ԹԵՒ

ԹԵՒ
(թեւոյ, ոց.) NBH 1-0808 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 9c, 10c, 13c գ. πτέρυξ, πτερύγιον, πτερόν ala, penna Բազուկ թռչնոց խոշոր փետրովք՝ գործի թռչելոյ թեթեւութեամբ, կամ թիավարելոյ ընդ օդս, որպէս եւ ձկանց ʼի ջուրս. եւ Որ ինչ նման է նմին. ... եբր. գանաֆ, կաֆ. *Ի վերայ թեւոց արծուոյ: Տարածեալ զթեւս: Հովանի ունիցին (քերոբէքն) թեւօք իւրեանց ʼի վերայ քաւութեանն: Տասն կանգուն թեւէ ʼի թեւ թեւոց նորա: Թեւք աղաւնոյ: Ի հովանի թեւոց քոց ծածկեսցես զիս. եւ այլն: *Երկու պատուիրանօք իբրեւ երկու թեւովք թռչի ամենայն աշակերտութիւնս, այսինքն սիրով Աստուծոյ եւ մարդկան. Եփր. համաբ.: *Որ ʼի թեւս թեթեւս աննիւթ սաւառնեալ. Շար.: *Թեւս առեալ թռչին ընդ առաջ տեառն. Զքր. կթ.: *Ամենայնի որոյ իցեն թեւք եւ թեփ ʼի ջուրս ... որոյ ոչ իցեն թեւք եւ թեփ. Ղեւտ. ՟Ժ՟Ա. 9: *Իբր թեւօք իմն թռիչս արձակեն (լուք). Նար. կթ: ԹԵՒ. Բազուկ տարածեալ՝ իրօք կամ նմանութեամբ. եւ Նպաստ. եւ Բազկատարած աղօթք. հովանաւորութիւն. խնամք. գօլ, ել. *Ապաստան լինել ընդ թեւօք նորա. Հռութ. ՟Բ. 12: *Ի թեւս խաչիդ առ քեզ մատուսցես: Թեւօք քո ընկալայց ʼի տունն տագնապի (շիրմի). Նար.: *Աղօթանուէր թեւօքն. Շար.: *Օժանդակեա՛ թեւոցդ աղօթիւք. Նար. ձ: ԹԵՒ. իբր Սրընթացութիւն, թեթեւութիւն, համարձակութիւն, եւ այլն. *Ի թեւս հողմոց: Ի վերայ թեւոց հողմոց. Սղ. ՟Ժ՟Է. 11: ՟Ճ՟Գ. 3: *Ի թեւս թեթեւս մտաց: Թեւօք թեթեւութեան հոգւոյն սլացեալ: Զհպարտութեանն թեւս հարթել. Նար.: ԹԵՒ ՆԱՒԱՑ. Բազուկ քեղեաց. ղեակ. թիակ ուղղիչ. πηδάλιον gubernaculum ... *Նաւք ... փոքր թեւովն շրջին՝ յոր կոյս եւ միտք ուղղչին կամիցին: Թողացուցին զխառնելիս (յն. զլծակցութիւնս) թեւոցն. Յկ. ՟Գ. 4: Գծ. ՟Ի՟Է. 40: *Թողացուցին ասէ զլծորդութիւնս թեւոցն քեղեաց. Ոսկ. գծ.: *Թեւոցն ձեռնարկութիւն քայքայեցաւ: Ղեկաւ այս թեւոց. Նար.: Իսկ Ես. ՟Ժ՟Ե. 1. *Վա՛յ երկրին ʼի թեւս նաւացնʼʼ. պէսպէս մեկնի, իբր թի, առագաստ, հովանի, բախումն: ԹԵՒՔ ԵՐԿՐԻ. իբր Ծագք տարածութեան: Յոբ. ՟Լ՟Զ. 13: ԹԵՒ ԲԱՆԱԿԻ. Կողմն եւ կողմն գնդի զօրաց. որ ասի յայլոց նաեւ Եղջիւր. գօլ: ՟Ա. Մակ. ՟Գ. 23: ՟Բ. Մակ. ՟Ժ՟Ե. 20: ՟Բ. Թագ. ՟Բ. 23: Եղիշ. եւ այլն: ԹԵՒ ԳԱՌԱԳՂԻ. Դռնակ վանդակի. ... *Վերացոյց թեւ մի զգառագղին: Վերացուցեալ զթեւ այլոց գազանաց գառագղին. Ճ. ՟Ա.: ԹԵՒ ՏԱՃԱՐԻ. Աշտարակ. բարձրաւանդակ. *Ե՛լ ʼի թեւս տաճարին, եւ ամենայն ժողովուրդն տեսցեն զքեզ. Հ=Յ. հոկտ. ՟Ի՟Գ.: ԹԵՒ, կամ Ի ԹԵՒԷ ՍՈՒՐՀԱՆԴԱԿԱՑ. θέε (որ առ Կիւրղի գրի Թեկուէ. եւ մեկնի անկիւն պարսպի.) Բառ եբր. թէ. յոքն. թէին: ՟Գ. Թագ. ՟Ժ՟Դ. 28: որ այլուր թարգմանի Կոզակ: Ի լտ. բացատրի Զինարան armamentarium ...: ԹԵՒ ԱՐԿԱՆԵԼ. Տ. ԹԵՒԱՐԿԵԼ. *Որ թեւ արկանեն զընչիւքն իւրեանց: Թեւ արկանէ զբազմաւն. Եւագր. ՟Ի՟Բ: ԹԵՒ Ի ԹԵՒ ՀԱՐԿԱՆԵԼ. իբր Կից լինել. ըստ յն. շարունակիլ. *Խորանօքս (բնակարանք վանականաց) խիտ առ խիտ թեւ ʼի թեւ հարեալ, ճիգն ʼի ճիգն զապարմանցն թեւակս խառնեալ. Ոսկ. մ. ՟Գ. 16:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Полезное


Смотреть что такое "ԹԵՒ" в других словарях:

  • ԲԱԶՈՒԿ — I. (զկի, կաց.) NBH 1 420 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c գ. βραχίων brachium որ եւ արաբ. եւ պրս. պազու, սանս. պա՛հու. Մասն մարմնոյ կենդանւոյն ʼի դաստակէ ցարմուկն, եւս եւ ʼի ձեռաց մինչեւ ցանրակս. թեւ. *Իջոյց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԵԿՆ — (թիկան, կամբ. մանաւանդ ԹԻԿՈՒՆՔ, զոր տեսցես.) NBH 1 0805 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 11c, 12c, 13c գ. ԹԵԿՆ կամ ԹԷԿՆ. ὧμος humerus Վերնակողմն բազկի ուսովք հանդերձ. (լծ. լտ. թէ՛րկում). թեւ, կռնակ. ... *Որոշեցից ձեզ թեկն. Մաղ. ՟Բ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԵՒԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 1 0809 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c ա. πτερωτός, ὐποπτέρος, πετόμενος, πετάμενος alatus, pennatus Ունակ թեւոց. թռչուն, եւ թռչողական. ... *Զամենայն թռչունս թեւաւորս. Ծն. ՟Ա. 20. 21: Սղ. ՟Հ՟Է. 27:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱԿԱԴԱՐՁԵՄ — (եցի.) NBH 2 0005 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 13c ն. ἁποστρέφω converto, retorqueo. Դարձուցանել ընդ հակառակն. յեղաշրջել. *Որպէս թէ ոք զմարդ սահմանելով, որպէս զի է՝ կենդանի բանաւոր, հակադարձեսցէ դարձեալ զնոյն. Կիւրղ. գանձ.: չ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱԿԱԴԱՐՁԻՄ — (ձայ.) NBH 2 0005 Chronological Sequence: 6c, 13c ձ. ἁντιστρέφομαι կամ ἁντιστρέφω convertor, reciprocor Հակադառնալ. անդրադարձիլ. փոխադարձիլ. հակիլ ʼի մի կողմն. *Ոչ հակադարձէ հաւ թեւոյ. ապա եթէ բացատրեսցի ընտանեբար, եւ հակադարձէ. որպակ, թեւ՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՃԻԳՆ — (ճըգան, ճգունք, ճգանց.) NBH 2 0180 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 9c, 10c, 11c, 12c գ. ἁγών, ἁγωνία, ἅθλησις , ἅσκησις angor, certamen, periculum, discrimen, exercitatio եւն. Արմատ Ճգնութեան. նոյն ընդ նմա. որպէս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԵՐՋ — (ի կամ ոյ, վերջք, ջից.) NBH 2 0815 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. τέλος finis ἕσχατον, τελευταῖον extremum, ultimum. եւ ի սուրբ գիրս οὑρά cauda οὑραγία extremi agminis ductus. (հակառակն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔԵՂԱՎԱՐ — ( ) NBH 2 1002 Chronological Sequence: 14c ա. Քեղեաւ վարեալ. ղեկաւ վարելի. ղեկավարեալ. *Թեւ ասի մարդոյ, այլ ո՛չ որպէս օդավար թեւ, կամ քեղավար նաւ. Ոսկիփոր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՕԴԱՎԱՐ — (ի, աց.) NBH 2 1023 Chronological Sequence: Unknown date, 14c ա. Որ վարի ընդ օդս. եւ Որ վարէ զօդս ըստ քերթողաց կամ առաս պելաց. *Թեւ ասի մարդոց, այլ ոչ որպէս օդավար թեւ, կամ քեղաւար նաւ. Ոսկիփոր.: *Արդ ծածկի արեգակն յամպն, եւ հարեալ օդավարացն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԿԻՒՆ — (կեան կամ կիւնի, կեանց.) NBH 1 0174 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c գ. ԱՆԿԻՒՆ գրի եւ ԱՆԳԻՒՆ.(լծ. լտ. անկուլուս. յն. ղօնի՛ա, ղօ՛նիօս. պ. խիւնկ, փիւնճ. ռմկ. գունջ) ... γωνία angulus Տեղի՝ յոր յանգին անձկութեամբ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»