ. նշան. տրատ՝ կամ բնական, որպէս սպի. բիծ. քոս. պէնկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԿՆԱՐԿԵՄ — (եցի.) NBH 1 0026 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c չ. νεύω, ἑννεύω, κατανεύω innuo, annuo nutu significare Նշանացի ազդել աչօք. նշանակել աչօք զկամս կամ զխնդիր իւր. իշմար ընել .... *Ակնարկէ ակամբ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՏ — I. (ի, ից.) NBH 1 0044 Chronological Sequence: Early classical, 10c գ.ա. Աղային կամ աղի դարան, վայր, տեղի. որպէս թէ իցէ՝ աղուտ, աղտի: Ըստ յն. աղ, եւ աղի. ἄλς sal ... *Գումարեցան ʼի ձորն աղի, որ է ծով աղտից: Քաղաքք աղտիցն: Գնաց ʼի հովիտս աղտիցն:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0045 Chronological Sequence: 8c գ. Աղտ. արատ. արատաւորութիւն. բիծ. ... *Ինծ լինի, որ վարուքն աղտութեան խայտաբղէտ զանձն առնէ. Նիւս. երգ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԱԾ — (ի, ից. կամ ոյ, ոց.) NBH 1 0338 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 14c ա. ἀφή tactus, ictus (leprae), λιχήν impetigo Արատ կեղոյ. հետք բորոյ. գոյն ըսպւոյ եւ պալարի. բիծ որպիսի եւ իցէ. ... լծ. եւ վէր. էարա. այլ ի բառս Գաղիանոսի դնի եւ որպէս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԱՏ — (ոյ, ով կամ աւ, ոց.) NBH 1 0338 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 12c, 14c գ. μῶμος, σπίλος, πάθος, αἱτία macula, vitium, nota, labes Նիշ տգեղ. բիծ. սպի. ախտ. պնկասութիւն. կեղտ. պատճառ բասրելի. ամօթալի ինչ. ... *Այր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄԱԲԻԾ — ( ) NBH 1 402 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 13c ա. Ունօղ բիծ բազում հոգեպէս՝ որպէս Բազմամեղ. եւ մարմնապէս՝ որպէս խայտաբղէտ, նկարէն. ... *Ա՛նձն իմ մեղաւոր՝ բազմաբիծ: Դարձո՛ զբազմաբիծս յանբծութիւն: Նար. ՟Ը. ՟Կ՟Գ: *Ազատեա՛ ʼի խղճէ մտաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԻԺ — (բժոյ.) NBH 1 489 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 8c, 9c, 13c գ. λήμα, λημία gramia, lippitudo Գիճութիւն եւ աղտ աչաց՝ խառն ընդ արտօսր. աղտ թանձրացեալ զաչօք. աչքի աղտ, ճպուռ, ճպռոտութիւն. ... *Ի բաց բարձեալ յականէ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԾԱԽԱՌՆ — ( ) NBH 1 492 Chronological Sequence: 12c ա. Ուր իցէ բիծ ինչ խառնեալ. արատաւոր, աղտեղեալ. աղտոտ. ... *Զառաջին յիշատակ մեղացն՝ ʼի միտս նորին բծախառն՝ նորոգել: Բծախառն յիշատակ. Լմբ. սղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»