ԼԱՐ

ԼԱՐ
I. (ի, ից. եւս եւ րոյ, րաց. օք, եօք.) NBH 1-0879 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 9c, 10c, 12c, 13c գ. σχυνίον, σπαρτίον funiculus, funis, filum. Առաստան. պարան ʼի կանեփոյ կամ յայլ նիւթոց. ապաւանդակ. տոռն. չուան. թել. ... *Հատին զլարս կրին: Զլարեօքն ծիրանեօք: Լար արծաթոյն: իբրեւ զլար կարմիր են շւրթ քո: Լարս ձգեցին որոգայթ ոտից իմոց: Ի ձեռին իւրում ունէր լար երկրաչափ: Մասն ժողովրդեան իմոյ լարով չափեցաւ: Դնիցես նշանակ զլարդ կարմիր: Ո՞վ արկ ʼի վերայ դորա լար: Ի ձեռին նորա էր լարշինողաց. եւայլն: Սոյնպէս եւ յայլ գիրս ընդհանրապէս ասի. *Զլար կամրջացն կտրել. Արծր. ՟Բ. 3: *Ոմանք զլարիւ կամ զլարիւք (այսինքն ըզկախեալ չուանօք) անկեալ ննջէին, ոմանք յոտանաւորյոտանաւոր տքիութեամբ զգիշերն անցուցանէին. Եփր. պհ.: Մանդ. ՟Գ: *Յանխըղելի լարս պարանաց երկարագունից. Նար. յիշ.: *Կտրեա զլարսն, եւ ոչ ըմբռնիս յորոգայթն. Ոսկ. գծ.: Որպէս լար պարսից՝ զգաստիցն միտք լարին ի կամս քրիստոսի. Համամ առակ.: *Ըստ երկայնաձիգ լարի. Լմբ. ժղ.: *Ահա լարս այս խեղդման ընդ իս: Տեսցէ զինքն յերեքին լարոյն դառնապէս խեղդալ. Վրք. հց. ՟Ժ՟Թ: ՃՃ.: *Որպէս զոչխարըս մորթէին, լարս ʼի թիկանցըն հանէին. Գր. տղ. յերուսաղէմ.: ԼԱՐ, ʼի պետս չափոյ. որպէս որմնադրացն, երկրաչափից, եւ որոց ʼի նոցին սակի. ... *Որպէսքանոն՝ հիւսան, եւ լար որմածութեան. Սարգ. յկ. ՟Թ: զլարճարտարութեան շինողաց ʼի ձեռն առեալ՝ հիմունս յօրինէր. Ագաթ.: *Յորոյ վերայ լար եդեալ շրջէ զպարիսպն շուրջանակի. Արծր.: *Իբրեւ կարօտ չափոյ, եւ լարաց որմոյ. Լծ. կոչ.: ԼԱՐ. Միջոց չափեալ լարիւ. որպէս ասպարէս, մղոն, եւայլն. *Անցաք գնացաք լարս երկոտասան: Եւ ʼի մտանելն մերում լարօք հնգետասան. Պտմ. աղեքս.: Արծր. ՟Ա. 3: ԼԱՐ. Որոգայթ լարեալ լարիւք. Հաղբ. թակարդ. ... *Կտրեցի լար խաբեութեան ʼի մահ որսողին: Զլարն չէ լարիւս թակարդի. Նար. ՟Ղ. եւ Նար. երգ.: *Պահէ զքեզ եւ զընկերս քո ʼի լարից իմոց. Վրք. հց. ՟Ժ՟Բ: ԼԱՐ. թել նուագարանի, կամ աղիք. թել. ... (յն. խօրդի՛. χορδή . լտ. քօ՛ռդա. chorda ). *Բազում են ձեւք եւ կերպարանք գործեաց, է՛ որ ʼի բազմաց լարից եւ աղեաց: Եւ այս գործիք ʼի չորից լարից. Երզն. քեր.: Խառնեմք զլարս իմաստից սորա ընդ զգայարանս մարմնոյ, եւ որպէս զտասնաղի երգարան, եւայլն. Լմբ. պտրգ.: ԼԱՐՔ. Ջիլք կամ մսանք պարանոցի, եւ ողնայար. ʼԻ լանջաց ʼի վեր կոյս յետս կոյս յողնեալք՝ զօրէն այնոցիկ, որոց լարք ցաւեն եւ շիշք. Փիլ. լին. ՟բ. 24: Իսկ Օրին. ՟Լ՟Բ. 24: *Լարս առանց բժշկութեանʼʼ. յն. ὁπισθότονος , յետաձգանք. որով ոմանքիմանան կապանս՝ ձեռս ʼի յետս կաշկանդիչ. այլ կրծումն պարանոցի յուսս կոյս. այլք խածուած կամ հարուած օձի. եւ ըստ այսմ գրէ Վրդն. օրին. *Լարս առանց բժշկութեան. տեսակ էայս օձից, որ լար կոչին բարակʼʼ: Ուստի եւ Հին բռ. *Լարս ազգ օձիցʼʼ: II. ԼԱՐ 2 (-) NBH 1-0880 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 13c - ԼԱՐՔ. Ջիլք կամ մսանք պարանոցի, եւ ողնայար. ʼԻ լանջաց ʼի վեր կոյս յետս կոյս յողնեալք՝ զօրէն այնոցիկ, որոց լարք ցաւեն եւ շիշք. Փիլ. լին. ՟Բ. 24: Իսկ Օրին. ՟Լ՟Բ. 24: *Լարս առանց բժշկութեանʼʼ. յն. ὁπισθότονος , յետաձգանք. որով ոմանքիմանան կապանս՝ ձեռս ʼի յետս կաշկանդիչ. այլ կրծումն պարանոցի յուսս կոյս. այլք խածուած կամ հարուած օձի. եւ ըստ այսմ գրէ Վրդն. օրին. *Լարս առանց բժշկութեան. տեսակ էայս օձից, որ լար կոչին բարակʼʼ: Ուստի եւ Հին բռ. *Լարս ազգ օձիցʼʼ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Полезное


Смотреть что такое "ԼԱՐ" в других словарях:

  • ԼԱՐԱԲԱԺԻՆ — ( ) NBH 1 0880 Chronological Sequence: Early classical ա. Լարիւ ըստ երկրաչափաց բաժանեալ. լուանով չափած՝ բաժին բաժին. *Լարաբաժին առնել զամենայն երկիր նոցա. ՟Ա. Մակ. ՟Գ. 36. *Երկիրդ քո լարաբաժին բաժանեսցի. Ամովս. ՟Է. 17: գ. ԼԱՐԱԲԱԺԻՆ, ժինք. գ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՊԱՐՈՒՄ — (րումք, կամ րումն, րմունք, մանց.) NBH 1 0274 Chronological Sequence: Early classical, 13c գ. παράθεμα additamentum, περισσόν reliquum, residuum եւ σχοινίον funiculus Աւելորդ ծայրք կամ կախուածք վրանի եւ նմանեացն, ստորոտ. ծոպք. եւ Ապաւանդակ. լար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼԱՐԱՎԻՃԱԿ — ( ) NBH 1 0880 Chronological Sequence: Unknown date գ. Լար չափելոյ զվիճակ. եւ Վիճակ լարիւ չափեալ. *Զվիճակս իմ դու թննեցեր, եօթանասունքն զլարավիճակս ասենʼʼ. (իմա՛ լար) Վրդն. սղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԻ — I. (աղւոյ.) NBH 1 0039 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c գ. եզականն բառիս ԱՂԻՔ. որպէս մասն ախոնդանաց կամ փորոտեաց. աղիք. ... եւ լար քնարի՝ կազմեալ յաղեաց. ... σπλάγχνον viscus, χορδή chorda *Որ ʼի սրտին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԻՔ — (աղեաց.) NBH 1 0040 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c (զորոյ զեզականն տե՛ս ʼի վեր՝ ԱՂԻ, աղւոյ.) σπλάγχνα , ἕντερον viscera, intestinum Ընդերք, մաշկեղէն խողովակ երկայն ոլորեալ ʼի փոր կենդանեաց՝ ընդունարան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՊԱՒԱՆԴԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0275 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 13c գ. σχοινίον, κάλως funis, rudens Չուան. առասան. պարան. լար, մանաւանդ վրանաց. ... *Զվարագոյր դրան խորանին, եւ զապաւանդակս նորա: Սիւնք սրահին, ցիցք, եւ ապաւանդակք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՍԱՆ — (ի, աց կամ ից.) NBH 1 0292 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c գ. (պ. ար. ռէս ...) σπαρτίον, σχοῖνος, κάλως filum, restis Չուան. ճոպան. պարան. լար. թել. ... *Առասան երեքկին ոչ վաղվաղակի խզեսցի. Ժղ. ՟Դ. 12: *Արկանել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՍԱՆԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0292 Chronological Sequence: 8c գ. Բարակ չուան. լար. *Արկին առասան ʼի պարանոց նորա. Աթ. ի ստեփ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՂԱՆԻ — (նւոյ, նեաց.) NBH 1 0314 Chronological Sequence: Early classical գ. κλῶσμα, νῆμα, ὔφασμα, σπαρτίον filum, vitta, textura Շաղմաթ. թել մանեալ՝ զոր ընդ ասեղն անցուցանեն ʼի պէտս կարելոյ կամ կիտուածոց. լար. ոստայն. նարօտ. եւ անկուած ասողանեօք. կիտուած …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԿ — (արկք, կից.) NBH 1 0362 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c գ. Արմատ Արկանելոյ, որպէս Արկումն, Արկուած, եւ արկեալ ինչ. զոր օրինակ սերմն, որմ, լար. եւ Արկածք. *Սա է քար, որ զարկ ձեղուան եկեղեցւոյն շուրջ պարէ ուժգնապէս. Եփր.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»