ԱՂԻՔ

ԱՂԻՔ
(աղեաց.) NBH 1-0040 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c - (զորոյ զեզականն տե՛ս ʼի վեր՝ ԱՂԻ, աղւոյ.) σπλάγχνα , ἕντερον viscera, intestinum Ընդերք, մաշկեղէն խողովակ երկայն ոլորեալ ʼի փոր կենդանեաց՝ ընդունարան յաւելուածոյ կերակրոց՝ կից ընդ քաղրթի. ... *Առ ʼի գիրկս իւր զաղիսն արեամբն հանդերձ: Աղիք ամպարշտաց անողորմ են: Գալարէին աղիք նորա ʼի վերայ եղբօրն իւրոյ. ՟Բ. Մակ. ՟Ժ՟Դ. 46: Առակ. ՟Ժ՟Դ. 10: Ծն. ՟Խ՟Գ. 40: *Քարինս վարեցին ընդ գոգս նորա, եւ ʼի վայր թափեցին զաղիս նորա. Ագաթ.: *Ի պատուած աղեացս: Աղիք անգթականք. Նար. ՟Ի՟Զ. ՟Ծ՟Զ: *Աղիքն գալարէին ʼի գութ խանդաղատանաց. Եղիշ. դտ.: Նմանութեամբ՝ գութ. ողորմութիւն. οἱκτειρμός commiseratio, miseratio, σπλάγχνον affectus maternus ... *Եգէլ զաղիս նորա. Դատ. ՟Ե. 30: *Առաքելական աղեացն են բանքս. Ոսկ. հռ.: *Հայրենի աղեօք տագնապեալ. Առ որս. ՟Ժ՟Ե: *Ընդ ջերմ կաթամբ մօրն իցէ՝ բազում գթով եւ ջերմաջերմն բնական աղեօքն. Կիւրղ. ել.: ԱՂԻՔ, կամ ՈՐԴԻ ԱՂԵԱՑ. Սիրելի զաւակ. գթով սիրելի. ... σπλάγχνον viscera *Եւ դու զդա ընկալ ջի՛ր, այս ինքն է զիմ աղիս: Հանգո՛ զաղիսդ իմ ʼի Քրիստոս. Փիլիմ. 12. 20: *Եղբայր ասէ, եւ որդի աղեաց: Զոնեսիմոս զհոգեւոր աղեացն զծնունդ ʼի Քրիստոս. Ոսկ. փիլեմ.: *Աբեսողոմ ապստամբեաց ʼի Դաւթայ, իբրու որդի աղեաց էր նորա. Եփր. ել.: *Որպէս հայր ʼի վերայ աղեաց խարշի. Վրք. հց. ՟Ժ՟Զ: *Զաղիս որովայնի իւրոյ (Ղովտ զդստերս) դնէր առաջի նոցա: Աղիք իմ էք, եւ իբրեւ յորդւոց վերայ գթամ ʼի ձեզ. Սարգ. ՟բ. պետ. ՟Գ: եւ Սարգ. ՟ա. յհ. ՟Գ: ԱՂԻՔ. Լար կամ թել քնարի կազմեալ յաղեաց գառանց եւ ոչխարաց. χόρδα chorda ... *Առ ʼի լինել յարմարումն քնարի՝ պարտ է զամենայն աղիսն բարէյարմարս գոլ. Սահմ. ՟Գ: *Աղեօք (կամ աղիւք) տաւղին. Վրդն. սղ.: *Զպարս աղեացն պատկանաւոր. Մագ. ՟Լ: *Քահանայք միաբանեալ ընդ եպիսկոպոսի իբրեւ զաղիս քնարի. Ածազգ. ՟Գ: Տե՛ս եւ ԱՂԻ՝ յեզականն:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Смотреть что такое "ԱՂԻՔ" в других словарях:

  • ԳՈՒԹ — (գթոյ, ոց.) NBH 1 0578 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 12c, 13c գ. οἱκτιρμός, οἷκτον miseratio մանաւանդ՝ σπλάγχνα viscera (որ են աղիք. իսկ ըստ հյ. որպէս թէ խութ կամ խթումն եւ գալարումն աղեաց). Գորով.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԻ — I. (աղւոյ.) NBH 1 0039 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c գ. եզականն բառիս ԱՂԻՔ. որպէս մասն ախոնդանաց կամ փորոտեաց. աղիք. ... եւ լար քնարի՝ կազմեալ յաղեաց. ... σπλάγχνον viscus, χορδή chorda *Որ ʼի սրտին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԱԼԱՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 0522 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 12c, 14c ն. λυγίζω flecto, torqueo, complico, ἐλίττω convolvo Ոլորել. գլել կամ գլորել հոլովմամբ. բոլորել կուղ կուղ. փաթութել. եւ Գելուլ. գորովել զազիս, ճմլել զսիրտս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԲԱԲՈՅՆ — ( ) NBH 1 0035 Chronological Sequence: 5c ԱՂԲԱԲՈՅՆ ՈՐՈՎԱՅՆ. Աղիք եւ քաղիրթ ընդունարան աւելորդաց. ... *Որդունքն ղուղիցին, եւ զաղբաբոյն որովայնն փտեալ ապականիցէ. Մանդ. ՟Ժ՟Զ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԷԿԷԶ — ( ) NBH 1 0039 Chronological Sequence: 12c, 13c ա. ԱՂԷԿԷԶ կամ ԱՂԵԿԷԶ. Կիզիչ աղեաց. տոչորիչ սրտի. աղէխարշ. *Զի մի՛ աղէկէզ բժշկութեամբս վասն ʼի խոր հարմանս զդեզ բանիս՝ երեւեցայց թշնամի. Լմբ. պտրգ.: ա. ԱՂԷԿԷԶ (2 1042) ա. Ոյր աղիք կիզանին ʼի գթոյ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԳԹԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0125 Chronological Sequence: 10c ա. Ուր իցէ անգթութիւն. անխնայ. *Աղիք անգթականք: Անգթական սառնացրտութիւն. Նար. ԺԶ. ՂԳ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՎՇՏԱԿՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0241 Chronological Sequence: 12c գ. Անկարեկցութիւն. պղնձի աղիք. *Թէ մատնես, անգթութիւն եւ անվշտակցութիւն ցուցեր. Լմբ. առակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԳԱՀԱՏԵՄ — (եցի.) NBH 1 0343 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c չ.ն. (իբր յարգանդէ եւ յաղեաց խանդաղատիլ. որպէս եւ յայլ լեզուս արգանդ եւ աղիք՝ է եւ գութ). παρακαλέω, ἑλεέω, οἱκτείρω, ὐπερπάσχω , συγγγινώσκω misereor …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԱՆՁԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0529 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 13c ա. Մթերք կամ քսակ փորոտեաց. ընդերք. աղիք. որովայն. փոր. *Եհար զորովայն եւ զգանձակ նորա, եւ անդէն սատակեաց. Եւս. պտմ. ՟Զ. 41: *Դնէր ʼի ներքոյ զսուրն հանդէպ գանձակին. Պտմ. աղեքս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԵՏԻՆ — (տնոյ, ոց, ʼի գետնի, նօք կամ նովք.) NBH 1 0540 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c γῆ terra, solus, humus Յատակ երկրի, ուր կոխեմք. երեսք հողոյ. երկիր. հող. վայր բնակութեան. անդք. եէր. ... *Լուայ, թէ գետինն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»