ԲՈՅՆ

ԲՈՅՆ
(բունոյ, ʼի բունոյ, ոց. ʼի բունէ, ʼի բունի.) NBH 1-505 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 12c, 17c գ. νοσσιά, νεοττία nidus եւս եւ οἱκία, καλιά, σκήνωσις եւն. Բնակարան կամ դադարք թռչնոց. բուն. ... *Բոյն արագլի՝ ապաւէն է նոցա: Անդ թռչունք երկնից բոյնս դիցեն: Եթէ դիպեսցիս բունոյ հաւուց: Եւ անգղ ʼի վերայ բունոյ իւրոյ նստեալ դադարիցէ: Որպէս թռչուն որ թռանի ʼի բունոյ իւրմէ: Աղուեսուց որջք դոն, եւ թռչնոց երկնից բոյնք, կամ դադարք. եւ այլն: *Զբունոյն առնելով յարմարութիւնս ʼի վայելչական սրահսն (աղաւնի). Պիտ.: *Ի բունի իւրում. Վեցօր. ՟Ը: *Ձագ նորափետուր թէ յառաջ քան զժամանակ ʼի բունոյն ելանիցէ, մայրն թեւօքն բարձեալ ʼի բոյնն տանի. Ոսկ. մ. ՟Բ. 25: *Զշարժումն օդոյ դիտէ, որպէս աղկիոնն, եւ բոյն կառուցանէ. Մխ. երեմ.: ԲՈՅՆ. լայնաբար, Դադարք այլոց կենդանեաց. որջ. խշիտ. եւ Բնակարան մարդոյ. κοίτη cubile եւն. *Ի բոյն կորեանց իժից արկցէ զձեռն իւր. Ես. ՟Ժ՟Ա. 9: *Եւ թէ դիցես ʼի քարանձաւս զբոյն քո ... եւ թէ լիցի ʼի բէովր բոյն խարդախութեան քո. Թուոց. ՟Ի՟Դ. 21. 22: *Ի ձմերանի որջիլ, կամ ʼի բոյն մտանել. Մխ. երեմ.: *Ի մէջ մորեաց բոյն առիւծուց. Ներս. մոկ.: *(Փափկութիւնն) զմարմինն բոյն վնասուց (յն. թոյլ կամ մեղկ) առնէ. Ոսկ. մ. ՟Բ. 10: ԲՈՅՆ. նմանութեամբ, Խորշ. ծակ. *Բոյնս բոյնս արասցես զտապանն ... ծակք իմն եւ բոյնք՝ աչք ... ա՛յլ բոյնք՝ ականջք ... մեծ քան զառաջին բոյնսն՝ բերանն: Զօրէն բունոց ոմանց. Փիլ. լին. ՟Բ. 3: ԲՈՅՍ (բուսոյ, ով, ոց, ովք.) NBH 1-505 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c, 13c գ. (լծ. յն.) ποή, φυτόν, βοτάνη այլ առաւել βλάστος, -τη, ἁνατολή, ἕκφυσις եւն. germen, germinatio, pululatio Ամենայն դալարի բղխեալ ʼի հողոյ. որպէս խոտ, բանջար, արմտիք, ծառք, ընձիւղ, շառաւիղ. բուս. ... *Օրհնեցէ՛ք ամենայն բոյսք երկրի զտէր: Զամենայն բոյս երկրին: Բոյս նորա եւ պտուղ նորա եղեւ ʼի ջուրց բազմաց: Ի ցօղել նորա զուարթ եղիցի բոյս նորա: Ցամաքեսցի հանդերձ բուսովն եւ շառաւիղօք իւրովք: Եւ բոյս շուշանի (յօրինեալ) ʼի վերայ նորա. եւ այլն: *Բուսոցն՝ որ բուսանին: Որ ʼի յերկրէ ելանէ, նախ բոյս արձակի, ապա դալարի լինի, եւ յետոյ գայ լինի խոտ կատարեալ ... Եւ եթէ ʼի սերմանէ արձակիցէ բոյսն, գայ յետ նորին դալարին, եւ ապա կարգի ʼի խոտ. Վեցօր. ՟Ե. հայի ʼի բուն բղխեալն յերկրէ՝ ըստ բանին ծննդոց, Բղխեսցէ երկիր: *Նախ բանջար կոչի բոյսն, ապա դալարի, ապա խոտ. ապա յազգին յորջորջի կոչումն՝ ցորեան կամ գարի: Արմատ տայ ʼի վայր, եւ բոյս ʼի վեր. Վրդն. ծն.: ԲՈՅՍ. նմանութեամբ, որպէս Ծնունդ մտաց. *Քանզի ʼի վայրի դալարք բուսանին եւ ծաղկին, այսպէս բոյս մտացն՝ իմանալի է. Փիլ. այլաբ.: Որպէս Ծնունդ մարդկան, սերունդ, զարմ, ծագումն տոհմի. *Բանական բուսոյ, կամ բուսոց: Զզարմ զաւակի մարդկասերմ բուսոյ: Ի յեսսեանն բուսոյ (այսինքն ʼի շառաւիղէ). Նար. ստէպ: Իսկ ՟Բ. Մակ. ՟Ժ՟Ե. 17. *Ո՛չ այսր անդր սայթաքել, այլ հաստատուն զոտս ʼի բոյս հարկանել ... պնդել ʼի պատերազմիʼʼ. իմա՛, տոկալ որպէս ընդաբոյս բերմամբ, կամ ʼի վերայ յարձակիլ. Յն. ἑμφύεντες կամ ἑμφέρεσθαι ԲՈՅՍ. մնւնդ ԲՈՅՍ ԲԱՐՈՒՑ. որ եւ ԲԱՐՔ ԲՈՒՍՈՅ. ԲՈՅՍՔ ԲՆՈՒԹԵԱՆ. ἧθος, ἕθος proprietas naturae, indoles, ingenium, mores Ընդաբոյս բնաւորութիւն. բուն եւ բնածին սովորութիւն՝ որպէս բնութիւն. բարք. բնաւոր բերումն իրաց. ... *Զպատանեացն խակութիւն եւ զբոյս. Մագ. ՟Զ: *Ոմանք ʼի բուսոց տհաս հասակին չարութեամբն յերկարաձգեալ. Նար. ՟Ժ՟Ա: *Զի ոչ եկն զբոյս բարուցն խլել, այլ ուղղել զբարսն: Մովսես ʼի սորին բուսոյ բարուց ծննդենէ էր. Ոսկ. հռ. եւ այլն: *Բանսարկուն ... մեղաւ՝ ոչ եթէ ʼի ծննդենէ բուսոյ բարուցն, կամ ʼի հարկէ. Կոչ. ՟Բ: *Ըստ ընդաբոյս բնածին բարի բարուցն բուսոյ. Նար. խչ.: *Բարք բուսոյ իրացն զայս վճիռ տային. Ոսկ. ՟բ. կոր.: *Մարմնոյն բոյսք բնութեան՝ օտա՛ր է յիմաստութենէ, ցորչափ ժամանակս ցանկութեան ընտանի է. Փիլ. լին.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Полезное


Смотреть что такое "ԲՈՅՆ" в других словарях:

  • ՑՕՊ — ( ) NBH 2 0922 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ՑՕՊ ՕՐԷՆՔ, կամ ՑԱՒՊ ԱՒՐԷՆՔ. Է սխալ գրչութիւն՝ յասելն. *Բոյն բարի գլուխ ձագուց ցօպ օրէնք են նոցաʼʼ. զի յընտիր օրինակն գրի. *Բոյն բարի գլուխ ձագուց ապաւէնք են նոցաʼʼ. եւ գուցէ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԱՌԵՂՆ — (ղան.) NBH 2 0848 Chronological Sequence: 6c, 8c, 11c, 12c գ. πελαργός ciconia. Արագիլ. մի յազգէ ճայից կարկաչողաց. ... *Ծիծաղական ... է եւ տառեղն: Տեսեալ տառեղան՝ եհար սատակեաց զօձն: Ո՞ւր տառեղունքն բոյն կառուցանեն. Անյաղթ պորփ.: Մխ. առակ. ճիբ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՈՒՆԵՄ — (եցի.) NBH 1 512 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 12c, 13c ն. Զետեղել իբրեւ ʼի բոյն որջացուցանել, բնակեցուցանել. *Յանձինս իւրեանց բունեալ զթիւնս դառնութեան. Ճ. ՟Ա.: *Զնախանձ ʼի սիրտ բունելոցն. Շ. յկ. ՟Խ՟Զ: չ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՄՈԼՈՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0204 Chronological Sequence: 6c, 8c գ. Անսխալութիւն. անվրիպութիւն. *Որպէս ʼի բոլորակի իմիք անմոլորութիւն պարգեւեալ նմա. Դիոն. ածայ.: *Անդրէն դառնայ, յօտար բոյն ոչ հպի, բայց ʼի վար արկանէ զանմոլորութիւնն. Փիլ. լիւս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՍԻՆ — ( ) NBH 1 0375 Chronological Sequence: Early classical, 12c, 13c գ. ἁσίδα Անուն անծանօթ թռչնոյ, որ կարծի արագիլ. այլ ըստ եբր. գրի խէսի՛տա յորմէ յն. ասի՛տա. եւ հյ. ասիդ, զոր տեսցես: *Արսին յերկինս ծանեաւ զժամանակ իւր. Երեմ. ՟Ը. 7: *Արսինն թռչուն է …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՏԱԴԱՏԵՄ — (եցի.) NBH 1 0376 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 11c, 13c ն. ἑκκρίνω excerno, dijudico Բացորոշել. որպէս քաջ դատել, զննել, որոշել. եւ Ի բաց որոշել. որ եւ ասի ՏԱՐԱԴԱՏԵԼ. *Ի դատողականն ատենի արտադատել զիրախոյզն խնդիր. Պիտ.: *Ոչ լինի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՈՒՆԻԿ — ( ) NBH 1 512 Chronological Sequence: Early classical, 11c գ. καλιά nidus, cavea Փոքրիկ կամ աղքատ բոյն. ... *Ծիծառն յորժամ զտառապանաց բունիկն կամիցի շինել. Վեցօր. ՟Ը: *Ծիծառն զիւր վարանից բունիկն յարդարէ. Լաստ. ՟Ժ՟Ը …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՈՒՆԻՄ — (եցայ.) NBH 1 512 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c, 8c, 12c, 13c ձ. ԲՈՒՆԵՄ ԲՈՒՆԻՄ որ եւ ԲՈՒՆԱՆԱԼ, ԲՈՒՆԱՒՈՐԻԼ. Նստել ʼի բոյն. բնակութիւն առնել. որջանալ. բնականալ. *Իբրեւ զաղաւնիս բունեալք ʼի քարածեպս. Երեմ. ՟Խ՟Ը. 28: *Ընդ մարդկան ʼի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԱԴԱՐ — ( ) NBH 1 0590 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 13c գ. ἁνάπαυσις, μονή qquies, mansio, mora Հանգիստ. որ եւ Դադարումն. Անդորր կայք. դեգերումն. *Եւ անդ դուլ եւ դադար քեզ ոչ գտանիցի, Ես. ՟Ի՟Գ. 13: *Ոչ թողուին դադար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԱՇՏԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0595 Chronological Sequence: 11c, 13c գ. Դաշտական կամ դաշտայինն գոլ երկրի. *Յաղագս դաշտականութեան (եթովպիոյ) եւ ոչ լինելոյ անձաւս ի բարձրագոյն վէմս, ոչ լինի արծուիս առ եթիոպացիսն, եւ բոյն նոցա. Մագ. քեր. եւ Երզն. քեր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»