ԵՐԹԱՄ

ԵՐԹԱՄ
(ե՛րթ, երթա՛յք, երթեալ. իսկ կատարեալն, Տ. չոքայ կամ չոգայ, ար, աւ.) NBH 1-0683 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 11c, 13c չ. πορεύομαι , ἁπέρχομαι, βαδίζω, ἁγόμαι, ἁποτρέχω eo, vado, proficiscor, abeo, adeo, pergo եւն. Գնալ. ճանապարհ առնել. մեկնիլ. չուել. շարժիլ տեղւոջէ ի տեղի. շրջիլ. ընթանալ. ... *Ասեմ սմա, ե՛րթ, եւ երթայ: Ուստի՞ գաս, կամ յո՞ երթաս: երթային քաղաք ի քաղաքէ: Երթայր ընդ կողմն վերնագաւառացն: Ի տուն հօր իմոյ երթիցես: Ե՛րթ ա՛ծ ինձ: Երթայց առ տէրն իմ: Երթիցես առ հարս քո խաղաղութեամբ: Ո՛ղջ երթ: Ե՛րթ ողջամբ ի տուն քո: Ե՛րթ առ մրջիւն ո՛վ վատ: Արի՛ք երթիցո՛ւք աստի: Եկա՛յք երթիցուք: Առ կուռս անմռունչս ո՛րպէս երթայիք եւ գայիք. եւ այլն: *Զոր ինչ ուսուցին մեզ մարգարէքն, զայնու փութասցո՛ւք երթալ». այսինքն պարապել. Եղիշ. հայր մեր.: *Զգաստութեամբ երթայ ի կեանս իւր». այսինքն քաղաքավարի. Ոսկ. յհ. ՟Ա: *Երթայց յանապատաւորսն, եւ պատմեցից նոցա. Վրք. հց. ՟Դ: *Անդր երթողաց: Երթողացն առ ինքն: Երթողացն ի գաբատ բենիամենի: Երթելոց ի պատերազմ. եւ այլն: ԵՐԹԱԼ. Ասի եւ զշարժմանէ կամ զընթացից գետոց, ջուրց, եւ այլն. *Նա է՝ որ երթայ յանդիման ասորեստանի: Երթայր ջուրն, եւ թուլանայր յերկրէ: Եւ ջուրն երթայր եւ նուազէր. եւ այլն: *Գանձն յարքունիս պարսկաց երթայր: Հարկի՝ որ յարքունիսն երթայր. Եղիշ. ՟Ա. եւ ՟Է: *Եւ այլ աղխդ ձեր երթիցեն ընդ ձեզ. Ել. ՟Ժ. 24: ԵՐԹԱԼ. հայցական խնդրով, իբր ընդ, ի, եւ այլն. *Երթիջիք զճանապարհ, կամ զճանապարհս ձեր. Ծն. ՟Ժ՟Ը. 5: եւ ՟Ժ՟Թ. 2: *Եւ ես ահա երթամ այսօր զճանապարհ, որպէս ամենեքին՝ որ են յերկրի. Յես. ՟Ի՟Գ. 14: *Տրտմութեամբ երթային զերկայնութիւն ճանապարհին. Եղիշ. ՟Ը: Խոտորմունք ի խոնարհմունս. Տե՛ս ի վեր անդր, ԵՐԹ, իբր չոգաւ: *Եկա՛յք երթա՛մք անդր ... Օն եկա՛յք եւ մեք երթա՛մք անդր, զի մեռանիմք ընդ նմա». այսինքն երթիցո՛ւք, մեռցո՛ւք. Մամբր.: Ուստի ռմկ. *Թո՛ղ երթա՛նք ասենք աշխարհի. Վրդն. ծն.: *Զի առ աստուած երթիցեմք». Ածաբ. ծն. ա՛յլ ձ. երթայցեմք, որ է սովորականն:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Смотреть что такое "ԵՐԹԱՄ" в других словарях:

  • ԹԱՔՆՈՒՄ — ( ) NBH 1 0803 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c ԹԱՔՆՈՒՄ կամ ԹԱԳՆՈՒՄ. Տ. ԹԱՔՉԻՄ. *Ոչինչ ʼի մերոցն զանխլացեալ թաքնու յամենահայեաց աչաց. Սարկ. քհ.: *Ընդ անուամբքն նոցին մերթ թաքնու, մերթ յայտնի. Ոսկ. ես.: *Տկար հոգին փախչի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՐՏԱԿՌԻՒ — (կռուի, աց.) NBH 2 0230 Chronological Sequence: Unknown date, 11c ա. Որ մարտիւ կռուի. զօրական մարտիկ. *Գէորգեայ գալիլեացւոց մարտակռուի, որ ոչ կամեցաւ զոհել աստուածոցն. Տէր Իսրայէլ. ապր. ՟Ի՟Գ.: գ. Իսկ գ. Մարտ եւ կռիւ. կագ. մաքառումն. պայքար. *Ոչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՉՈԳԱՄ — (չոգայ.) NBH 2 0577 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 9c, 11c, 13c Տ. ԵՐԹԱՄ, չոգայ. ἕρχομαι, ἕλθω eo, adeo, advenio. Անսովոր են առաջիկայքդ. *Որ չոգայ զհետ խոնարհութեան ... այս ինքն գայ, որպէս դնի ի տպ. Վրք. հց. ՟Ժ՟Զ: *Ո՛ւր եւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԹԱՆԱՄ — ( ) NBH 1 0683 Chronological Sequence: Early classical Նոյն ընդ Երթամ. ... *Երթանաայցեմք անդր, ուր է նա. Մծբ. ՟Զ: *Զի՞նչ ասիցեմ ցհեթանոսսն՝ առ որս երթանայցեմ: Երթանայցեմ զկնի դաւթի. Եփր. ել. եւ Եփր. թագ. եւ Եփր. աւետար.: *Եթէ երթանայցէ ոք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶՈՒԳԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0746 Chronological Sequence: Early classical, 10c գ. ἱσότης, τὸ ἵσον aequalitas Հաւասարութիւն. հաւասարակցութիւն. եւ Համագոյութիւն. *Համեմատութիւնն մերթ ʼի զուգականութենէն լինի. Ոսկ. մտթ. ի ճ. ՟գ.: *Զիւր իսկ պատիւն ակնարկէ այնուիկ, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԷՐ — ( ) NBH 1 0760 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c Է՞Ր (յորմէ ԸՆԴԷ՞Ր.) Է՞Ր ՎԱՍՆ, կամ ՎԱՍՆ Է՞Ր. Է՞Ր ԱՂԱԳԱՒ. Է՞Ր ՍԱԿՍ. ԷՐՈ՞ՒՄ, եւ այլն. δια τί; cur? quare? Վարի որպէս մակբայ, եւ հարցական անուն. Ո՞յր.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • *Հոյ՛ն, հայեա՛ց, ասէ, մանուկ, եւ տե՛ս, զի՞նչ ʼի տախտակըդ գըծագրես. զի մովսէսի դու նըմանես, զգիրս աստուծոյ կրկին գըրես. Շ. այբուբ.:ՀԱ — ( ) NBH 2 0001 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c ՀԱ՛ կամ ՀԱ՛Յ. Ռամկական ձայն որպէս մջ. մ. շ. իբր Հա՛պա. աղէ՛. օն. հա՛, տե՛հա. հա՛յտէ, տէ՛. *Հա՛ քարշեցէք, հա՛ քարշեցէ՛ք. Վրք. հց. ՟Ժ՟Ա: *Հա՛ ջանա՛. հա՛ ասա՛. Գրչ. արիստակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՅ — I. (ոյ, Հայք, յոց.) NBH 2 0029 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 8c, 10c, 12c գ. ἁρμένος armenus, armenius. թ. էրմէնի. վր. սօմխուլի. Ազգ արամեան՝ որ ʼի Հայկայ թորգոմեան յաբեթեանց. *Հայն միշտ աղաղակէ եւ այլն: Ո՛չ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՈԳԻ — (գւոյ, ւոց. լինի եւ հոգեաց.) NBH 2 0113 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 11c, 12c, 13c գ. (թո՛ղ զի գրի եւ հոգոց՝ իբր հոգւոց. եւ հոգւոց՝ իբր հոգոց:) Նոյն է ընդհանրապէս եւ Ոգի. (լծ. ոգել, եւ հագագ. իբր շունչ. որպէս եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՈՒՊ — (հըպոյ, կամ հպի, ից.) NBH 2 0125 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 12c, 13c ա. προσέχων, προσεχής proximus, finitimus. (յորմէ Հպիլ. լծ. եւ յն. ի՛բօ շ ʼի ներքոյ. առընթեր.) Մօտաւոր, մերձաւոր, առընթերակայ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»