ՉՈՐ

ՉՈՐ
(ոյ, ոց, կամ ից.) NBH 2-0577 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 9c, 14c ա. (լծ. թ. գուրու. եւ յն. քսիրօ՛ս ). χῆρος aridus, siccus, torridus. Ցամաք. անմասն ի խոնաւութենէ կամ ի պարարտութենէ. *Մի՛ ասիցէ ներքինին թէ ես եմ փայտ չոր: Զամենայն փայտ դալար, եւ զամենայն փայտ չոր: Եթէ ընդ փայտ դալար զայս առնեն, ընդ չորն զի՞նչ լինիցի. Ես. ՟Ծ՟Զ. 3: Եզեկ. ՟Ի. 47: Ղկ. ՟Ի՟Գ. 31: *Չոր թզով եւեթ զպէտսն վճարէր. Եւս. քր. ՟Ա: *Ի սերմանց խոնաւոց եւ չորոց լինելութիւն կենդանեաց եւ տնկոց. Փիլ. լին.: *Տատրակ անջատեալ յամուսնութենէ՝ ի դալար ոստս ոչ նստի, այլ միշտ ի չոր. Զքր. կթ.: *Չոր արջառաջլօք հարին ուժգին. Տէր Իսրայէլ. հոկտ. ՟Ա.: եւ ՃՃ. ստէպ: *Երկու ոմանք գոլորշիք. ի սոցունց մինն չոր է, իսկ միւսն՝ խոնաւագոյն: Ի չորոյն հողմունք եւ հնչմունք զանազանք: Ի ներհակացս սկզբանց բաղկացեալ եղեւ աշխարհ. այսինքն ի չորոյ եւ ի գիջոյ, ի ցրտոյ եւ ի ջերմոյ. Արիստ. աշխ.: *Զընտրութիւնս չորիցն եւ զգիջոցն. Եփր. երաշտ.: *Պահոց եւ աղօթից հետեւելով, չոր ճաշակելով: Զարդարեսցի սեղան քո չոր եւ ցամաքային իրօք. Վրք. հց. ՟Բ: *Ոչ մահիճս եւ ոչ տնկողինս, այլ չոր ի մսուր եդեալ. (իբր սին սոսկ. չոփ չոր.) Ճ. ՟Գ.: *Քահանայն՝ չոր (պահեցողութիւն) քարոզէ. Եղիշ. երէց.: *Զի թէ առանց պատարագի առնէ քահանայն զպսակն, այսինքն չոր պատարագ, որ զպաշտօնն միայն ասեն. Մաշտ. ջահկ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Смотреть что такое "ՉՈՐ" в других словарях:

  • ՉՈՐԱԿԵՐ — ( ) NBH 2 0577 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c ՉՈՐԱԿԵՐ ԼԻՆԵԼ. χηροφαγέω arida comedo, cibis siccioribus vescor. Չոր ուտելեօք կամ հացիւ եւեթ ապրիլ. հրաժարել ի պարարտ կերակրոց. չոր ուտել, չոր պաք բռնել. *Ոչ է պարտ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՇՏՈՒՃ — (տճոյ, ով.) NBH 1 0265 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 13c, 18c ա. ԱՇՏՈՒՃ որ եւ ԱՍՏՈՒՃ. ξηρός siccus Չոր կամ չորաբեկ (հաց լոկ). (լծ. յն. ա՛սիդօս, անցորեան, անկերակուր. եւ իտ. աշիուդդօ չոր ցամաք.) ... *Դու ազգի ազգի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՕՍ — (ի, ից.) NBH 1 0588 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 11c, 12c, 13c ա. ξηρός siccus, aridus Չոր, ցամաքեալ, իրօք կամ նմանութեամբ. չորցած. գուրումուշ. պ. խուշ. *Նիւթ փայտից յորժամ ցամաք է եւ գօս եւ չոր, վաղվաղակի ʼի հրոյ ծախեալ լինի:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶՈՒԿ — I. ( ) NBH 1 0750 Chronological Sequence: Unknown date ԶՈՒԿ կամ ԶՈՒԿԻ. ըստ Բժշկարանի է Սեաւ խունկ, եւ Ստաշխն. եւ Ստիւրակ. որ է Շեր (զորս տեսցես): Ուստի ՉՈՐ ԶՈՒԿԻ, ԶՉամչախունկ, եւ Մարեմայ խունկ ասի այն, որ այլազգերէն՝ գարա քիւննիւք, գարա պուհուր,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊՐՏՈՒ — (ոյ, կամ ի, ոց.) NBH 2 0667 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 12c, 13c գ. πάπυρος papyrus, juncus. որ եւ ար. պէրտի, պէրտիյէ. Կնիւն եւ եղէգն լայնատերեւ կամ երկայնատերեւ ՝ ազգի ազգի. յորմէ հիւսին փսիաթք եւ սիրայք. որպէս եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՋՐԱԲԵՐ — ( ) NBH 2 0676 Chronological Sequence: Early classical, 11c, 12c ա.գ. Տ. ՋՐԲԵՐ. ջուր բերօղ ... *Փայտակոտորք եւ ջրաբերք նոցին եղեալք. Ասող. ՟Բ. 4. ըստ օրինակաց ինչ՝ Յես. ՟Թ. 21: ա. ՋՐԱԲԵՐ. ա. Ի վեր բերեալն ʼի ջրոյ. ջրէ ելած. *Նիւթ հրոյն կարի իմն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԱՌԵԽ — (ի, աց կամ ից.) NBH 2 0848 Chronological Sequence: Unknown date, 12c գ. ՏԱՌԵԽ կամ ՏԱՐԵԽ. Ազգ ձկուն՝ առաւել ʼի ծովն վանայ, թզաչափ, սպիտակագոյն, եւ ձեւով նման քէֆալի. որ եւ ապխտեալ վաճառի. տառեխ, տառըգ, տեօռ ձուկ, իբր չոր՝ կամ նման չըրօզի որ է յն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՑԱՄԱՔ — (ի, աց.) NBH 2 0905 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 12c, 13c, 14c ա. ξηρός siccus, aridus. Չոր. անմասն ʼի խոնաւութենէ ջրոյ կամ ʼի դալարութենէ, եւ այլն. չոփ չոր. ... *Ի չորից նիւթոց զերեւելիս եցոյց, խոնաւ եւ ցամաք,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ — (յնոյ, ոց.) NBH 2 0906 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c ա. γερσαῖος, χερσαῖος terrestris. Սեպհական ցամաքի. ցամաքաբնակ. *Ցամաքայինքն ʼի ջուրս փոխէին. Իմ. ՟Ժ՟Թ. 18: *Օձք մեծամեծք ցամաքայինք: Ցամաքայնոցն եւ ջրայնոցն ջոկք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Nombres Dans Le Monde — Tableau présentant au travers des nombres un échantillon des langues et des écritures du monde. Sommaire 1 Notes et références 2 Voir aussi 2.1 Blocs de caractères Unicode contenant des chiffres ou nombres …   Wikipédia en Français


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»