ԲԵՐ

ԲԵՐ
I. (ի, իւք.) NBH 1-482 Chronological Sequence: 6c, 8c, 13c, 14c գ. φορά latio, motus, impetus Արմատ Բերել բային. որպէս Բերումն. ընթացք. ... *Եւ գետոյն բերիւք հանգիտակ կղզւոյ առատագիւտս առնէ շուրջ պարունակելով. Խոր. ՟Գ. 62: *Ոչ անօգուտ երթեւեկ բերիւքն. Պիտ.: *Ուխից ʼի վերայ միմեանց բերք՝ հարկանէին ընդ միմեանս: Պատառեցան աղբիւրք. քազի պատառմանն եղելոյ՝ անարգել լինի բերն. Փիլ. իմաստն. եւ Փիլ. լին.: *Բերք վշտացն իբր զտարափս ʼի վերայ եկեսցեն. Երզն. մտթ.: *(Լուսաւորքն) ո՛չ միայն նշանս ցուցանեն, այլ եւ կրակիցք են բերի տարերցս. Վրդն. ծն. (որ բերի եւ ʼի յաջորդ նշ:) II. ԲԵՐ 2 (ոյ, ոց, ովք. կամ ի, ից.) NBH 1-482 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 12c, 13c գ. γέννημα, φορά, καρπός, ἕργον germen, fructus, fruges, opus Բարիքն՝ զորս բերէ երկիր. արդիւնք երկրի. պտուղ, բեղուն, արգասիք. երկրի բերք. բարիք. ... *Յաւելուած ձեզ լինիցին բերք նորա (այսինքն երկրի): Եղիցի ամենայն բերն նորա ʼի կերակուր. Ղեւտ. ՟Ժ՟Թ. 25: ՟Ի՟Ե. 7: *Եւ ամենայն փայտ ծառատունկ տայր զբեր իւր առատութեամբ. ՟Ա. Մակ. ՟Ժ՟Դ. 8: *Զոր սերմանիցես ըստ բերից այգւոյն քո. Օրին. ՟Ի՟Բ. 9: *Ոչ եւս արբից յայսմ հետէ ʼի բերոյ որթոյʼʼ. այսինքն ʼի գինւոյ. Մտթ.: Մրկ.: Ղկ.: *Ստեսցէ բեր ձիթենւոյ. Ամբ. ՟Գ. 17: *Ոչ ուտէր եւ ոչ ըմբէր ʼի բերից երկրաւորաց. (տպ. ʼի բերոց.) Յճխ. ՟Թ: *Ծառ մի ձիթենի ... որոյ բերն էր բազմապտուղ եւ ատոք: Եւ բերքն պակասք. Փարպ.: *(Ձիթենին) իւրովք շահաւորագոյն բերովքʼʼ. այսինքն պտղով եւ իւղով. Պիտ.: *Անճաշակ ʼի բերից երկրի. Խոսրովիկ.: *Դրախտս եւ տնկիցես, որ յետ բազմաց ամաց ʼի բեր հասանիցեն. Ոսկ. մ. ՟Ա. 21: *Պշուցեալ էին եւ ընդ բազմապատիկ բեր դրախտին պտղոցն: Զբեր մրգոյն: Ամենազգի բերօք պտղօք: Մոշայ վայրի, որ է բերք լերին: (Հող) արգաւանդ ʼի բերս բուսոց. Վրդն. ծն. ել: *Գարնան յօտելն՝ բերքն լաւ է. զի շատ բեր տայ առնուլ՝ քան աշնանն: Ծաղիկ եւ բեր առնու. Վստկ.: ԲԵՐ. φορά fertilitas, proventus Արգասաւորութիւն. առատ պտղաբերութիւն. առատութիւն բարեաց կամ չարեաց. արգասիք բարի կամ չար. *Բերս եւ անբերութիւնս պտղոց: Բերոց եւ անբերութեանց: Անիրաւութեանց բերս եբեր ժամանակն այն: Ի հասակի ափման յղփութեան ամենեցուն որայիցս, եւ ʼի բերի անկցի ʼի վերայ չարն (ջրհեղեղի). Փիլ. իմաստն. եւ Փիլ. լին.: *Բազում անգամ եւ սխալանացն յինքեան ցուցանէ բերս՝ մշակականն, զանբերութեանց պտղոյն եւ զկարկտիցն. եւ զինուորականն զպարտութեանցն. Պիտ.: *Բարեացն բերք հալեալ: Զբերս գործոց նանրութեանց ... անախորժելիս հաստողին զքեզ Աստուծոյ: Իւրականօք կորստեան բերիւք՝ դժնդակարմատն շառաւեղօք. Նար. ՟Դ. ՟Թ. ՟Ժ՟Ը: ԲԵՐ. լայնաբար, ո՛ր եւ է բարիք ʼի պէտս ուտելոյ բերեալ կամ եկեալ ուստեք. կամ որպէս Բերումն՝ ըստ ՟Ա նշ. *Խորտիկս կերակրոց յօդոյ՝ լորամարգոյ բեր. Փիլ. ՟ժ. բան.: Պարգեւեն եւ նոցա ʼի յիւրեանց բերոյն (ʼի բերեալ որսոյն). Փարպ.: Եւս եւ Արտադրութիւն կամ ծնունդ կենդանեաց. *Կենդանածնէր զջուրսն ʼի բերս զանազան զեռնոց եւ չորքոտանեաց եւ բուսոցʼʼ. այսինքն ʼի բերել, կամ ʼի ծնանել. Զքր. կթ.: III. ԲԵՐ 3 (-) NBH 1-482 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c չ. կամ մ. ԲԵ՛Ր. φέρε, ἅγε age, agedum, agesis, eja Ի հրամայականէ բայիս Բերել, ըստ ոճոյ յունաց. զոր թրակացին կոչէ մակբայ յորդորման. Աղէ. օ՛ն. հա՛պա. ե՛կ. ... *Բե՛ր, զաստուածային հանդէս իմաստասիրութեան զգեցցո՛ւք. Սահմ. ՟Ա: *Բե՛ր յաւէտ ընդ գնասցուք, զոր եւ օգտակար գոլ ասեմք: Բե՛ր այժմ ʼի խորս նոցա իմացուածոց իջուցեալ զմիտս՝ զճշմարտութեան գիւտ անտի հանցո՛ւք. Պրպմ.: *Ե՛կ բեր: Ե՛կ բե՛ր ա՛ղէ: Բայց բե՛ր ա՛ղէ. Պիտ.: ԲԵՐ ԱՍԵԼ. կամ ԲԵՐՋԻ՛Ր ԱՍԵԼ. φέρε εἱπεῖν exempli gratia Որպէս թէ ասել. օրինակ իմն. զոր օրինակ. *Ի վերայ ազգաբանութեանցն՝ ʼի մի տարեալ հանեն՝ ե՛կ բե՛ր ասել, յարամազդ սկիզբն. Պորփ.: *Դարձեալ՝ անեղութիւն ասի, որ ոչ եղեալ երբէք, եւ ոչ ինել կարօղ է. բե՛ր ասել, զեռանդիւնիցն զձեւ, որ ոչ երբէք եղեւ քառանկիւնի, եւ ոչ եղիցի երբէք: Բե՛ր ասել, սահմանի կենդանին այսու բանիւ, էութիւն անձնաւոր զգայական: Զէութեանց սահմանս, կամ բե՛ր ասել, զպատահմանցն: Որպէս բե՛ր ասացից, այգի ոմն տնկէ. Կիւրղ. գանձ.: *Առ ʼի գիտութիւն բացահոսութեան եւ չարամերձութեան բանի բերջ ի՛ր ասել. Շիր.: IV. ԲԵՐ 4 (-) NBH 1-482 Chronological Sequence: 14c գ. Անուն երաժշտական խազի: Ոսկիփոր.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Полезное


Смотреть что такое "ԲԵՐ" в других словарях:

  • ԲԵՐԵՄ — (բերի, բե՛ր.) NBH 1 484 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c ն. φέρω, ἅγω, ἥνεγκα կամ ἥγαγον fero, tuli; porto եւն. Ածել անտի այսր. մատուցանել. մերձեցուցանել. բառնալ եւ կրել ʼի հեռուստ մօտ առ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵԿ — I. (ի, աց. (ի թանձրացեալն).) NBH 1 0650 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c ա.գ. προσήλυτος advena, proselytus ἅποικος, γειῶρος peregrinus Եկեալ ոք արտաքուստ. օտարական յաւելեալ ի բնակս երկրին կամ ի ժողովուրդ աստուծոյ. եւս եւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶՈԽ — (ի, ից.) NBH 1 0011 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 11c գ. ὅμφαχ uva immatura vel acerba Բեր որթոյ տհաս եւ թթու, խակն խաղողոյ. ... *Ազոխ ատամանց վնասակար է: Բովանդակեսցի ծաղիկն եւ ազոխն: Որ ուտիցէ զազոխն, նորին ատամունքն առցին. եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԿԱՍՏԵՂ — ( ) NBH 1 0170 Chronological Sequence: 7c, 15c, 18c գ. Անկումն աստեղ, այս ինքն ծածկումն լուսափայլ աստեղն՝ մեծ շուն կոչեցելոյ ʼի վայր քան զաստեղատունն Հայկայ, աներեւութանալով ʼի մերձենալ արեգական, եւ անդէն ʼի հեռանալ նորին ʼի վեր երեւելով. որ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԵՐԿՐԵՑՈՒՑԻՉ — (ցչի, չաց.) NBH 1 485 Chronological Sequence: 8c ա. χαροποιών laetificans, laetificus Որ բերկրեցուցանէ. զուարթարար. որ եւ Բերկրօղ, բերկրիչ. *(Բեր որթոյ) ուրախարար եւ բերկրեցուցիչ սրտից մարդկան. Աթ. ՟Ը …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԵՐՔ — ( ) NBH 1 486 Chronological Sequence: Unknown date Տե՛ս ԲԵՐ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԻՆԻ — (նւոյ, նեաց.) NBH 1 0553 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 12c գ. յորմէ վր. զվինօ. յն. ինօս. լտ. վինում. οἷνος vinum Բեր որթոյ կամ այգւոյ. արիւն խաղողոյ. քաղցու կամ խազմուզ ինքնին եռացեալ. դնի եւ փոխանակ Գինարբութեան կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼՈՐԱՄԱՐԳ — (ի, աց.) NBH 1 0892 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 9c գ. ԼՈՐԱՄԱՐԳ ԼՈՐԱՄԱՐԳԻ, գւոյ կամ գոյ. ὁρτυγόμητρα (Իբրու մա՛յր լոր). coturnix, coturnicum mater. լոր մարգաց պարարտագոյն. *Ի մխիթարութիւն ել նոցա լորամարգ ʼի ծովէ. Իմ. ՟Ժ՟Թ. 2:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼՈՐԱՄԱՐԳԻ — (գւոյ կամ գոյ.) NBH 1 0892 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 9c գ. ԼՈՐԱՄԱՐԳ ԼՈՐԱՄԱՐԳԻ, գւոյ կամ գոյ. ὁρτυγόμητρα (Իբրու մա՛յր լոր). coturnix, coturnicum mater. լոր մարգաց պարարտագոյն. *Ի մխիթարութիւն ել նոցա լորամարգ ʼի ծովէ. Իմ. ՟Ժ՟Թ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՄԲԵՐԵՄ — (բերի, բեր. եւ բերեցի, բերեա՛.) NBH 2 0026 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 11c, 14c չ. ὐπομένω, ὐποφέρω sustineo, suffero, tolero եւն. διακαρτερέω perduro. Բերել յանձին սիրով եւ երկայնմտութեամբ զընդդէմսն յօժարութեան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»