ԴՆԵՄ

ԴՆԵՄ
(եդի, եդիր, եդ, դի՛ր, դի՛ք.) NBH 1-0637 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ն. τίθημι pono Զետեղել զիմն ուրեք, կամ ի վերայ այլոյ իրի. կացուցանել ի տեղւոջ. կարգել. հաստատել. ... *Եդ զնոսա աստուած ի հաստատութեան: Եդ անդ զմարդն: Եդ նշան ի կային: Զաղեղն իմ եդից յամպս: Եդից զուխտ իմ ընդ իս եւ ընդ քեզ: Եդ նոցա օրէնս: Չափով եդիր զաւուրս իմ: Եդաւ աթոռ մօրն արքայի. եւ այլն: *Սուր ի վերայ եդեալ կոտորէին. Փարպ.: *Վէրս ի վերայ եդին. Ղկ. ՟Ժ. 30: *Եդեալ էր ի պահ ի տան կռոցն իւրոց. ՟Բ. Եզր. ՟Բ. 10: *Դնիցիք ի խաւարի. Երեմ. ՟Ժ՟Գ. 16. իբր անկեալ դնիլ: *Դնելիք (այսինքն դնօղք) անուանցն անշուշտ են իմաստունք. Փիլ. լին. ՟Ա. 20: *Եդ զերեսս իւր ի փախչել: Ջուր ասէ ոտից իմոց ոչ եդիր. Եփր.: ԴՆԵԼ. որպէս Առդնել. համարել. սեպել. ... *Զգիշեր տիւ եդին. Յոբ. ՟Ժ՟Է. 12: *Ոյք դնիցեն զլոյսն խաւար, եւ զխաւարն լոյս. Ես. ՟Ե. 20: *Ազատութիւն մարդոյն ի յանցաւորութենէ դնէիր: Զմեզ եդիր պատճառս աւերածոյ. Եղիշ. ՟Բ. ՟Ը: *Ելանել, եւ ընդ քրիստոսի լինել լաւ դնէ անձին իւրոյ. Լմբ. սղ. ՟Ի՟Թ: *Վա՛յ որ դնիցէ զլոյսն ի խաւար, եւ զխաւարն ի լոյս. Ճ. ՟Ժ.: ԴԻՑՈ՛ՒՔ. θῶμεν ponamus իբր Տացուք, ենթադրեսցուք. դնենք՝ թէ. սեպենք՝ թէ *Դիցուք արդ զայնոսիկ միահամուռն ի յայնմ ժամանակի ապականեալ. (պխ.) Դիցո՛ւք. Պղատ. օրին. ՟Գ: ԴՆԵԼ. որպէս Առնել. կացուցանել. *Հայր ազգաց բազմաց եդի զքեզ: Եդից զքեզ յազգս (այսինքն բազմացուցից): Եդից զզաւակ քո իբրեւ զաւազ ծովու: Զլեզուս տղայոց եդ պարզախօս: Եդաւ յապականութիւն կորստեան. եւ այլն: ԴՆԵԼ. իբրու Տալ. *Մի՛ կատարելութեամբդ հանգստեան զքեզ եւ քնոյ եւ դիւր կենաց դներ. Նար. երգ.: *Ձայն զկնի եդ (սրբոյն ղեւոնդի). Փարպ.: *Նա դիցէ վէրս սաստիկս յոգի եւ ի մարմին քո. Եղիշ. ՟Ը: ԴՆԵԼ Ի ՄՏԻ, կամ Ի ԲԱՑ, կամ ԱՌԱՋԻ. ՄԵՂ կամ ԱՐԱՏ ԴՆԵԼ, եւ այլն. տե՛ս ի յարակից բառսն անդ: ԴՆԵԼ ԶՍԻՐՏ կամ ԶՍԻՐՏՍ. իբր Լքանիլ. սրտաբեկիլ. սիրտը կոտրիլ. *Զի եթէ փախչիցիմք, ոչ դիցեն ի վերայ մեր զսիրտս. ՟Բ. Թագ. ՟Ժ՟Ը. 3: ԴՆԵԼ Ի ՍՐՏԻ. իբր Խորհել. խելամուտ լինել: Երեմ. ՟ժբ. 11: ԴՆԵԼ ԶԱՆՁՆ. որպէս Տապաստ արկանել. փռել: Դատ. ՟ժը. 28: Իսկ ԴՆԵԼ ԶԱՆՁՆ Ի ՎԵՐԱՅ ԲԱՐԵԿԱՄԻ. եւ այլն. կամ ԶՈԳԻՆ Ի ԲՌԻՆ, եւ այլն, է Դնել ի վտանգ: Եւ Դնել խորհուրդ յանձին, է Հաստատել, դնել ի մտի. ՟Բ. Մակ. ՟զ. 23: ԴՆԵԼ ԳԻՐՍ. այսինքն Մատենագրել: Եւս. քր. ՟բ: Անսովոր խոնարհմունք բայիս. Դնանիլ. իբր Դնիլ. Յհ. իմ. ատ.: Երզն. քեր.: Գէ. գրչ: Դրաւ կամ եդիր կամ եդեր կամ եէդ. իբր Եդ. որ եւ ռմկ. էրետ: Սիւն.: Ոսկ. յհ. ՟ա. 1: Լմբ. : Վրդն.: Տօնակ.: Հ=Յ. մարտ. ՟Ը.: Դրին. այսինքն Եդին: Դրեալ, Դրելոց, Դրելիք, այսինքն Եդեալ, դնելիք: Վրք. հց.: ՃՃ.: Նչ. քեր.: Պերիարմ.: Դրօղ. իբր Դնօղ. *Որ անցանի ընդ այնոսիկ (օրէնս՝)որ եդեալքն են, տանջեսցի առ ի դրողէն. Պղատ. օրին. ՟Դ: Դրուան. իբր Եդան: Վանակ. յոբ.: Եդիցելոց. այսինքն Եդելոց: Կիւրղ. գանձ.: *Քո էր ճշմարտութեամբ իմացուածս այս, եւ քոյին անձին՝ զամենայն յոչնչի եդողիդʼʼ. այսինքն յոչինչ առ դնողիդ. Բրս. թղթ.: *Ի բաց եդող զինից. Պղատ. օրին. ՟Ժ՟Բ: *Զծանր բեռն ոչ ի բաց դիեալʼʼ. այսինքն եդեալ. Բրս. ընչեղ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Полезное


Смотреть что такое "ԴՆԵՄ" в других словарях:

  • ԱՆՁՆ — (ձին, ձինք, ձանց.) NBH 1 0192 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. (լծ. հյ. ինձ, ինձէն, ինքն. եւ ար. ինս, ինսան.) Ինքնութիւն իմացական եւ բանաւոր էակի՝ դիմաւ որոշելոյ. անհատն բնութենակից …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ — (տկի, տկաց.) NBH 1 414 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 12c ա. πολλαπλάσιος, πλάσιος, πολύπλοκος, ποικίλος, πολλάπολυς multiplex, multifarius, varius Բազմապիսի, ազգի ազգի. բազմադիմի. բազում. բազմազան, կամ յոլով. ... *Տեսի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԻՒՐԱՊԱՏԻԿ — ( ) NBH 1 491 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. μυριοπλάσιος decem millies, vel infinite multiplicatus, ποικίλος varius Որպէս թէ տասն հազարապատիկ. այսինքն բազմապատիկ, բազմաթիւ, բազմադիմի. *Կառք Աստուծոյ բիւրապատիկք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴՆԱՆԻՄ — ( ) NBH 1 0637 Chronological Sequence: Unknown date ԴՆԱՆԻԼ. Տ. Դնեմ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴՐԵԱԼ — ( ) NBH 1 0643 Chronological Sequence: Unknown date ԴՐԵԱԼ ԴՐԵԼԻ. Տե՛ս ի բայն Դնեմ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴՐԵԼԻ — ( ) NBH 1 0643 Chronological Sequence: Unknown date ԴՐԵԱԼ ԴՐԵԼԻ. Տե՛ս ի բայն Դնեմ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵԴՈՂ — ( ) NBH 1 0646 Chronological Sequence: Unknown date Իբր Դնօղ. *Փառաւորեսցէ զեդօղ օրինացն. Մեկն. ղեւտ.: Տ. Դնեմ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱՌՆԱՐԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0927 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c, 13c գ. ԽԱՌՆԱՐԱՆ κρατήρ crater. որ եւ ԽԱՌՆԵԼԻՔ ասի. անօթ կամ ընդունարան, յոր լինի զըմպելի ինչ կամ զըմպելիս խառնել, կամ արկանել լնուլ, հեղուլ. որպէս կարաս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԻՒԱՆԴԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 2 0100 Chronological Sequence: Unknown date, 11c ա. Առաւել հիւանդ. տկարագոյն. թուլագոյն. խօթամիտ. *Հիւանդագոյնք եղէք լսելեօք ձերովք. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 15: *Քանզի հիւանդ ես աւադիկ հաւատովք, հիւանդագոյնս եւ տկարագոյնս առակս օրինակաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՁԵՌՆԱԳԻՐ — ( ) NBH 2 0152 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 13c Տ. ՁԵՌԱԳԻՐ. *Ոգէշահ խրատուքն՝ զոր եթող նոցա ձեռնագրով իւրով. Վրք. հց. ձ: *Փոխանակ ձեռնագրի պարտաւորացն զայս առաջի դնեմ անիրաւացն. Եփր. աւետար.: *Զձեռնագիրն համբերութեամբն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»