ԾԱՆՕԹ

ԾԱՆՕԹ
(ի, ից.) NBH 1-1009 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 14c ա.գ. γνώριμος, γνωστός notus, familiaris, prpinquus. Ծանուցեալ կամ ընտանի անձն. մերձաւոր. ազգական. ճանչւոր, գիտածուն. ... *Խնդրէին զնա ընդ դրացիսն եւ ընդ ծանօթս: Զբարեկամս իմ եւ զծանօթս իմ: Դրացեաց իմոց, ցծանօթս իմ: Բոոս ծանօթ մեր է. եւայլն: *Ծանօթս աստուծոյ եւ հաղորդս զամենեսեան առնել. Ճ. ՟Ա.: Ըստ յն. ոճոյ՝ նաեւ Աշակերտ. աշկերտ. ... *Վարպետն, եւ ծանօթն: Որդիք առ ծնողս, եւ ծանօթք առ վարդապետս: Վարդապետաց սովորութիւն է, յորժամ ինչ ծանօթիցն պատմիցեն տեսիլ (կամ տեսութիւն), հրամայեն յիշել եւ ասել: Վարդապետաց ծանրացեալ ընդ ծանօթից դժուարուսմնութիւն. եւայլն. Փիլ.: Նմանութեամբ ասի եւ զայլոց իրաց. *Զհանճար արա՛ քեզ ծանօթ. Առակ. ՟Է. 4: *Հաճոյքն աստուծոյ ծանօթ մեր են. Բար. ՟Դ. 3: *Յայտնել եւ մեզ ծանօթ առնել. Սարգ. ՟ա. պ. ՟Զ: ա. ԾԱՆՕԹ, ի, կամ ոյ. ա. Յայտնի ինչ, արգէն ծանուցեալ. Յայտ կամ գիտելի. ... *Ճառդ ծանօթ է: Որում ամենայն ինչ ծանօթ եւ գիտուն է. Փիլ.: *Յայտնի եւ ծանօթ ամենեցուն լինիցի. Սարգ. յկ. ՟Բ: *Ի ծանօթոցն աստուած քեզ օրինակ. Ոսկ. ես.: *Փորձիւ ծանօթինցʼʼ. այսինքն իրաց ծանուցելոց կանխաւ. Լմբ. իմ.: *Զյափշտակող գայլ ամենայն ուրեք կացուցէք. Կիւրղ. առ թէոդոս.: ԾԱՆՕԹ. εἱδώς sciens, conscius. Ճանաչօղ. գիտակ. տեղեակ. հետամուտ. ճանչցօղ, գիտցօղ. ... *Ծանօթ եւս էին առնն աւագութեան. ՟Բ. Մակ. ՟Զ. 21: *Ծանօթք իմ մոռացան զանուն իմ. Յոբ. ՟Ժ՟Թ. 14: *Ծանօթ էին մոգքն ամենայն պարուց աստեղատանց. Զքր. կթ.: *Էր եւ ծանօթ գիտութեան գրոց: Ընտել եւ ծանօթ էր ճարտասանական հրահանգիցն. Արծր. ՟Բ. 4: ՟Գ. 9: *Ծանօթք եղիջիք պատրաստական վայելչութեանն. Յհ. կթ.: *Առաքինասէր, եւ ծանօթ երկիւղի աստուծոյ. Ղեւոնդ.: *Յովանէս ծանօթ էր տնօրինաբար գալոյն ʼի մկրտութիւն. Շ. մտթ.: *Գիտօղ եւ ծանօթ լինել անյայտից եւ ծածկելոց իրաց. Բրսղ. մրկ.: ա. ԾԱՆՕԹՍ ՏԱԼ. ա. ἁναγνωρίζω, γνωρίζω, -ζομαι notus facio. կր. innotesco Ծանուցանել, իլ. յայտնել. զանձն կամ զիրս. իրագէտ առնել. նշանակել. նշանակս տալ. ... *Ետ ծանօթս եղբարց իւրոց. Ծն. ՟Խ՟Ե. 3: *Ետ ծանօթս նոցաʼʼ. յն. ծանուցաւ նոցա. Ղկ. ՟Ի՟Դ. 35: *Նոքա յաւելին ծանօթս տալ, զի ծանիցէ. Իգն.: *Յիւրեանց ուշի պահել, եւ այլոց ծանօթս տալ: Սէր ընդ աստուծոյ եւ ընդ մարդկան միաւորէ, եւ քրիստոսի աշակերտութեան տայ ծանօթս. Խոսր.: *Զորմէ եւ բազմավիպին գիրք տան ծանօթս. Եւս. քր. ՟Ա: *Զմիածինն չեւ էր ուրուք ծանուցեալ, վասն այսորիկ յիրաւի զնորա ծանօթս ʼի սկզբան անդ փութացաւ դնել. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 1. յն. ծանօթութիւն. Ըստ այսմ իմա՛ եւ զասելն Սեբեր. ՟Ժ. *Զիարդ ասասցես եթէ եբ աստուծոյ եմ, զի ոչ ունիս ʼի քեզ ծանօթս ինչʼʼ. այսինքն նշանս:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Полезное


Смотреть что такое "ԾԱՆՕԹ" в других словарях:

  • ԳԻՏՈՒՆ — (տնոյ, ոց.) NBH 1 0557 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 14c ա. συνετός intelligens, sapiens Ունակ գիտութեան. գիտնական. ուսեալ. իմաստուն. հանճարեղ. բանիբուն. բան կամ ուսում գիտցօղ. եբր. խախամ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԱՆՕԹ — (ի, ից.) NBH 1 0324 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 11c ա. Ծանօթ եւ տեղեակ ճշմարտի Ատուածոյ. ատուածապաշտ. *Ատուածածանօթ գտեալք. Կորիւն.: *Վարդապետ լինէր ատուածածանօթիցն. Ճ. ՟Ա.: *Այր մի, որոյ անուն էր թէոգնոստոս, որ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾԱՆՕԹԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 1010 Chronological Sequence: 6c, 8c, 11c, 12c չ. γνωρίζω agnosco, novi. Ծանօթ լինել, իբր ճանաչել. տեղեկանալ. գիտակ լինել. ... *Կամի՞ս ծանօթանալ պտղոյն, չորիւք առ հմտութիւն իրին վերաձգեալ ածցիս. Յհ. իմ. երեւ.: *Գովելեացն մասանց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Krikor Zohrab — (or Grigor Zohrap) ( hy. Գրիգոր Զոհրապ) (June 26, 1861 1915) was an influential Armenian writer, politician, lawyer and philanthropist, living in Constantinople, he was arrested and killed by Turkish authorities during the Armenian Genocide. [El… …   Wikipedia

  • ԱՂՕԹՔ — (թից.) NBH 1 0047 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c, 13c, 14c գ. Աղաչանք առ Աստուած. (որպէս լինի եւ յամաչելոյ՝ ամօթ. ʼի ճանաչելոյ՝ ծանօթ. յարածելոյ արօտ.) մաղթանք. խնդրուածք. պաղատանք. խօսք ընդ Աստուծոյ. եւ ուխտ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԾԱՆՕԹ — (ի, ից.) NBH 1 0165 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ἁγνοῶν ignorans Ոչ ճանաչօղ. չեւեւս ծանօթ. անգէտ. անտեղեակ. չճանչցօղ: Ուստի ԱՆԾԱՆՕԹ ԼԻՆԵԼ, անգիտանալ. ἁγνοέω ignoro *Սամուէլ նախ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՄԻՏ — (մտի, տաց կամ տից.) NBH 1 0204 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c ա. ἅνους mente carens Ոյր չգուցէ միտ. չունօղ զկարողութիւն մտաւոր. անբան. *(Ապողինար) մարդ անմիտ ընդունելով զտէրունականն: Եթէ յանմիտ մարդ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՏԱՆՋԵԼԻ — (լւոյ.) NBH 1 0242 Chronological Sequence: Unknown date, 6c ա. ἁκώλαστος non punitus, ἁβασάνιστος non tortus, expers doloris Որ ոչն տանջի. որ յոչինչ գրէ կամ չզգայ զտանջանս. *Վասն քրիստոսի իբրեւ անմարմինք ʼի տանջանս անտանջելի համարեսցուք. Թէոփիլ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՊԱՑՈՒՑԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0275 Chronological Sequence: 6c, 13c ա. ἁποδεικτικός demonstrativus Ուր կայցէ ապացոյց իմաստասիրական, կամ տարացոյց եւ յարացոյց յայտարար. ... *Զխորհուրդս մտածութեանս այսորիկ տրամաբանականքն կոչեն ապացուցական բազմօք հինգերորդ. Փիլ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՔԵԼԱԾԱՆՕԹ — ( ) NBH 1 0299 Chronological Sequence: Early classical ԱՌԱՔԵԼԱԾԱՆՕԹ ԼԻՆԵԼ. Ծանօթ եւ տեղեակ լինել առաքելական վարդապետութեան: Ագաթ.: Կորիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»