ԿԱՄԻՄ

ԿԱՄԻՄ
(մեցայ, մեա՛ց, մեցեալ, մեցօղ կամ մօղ, մել.) NBH 1-1042 Chronological Sequence: Early classical հ. βούλομαι, θέλω , ἑθέλω volo. իսկ՝ ո՛չ կամիմ, չկամիմ, οὑ θέλω, οὑκ ἑθέλω nolo, non vis. եւ եւս δοκέω , εὑδοκέω complaceo, approbo αἰρέω eligo ἁξιόω dignor եւն. որ եւ ԿԱՄԵՆԱԼ. կամիլ, կամենալ, ուզել. ... պ. քեամիտէն. Բերիլ կամաց յառարկայն, որ ըստ ինքնեան է բարին. վարել կամաց զներգործութիւն իւր. ցանկալ. յօժարիլ. ախորժել. հաճիլ. խորհել եւ ընտրել. եւ Խնդրել. *Կամին զխաղաղութիւն: Կամի զկեանս: Զպատուիրանս նորա նա կամի յոյժ: Զողորմութիւն կամիմ: Ոչ կամիմ զմահ ամպարշտին: Ոչ կամեցաւ զօրհնութիւն: Որպէս կամեցար՝ եւ արարեր: Զօրս կամէր՝ հարկանէր, զորս կամէր՝ սպանանէր: Կամելով կամէր տէր եղծանել զնոսա: Միթէ կամելո՞վ կամիցիմ զմահ մեղաւորին: Կամիմ, սրբեա՛ց: Եղիցի քեզ՝ որպէս եւ կամիս: Կամեա՛ց տէր փրկել զիս: Կամիմք նշան ինչ տեսանել ʼի քէն: Զի՞նչ կամիս: Զի՞նչ կամիք՝ զի արարից ձեզ. եւայլն: ԿԱՄԻՄ՝ ԸՆԴ. Ոճով ասի ʼի մեզ, որպէս Հաճիլ. յօժարիլ. *Ոյք կամին ընդ արդարութիւն իմ. (յն. կամեցօղք զարդարութիւն իմ): Ցրուեա՛ զհեթանոսս՝ ոյք կամին ընդպատերազմ. (յն. կամեցողս զպատերազմ). Սղ. ՟Լ՟Դ. 31: ՟Կ՟Է. 32: *կամի (չարն) ընդ մեր աստ մեծանալ, զի մի՛ անդ մեծանայցեմք. Ոսկ. մ. ՟Ա. 13: Իսկ ՟Բ. Մակ. ՟Ժ. 28. եւ 35. *Այն ինչ արեգակն ընդ երկիր ծաւալել կամէր: Իբրեւ օրն հինգօրեայ շաբաթուց լուսանալ կամէրʼʼ. իմա՛, ունէր, կամ հանդերձեալ էր. յն. ընդ ծաւալելն, ʼի ծագելն:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Смотреть что такое "ԿԱՄԻՄ" в других словарях:

  • ԱՆՀՈԳ — (ի, աց.) NBH 1 0187 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 11c, 12c ա. Ազատ ʼի հոգոց. անզբօս, անզբաղ. անկասկած. անքոյթ. յապահովացեալ. աներկիւղ. անխռով. հանդարտ. ἁμέριμνος curis vacuus, securus ... *Որ տքնի վասն նորա, վաղվաղակի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՐԵՒԱՆՑԻ — ( ) NBH 2 0060 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 10c, 11c, 12c ա. որ եւ ՀԱՐԵՒԱՆՑԻԿ. (իբր հարմամբ կամ առ երիքերելով անցեալ.) Վեր ʼի վերոյ. վարկպարազի. դուզնաքեայ. չնչին. վեր ʼի վերանց բան մը. *Առ աչս հարեւանցի երեւականութիւն ինչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՈՄԵՐԱՆԱՄ — ( ) NBH 2 0119 Chronological Sequence: 11c, 13c չ. ՀՈՄԵՐԱՆԱԼ. ὀμερίζω Homerum imitor եւ ὀμηρέω convenio, comitor. Նման լինել հոմերոսի. քաջ քերթող, եւ գուշակ գտանիլ քերթողաբան. *Պատերազմ եղեալ ընդ զմիւռնացիսն կողոփանեացն, պատանի գոլով հոմերոս՝ ասէ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՂՋԱԽՈՀԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 2 0512 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 7c, 14c չ. որ եւ ՈՂՋԱԽՈՀԻՄ. σωφρονίζομαι, σωφρονέω sobrius sum, resipisco. Զգօնանալ. զգաստանալ. խելաբերիլ. պարկեշտանալ. եւ Կուսակրօն լինել. պարկեշտնալ, խելքը գլուխը գալ. *Մինչեւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՏԿԵՐԱՊԱՇՏ — (ի, աց.) NBH 2 0613 Chronological Sequence: Early classical, 12c ա. Պաշտօնեայ պատկերաց դից. կռապաշտ. *Զպատկերասէրսն եւ զպատկերապաշտսն. Ագաթ.: Եւ եւս՝ Այն որ նիւթապէս բերի ʼի պաշտել զսուրբ պատկերս՝ առանց յարգելոյ զբուն սուրբսն. *Ոչ զսրբոցն պատիւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԲԱՐՀԱՒԱՃՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0054 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 14c գ. ԱՄԲԱՐՀԱՒԱՃՈՒԹԻՒՆ կամ ԱՄՊԱՐՀԱՒԱՃՈՒԹԻՒՆ. (գրի վրիպակաւ եւ ԱՄՊԱՀԱՒԱՃՈՒԹԻՒՆ.) ἁλαζονία, τώφος, ὐπερφανία, ὐπεροψία fastus, ostentatio, jactantia, arrogantia,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼ — I. (ոյ, ում, յայլմէ, լով, լոց, լովք.) NBH 1 0082 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 15c ա. Նոյն ձայն է եւ յն. լտ. տճկ. ա՛լլոս, ա՛լիուս, իլ, էլ. ἅλλος, λη, λο alius, ia, iud, λοιπός, ἑπίλοιπος… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՑԱՆԵՄ — (ցի, անց.) NBH 1 0248 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c չ. διαβαίνω, διαπορεύομαι, διέρχομαι , παράγω, παροδεύω, διαπεράω եւն. transeo, pertranseo, trajicio, transmeo Խաղալ՝ գնալ՝ փոխիլ՝ տեղւոջէ ʼի տեղի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱԳԱՍՏ — (ի, ից կամ աց.) NBH 1 0281 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. ἰστίον, ἑπίσπαστρον, κάλυμμα , καταπέτασμα velum, velamen, tegumentum, oprimentum, aulaeum (լծ. առիգած. զգած. ագած. արմատն ամենեցուն է… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0283 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 11c, 12c գ. παραβολή, πρόβλημα parabola, similitudo, proverbium, adagium Առած նմանաբանական, կամ այլաբանական. բան ինչ ʼի մէջ առեալ ʼի նշանակել զայլ ինչ. խորհրդաւոր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»