ԽՆԴՐԵՄ

ԽՆԴՐԵՄ
(եցի, եա՛.) NBH 1-0953 Chronological Sequence: 8c ն. ζητέω quaero. Ի խնդիր ելանել. որոնել. կամիլ գտանել. յուզել, խուզարկել. ջանալ ʼի ձեռս բերել. հմուտ լինել. փնտռել, ուզել գտանել. ... *Խնդրեա՛ դու զվրեժնոցա. Եփր. ծն.: *Զի՞նչ խնդրես ... զեղբարսն իմ խնդրեմ: Մեռն ամենայն արք՝ որ խնդրէին զանձն քո: Ցուցից քեզ զայրն զոր դու խնդրես: կորեան էշք, երթայք խնդրեցէ՛ք զէշն: Լքան խնդրել զդուստրսն: Խնդրէր զնա, եւ ոչ գտանէր: Խնդրեցի զնա, եւ ոչ գտի: Խնդրիցէք զիս, եւ ոչ գտանիցէք: Խնդրեա՛ զխաղաղութիւն, եւ ե՛րթ զհետ նորա: Խնդրեսցեն զանուն քո տէր: Որ հալածէքդ զիրաւունս, եւ խնդրէք զտէր: Սնոտիս խնդրեսջիք. Խնդրիցէ մարգարիտս գեղեցիկս: Խնդրիցէ զմոլորեալն: Խնդրէին սուտ վկայութիւն զյիսուսէ, եւ ո գտանէին: Խնդրէր պարապ: Գամ խնդրել պտուղ ʼի թզենւոջդ, եւ ոչ գտանեմ: Զի՞ խնդրէք զկենդանին ընդ մեռեալս: Խնդրեսցես յապարանս յուդայ սօղոս անուն զտարսոնացի: Պնդագոյնս խնդրեաց զիս, եւ եգիտ: Խնդրեսցեն մարդիկ զմահ, եւ մի՛ գտցեն. եւայլն: ԽՆԴՐԵԼ. αἱτέω peto. Կամիլ. իղձ լինել, հնարիլ. ուզել. ... *Խնդրէր լալ: Խնդրէր սպանանել զնա: Խնդրես կոտորել զքնղնքս իսրայէլի: Խնդրեաց սատանայ խարբալել զձեզ: Նշան խնդրէ: Զոր խնդրէրն իսրայէլ, այնմ ոչ եհաս: Իբր ոչ եթէ խնդրեմ զտուրսն, այլ խնդրեմ զպտուղն՝ որ յաճախէ ʼի բան ձեր: Խնդրել մերձենալ, կամ տեսանել, կամ մտանել: Քանզի եւ հայր այնպիսի երկրպագուս իւր խադրէ. եւայլն: ԽՆԴՐԵԼ. ἑπιζητέω inquiro, perquiro. Հարցանել. հարձուփորձ անել. քննել. զննել. կամիլ զտեղեկութիւն. ... *Ո՞չ գոյ աստ եւ այլ եւս մարգարէ տեառն, եւ խնդրեսցուք ʼի նմանէ: Է միւս եւս այր առ ʼի խնդրել զտէր նովաւ: Ժողովք դպրաց՝ որ խնդրէին զիրաւունս: Գայ ժողովուրդդ առ իս՝ խնդրել իրաւունս իմ, եւ զմեղս իմ քննեցեր. եւայլն: ԽՆԴՐԵԼ. ἑξελαύνω, πράττομαι exigo ἑπιζητέω exquiro. Պահանջել. ... *Եւ զձեր արիւն շնչոյ խնդրեցից. ʼի ձեռաց ամենայն գզանաց խնդրեցից զնա: Ահա արիւն նորա խնդրի: Զարիւն նորա ʼի ձեռաց քոց խնդրեցից: Խնդրասցի ամենայն արիւն անպարտ: Որում շատ տուաւ, շատ խնդրեսցի ʼի նմանէ. եւայլն: Տե՛ս եւ ՎՐԷԺ ԽՆԴՐԵԼ: ԽՆՐԵԼ. δέομαι, εὕχομαι oro, precor αἱτέω peto, quaeso. Հայցել. Ժտել. աղաչել. աղերսել ուխտիւք չափ խնդրել, աղօթել. աղաչելով ուզել. ... *Լացին, եւ խնդրեցին զիս: Խնդրեսցես ʼի տեառնէ աստուծոյ քումմէ վասն մնացելոցս այսոցիկ: Խնդրեցին յերեսաց տեառն: Ես խնդրեցից ʼի տեառնէ: Խնդրել զերեսս աստուծոյ ամենակալի: Խնդրեցեր յինէն զբանդ զայդ, եւ ոչ խնդրեցեր քեզ աւուրս բազումս: Խնդրեցէ՛ք նախ զարքայութիւնն աստուծոյ: Ամենայն որ խնդրէ առնու: Խնդրէի յաստուծոյ՝ լինել այսպիսի, որպէս եւ եսս եմ: Խնդրեմք յաստուծոյ, զի մի ինչ արասցէ ձեզ չար.տ եւն. Եւ Կամիլ առնուլ զպէտս. թախանձել՝ կամ առաջարկել զի տացի. *Խնդրեսցէ կին ʼի դրացւոյ եւ յերգակցէ իւրմէ անօթս ոսկւոյ եւ անօթս արծաթոյ: Խնդրեցինյեգիպտացւոցն անօթս, եւ հանդերձս: Զի՞նչ խնդրէ ʼի քէն տէր աստուած քո, այլ երկնչել, եւ սիրել: Ըստ ամենայնի՝ զոր խնդրեցեր ʼի տեառնէ աստուծոյ քումմէ: Խնդրեա յինէն, եւ տաց քեզ: Որում խնդրէ ʼի քան, տու՛ր: Մարդ, ցոր խնդրիցէ որդի իւր հաց: Ոչ գիտէք զինչ խնդրէք: Խնդրեսցեն զբարաբբայն, եւ զյիսուս կորուսցեն: Մատուցեալ առ պիղատոս՝ խնդրեաց զմարմինն յիսուսի: Զի՞արդ յինէն ըմպել խնդրես ʼի կնոջէ սամարացւոյ: Դու արդեօք խնդրէիր ʼի նմանէ, եւ տայրքեզ ջուր կենդանի: Խնդրեաց լոյս, եւ դիմաց ʼի ներքս: Խնդրեսցէ հաւատովք եւայլն:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Полезное


Смотреть что такое "ԽՆԴՐԵՄ" в других словарях:

  • ՏՈՒՐ — (տրոյ, ով. մանաւանդ ՏՈՒՐՔ, տրոց, ովք կամ տրից, իւք.) NBH 2 0892 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 12c ՏՈՒՐ մանաւանդ ՏՈՒՐՔ. δόσις datio, datum, donatio, donum. տուողութիւն, տուումն, եւ տուեալ կամ տալի ինչ. տալը, տուած …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Idioma armenio — Armenio Հայերեն / Hayeren Hablado en  Armenia  Georgia …   Wikipedia Español

  • Глухой увулярный фрикатив — Звук χ ( ) Номер по МФА 142 Обозначение в HTML #967; …   Википедия

  • ԱՂՕԹԱԿԻՑ — (կցի, ցաց.) NBH 1 0047 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 11c, 12c ա. Կցորդ եւ ընկեր աղօթից. աղօթօղ ընդ այլս, եւ վասն այլոց. συνευχόμενος, εὑχόμενος *Արա՛ ընդ մեզ եւ ընդ աղօթակիցս մեր առատապէս զողորմութիւն. Պտրգ.: *Եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՒԱԿԱՆԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 477 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 12c, 14c չ. Բաւական կամ հերիք համարել. շատանալ. հերիք սեպել, գոհ ըլլալ. ... *Ոչ բաւականանայր շտեմարանել. Յհ. իմ. ատ.: *Յորոց ʼի յերկրէս միայն հրամայեաց նմա… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԻՒՐԱԾԱԽԵԱԼ — ( ) NBH 1 0631 Chronological Sequence: 10c, 12c ԴԻՒՐԱԾԱԽԵԱԼ ԴԻՒՐԱԾԱԽԵԼԻ. Դիւրաւ վատնեալ կամ վատնելի. դիւրածախ՝ ըստ ՟ա. նշ. *Իբրեւ զխոտ դիւրածախեալ. Նար. յովէդ.: *Ի դիւրածախելի բոյսս խոտոյ. Արծր. ՟Գ. 4: *Հաց ոչ զդիւրածախելին խնդրեմ. Լմբ. պտրգ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԻՒՐԱԾԱԽԵԼԻ — ( ) NBH 1 0631 Chronological Sequence: 10c, 12c ԴԻՒՐԱԾԱԽԵԱԼ ԴԻՒՐԱԾԱԽԵԼԻ. Դիւրաւ վատնեալ կամ վատնելի. դիւրածախ՝ ըստ ՟ա. նշ. *Իբրեւ զխոտ դիւրածախեալ. Նար. յովէդ.: *Ի դիւրածախելի բոյսս խոտոյ. Արծր. ՟Գ. 4: *Հաց ոչ զդիւրածախելին խնդրեմ. Լմբ. պտրգ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՆՉ — I. ( ) NBH 1 0854 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. Անհոլով, որպէս մասնական անուն իմն. որոյ եւ մուրացածոյ հոլովքն անկ են եւ սմին. τις, τι quoddam, aliquid, aliquot; ullus, a, um. մէկ, մը, իք մը, քանի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՇԱՎԱՐ — (ի, աց.) NBH 1 0864 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 13c ա.գ. ὁνηλάτης asinarius, agaso. Վաղօղ իշոյ. իշպան. ... *Զո՛ր օրինակ իշավար ոք վստահացեալ ʼի զօրութիւն իշոյն յաւելու դնել ʼի բեռն նորա: Հց. աթ. կիւրղ.: *Զբազումս ʼի նոցանէ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼՌՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0905 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. σιωπή silentium. Լուռ կալն. լուռ լինելն. ... տե՛ս Ամովս. ՟Ը. 3: Երգ. ՟Դ. 1: ՟Զ. 6: *Չափ դնիցէ բանի եւ լռութեան. Խոր. ՟Գ. 68: *Յոմանց բանիւ, եւ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»