ԺՈՒԺԿԱԼ

ԺՈՒԺԿԱԼ
(ի, ից կամ աց.) NBH 1-0839 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. ἑγκρατής continens, temperans. Որ ժոյժ ունի ʼի հեշտալեաց. պարկեշտ, զգաստ. ողջախոհ. եւ Պահեցօղ, սակաւապէտ. ճգնօղ. զինքը զսպօղ. ... *Գիտացի՝ թէ ոչ այլազգ լինիցիմ ժուժկալ, բայց եթէ աստուած տացէ. Իմ. ՟Ը. 21: *Պարտ է եպիսկոպոսին անարատ լինել, սուրբ, ժուժկալ. Տիտ. ՟Ա. 8: *Անձն ժուժկալ՝ խնդրէ զանապատ. Խոր. ՟Գ. 47: *Աւելորդ է եւ մարտ խորհրդոց եւ ցանկութեանց ʼի վերայ ժուժկալին եւ անժուժկալին: Յօժարութիւնն է որ մարտնչին ընդ ցանկութեանն, եւ յաղթեալ ժուժկալիւքն, եւ պարտեալ անժուժկալիւքն. Նիւս. բն.: *Եթէ ոք կամիցի կրօնաւոր լինել, այսինքն հաւատացեալ՝ ժուժկալ, համբերօղ. Սարգ. յկ. ՟Ե: *Ակն որովայնամոլի խուզէ զերախանս. իսկ ակն ժուժկալի զժողովս սրբոց: Զյիշատակս սրբոց թուէ անձն որովայնամոլի. իսկ ժուժկալն՝ վարուց նոցա ցանկայ նմանել: Հոտ անոյշ բուրէ ʼի խնկոց. եւ աղօթք ժուժկալաց ʼի հոտոտելիս աստուծոյ. Նեղոս.: *Ի ժուժկալ պատկերէ սրբոյն ծանեաւ նաւապետն զառաքինութիւն նորա. Վրք. հց. ՟Ժ՟Դ: ԺՈՒԺԿԱԼ ἑγκρατής, καρτερός tolerans, patiens, validus, potens Տոկուն. համբերօղ. արի. քաջ. պնդակազմ. դիմացկուն. զօրաւոր. ... *Քանցէին գանիւք առ բագնովքն, եւ ոչ նուազելոյն, այլ առաւել ժուժկալին պարգեւս հատուցանէին: Զժուժկալսն ʼի մրցմունս առ ասպարիզօքն շոճի ոստովք պսակէին. Նոննոս.: *Երիտասարդք եւ կուսանք անկեալ գլորէին. եւ այն՝ որ ժուժկալն էր, ձանձրացեալ էր. Եւս. պտմ. ՟Գ. 6: *Արասցեն աւերակ զտիեզերս ժուժկալ երիվարօք. Մեսր. երէց.: *Այնպիսի են ժուժկալացն ոգիք. ո՛րչափ այլք խափանել ջանան, նոքա եւս քան զեւս յորդորին. Տօնակ.: ԺՈՒԺԿԱԼ ԼԻՆԵԼ, ԿԱԼ. Տ. ԺՈՅԺ ՈՒՆԵԼ. եւ ԺՈՒԺԿԱԼԵԼ ἑγκρατεύομαι եւ այլն. *Ամենայն որ պատերազմի՝ ամենայնի ժուժկալ լինի. ՟Ա. Կոր. ՟Թ. 25: *Ժուժկա՛լ լեր անձին, եւ յաղթեսցես սատանայի. Ոսկ. ՟ա. թես.: *Ստահակ հողմոցն մրրկացն ժուժկալ լինել հաշուիցէ. Նախ. թղթ. կթղ.: *Ժուժկալ լիցի բերդին, եւ մի ձեռս տացէ ʼի պարսիկս. Բուզ. ՟Դ. 55: *Ո. կարէ ժուժկալ լինել առաջի քո. Սեբեր. ՟Թ: *Յամենայնէ՝ յորոց օրէնքն աստուծոյ հրաժարեցուցանէ զմեզ՝ պարտ է ժուժկալ լինել. Շ. թղթ.: *Վասն աստուծոյ երկիղին ժուժկա՛լ կացցես անշարժ. Ոսկ. ՟ա. թես.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Смотреть что такое "ԺՈՒԺԿԱԼ" в других словарях:

  • ԱՄԵՆԱԺՈՒԺԿԱԼ — ( ) NBH 1 0060 Chronological Sequence: Early classical ա. Ամենայնիւ ժուժկալ: Իսկ Սիրաք. ՟Ի՟Զ. 19. *Ո՛չ է կշիռ ամենաժուժկալ անձին նորաʼʼ. ընթերցիր ըստ յն. *Ո՛չ է կշիռ ամենայն՝ արժանի ժուժկալ անձինʼʼ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՐՕՆԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 1 1138 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c ա.գ. θρῆσκος, ἁσκητής, ἑγκρατής religiosus, temperans եւն. Առանձին փութով եւ կարգոյ ճգնօղ ʼի կատարեալ կրօնս աստուածապաշտութեան հրաժարեալ յաշխարհային… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱԶԳ — ( ) NBH 1 0084 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 11c, 12c ա. այլազգ կամ Ա՛ՅԼԱԶԳ Նոյն ընդ ԱՅԼԱԶԱՆ. Ա՛յլ. ἔτερος, ἅλλος, ἅλλο aliud, diversus, alius *Ոչ ոք ʼի թագաւորաց այլազգ ինչ սկիզբն կալաւ լինելոյ: Ոչ այլազգ ինչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԶԵԽ — ( ) NBH 1 0145 Chronological Sequence: 6c ա. ԱՆԶԵԽ կամ ԱՆԶԵՂԽ Հեռի ʼի զեղխութենէ. զգաստ. ժուժկալ. սակաւապէտ. *Ի յանզեխ զգաստութեան վարս հաստատուն պահելով. Պիտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԶԵՂԽ — ( ) NBH 1 0145 Chronological Sequence: 6c ա. ԱՆԶԵԽ կամ ԱՆԶԵՂԽ Հեռի ʼի զեղխութենէ. զգաստ. ժուժկալ. սակաւապէտ. *Ի յանզեխ զգաստութեան վարս հաստատուն պահելով. Պիտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԹՈՒԼԱՆԱԼԻ — ( ) NBH 1 0152 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 13c ա.մ. Գրի եւ ԱՆԹՈՒՂԱՆԱԼԻ. Տ. ԱՆԹՈՅԼ. ἁνένδοτος, ἁνενδότως *Որ զխիստն ծամէ, այս ինքն է զհաստատունն եւ զանթուլանալին. Իսիւք.: *Ի պահս՝ անթուլանալի. Սկեւռ. աղ.: *Ժուժկալ եւ անթուղանալի:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՊՏԱԿ — (ի, աց, եւ ոյ, ոց.) NBH 1 0278 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c, 12c գ. ῤάπισμα, κόλαφος, πληγή alapa, colaphus Հարումն ափով ʼի ծնօտ կամ յերեսս. բախումն. ... *Զծնօտս իմ (ետու) յապտակս. Ես. ՟Ծ. 6: *Ապտակն դիմաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԵՌՆԱԿԱՐ — ( ) NBH 1 481 Chronological Sequence: 11c ա. Իբրու Կարօղ բառնալ զբեռն, համբերատար. *Եւ բեռնակար ժուժկալ գոլ. Սանահն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԱԳԱԳՆԱՑ — (ցի, ցաց.) NBH 1 0664 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 12c ա. ὁξύς velox Արագընթաց. շուտ վազօղ. ... *Երագագնաց երիվար. Եփր. ծն.: *Ճանապարհորդ երագագնաց՝ վաղվավակի հասանէ ի քաղաքն, եւ միայնակեաց ժուժկալ՝ յիւր կարգն. Նեղոս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԳԱՍՏ — (ի, ից.) NBH 1 0726 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 13c ա. φρόνιμος prudens, sapiens νηφάλιος, γήφων, οῦσα vigilans, cautus σώφρων sobrius, continens, modestus, honestus իբր Զգացօղ անձին. զգօն. զգոյշ. սկօղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»