ԱՆՀԱՏ

ԱՆՀԱՏ
(ի, ից.) NBH 1-0182 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա.գ. ἅτμητος non sectus, indivisibilis, ἅτομος atomus, individuus, insecabilis, στιγμή punctum Ոչ հատեալն, եւ ոչ հատանելին. անբաժանելի. որ ոչ մասնատի, կամ չունի մասն. եւ Հիւղէ. կէտ. վայրկեան. ... *Անհատ եւ առանց մասանց է. Եզնիկ.: *Ոչ հատանի, զի անհատ բնութիւն է. Սարգ.: *Պատկանեսցո՛ւք ʼի նա ըստ նորին անհատի եւ աստուածայնոյն կենդանութեան. Դիոն.: *Անհատ ասի, որ ոչ հատանի, եւ ոչ բաժանի. որպէս գիծ եւ կէտ. Դամասկ.: *Լինի անհատ ըստ մանրութեանն, որպէս հիւղէ ʼի շող. Մագ. քեր.: *Օդ՝ ամենեցունց պարզ երեւի, եւ զանազան, անհատ հատիւք, եւ անշփոթ հոսիւք. Պիսիդ.: *Կործանեա՛ ինձ զեպիկուրեայ զանաստուածութիւնն, եւ զանհատսն (այս ինքն զհիւլէսն). Առ որս. ՟Ա: *Ամենեքեան փոխեսցուք յանհատին (ʼի վայրկենի) ʼի թարթափել ական: Անհատ անուանեալ՝ եւ թարթափումն ական՝ զանմասն այնր ամանակի վախճան. Նիւս. կազմ.: Կամ եզականն տեսակի, որ ոչ բաժանի յիւրմէ. *Անհատ ասի եւ առ իմաստասէրս, որ յայտնէ զանձնաւորութիւնն. Դամասկ.: *Անհատք կոչին վասն զի բաժանելով ոչ կարեն պահել զառաջին տեսակն. Անյաղթ պորփ.: *Անհատք ասին, զի ʼի յատկութեանց բաղկացաւ իւրաքանչիւրն, որոց հաւաքումն ոչ ʼի վերայ այլոց ուրուք եղիցի ըստ մասնեայցն. Պորփ.: *Ո՛չ է կարողութիւն զքտնիօնութիւն անհատիցն գիտել, այլ զբնութիւն: Ի տեսակէ յանհատս, որպէս զհանուր մարդ բաժանեմք ʼի Սոկրատէս, ʼի Պղատոն, Յալկիպիադ, եւ յիւրաքանչիւր յանհատս. Սահմ. ՟Է. ՟Ժ՟Ը. եւ այլն: ա. ԱՆՀԱՏ. ա. Ոչ կտրեալ կամ հատեալ ʼի բաց. անխզելի. անքակ. ամբողջ անարատ. ἅτμητος, ἁρραγής, ἁλώβητος non decisus, non fractus, illaesus եւն. ... *(Ըստ հերայ գլխոյ)՝ բազմութեանն անհատ լինել՝ իբրեւ մի մարմին. եւ եթէ հատցին գիսակքն՝ բազմացն զօրութիւնքն անկցին: Պնդեալ զնա կարի քաջ անհատ ջլօք: Փիլ.: *Անհատ կապանօք սիրոյ: Անհատ սիրելութեանն յօդիւ. Պիտ.: *Առ նա նմանութեամբ սրբազանին անմեղութեան՝ յաստուածեղէն եւ անհատ ունակութիւնն ընթանալ. Դիոն.: *Փշրեալ, եւ բաշխի ʼի մասունս անհատս: Նուիրեալ, եւ ʼի մասունս անհատս բաշխեալ. (զի յիւրաքանչիւր մասին սուրբ հաղորդութեան է նոյն Քրիստոս ամբողջ.) Նար. ՟Խ՟Է. ՟Ծ՟Գ: Եւ անընդհատ. շարունակ. անդադար. յարաձգեալ. ἑκτενής extensus, assiduus *Աղօթք եւ պաղատանք անհատք. Ոսկ. անոմ. ՟Դ: *Հրեղէն բերանով զանհատ սուրբ սուրբն ասելով: Ձայնք պաշտօնէից ʼի տուէ եւ ʼի գիշերի անհատ էին ... Անհատ աղօթիւք. Եղիշ. խչ. եւ Եղիշ. պատմ.: *Անհատ բարբառով. Նար. ՟Ի՟Բ: *Զանհատն վերառաքեն ʼի բարձունս զփառաբանութիւն. Անան. եկեղ.: *Տեւէ անհատ ընթացիւք (կեանքն). Արիստակ.: Կամ անպակաս. անսպառ. անյագ. անվերջ. անբաւ. անհատնում. ... *Եւ քո յայսոսիկ անհատ ցանկութիւն: Հէնք եկեալ անհատք. Խոր. ՟Ա. 1: ՟Գ. 68: *Անհատ կամք, կամ ստգտանք: Անհատ մշտնջենաւորութիւն, կամ լուսաւորութիւն: Կուտակէ զանհատ ջուրցպարբերութիւն. Պիտ.: *Դարձեալ ասի յաւիտեան՝ որ ʼի գալստենէն Քրիստոսի՝ անհատն եւ անսպառն. Խոսր.: *Որդւոց անհատ յորդորութիւն: Յանհատ եւ յանհամեմատ թիւս. Նար. ՟Լ՟Ա. եւ Նար. առաք.: *Այսոքիկ յանհատսն վարին, եթէ մանրամասնաբար թեւակոխեսցես. Մագ. ՟Ծ՟Է: *Անսպառ աղբիւր, եւ անհատ անդունդք գթութեան. Վրդն. երգ.: Կամ անհամեմատ. աննման. եղական. *Նոքօք փայլէր նա իբրու անհատ գեղով. Եփր. համաբ.: Տե՛ս եւ ʼի բառն ԱՆՀԱՍ՝ սովին մտօք, որ թերեւս ԱՆՀԱՏ է գրելի. որպէս եւ ʼի Նար. մծբ. *Զանհատս հմտականացն". տպ. զանհասս: մ. ԱՆՀԱՏ. մ. որպէս անպակաս. անդադար, կամ անսպառ. յաւերժաբար. ʼի սպառ. շարունակ. *Անհատ գրեթէ զամենայն բարեփառութեանցն վայելեցին կեանս: Որ եւ հանդերձ բազմապատիկ կենդանեացն յարատեւութեամբ՝ անհատ եւս զբանաւորիս ունի զկենդանութիւն. Պիտ.: *Այրէ ʼի սպառ՝ բայց ոչ ծախէ, անհատ պահէ միշտ ʼի յերեր. Շ. եդես.: *Վա՛յ քեզ անձն իմ, զի անհատ եւ անվճար շաղափեցար պղծութեամբ աշխարհիս. Մաշկ.: Իսկ Դիոն. եկեղ. ՟Գ. *Զքահանայականն փչումն անհատ կարդալով". իբր անընդհատ. ἅρραγον այժմու յն. ἅρωγον օգնական:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Полезное


Смотреть что такое "ԱՆՀԱՏ" в других словарях:

  • ՀԱՏ — (ի, ից, եւ ոյ, ոց.) NBH 2 0057 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c գ. τομή sectio, incisio ἁπόσπασμα res avulsa. Արմատ Հատանելոյ. (որպէս եւ այլազգ՛՛. քեթ, քէս, եւ այլն). իբր Հատումն. կտրումն. եւ Հատեալ մասնիկ. հատուած.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԷՆՈՒՆԱԿ — ( ) NBH 1 0070 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 13c ա. ԱՄԷՆՈՒՆԱԿ կամ ԱՄԵՆՈՒՆԱԿ. παγκρατής omnicapax Որ զամենայն ինչ ունի յինքեան, որպէս Աստուած եւ աստուածայինք. եւ պարունակօղ կամ պարփակօղ զբազում ինչ. ամէնընկալ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲԱԺԻՆ — ( ) NBH 1 0118 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 9c, 10c, 12c ա. Առանց բաժնի մնացեալ. որ չառնու ինքեան բաժին կամ ժառանգութիւն. ... *Ելանէ դուստր ʼի տան է, անբաժին եւս է ... Լիցի անբաժին առնուլ (զկոյս բռնաբարեալ). Մխ. դտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԶԱՏ — (ի, ից.) NBH 1 0142 Chronological Sequence: 6c, 8c, 11c ա. ἁδιάστατος dimensione carens, indivisibilis Որ ոչն զատանի. անհատ ʼի մասունս. անբաժանելի (կէտ). ... *Ունելով յինքեան զանզատն բնութիւն եւ զզատականն: Քանզի անզատն կարգեալ դասի ըստ նշանի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԽԱՌՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0159 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 8c, 11c, 13c, 14c գ. τὸ ἅκρατον puritas Անխառն գոլն. պարզութիւն. զտութիւն. *Անխառնութիւն բաժակին. Ասող. ՟Գ. 21: Եւ չխառնիլն ʼի մէջ մարդկան. առանձնութիւն. հրաժեշտ. τὸ ἅμικτον solitudo… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԱՏԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0182 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 9c, 11c, 12c մ. Նոյն ընդ վ. (=ԱՆՀԱՏ) իբր անպակասաբար. անընդհատ. յաւէժաբար. եւ անբաժանաբար. ἁδιαλείπτως assidue, συνεχῶς continuo ... *Անհատաբար ճեպիլ յայս գործ. Պրպմ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0182 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 12c, 13c, 14c ա. Նոյն ընդ անհատ. որպէս անբաժանելի. եւ ոչ հատեալ. *Չէ՛ մարթ հատանել անհատականին. Սեբեր. ՟Ա: *Երկինք՝ մարմին անհատական. Երզն. երկն.: *Հերք գլխոյն բոլորեալ՝ զանհատական …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԱՏԱՆԱՄ — ( ) NBH 1 0182 Chronological Sequence: 9c չ. ԱՆՀԱՏԱՆԱԼ Իբր անհատ լինել. առանձնանալ. *Անհատանալ եւ վերանալ եւ թեւապարիլ ʼի կաճառս անհուն բոցեղէն զօրաց. Զքր. թղմ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԱՏԱՆԵԼԻ — ( ) NBH 1 0182 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 13c Տ. ԱՆՀԱՏ՝ իբր անբաժանելի եւ այլն. եւ անմեկնելի. ἅτμητος, ἁδιάτμητος, ἁμέριστος *Զանհատանելի եւ անբաժանելի եւ զանկեալ բոլորովին զպատմուճանն հատանէր չարն. Առ որս. ՟Ժ՟Գ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԱՏԵՄ — (եցի.) NBH 1 0182 Chronological Sequence: 6c ն. Անհատ կացուցանել՝ ըստ տրամաբանից. որոշել յեզականն. զատուցանել. *Յաւելու եւ այլ զանազանութիւնս առ ʼի անհատել զհանուր մարդն: Եւ այսպէս ʼի ձեռն յոլովից զանազանութեանց անհատի՛ ընդհանուր մարդն: Կերպարանք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»