ԱՆԳՈՐԾ

ԱՆԳՈՐԾ
(ի, ից.) NBH 1-0128 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ա. ἁργός (յորմէ՝ արգոյ օր.) ἁργώτερος, ἅπρακτος otiosus, inefficax Որ ոչն գործէ կամ ներգործէ. գործատեաց. դատարկապորտ. պղերգ. անգործօնեայ. ծոյլ, չիբանօղ. ... *Անգործն ʼի բարեաց աղքատանայ զվերջին աղքատութիւնն. Համամ առակ.: *Անգործ միայնակեաց լուծանէ զյօժարութիւն եղբարցն: Անգործ մեղու լաւ է քան զժիր պիծակ. Նեղոս.: *Թշնամանէ զձեզ զանգործսդ եւ զպղերգսդ. Ածաբ. մկրտ.: *Անգործ եւ առանց իրս ինչ վճարելոյ է ինքն յինքենէ: Յորժամ միտքն ըմբռնեալ իշխեսցեն, զգայութիւնն անգործ տեսանի. Փիլ.: *Յերեւել լուսոյ անգործ մնայ խաւարն. Անան. ի յհ. մկ.: *Հրամայէր անգործ լինել ʼի շաբաթուն. Սկեւռ. յար.: *Յերկաքանչիւրսն անգործ կան, ʼի բարիսն միանգամայն եւ ʼի չարիսն. Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Ժ՟Բ: *Անգործ զբաղումն. Ոսկ. յհ. ՟Ա: *Անգործ խենեշութիւն. Պիտ.: *Պարկեշտութեամբ առ ʼի չարն անգործ լեալ. Նիւս. կուս.: ԱՆԳՈՐԾ. ἁκατέργαστος, ἁνενέργητος, ἁργός non missus in opere Չեդեալ ʼի գործ. չեւ գործեցեալ. ոչ գործելի. ոչ մշակեալ. անխնամ. չեղած, չիբանած, որ չի բանիր. ... *Զանգործս իմ տեսին աչք քո: Ապառաժ եւ անգործ քարամբք շինեցաւ. Սղ. ՃԼԸ. 16: ՟Գ. Թագ. ՟Զ. 7: *Աստուծոյ յայտնի է անգործք մարդոյն. Եղիշ. ՟Բ: *Անգործքն եւս հրատարակեալ երեւին առաջի քո. Բենիկ.: *Տեսօղ բնաւիցս՝ գործոց եւ անգործից. Լմբ. պտրգ.: *Անմտանելի էր յետ արեգականն մտանելոյ բաղանիքն, եւ անգործ. Նիւս. սքանչ.: *Երկիր անգործ. Խոր.: *Այգի անգործ. Խոսր.: *Անգործ փոկ. Ոսկ. հերոդ.: *Անգործ բոյս կամ հաց. Նիւս. երգ.: *Ծառք անգործք եւ առապարինք. Վեցօր. ՟Զ: *Սեղանն՝ արհամարհեալ եւ անգործ մնասցէ. Յհ. իմ. ատ: *Մինչեւ յանարգ զեռունս ոչ մնայ անգործ ʼի խնամոցն Աստուծոյ: Եւ ես թողեալ զիմն անգործ՝ օգնեցի նմա: Մտածել զանգործ բանս. Վրք. հց.: *Յանգործ մատեանս (այս ինքն չեւ մեկնեալս) վաստակել. Վրդն. սղ.: Կամ աններգործելի. անգործօնեայ. ἅπρακτος inefficax *Անգործ եղեալ դառնութիւնքս այսոքիկ: Անգործ առնեմք զդատաստան դատաւորին ʼի վերայ մեր. Սարգ.: *Անգործ զմեքենայս թշնամւոյն առնէին. Լմբ. ատ.: *Գայլախազն անգործ մնայ ʼի ճարտարաց. Կամրջ.: *Ոչ խիստ եւ անգործ. Շ. թղթ.: *Իբր զմանկունս՝ յորս անգործ է ամբարտաւանութիւն. Տօնակ.: Եւ ուր կամ երբ չլինի գործել. *Որք ʼի գիշերն անգործ վերջին՝ ինձ արծաթով ոչ վաճառին. Յիսուս որդի.: *Անգործ ամենեւին, վասն զի չգոյ անդ գործել, եւ ոչ վաստակել. Բրսղ. մրկ.: մ. ԱՆԳՈՐԾ. մ. Առանց գործելոյ. անաշխատ. դատարկութեամբ. *Անգործ ուտել. Ոսկ. թես. Բրս. կան.: Կամ ունայնաձեռն. դատարկ. բան մը չտըւած. ἅπρακτος *Համբերես անգործ առաքել զաղքատն. Բրս. ընչեղ.: ԱՆԳՈՐԾՍ. Վայրապար. ʼի զուր. ἅπρακτος *Ունայնս եւ անգործս բարբառել: Անգործս լացցես ʼի վերայ խորհրդոց քոց: Թո՛ղ զնոսա անգործս ʼի քեզ հաջել, եւ ʼի յինքեանս երգիծանին. Բրս. յուդիտ. եւ բարկ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Полезное


Смотреть что такое "ԱՆԳՈՐԾ" в других словарях:

  • ԴԵՐԵՒ — (դերեւք.) NBH 1 0611 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c, 13c ա. (լծ. դեր, դերբուկ). Անգործ, իբր ունայն. զուր. անպիտան. եւ Խոպան. ամայի. *Մի՛ յոչ առնուլն զհայցուածսն՝ ի դերեւ կարծեսցուք զխոստումնն. Լմբ. սղ. ՟Կ՟Ե:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԹԻՄ — (եցայ, եալ.) NBH 1 487 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c, 14c ձ. ἁμβλύνομαι hebesco, languesco Բութ եւ գուլ լինել. նմանութեամբ՝ Տկարանալ. թուլանալ. անգործ լինել. յետնիլ. գուլնալ, գըլնալ *Մեր սուրքս բթեցան, եւ նոքա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈՐԾՈՒՆ — (ի, աց կամ ից.) NBH 1 0577 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c ա. ԳՈՐԾՈՒՆ ԳՈՐԾՕՆ ἑνεργός, ποιῶν activus, efficax, faciens Ունակ գործոյ. ո՛չ անգործ. գործօղ. ներգործական. ազդոյ. որ եւ ԳՈՐԾՈՒՆԵԱՅ. բան ընօղ, բան տեսնօղ. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԱՏԱՐԿԱՊՈՐՏ — ( ) NBH 1 0601 Chronological Sequence: Early classical ա. Անգործ եւ որովայնապար. դատարկասուն. յն. որովայն անգործ. լտ. որովայն ծոյլ. ... *Չարաճճիք, դատարկապորտք. Տիտ. ՟Ա. 13: *Դատարկապորտքն, որ զհետ լինին սնոտեաց. Եփր. ՟բ. թես …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Չ 2 — ( ) NBH 2 0562 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c մ. Առընթեր բայից՝ եւ անուանց գլխովին, համառօտե՛լ ի ձայնէս Ո՛չ. οὑ, οὑκ, οὑχί, ουχ’ non, vix. եւ որպէս Մի՛. μή ne. կամ ան, տ. a, dis եւն. չէ, չ, մ՝ ... *Մարդ չէր որ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԼԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 0071 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 14c չ. Ամուլ մնալ. ստերջանալ. եւ նմանութեամբ՝ անբեր կամ անգործ լինել. յետնիլ. ... *Յայն սահմանի (կենաց) ամլանալ տիրէ. Կանոն.: *Ամլացեալ լինի իւր առաջին բոյսքն (անկոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՐԳԱՍԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 1 0114 Chronological Sequence: Early classical ա. Անմասն յարգասեաց եւ յարգեանց գործոց. անարդիւն. անպտուղ. անգործ. անզօր եւ անկերպարան. ἁδρανής infirmus *Յանարգասաւորէն ձեռօք՝ զարգասաւորութիւն խնդրէ. Իմ. ԺԳ. 19: *Հիւղն՝ զոր ասեն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՐԴԻՒՆ — ( ) NBH 1 0115 Chronological Sequence: 6c, 10c ա. Անբաժ յարդեանց. անարգասաւոր. անպտուղ. եւ անգործ. ... *Անդաստան անարդիւն. Խոսր.: *Անարդիւն անպտղութիւն. Յհ. կթ.: *Առանձինն խորհուրդք եւ յանձնառութիւնք՝ անգործք եւ անարդիւնք են յինքեանց, եթէ ոչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՐՕՐ — ( ) NBH 1 0117 Chronological Sequence: 5c, 10c, 11c ա. Ոչ արօրադրեալ. ոչ հերկեալ. անգործ. ἁνέργαστος incultus չիհերկած, չի բանեցուցած. ... կամ ոչ մշակեալ. եւ անսերմն. *Յետին անմտութիւն է սերմանել սերմանիս յանգործ եւ յանարօր երկիր. Ոսկ. յհ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԳՈՐԾԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 1 0128 Chronological Sequence: 8c ա. ἁπρακτότερος Առաւել անգործ. անբաժ ʼի գործոյ. *Քան զմեռեալսն անգործագոյն կայ. Նիւս. կուս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»