ԱՆԴԷՆ

ԱՆԴԷՆ
(-) NBH 1-0132 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c մ. Անդ. ʼի նմին վայրի. ʼի յիշատակեալ տեղւոջ. հոն տեղը, նոյն տեղը. ... αὑτοῦ ibi, ibidem կամ լոկ յօդիւ, ἑν τῶ եւն. *Հաճոյ թուեցաւ Շիղայի մնալ անդէն: Նստէր անդէն ʼի տան: Այլ էր անդէն ʼի տեղւոջն եւ այլն. (յն. լոկ, ʼի տանն, ʼի տեղւոջն): *Անդէն ʼի քաղաքին արգելուլ: Անդէն շուրջ զքաղաքաւն էին. Ագաթ.: *Էին անդէն ʼի կարաւանին. Եղիշ. ՟Բ: *Անդէն զայն տեղեօք. Փարպ.: *Որ աստէն անգոսնեալ եմ, եւ անդէն ( ʼի հանդերձեալն) խայտառակեալ. Նար. ԿԷ: ԱՆԴԷՆ, ԱՆԴԷՆ ԻՍԿ. ԱՆԴԷՆ ԵՒ ԱՆԴ, ԱՆԴԷՆ ԱՌ ՆՄԻՆ, ԱՆԴԷՆ ՎԱՂՎԱՂԱԿԻ. եւ այլն. ἑξαυτῆς, αὑτίκα statim, illico, mox, continuo Նոյն հետայն, վաղվաղակի. նոյն ժամայն. իսկ եւ իսկ. անյապաղ. զոյգ ընդ. համայն. իսկոյն, նոյն ատեն. ... *Եւ ահա անդէն երեք արք եկին: Անդէն առեալ զօրականս՝ դիմեաց. Գծ. ՟Ժ՟Ա. 11: ԻԱ. 32: *Անդէն գիշերայն ընթացեալ: Անդէն ʼի նմին գիշերի եկին հասին. Ագաթ.: *Թէ սխալեսցի, անդէն վնասի: Խուճապեալք՝ անդէն ʼի փախուստ դառնային. Պիտ.: *Բարդիմ, եւ անդէն տոչորիմ. Նար. ՀԱ: *Արդի եւս յերկրէ ʼի վեր բուսեալ՝ եւ անդէն առ կատարեալ գեղեցկութիւն հասեալ. Նիւս. կազմ.: *Անդէն իսկ ʼի ծնանիլն: Անդէն իսկ սկսանին. Պիտ.: *Անդէն իսկ վաղվաղակի թողուն զհայրն իւրեանց: Ո՛չ անդէն եւ անդ յանկարծաթափ. Ագաթ.: *Անդէն եւ անդ ծանեան. Փարպ.: *Անդէն եւ անդ իսկ վտանգեալ: Անդէն եւ անդ վաղվաղակի սատակեալ լինէր. Պիտ.: *Եւ այս ամենայն անդէն եւ անդ առ նորուն ծննդեամբն: Անդէն եւ անդ իբրեւ ել ʼի տաճարէ անտի, բժշկեաց զկոյրն. Ոսկ. յհ.: *Հարազատ եւ սիրելի որդի ստացեալ զսա միայն, անդէն առ նմին ունէր եւ զախտ գորովանացն. Փիլ. իմաստն.: *Անդէն վաղվաղակի պատուհաս ʼի վերայ հասանէր. Ագաթ.: *Անդէն առանց միոյ վաղվաղակի երկբայութեան պատուհասէր. Պիտ.: *Անդէն յանկարծակի պարփակեալ մառախղով. Ագաթ.: *Անդէն առձեռն պատրաստ՝ ʼի գործն յաջորդի. Պիտ.: *Անդէն իսկոյն՝ այսր անդր տարաբերին. Նար. ՟Կ՟Թ: Կամ իբր անդստին. ʼի սկզբանէ. ʼի բնէ, կանխաւ. *Որ եւ անդէն իսկ ʼի նախնումն. Պտրգ.: *Անդէն ʼի սկզբանն ընծայեցոյց՝ զոր յետ անցելոյ յաւիտեանց կատարեաց: Անդէն իսկ աթոռակից, անդէն ժառանգն, եւ ոչ եկամուտ ոք. Ագաթ.: Կամ ʼի սկզբան անդ. արդէն. առաջուց. ... ἑκ προοιμίων initio *Ոչ կամի անդէն սաստկութեամբ ʼի դիմի հարկանել, այլ առ սակաւ սակաւ աճեցեալ լեռնանայ. Ոսկ. ՟բ. կոր.: Կամ իբր անդրէն. վերստին. ... *Դառնալոյ իսկ մեզ անդէն անվստահ եմ. Փարպ.: *Ճաշակեաց վհատութեամբ, եւ արգել անդէն տարակուսանօք: Արշաւէ, եւ անդէն նահանջի ... Միմեանց պատահին, եւ անդէն ցրին. Նար. ՀԷ. եւ Մծբ.: Իսկ Փիլ. *Անդէն եւ անդ զբանիւք եկեալ երեւէր". յն. նոյնաբանութիւն էր, կամ կրկնութիւն բանի ταυτολογία repetitio ditorum:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Полезное


Смотреть что такое "ԱՆԴԷՆ" в других словарях:

  • ԶԵՏԵՂԻՄ — (ղեցայ.) NBH 1 0732 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ձ. καταπαύομαι, καταμένω collocor, requiesco Զկայ առնուլ ʼի տեղւոջ. հանգչել, դադարել. հանդարտել. տեղաւորւիլ. ... *Լա՛ւ էր թէ անդէն զետեղեալ եւ բնակեալ էաք առ եզերբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄՕՏԱԼՈՒՏ — ( ) NBH 2 0310 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c ա.մ. παρὰ πόδος ἑν ἐτοίμῳ imminens, imminenter. Մօտ ընդ մօտ. մօտ առ մէտ. առ դուրս հասեալ. դիւրապատրաստ. կարի մօտաւոր. անյապաղ. *Անցուցանել զօրհասն, որ անդէն մօտալուտ (կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՏՆ — (ոտին, ոտամբ, ոտք, ոտից.) NBH 2 0524 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. ποῦς, πόδος pes, pedis. Խարիսխ մարմնոյ երկրակոխ. գործի քայլելոյ կենդանեաց. ստորին թաթք. յորմէ Հետք (նիշ ներբանաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԴՍՏԻՆ — ( ) NBH 1 0135 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c մ. ἅνωθεν, ἕτι, ἑξ αὑτοῦ a principio, adhuc, jam, ex ipso Անդուստ ʼի սկզբանէ. ʼի բնէ անտի. հետէ. արդէն, ʼի նմին իսկ իրէ. յինքենէ. բուն սկզբէն, անկից, իրմէն. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԴՐԷՆ — ( ) NBH 1 0137 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c մ. Վերստին. դարձեալ. եւ յետս. ընդ կրունկն. նորէն, ետ. ... ուստի ԱՆԴՐԷՆ ԴԱՌՆԱԼ ասի՝ իբր վերադառնալ. ἁναστέφω revertor *Ել, եւ անդրէն ոչ դարձաւ: Եւ այր Իսրայէլի դարձաւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԸՆԹԵՐԱԿԱՅ — (ի, ից.) NBH 1 0303 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c ա. ԱՌԸՆԹԵՐԱԿԱՅ ԱՌԸՆԹԵՐԱԿԱՑ πρόσκειμενος, παρών adjacens, praesens Մերձակայ. հպաւոր. եւ Առաջիկայ, ներկայ. *Օրինակ առընթերակայից լինէր. Ագաթ.: Կորիւն.: *Սկսաւ լուանալ ʼի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԸՆԹԵՐԱԿԱՑ — (ի, ից.) NBH 1 0303 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 12c ա. ԱՌԸՆԹԵՐԱԿԱՅ ԱՌԸՆԹԵՐԱԿԱՑ πρόσκειμενος, παρών adjacens, praesens Մերձակայ. հպաւոր. եւ Առաջիկայ, ներկայ. *Օրինակ առընթերակայից լինէր. Ագաթ.: Կորիւն.: *Սկսաւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌՁԵՌՆՊԱՏՐԱՍՏ — ( ) NBH 1 307 Chronological Sequence: 5c, 6c, 8c, 10c ա. ԱՌՁԵՌՆ ՊԱՏՐԱՍՏ. πρόχειρος promptus Նոյն ընդ ԱՌՁԵՌՆ. Տես եւ ԴԻՒՐԱՊԱՏՐԱՍՏ LACKING 7 lines մ. ԱՌՁԵՌՆ ՊԱՏՐԱՍՏ. մ. προχείρως prompte Զիա՞րդ զիս ինքն առձեռն պատրաստ ընձեռեցից յաղավս աստուծոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌՁԵՌՆՊԱՏՐԱՍՏԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0307 Chronological Sequence: 5c, 12c մ. ԱՌՁԵՌՆՊԱՏՐԱՍՏԱԲԱՐ προχείρως prompte որ եւ ԱՌՁԵՌՆ ՊԱՏՐԱՍՏ. Իբր Անյապաղ. մտադիւր. անդէն առ նմին. *(Աւազակն) զվարձ խոստովանութեանն առձեռնպատրաստաբար ընկալաւ՝ անդէն ընդ նմին ʼի դրախտին լինել. Սարկ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՍԿ — I. ( ) NBH 1 0868 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c շ. δέ autem. այլ. բայց. սակայն. եւ. ուր. տէ. տա. ... *Կին մի մերձեցաւ ʼի դրոշակ հանդերձի նորա. իսկ յիսուս իբրեւ դարձաւ, եւ ետես, ասէ: իսկ յոհաննէս իբրեւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»