ՓՈՂ

ՓՈՂ
(ոյ, ոց.) NBH 2-0951 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 12c գ. αὑλός tibia. մանաւանդ՝ σάλπιγξ tuba, buccina. եւ բայիւ Փող հարկանել. αὑλέω, σαλπίζω tubacano, buccino. (լծ. թ. պօրու. պ. պուրը. արաբ. պուգ. լտ. պուգչինա ). Փչողական գործի խողովակաձեւ կամ պարանոցաձեւ. շեփոր. սրինգ. զուռնա, տիւտիւք, նեյ, գավալ. *Սրինգ եւ թմբուկ եւ փող եւ քնար: Փողք եւ տաւիղք. Ուրախութեամբ եւ փողովք: Իբրեւ զփող գոչեսցէ: Իբրեւ զհիչիւն փողոյ: Որպէս անշունչքն ձայն տայցեն՝ եթէ փող, եւ եթէ քնար: Ձայն փողոյն հնչէր մեծաձայն: Հասանէին ձայնք փողոցն: Ազդ առնել փողով, կամ բարբառով փողոյ: Փողս կռածոյս: Փողեղ ջերեայ: Փո՛ղ հարէք ʼի գլուխս ամսոց: Հարջիք փող ազդեցութեան, փող նշանակաց: Քահանայք հարցեն փող: Եհար փող եղջերեաւն: Հարջիք եւ դուք զփողսն եղջերեայս: Փողս հարկանէին փողովք: Փողս հարաք ձեզ: Փող հարկանի. եւ այլն: *Որպէս փողովք, տաւղօք եւ քնարիւք. Նար. կուս.: *Բազմախառն փողք տաւղացʼʼ. յն. նուագարան երաժշտական. Ոսկ. ՟ա. տիմ.: ՓՈՂ ասին նմանութեամբ Առաքեալք, իբր ազդարարօղք կամ աւետաւորք, քարոզք. *Աղաչանօք առաքելոցն՝ փող յարութեան մեր եղելոց: Դարձիր ողջո՛յն տուր փողոցն. Շար.: Իսկ Փող տարսոնեան կոչի սրբոյն պօղոս յայլեւայլ գիրս: ՓՈՂ, ոյ. σωλήν canalis, tubus, fistula κάλαμος calamus, arundo Խողովակ, եւ եղէգն, եւ որ ինչ նման է նոցա. ... *Դնել փող եղեգան ընդ քիթս նորա. Ագաթ.: *Ընդ եղեգան փող ծուխ ելանէր, ընդ եղեգան փող բոց ելանէր. Խոր. ՟Ա. 20: *Ոչ ոբրեւ ընդ փող ինչ անցեալ ընդ կոյսն: այլ մարմին զգեցեալ ճշմարիտ անդստին ʼի նմանէ: Սպունգով լցեալ, եւ ʼի փող եդեալ՝ մատուցանէին նմա քացախ. Կոչ. ՟Դ. եւ ՟Ժ՟Գ: *Զփրկական արիւնն՝ որ ասէ ցնցուղ իբր ՟Ը փող կայլակացեալ. . . տնօրինեցելոյն կողէ. Շ. բարձր.: *Արիւնածուծս լինել, զորս ʼի պարանոցաց մարդկան ծծէք փողովք ապակեղինօք. Պիտառ.: *Նախատանաց ջրով տանջեալ, ՟Ը վայրարկուն փողով հոսեալ (այն է ծակ ձագառի ). Շ. բարձր. եւ Շ. վիպ.: *Ջուր ʼի փողոյ, կամ ոսկի ʼի կաղապարէ՝ ձեւ միայն, եւ ոչ բնութիւն գոյացութեան առնու. Սարկ. հանգ.: ՀՈՎՈՒԻ ՓՈՂ. ἅλισμα alisma, fistula pastoria. Անուն խոտոյ եւ ծաղկի. չօպան պիւտիւյիւ, մըզմա՛րի ըռայի. ա՛յլ է պօրու չիչէյի. Բժշկարան.

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Смотреть что такое "ՓՈՂ" в других словарях:

  • ՓՈՂ 2 — (ի, մանաւանդ ՓՈՂՔ ղից.) NBH 2 0951 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c գ. ՓՈՂ մանաւանդ ՓՈՂՔ. φάρυγξ, τρώχηλας , διαυλός guttur, faux, jugulum, gula, collum, cervix. (լծ. թ. պօղազ, պօյն. լտ. ֆա՛ւքս.) Պարտանոց. ուլն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓՈՂ 3 — (ոյ, ոց.) NBH 2 0951 Chronological Sequence: Unknown date, 14c գ. φόλλις follis ὁβολός obolus, assis. որպէս ռմկ. փսալ, ֆսալ, ֆիւլիւզ. (յն. ֆօ՛լլիս, օվօլօս. լտ. օպօլուս. Դրամ մանր. խերեւեշ. լոմայ. դանկ. ստակ ... *Սկսաւ համարել զփողս: Ելից աման ինչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՂՋԵՐԵԱՅ — (ջերեաւ կամ րաւ, րեայց, րեօք.) NBH 1 0656 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 12c ա.գ. ԵՂՋԵՐԵԱՅ (կամ ԵՂՋԵՐԻ, կամ ԵՂՋԵՐ) ԵՂՋԵՐՈՅ (իբր եղջերւոյ կամ եղջերէի). ա. κεράτινος corneus, ex cornu factus. գ. κερατένη buccina. Կազմեալն յեղջերէ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Ваагн — Ваагн, убивающий дракона. Ваагн, в русской транскрипции также Вахагн (арм. Վահագն), ( пер.  Вертрагн)  в древнеармянской мифологии, мифологический персонаж, впервы …   Википедия

  • ԱՒԱԳԱՓՈՂ — ( ) NBH 1 0387 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 12c գ.ա. Փող մեծ. *Հարցեն փող աւագափողʼʼ. յն. փողեսցեն փողով մեծաւ. Ես. ՟Ի՟Է. 13: *Զոր մարգարէն աւագափող զնա անուանէ, այսինքն վերջին եւ մահալոյծ եւ կենսառաք. ձայն. Յհ. իմ. ատ.: *Տէրն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԱՆԳ — (ի կամ ոյ, աց.) NBH 1 0593 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 13c գ. ԴԱՆԳ կամ ԴԱՆԿ. Իբրու չափ կշռոյ է Քառորդն տրամոյ, եւ վեցերորդ մասն ամենայն իրաց. պ. տանէ, (այսինքն հատիկ.) տանգ, տէնկ *Երկու գարւոյ կշիռն դանգ մի է. Վրդն. ել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅՈԲԵԼԵԱՆ — (բելինի, ից.) NBH 2 0363 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 10c, 13c ա.գ. ՅՈԲԵԼԵԱՆ կամ ՅՈՎԲԵԼԵԱՆ. ἱωβέλ, ἅφεσις jobel, dimissio, remissio, annus jobeleus կամ jubileus. Յիսնամեայ ժամանակ, որ եւ եօթնիցս եօթնեակ, կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇՆՉԵՄ — (եցի.) NBH 2 0486 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 11c ն. πνέω spiro, flo ἑμπνέω inspiro διαπνέω perflo ὐποπνέω sufflo φυσάω, ἑκφυσάω exsufflo, exspiro συρίζω, διασυρίζω sibilo. Շունչ կամ սիւք ʼի դուրս բերել. փչել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՐԻՆԳ — (սրնգի, գաց.) NBH 2 0762 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c գ. ՍՐԻՆԳ գրի եւ ՍՐԻՆԿ. որ եւ յն. սի՛րինգս. σύριγξ fistula, tibia ὅργανον organum, instrumentum musicum. Փող՝ կամ շեփորայ, այլեւայլ ձեւով. նուագարան փչողական՝ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓՈՂԵՄ — (եցի.) NBH 2 0952 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 10c, 12c, 13c, 14c ն. եւ չ. σαλπίζω, αὑλέω tuba cano, buccino. Փող հարկանել. գուշեցուցանել զփող. ազդել ʼի ձայն փողոյ. եւ Հռչակել. քարոզել. *Առաջին հրեշտակն եհար զփողն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»