ԱՂԻ

ԱՂԻ
I. (աղւոյ.) NBH 1-0039 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c գ. եզականն բառիս ԱՂԻՔ. որպէս մասն ախոնդանաց կամ փորոտեաց. աղիք. ... եւ լար քնարի՝ կազմեալ յաղեաց. ... σπλάγχνον viscus, χορδή chorda *Որ ʼի սրտին շունչն է, ʼի ձեռն մերձաւորին մտանէ աղւոյն, որ կոչի թոքք: Շարժէ զաղին՝ ձգելով առ ինքն զաղին. Նիւս. կազմ. ՟Լ՟Բ: Իսկ Սիրաք. ՟Լ՟Դ. 24. *Քուն առողջութեան ʼի վերայ չափաւոր աղւոյʼʼ. իմա՛, որոյ աղիքն կամ փորն չիցէ ծանրացեալ կերակրովք: *Օրհնեցէ՛ք զՏէր սաղմոսարանաւ, եւ ջնարաւ, եւ աղեաւʼʼ. որ եւ տասնաղի. Սեբեր. ՟Է: *Առ ʼի լինել անյարմարութեան՝ բաւական է եւ մի աղի փոփոխել. Սահմ.: *Զպակասեալ լնոյր զաղի՝ ʼի հատանել աղիոյն. Մագ.: *Զոր կամեցար քառասնաղեաւ նորոգել. եւ արդ մի աղի պակասեաց. Թէոփիլ. ՟խ. մկ.: Իսկ Նար. կուս. *Ի քրովբէից աղի հանգուցարʼʼ, կամ է ալք ներքինք, կամ մանաւանդ հոյլ, ջոկ. զի եւ ռմկ. Աղի՝ է դաս, երամ. եւ պրս. եւ յն. աղիյլ, աղե՛լի, է փարախ, եւ հօտ: II. ԱՂԻ (աղւոյ) NBH 1-0039 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 12c, 14c ա. ἀλυκός salsus Ուր իցէ աղ շատ, կամ համ նորա. դառն. աղի, լեղի. ... *Ի մասնէ աղի ծովուն: Ծովն աղի: Ի ձորն աղի, որ է ծով աղտից: Մինչեւ յեզր ծովուն աղւոյ. Թուոց.: Ծն.: Յես.: *Հասանէ յեզր ծովակի միոյ, որոյ աղի են ջուրք. Խոր. ՟Ա. 10: *Ջուրս այս էր յայնժամ քաղցր, եւ այժմ աղի. Վրք. հց. ՟Թ: Նմանութեամբ իմն ասի. *Աղի արտասուս: Աղի ցօղով արտասուաց. Նար. ՟Կ՟Բ. ՟Կ՟Զ: *Աղի ողբով զաղէտսն նուագէին. Ոսկ. ես.: *Ելաց աղի ողբովք. Լմբ. առակ.: *Զաղի աղէտս ողբոցն. Անան. նին.: ԱՂԻ 2 (2-1042) *Ապա եւ խոհակերացն ոչ իցէ մեզ ʼի յաղի առնելոյ զխորտիկսն, զի աղ բազում ուին. Ոսկիփոր.: *Ծիծաղեալ սմբատայ ընդ աղի բանսն սուրենայ. Մամիկ.: III. ԱՂԻ 3 (-) NBH 1-0039 Chronological Sequence: Early classical - ԱՂԻ ԵՒ ՈՂՈՐՄ. Տ. ԱՂԻՈՂՈՐՄ: *Յորժամ կին՝ զաղի եւ զողորմ եւ զաղերսանաց բանս խօսիցի: Ի ձայն աղի եւ ողորմ աշխարանաց աշխարիցեն. Ոսկ. մ. ՟Բ. 8: Եբր. ՟Ի՟Գ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Смотреть что такое "ԱՂԻ" в других словарях:

  • ԱՐՁԱՆ — (ի աց.) NBH 1 0366 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. στήλη cippus, columna Կոթող. որձաքար կանգուն. կամ բարձր անկեալ տախտակ կամ սիւն քարեղէն հանդերձ յիշատակագրութեամբ. մանաւանդ տապանաքար ուղղորդ՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂ — (ի, իւ.) NBH 1 0031 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c գ. ἅλας, ἄλς sal Նիւթ սպիտակ՝ ծովային եւ ցամաքային՝ դառնահամ, եւ համեմիչ, եւ պահպանիչ ʼի նեխութենէ. ... *Ամենայն պատարագ զոհից ձերոց աղիւ տեառն յաղեսցի:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՏ — I. (ի, ից.) NBH 1 0044 Chronological Sequence: Early classical, 10c գ.ա. Աղային կամ աղի դարան, վայր, տեղի. որպէս թէ իցէ՝ աղուտ, աղտի: Ըստ յն. աղ, եւ աղի. ἄλς sal ... *Գումարեցան ʼի ձորն աղի, որ է ծով աղտից: Քաղաքք աղտիցն: Գնաց ʼի հովիտս աղտիցն:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՏԱՂՏՈՒԿ — (տկոյ, կամ տկի, ով.) NBH 1 0044 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 11c, 12c ա. Նոյն ընդ վ. աղի. ἀλμυρός salsus ... *Բնակեսցէ յերկիր աղտաղտուկ. Երեմ. ՟Ժ՟Է. 6: *Յաղտաղտուկն առաքես ծով. Մագ. ՟Ծ՟Զ: *Աղտաղտուկ ջուր: Աղտաղտուկ՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԱՁԱՅՆ — ( ) NBH 1 0032 Chronological Sequence: Unknown date ԱՂԱՁԱՅՆ ԱՌՆԵԼ, կամ ԱՂԻ ՁԱՅՆ առնել. Ձայնել ա՛ղ ա՛ղ՝ առ խաշինս, որք վասն սիրելոյ զաղն՝ խուռն ընթանան յուտել զայն. *Աղաձայն (կամ աղի ձայն) արար խաշինն, զի դռոհ (կամ դռոյթ) տայցեն, եւ դրդեսցին զկնի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԵԱՅ — ( ) NBH 1 0037 Chronological Sequence: 12c ա. Որ է ձուլեալ յաղէ. աղի կտոր. ... *Աղեայ արձան յողըն բարձեալ. Շ. վիպ.: Տե՛ս եւ ՇԱՌԱՇԻՂ ԱՂԻ, եւ ԱՂՈՒՃԱԿ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԵՀԱՄ — ( ) NBH 1 0037 Chronological Sequence: 12c ա. ԱՂԵՀԱՄ կամ ԱՂԷՀԱՄ. Ունօղ զհամ աղի. աղի. լեղահամ. ... *Զաղեհամ աղբն մի՛ արկաներ ʼի գետին, զի չէ՛ բարւոք: Մեծ կորեկն զաղեհամ վայրքն սիրէ: Աղեհամ կամ բորբոսահամ գինի. Վստկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԻՔ — (աղեաց.) NBH 1 0040 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c (զորոյ զեզականն տե՛ս ʼի վեր՝ ԱՂԻ, աղւոյ.) σπλάγχνα , ἕντερον viscera, intestinum Ընդերք, մաշկեղէն խողովակ երկայն ոլորեալ ʼի փոր կենդանեաց՝ ընդունարան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՈՒՓՈԽ — ( ) NBH 1 0043 Chronological Sequence: Early classical ա. Որ փոխէ զդաշն ուխտի աղի. կամ ապերախտ հացի եւ աղի բարերարաց. *Իբրեւ զխաբեբայ թուիցիմ, եւ իբրու աղուփոխ համարիցիմ ես նոցա. Եփր. ել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՏԱՂՏ — ( ) NBH 1 0044 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c ա. ԱՂՏԱՂՏ ԱՂՏԱՂՏԻՆ. ἀλυκός salsus Ունօղ զաղտ՝ ըստ որում աղ. աղի. աղեհամ. աղի, լեղի. ... *Յերեւել խաղողոյ յորթոյ՝ ջուր թթու եւ աղտաղտ ունի. Վեցօր. ՟Ե: *Ոչ եւս քաղցուն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»