ԶԲՕՍԱՆՔ

ԶԲՕՍԱՆՔ
(նաց.) NBH 1-0723 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 12c, 13c գ. ԶԲՕՍԱՆՔ գրի եւ ԶԲՈՒՍԱՆՔ, ՍԲՕՍԱՆՔ, ՍԲՈՒՍԱՆՔ. որպէս ἁνάψυξις recreatio. իտ. spasso Զբաղումն ʼի զուարճալիս. սփոփանք. սթափութիւն. հանգիստ բնութեան. եւ պատաղումն յանզանազանս՝ ախորժելով կամ ընկղմելով. դեգերանք ʼի զրոյցս, եւ այլն. ... *Առեալ զթագաւորն մեկուսի զբօսանաց պատճառաւʼʼ. յն. ոգի առնուլ. ՟Բ. Մակ. ՟Դ. 46: *Ժամս որոշէ խրախճանութեանց եւ զբօսանաց. Խոր. ՟Բ. 7: Կոչի դարձեալ զբօսանքն՝ հանգիստ մարմնոյ, եւ հեշտալիք ʼի տեսիլ աչաց, եւ ʼի լուր ականջաց. Վրդն. երգ.: Իսկ Դատ. ՟Ա. 15: *Տացես ինձ զբօսանս ջրոց. եւ ետ նմա Քաղէբ ըստ սրտի նորա զբօսանս բարձանց, եւ զբօսանս հովտացʼʼ. յն. λούτροσις , լուտցումն. լոգարան. եբր. կօլլա աղբիւր, բղխումն. որպէս թէ կէօլ, վայրի ջրարբի. որ ʼի Յես. ՟Ժ՟Ե. 19. տառադարձութեամբ դնի յատուկ անուն տեղւոյ. *Տուր ինձ գողաթ մայիմ, եւ ետ նմա Քաղէբ զԳողաթն վերին, եւ զԳողաթն ներքինʼʼ: Իսկ Ժմ. *Որ արարեր զտիւ ʼի զբօսանս բարեգործութեանʼʼ. իմա՛ պատաղումն կարեւոր եւ զուարճալի: ԶԲՕՍԱՆՔ. որպէս ἁδολεσχία meditatio, consulatio Պատաղումն. իբր անզբաղութիւն եւ զբաղումն, զրոյցք, եւ հոգ. ... *Թերեւս զբօսանք ինչ իցեն նմա. ՟Գ. Թագ. ՟Ժ՟Ը. 27: *Զի՞նչ է զբօսանքն Սահակայ ... Զերկայն խօսս եւ զճառսն սովորեցաք կոչել զբօսանս. Փիլ. լին.: *Զբօսանք զայն սովոր եմք կոչել, յորժամ մարդ զբաղեալ ʼի գործ ինչ կամ ʼի տեսութիւն՝ ʼի նոյն զբաղի, եւ զայլ ինչ ʼի հարկաւորացն մոռանայ: Զբօսանք զայն սովոր եմք կոչել, յորժամ ոք ձայնէ առ մեզ, իսկ մեք ընդ գործ ինչ կամ ընդ խօսս զբաղեալ՝ անտես առնեմք զաղաղակն. Լմբ. սղ.: *Տառապեալ Ներսէս ... զբօսանս իմոյ զբաղմանցն ստացայ զվաստակ գրչութեան ʼի մատեանս Աստուածային. Լմբ. յիշատ. եփր.: ԶԲՕՍԱՆՔ. φάντασμα imaginatio Ցնորք. երեւակայութիւն. *Ո՛չ եթէ առ զբօսանս ինչ տեսեալ. Ոսկ. ես.: ԶԲՕՍԱՆՔ. περισπασμός distractio, occupatio Զբաղումն ցնդիչ. հոգք աշխարհիս. զբաղանք. պատաղումն ʼի վնասակարս. *Ամենայն աւուրք նորա ցաւոց, եւ տրտմութեան՝ զբօսանք իւր. Ժող. ՟Բ. 23: *Զի մի՛ հոգոցն զբօսանօք եւ յայնմանէ եւս անկանիցիս. Ոսկ. մ. ՟Ա. 22: *Զարթուցեալք յերկրաւոր իրաց եւ ʼի զբօսանաց մարմնաւորաց: Զորկորստութիւն, եւ զամենայն զբօսանս՝ որ են բեռինք մեղաց, ʼի բաց ընկեսցուք: Հոգին սուրբ թշնամանի ʼի զբօսանաց արբշռաց. Յճխ. ՟Զ. եւ ՟Թ: ԶԲՕՍԱՆՔ. περιφορά, παραφορά, μετεωρισμός vagatio, hallucinatio, excessus, aberratio Տատանումն, ցնորումն, ցնդումն, պտոյտք, կոհակք, ծուփք, ալիք. ալեկոծութիւն. ... *Ծաղուն ասացի զբօսանս ... Տեսանել զիմաստութիւն, զբօսանս, եւ զանզգամութիւն. Ժող. ՟Բ. 2. 12. (ուր ՟Է. 26. թարգմանի՝ ծփանք): *Ամենայն զբօսանք քո եւ ալիք քո անցին ʼի վերայ իմ: Զամենայն զբօսանս քո ածեր ʼի վերայ իմ: Զբօսանք ծովու. Սղ. ՟Խ՟Ա. 10. ՟Ձ՟Է. 8: ՟Զ՟Բ. 4: Յոնան. ՟Բ. 4: *Զբօսանս աչաց մի՛ տար ինձʼʼ. (որպէս բարձրայօնութիւն, կամ աչարձակութիւն). Սիր. ՟Ի՟Գ. 4: եւ ՟Ի՟Զ. 12: *Զբօսանս կոչել՝ է կոծանք, եւ փորձանք, եւ ցնորք, զբաղմունք, եւ մոռացումն. Վրդն. երգ.: *Խաղաղացո՛ զանձինս մեր յամենայն սատանայական խռովութեանց, եւ յաշխարհական զբօսանաց. Ժմ.: *Մրրկեցաւ ծովն, եւ յարեաւ ʼի վերայ նոցա զբօսանք կուտակադէզ ալեօք փրփրելոյ. Ոսկ. գծ.: *Ամփոփեալ զինքն յամենայն աշխարհածուփ զբօսանաց: Հանգչելոց ʼի զբօսանաց աշխարհիս. Փարպ.: *Զբօսանօք եւ զծուլութեամբ աղօթսն խոտէ. Սարգ. ՟ա. պետր. ՟Թ: *Ուստի՞ լինին զբօսանք եւ խորհուրդք ... Լինի զբօսանք ʼի դատարկութենէ մտացն, ոչ պարապելով հարկաւորացն. Բրս. հց.: Կամ εὕριπος . Հոսանք կամ երթեւեկք ջուրց (որպէս առ եւրիպոս կղզեաւ. ռմկ. եյրիպօզ ). *Ի մէջ անցաւոր իրացս զբօսանաց՝ ʼի բազում հանդարտութեան վայելել միշտ. Ոսկ. մ. ՟Ա. 24:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Полезное


Смотреть что такое "ԶԲՕՍԱՆՔ" в других словарях:

  • ԱՇԽԱՐՀԱԾՈՒՓ — ( ) NBH 1 0261 Chronological Sequence: 5c, 6c, 9c, 12c ա. Որ առնէ կամ կրէ զծուփս աշխարհի. աշխարհազբօս. *Եւ զիս պահեա՛ ʼի հեղեղէ՝ յաշխարհածուփ ալեաց չարին. Յիսուս որդի.: *Աշխարհածուփ խռովութիւնք, զբօսանք, հոգք, վարք. Պիտ.: Փարպ.: Շ. ամենայն չար.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՇԽԱՐՀԱԿԻՐ — ( ) NBH 1 0262 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 11c, 12c ա. Որ կրէ զաշխարհ. Աշխարհակալ՝ ըստ ՟Ա նշ. *Աշխարհակիր բանին բազկաց. Շար.: ԱՇԽԱՐՀԱԿԻՐ. Որ ʼի ինչ կրի յաշխարհի աստ, կամ ըստ աշխարհի լինի. աշխարհական. աշխարհային.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՇԽԱՐՀԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0263 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 12c գ. Քաղաքավարիլն յաշխարհի. կեանք աշխարհի կամ աշխարհականի. կենցաղ բարեկեցիկ. *Ընդ նոյն ինքն իրս աշխարհավարութեան անցանելով. Պիտ.: *Արհամարհեաց զվարս աշխարհիս, եւ որ ʼի սմա զբօսանք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄՈՑ — (ի, աց.) NBH 1 419 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c, 13c, 14c գ. Տեղի բազմելոյ ʼի կոչունս. բազմական, եւ գահ. նստելու տեղ, աթոռ. ... *Ապա զորդիսն տասնեսին (զյոբայ), սպան յապարանս ʼի բազմոցին: Ո՞ւր մեծամեծքն ʼի բազմոցի,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԵՎԱՅԵԼՉՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 456 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 8c, 12c գ. εὑπρέπεια decor eximius Բարեվայելուչն գոլ. բարեյարմարութիւն. բարեձեւութիւն. բարեզարդութիւն. գեղեցկութիւն. *Երկրի բարեվայելչութիւն, որ մարդոյն աղագաւ էր կազմեալ. Մամբր.: *Ո՛չ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԿՐԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0700 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 12c ա. γήϊος, γήϊνος, γαιώδης terrenus, terreus Երկրային. երկրաւոր. հողեղէն. աշխարհական. ... *Երկրական զբօսանք, կամ զբազմունք, կապանք, շահք, անդամք. Յհ. իմ. ատ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԱՐԹՆՈՒՄ — (թեայ, թի՛ր, թուցեալ.) NBH 1 0719 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c չ. ԶԱՐԹՆՈՒՄ ἑγείρομαι, ἑξεγείρομαι , ἑξυπνίζομαι, ἑκνηφέω, γρηγορέω expergisco, surgo, vigilo որ եւ ԶԱՐԹՉԻՄ, ԱՐԹՆԱՆԱՄ, ԶԱՐԹՆԱՆԱՄ. Արթուն կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԲԱՂԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 0722 Chronological Sequence: Early classical, 12c գ. περισπασμός distractio, occupatio, orta a curis et negotiis որ եւ ԶԲՕՍԱՆՔ ասի. Պարապումն ʼի բազում իրս. պատաղումն. ցնդումն եւ ցնորումն յերեսաց բազմահոգ իրաց. զմբաղք. հոգք աշխարհի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԲԱՂՈՒՄՆ — (զման, մունք, մանց.) NBH 1 0723 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 12c գ. περισπασμός distractio, occupatio μελέτη curo, sollicitudo Զբաղելն, եւ գործք զբաղեցուցիչք. հոգք աշխարհի, ցնորք. ցնդմունք. ծփանք. զբօսանք.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԲՈՒՍԱՆՔ — ( ) NBH 1 0723 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԶԲՕՍԱՆՔ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»