ԳՈՒՆԴ

ԳՈՒՆԴ
I. (գնդոյ. որ եւ ԳՈՒՆՏ, գնտոյ. եւ դի, դիւ կամ դաւ.) NBH 1-0581 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 11c, 12c, 13c գ. ԳՈՒՆԴ որ եւ ԳՈՒՆՏ. σφαῖρα , στρεπτόν, βολίς sphaera, globus, orbis, circulus, bolis Նոյն ընդ ԳՆԴԱԿ. Զանգուած գնդաձեւ՝ լի կամ դատարկ. բոլորակ. շրջանակ. կամար. կունտ, կնտակ .... սանս. կունտա. *Գունդ, եւ քուէ, եւ երկայն գունդ. Արիստ.: *Նմանութիւն պատերազմական ʼի գունդս մարտնչելով, եւ նետաձգութեամբ: Շարժութիւն գնդին՝ ճախարակի նմանելով բերեալ. Պղատ. օրին. ՟Ը. ՟Ժ: *Կապարեայ գնդիւք կամ գնդօք հարկանել. ՃՃ.: *Ընկեցեալ զգունտսն՝ գտին գիրկս քսան. Գծ. ՟Ի՟Է. 28: *Մանկունքն հպին առ գունդս եւ անիւս եւ այլ բազում խաղալիկս. Ոսկ. յհ.: *Գունդ մի ոսկի բոլոր. Փարպ.: *Գունդ բիւրեղ. Շիր.: ԳՈՒՆԴ. λαμπάς, λαμπάδιον Գնդաձեւ ընդունարան ʼի ճրագարանի. լապտեր. ղամբար. միջավայրն աշտանակի. տե՛ս Զքր. դ. 2. 3: Չան. ՟Է. 5: *Գունդ ʼի միջի ճրագարանացն տեղի ձիթոյ. Շ. բարձր.: *Աշտանակ կազմել՝ բուն ʼի մէջն, որ կոչի գունդ. Վրդն. ել.: ԳՈՒՆԴ. σφαῖρα sphaera, πόλος polus Կամար երկնից, եւ շրջանակ՝ որպէս եւ մարմինն լուսաւորաց. տիեզերական գունտ. *Ի վերայ անմոլար գնդին: Արտաքսագոյն գունդն: Երկնային գնդին: Ձեւ աշխարհիս ʼի ստոյգ գունդն յղկեալ. Փիլ.: *Որպէս խորան զգունդն ձգեաց: Խորանա ասաց զգունդն պրկեալ. Պիսիդ.: *Վերին կողմն գնդի լուսին: Կէս գնդին լուսին: Ներքին կողմն գնդին, եւ այլն. Շիր.: *Անիւ գունդն է սայլի. Գէ. ես.: II. ԳՈՒՆԴ 2 (գնդի, դաց, կամ դից.) NBH 1-0581 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c գ. σπείρα cohors, τάξις ordo, συναγωγή , δῆμος coetus, plebs եւն. Բոլորեալ բազմութիւն. խումբ առանձին. դաս. հոյլք. ջոկ. ժողով. ամբոխ, մանաւանդ զինուորականն. մէկտեղ եկած բազմութիւն. ... *Գունդ մեղուաց: Գունդ լինէին: Որդիք ռուբինի ըստ ազգս իւրեանց՝ ըստ գունդս իւրեանց: Ըստ գնդից իւրեանց: Գունդս հրեշտակաց: Զզօրսն ամենայն յերիս գունդս բաժանէր: Եհաս զրոյց ʼի հազարապետ գնդին: Աառաջնոյ գնդին ինքնին զօրագլուխ հաստատեալ: Եւ ինքն իւրով գնդաւն ʼի վերայ տիմոթէոսի հասանէր: Երկոցունց գնդացն զօրավար կացուցանէր. եւ այլն: *Գունդ կազմէ: Իւով գնդովն: Այլ ամենայն գնդիւն: Գունդք մոգուցն: Ի գնդէ սուրբ առաքելոցի. Փարպ.: *Գունդ կամ գունդք մարտիրոսաց, մարգարէից: Գնդաւ երջանկաց: Գնդիւք վերնայնոցդ: Ռամկացն գնդովք: Զչարին հալածել, զգունդ. Նար.: *Որ ʼի սրտէն բղխէ զգունդս չարութեան. Յճխ. ՟Ի: ԳՈՒՆԴՔ. իբր Գոթք, գոդք, գոթացիք. *Վկայեն պարսիկք եւ գունդք եւ ամենայն խուժադուժ ազգք հեթանոսաց. Կոչ. ՟Ժ: ԳՈՒՆԴ ԳՈՒՆԴ. Այլեւայլ խումբ, միաբան, կամ դէմ ընդդէմ. ... *Գունդ գունդ լինէին. Յհ. կթ.: *Գունդս գունդս գումարէին. Եղիշ. ՟Բ: *Իսկ մակաբէոս զզօրն ամենայն ʼի գունդս գունդս բաժանէր. ՟Բ. Մակ. ՟Ժ՟Բ. 20: *Յարդարեցին, կամ կազմեցին գունդ առ գունդ, եւ ճակատ առ ճակատ. Ղեւոնդ. ՟Զ. եւ ՟Ը: *Մի՛ գունդս առ գունդս գործեսցեն հանելոյ զհէնն յաշխարհէ. Եզնիկ.: Իբր ՟Ա. Գունդագունդ. *Ազգի ազգի դասուք զօրականաց, գունդ գունդ ասպարակրօք. Ոսկ. փիլիպ.: III. ԳՈՒՆԴ 3 (-) NBH 1-0581 Chronological Sequence: Unknown date - Տ. ԳՈՒՆԴ 2 ԳՈՒՆԴՔ. իբր Գոթք, գոդք, գոթացիք. *Վկայեն պարսիկք եւ գունդք եւ ամենայն խուժադուժ ազգք հեթանոսաց. Կոչ. ՟Ժ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Полезное


Смотреть что такое "ԳՈՒՆԴ" в других словарях:

  • ՄԱՐԶՊԵՏԱԿԱՆ — (գունդ.) NBH 2 0224 Chronological Sequence: 12c Կամ է Մարզպանական, եւ կամ Մարդպետական գունդ: Ուռհ. ՟Լ՟Գ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՃԱԿԱՏ — (ու, ուց կամ ի, աց.) NBH 2 0166 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 14c գ. μέτωπον frons. (լծ. գագաթն. պ. չէգէատ, ճէպհէտ ) Վերնակողմն դիմաց մարդոյ կամ անասնոյ. առաջակողմն գլխոյ ʼի վայր քան զհերս, եւ ʼի վեր քան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՄՈԼԱՐ — (ի, ից կամ աց.) NBH 1 0204 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c ա. որ եւ ԱՆՄՈԼՈՐ. ἁπλανής non erraticus, inerrans Որ չէ մոլար. ոչ մոլորեալ. անսխալ. անխոտոր. ուղիղ. ողջամիտ. ... *Հօտ անմոլար. Շար.: *Վերատեսուչք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՊԱՐԱԿԻՐ — (կրի, րաց.) NBH 1 0315 Chronological Sequence: Early classical գ. θυρεσφόρος scutifer, scutatus pedes (կամ δορυφόρος hastatus, satelles, spiculator ) Վահանակիր. սպասաւոր ատենի, որ միանգամայն լինէր եւ նիզակաւոր, կամ բրաւոր հանդերձ ոսկեզօծ վահանաւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԻՆԴ — (գնդի, դաց կամ դից. ԳԻՆՏ, գնտի.) NBH 1 0552 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c գ. ԳԻՆԴ որ եւ ԳԻՆՏ. ἑνώτιον inauris, monile Օղ ʼի զարդ ունկան, ուրեք ուրեք եւ քթի. է՛ որ լոկ մանեկաձեւ կամ գնդաձեւ, եւ է՛ որ հանդերձ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԼԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0559 Chronological Sequence: 6c գ. (լծ. յն. գի՛լինտրօս.) κύλινδρος cylindrus Մարմին ողորկ սիւնաձեւ՝ որպէս քար գլելի եւ գլորելի. (լող քարն ողորկիչ տանեաց, եւ օխլավու ʼի բանալ զխմոր եւ այլն.) ... *Գունդ եւ քուէն եւ երկայն գունդ, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՄԲՇԱՄԱՐՏ — (ի, ից.) NBH 1 0762 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c ա.գ. Ըմբիշ մարտնչօղ. ըմբշամարտիկ. *Զայս եւ յըմբշամարտս է տեսանել. զի զոր օրինակ նոքա, եւ այլն. Պիտ.: *Ըմբշամարտքն ʼի փողոցսն սրակոտորք. Լաստ. ՟Ժ՟Ե:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼԵԳԷՈՎՆ — (Ի, ից կամ աց.) NBH 1 0881 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c գ. ԼԵԳԷՈՎՆ կամ ԼԷԳԷՈՆ. Բառ լտ. լեճիօ. legio. (ի lego որ է հաւաքել). յորմէ եւ յն. լեղէօն. λεγεών . ասի եւ φάλαγξ եւն. գունդ կամ դաս զինուորական, իբր 6000… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՒՄԲ — (խմբի, ից.) NBH 1 0984 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c գ. (լծ. թ. քիւմէ, եւ ճիւմհիւռ, հյ. գումար.) πλῆθος multitudo, agmen. Բազմութիւն գումարեալ. գունդ զորաց. գումարտակ. հոյլ. ջոկ. *տեսի խումբ մեծ: Պատահէ խմբի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՔԱՒԵՄ — (եցի.) NBH 1 1080 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 12c, 14c չ. ὁρχέομαι tripudio, salto παίζω, παιδίζω , πομπεύω ludo, pompam ago, insolesco. Խաղալ ոստոստմամբ իբրեւ զկաքաւ հաւն. կայթել. պարել. խայտալ. պար ցայթկել, նախըլ խաղալ. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»