ԱՊԱԿԱՆԵՄ


ԱՊԱԿԱՆԵՄ
(եցի.) NBH 1-0270 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c ն. (ʼի Ապ, եւ Ակն). ἁφανίζω ab aspectu removeo, ex oculis tollo, perdo Բառնալ եւ աներեւոյթ առնել յաչաց. անհետ առնել. սատակել. կորուսանել ʼի միջոյ. ջնջել. աչքին առջեւէն կորսընցընել, փճացընել. ... *Այր՝ որ համարեցաւ սատակել զմեզ, զնա ապականեսցուք: Հալածեցից զթշնամիս իմ, եւ ապականեցից զնոսա: Ապականել նմա զնոսա ըստ բանին տեառն: Ապականեաց յէու զբահաղ յիսրայէլէ: Առաւել քաքն զազգսն, զորս ապականեաց տէր յերեսաց որդւոցն իսրայէլի: Անիծանիցէ զքեզ, եւ ապականիցի. եւ այլն: Որպէս եւ Պրպմ. ՟Խ՟Գ. *Զայլափառիցն ապականել զծաղրʼʼ. իմա՛, անհետ առնել: *Զի ապականեսցեն ʼի բաց զչար իմաստութիւն չարին. Յհ. կթ.: ԱՊԱԿԱՆԵՄ. φθείρω, διαφθείρω (լծ. հյ. վթարել, վատթարել). corrumpo Եղծանել. խանգարել. աւերել. վնասել. աւրել. ... *Ապականել զերկիր. զբերս երկրին, զվճիռ, զերեսս, զտեսիլ մօրուաց, եւ այլն: *Հուր՝ որ ապականիցէ զլերինս. Ագաթ.: *Մի՛ զարմանար դու ընդ առիւծս որ բնակեալ էին ընդ նմա, եւ ապականէին զնա. Եփր. ծն.: *Ապականեալ էր մարմինն ʼի չարաչար ցաւոց: Ամենայն բարեկարգութիւն վրդովեալ ապականէր. Խոր. ՟Բ. 29: ՟Գ. 56: *Ապականեսցին միտք ձեր ʼի միամտութենէն որ ʼի քրիստոս: Մարդք ապականեալք մտօք. ՟Բ. Կոր. ՟Ժ՟Ա. 3: ՟Բ. Տիմ. ՟Գ. 8: * կարգ մտացն որ ʼի բանիցն ապականէր՝ յայն ոչ հայեցան. Կիւրղ. ծն.: ԱՊԱԿԱՆԵՄ. μολύνω polluo, inquno, σπιλόω maculo, foedo, labem adspergo, διαφθείρω decorrumpo Պղծել. աղտեղել. արատել. ... *Ամենայն երանք ապականեսցին գիջութեամբ. Եզեկ. ՟Ի՟Ա. 7: *Ապականեալ զկոյս մի՝ գնաց փախստական. Եզնիկ.: *Լեզու հաստատեալ է յանդամս մեր, որ զամենայն մարմինն ապականէ. Յկ. ՟Գ. 6: *Ապականեցան, եւ պղծեցան յանօրինութեան իւրեանց. Սղ. ՟Ծ՟Բ. 1. եւ այլն: ԱՊԱԿԱՆԵՄ. καταβρώσκω depascor, devoro Ճարակիլ. ափել. ծախել. *Դդրունքն ապականեալ ʼի հրոյ: Դրունք նորա ապականեալ էին ʼի հրոյ. Նեեմ. ՟Բ. 3. 13: *Յապականող կիզողէ. Պիտ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՑԱՆԿԱԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 2 0908 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c ա. ἑπιθύμητος, θυμαδέστερος, ἁρέστος desiderabilis, desideratus, gratus, placitus, acceptus, acceptissimus. Արժանի ցանկալոյ, կամ ցանկացեալ. փափաքելի. տենչալի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.