ԽԱՌՆ

ԽԱՌՆ
(ի, ից.) NBH 1-0925 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. (յորմէ թ. գառըլըգ. եւ յն. քեռաօ՛, խառնել). μικτός, συμμιγής mistus, mixtus, commixtus. Բաղադրեալ կամ խառնեալ ʼի զանազանից. ոչ պարզ, այլ բաղկացեալ. կցեալ. կից. զոյգ. զուգեալ. զոդեալ. *Տեսանէիր զերկաթն ընդ խեցին խառնեալ. եղիցին խառն ʼի զաւակէ մարդկան. Դան. ՟Բ. 43: *Եբեր զմուռս խառն ըադ հալուէսʼʼ. յն. զխառնուրդ զմրսոյ եւ հալուէի. Յհ. ՟Ժ՟Թ. 39: *Օդ ընդ ջուրս եւ ընդ երկիր խառն է: Եւ զի ընդ օդս հուր խառն է. Եզնիկ.: *Խառն է դա յամենեցունց. Եղիշ. ՟Ը: *Խառն ունի ընդ ինքեան զպղինձ. Լմբ. սղ.: *Պետք ... բանականք, գործածանք, եւ խառնք: Ոմանք են տրտմանք, ոմանք բարոյականք, եւ կէսք խառնք: Իսկ խառնք, ուրանօր բարք միանգամայն եւ տրտմութիւն ʼի միասին գան. Պիտ.: *Որոյ իշխանութիւնն իսկ խառն էր ընդ աշխարհին հայոց. Եղիշ. ՟Է: *Խառն դրակցութեամբ սահմանին առ միմանս՝ փոքր աղբակ, եւ աշխարհն կորճէից: Զմտաւ նծեալ եւ խառն ընդ աշխարհիս զդրակցութիւնն. Արծր. ՟Դ. 11. եւ 4: *Երբեմն առանձնակի, եւ երբեմն խառն ձայնակցութեամբ բերեալ մատուցանէին. Պիտ.: *Զաներեւոյթ զխառն տեսման աւետարանումն հրեշտակացն առ հովիւս. Ագաթ.: ԽԱՌՆ. κοινός communis. Հասարակ. անխտիր. սովորական. ... *Եւ բանն ʼի խառն սովորութենէ անտի հաւատարիմ ցուցանել: Զի այնպէս էր խառն եւ խոնարհ տեսիլ նորա, զի եւ սամարացի կանայք, եւ մաքսաւորք մատչել եւ խօսել կարէին. Ոսկ. յհ. ՟ա. 11. 12: Իբր Խառնակ, կամ պիղծ. անկարգ. *Մի խառն անկողնօք. Հռ. ՟Ժ՟Գ. 13. (յն. լոկ ասի, անողօք): գ. ԽԱՌՆ. մանաւանդ ԽԱՌՆՔ. նից. գ. μίξις, ἑπιμιξία, συνουσία mixtura, commistio, commercium, complexus, coitus. Խառնուրդ. խառնումն. խառնուած. Բաղադրութիւն. *Ի մէջ խառնից այսպիսեաց երազոց. Խոր. ՟Ա. 25: *Առ որ ʼի բարութեանց խառնից քաղցրութեանց՝ յատուկ համս չար: Ոչ յոլովից խառնից ʼի մի եկելոց՝ զանազան ծաղկանց. Նար. ՟Ժ՟Ե. ՟Ղ՟Գ: *Ի խառնից մարդկանէ վճարեալ (վայր). Բրս. թղթ.: Առաւել՝ Գալն արուի եւ իգի կենդանեաց առ միմեանս. մարմնաւոր մերձաւորութիւն, զուգումն. որ եւ ԱՆԿՈՂԻՆ ասի. *Ոչ եթէ անցիցանցիւք ինչ հայր եղեւ, եւ ո՛չ խառնիւ. Կոչ. ՟Է: *Հաց ʼի կերակուր (տուեալ է), եւ խառն՝ յորդէծնութիւն: Քանզի խառնքն զնոյն գործեն, ձուլեն եւ խառնեն զերկոցունց մարմինս ընդ միմեանս: Ոչ միայն ասէ յանօրէն խառնից ազատ է, այլեւ ʼի վեր եւս քան զբնութիւնս է յղութիւն. Ոսկ. կող. եւ Ոսկ. մտթ.: *Զկծէին խաչինքն ʼի խառնսն, եւ յղանային. Ծն. ՟Լ. 41: *Իմացաւ եւ այլ ինչ խառնս արտաքոյ քան զբնութիւն, զէշ՝ ձիոյ արձակել. Սեբեր. ՟Է: *Ի խառնս որդեծնութան. Պիտ.: *Ի խառնս ցանկութեան. Փիլ. նխ. ՟Բ: *Թողեալ զաղջկունսն, եւ պառաւանց խառնից ցանկալ. Կիւրղ. ծն.: *Աղտեղութեան խառնից: Արժան խառնիցն. Ագաթ.: Եզնիկ.: *Ի յաճախ խառնիցն զաւակ ոչ լինի. Վրդն. ծն.: մ.նխ. ԽԱՌՆ. մ.նխ. ἄμα simul σύν cum եւն. Ի միասին. միաբան. միանգամայն. զոյգ կամ կից ընդ այլում. անխտիր. ... *Եզն եւ արջ ʼի միասին ճարակեսցին, եւ որդեակք նոցա խառն ընդ նմա եւ աշխարհս առ անզգամսն: Բուռն ʼի վերայ եդեալ՝ զփախստեայսն տանէր, խառն խոցեալ, խառն հարկանել. Ես. ՟Ժ՟Ա. 7: Իմ. ՟Ե. 21: ՟Բ. Մակ. ՟Ժ՟Բ. 23: *Զկրտսերն կոչեաց մայրն, եւ կացոյց թագաւոր խառն ընդ իւր. Եւս. քր. ՟Ա: *Խառն ընդ նոսին աւազակք եւ սրիկայք ելին ʼի մարտս. Յհ. կթ.: *Ոչ կարգաւ ընդելուզմամբ բերին յիրս եւ ʼի բանս ըմպողքն, այլ՝ խա՛ռն, եւ անկարգաբար. Պիտ.: ԽԱՌՆ (1-0927) Տ. ԽԱՌՆԻԽՈՒՌՆ

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Полезное


Смотреть что такое "ԽԱՌՆ" в других словарях:

  • ԳԻՐԿ — (գրկի, կաւ. մանաւանդ. ԳԻՐԿՔ, գրկաց, կօք.) NBH 1 0558 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 9c, 10c, 12c գ. ԳԻՐԿ մանաւանդ ԳԻՐԿՔ. ἁγκάλη gremius, sinus, ulna Գոգ կամ ծոց բացեալ բազկօք տարածելովք. ... *Ա՛ռ զմանուկն ʼի գրկաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼ — I. (ոյ, ում, յայլմէ, լով, լոց, լովք.) NBH 1 0082 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 15c ա. Նոյն ձայն է եւ յն. լտ. տճկ. ա՛լլոս, ա՛լիուս, իլ, էլ. ἅλλος, λη, λο alius, ia, iud, λοιπός, ἑπίλοιπος… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՈՐԻՇ — ( ) NBH 1 0217 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ԱՆՈՐԻՇ որ եւ ԱՆՈՐՈՇ. յն. աօ՛րիսթօս. ἁόριστος indefinitus, indecretus Չորոշեալ. անսահման. եւ Անզանազան. անխտիր. *Անհատք անբաւք եւ անորիշք են առ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՐԿԱՊԱՏ — ( ) NBH 1 0587 Chronological Sequence: 10c ա. Պատեալ գրկաւ. գիրկ ընդ խառն. *Գրկապատ ընդ խառն շաղապատեալ. Պտմ. աղեքս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱՌՆԻԽՈՒՌՆ — ( ) NBH 1 0928 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 12c մ. ԽԱՌՆԻԽՈՒՌՆ կամ ԽԱՌՆ Ի ԽՈՒՌՆ. ἑπιμίξ mixtim, promiscue. Խառնեալ եւ խռնեալ. խառնափնդորաբար. անկարգաբար. շփոթաբար. ... *Ամենայն ինչ խառնիխուռն: Խառնիխուռն ամենայն. ԻՄ. ՟Ժ՟Դ. 25:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԳԱԽԱՌՆ — ( ) NBH 1 0007 Chronological Sequence: 5c ա. Խառն եւ կցորդ ազգականութեամբ. ազգակից. խըսըմ, ագրապա *Որք եւ ազգախառն եւ արիւն ձեր եմք. Փարպ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԼԷԽԱՌՆ — ( ) NBH 1 0013 Chronological Sequence: Unknown date, 14c ա. Ոյր մօրուքն խառն են ալեօք կամ սպիտակութեամբ. ... *Սուրբն Մարկոս էր ալէխառն: Յերրորդ մասն հասակի խառնին ալիք, եւ լինի մարդն ալէխառն. Հ=Յ.: ՃՃ.: Ոսկիփոր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԿԱՆԱՄՈՄ — (ոյ) NBH 1 0022 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical գ. ԱԿԱՆԱՄՈՄ եւ իբր ռմկ. ԱԿՆՄՈՄ. πρόπολις propolis, cera sacra Նիւթ ինչ իբր սոսինձ՝ դեզին խառն ընդ կանաչ՝ անուշահոտ ծանր, եւ դառնահամ, որով մեղուք ծեփեն զամենայն խնդբունս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԿԱՏ — I. (ի.) NBH 1 0023 Chronological Sequence: 10c գ. ἁκάτιον կամ ἅκατος navicula, cymba Փոքրիկ եւ անշուք նաւակ. կուր. մակոյկ. ... *Իբր զակատ մի անձուկ նաւի ʼի շարժութեան ալեաց. Նար. ՟Կ՟Գ: II. ԱԿԱՏ ( ) NBH 1 0023 Chronological Sequence: Early… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՄԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0042 Chronological Sequence: Early classical գ. θόρυβος կամ τάραχος turba, turbatio Աղմկելն, իլն. աղմուկ. *Ամենայն ինչ խառն ʼի խուռն ... աղմկութիւն բարեաց, երախտեաց անյիշատակութիւն. Իմ. ՟Ժ՟Դ. 25 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»