ԱՆՀՈԳ

ԱՆՀՈԳ
(ի, աց.) NBH 1-0187 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 11c, 12c ա. Ազատ ʼի հոգոց. անզբօս, անզբաղ. անկասկած. անքոյթ. յապահովացեալ. աներկիւղ. անխռով. հանդարտ. ἁμέριμνος curis vacuus, securus ... *Որ տքնի վասն նորա, վաղվաղակի անհոգ լիցի: Հաստատուն, զգուշաւոր, անհոգ: Մեք հաճեսցուք զնա, եւ զձեզ անհոգս արասցուք: Կամիմ զձեզ անհոգս լինել. Իմ. ՟Զ. 15: ՟Է. 23: Մտթ. ՟Ի՟Զ. 14: ՟Ա. Կոր. ՟Է. 32: *Կամիմ զձեզ, զի անհոգս իցէք: Ի մարդկանէ կարէր տալ օրինակ ʼի յԵղիայէ եւ ʼի Մովսիսէ եւ ʼի Յովհաննէ, եւ յայլոց այնպիսեաց անհոգաց: Անհոգ եմ յերկեղէ ... Ի թշնամեաց անհոգ լինիցիմք. Ոսկ. մտթ. եւ Ես.: *Ո՞չ է քեզ մեծ, զի անհոգ ես ʼի գիշերի, եւ անհոգ ʼի տունջեան, անհոգ ʼի տան, եւ անհոգ ʼի հրապարակի. Մանդ. ՟Դ: *Անհոգս մնան յամենայն չարին արկածից. Խոսր.: *Անհոգ էր ʼի սմանէ. Լմբ. սղ.: *Անհոգ արար ʼի պարսաւանաց. Սարգ. յկ. ՟Բ: Գիշերային անհոգ հանգիստ. Պիտ.: *Ողջունիւ ուրախութեան եւ անհոգ խաղաղութեան. Փարպ.: ԱՆՀՈԳ. Որ ոչ ունի հոգս զկարեւորաց. անգործ. գործատեաց. անփոյթ. ... ἁπράγμων a negotii abhorrens, otiosus, iners, ἁνάλγητος expers doloris vel sollicitudinis, negligens *Անձնդիւրն եւ անհոգն ʼի կարօտութեան եղիցի. Առակ. ՟Ժ՟Դ. 23: *Զանհոգն կեան վարս. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 36: *Մի՛ անհոգ լիցին ժողովրդեան ուխտին: Ո՛չ անհոգ լինել ʼի խոստովանութիւնս եւ յուղղութիւնս. Յճխ. ՟Ի՟Գ: *Մի՛ լռել, կամ անհոգ լինել, այլ՝ իրաւանց ուշ ունել. Յհ. կթ.: մ. ԱՆՀՈԳ, ՅԱՆՀՈԳ, ԱՆՀՈԳՍ, ՅԱՆՀՈԳՍ. մ. Առանց հոգոց, եւ անփոյթ լինելով. անհոգութեամբ. յանհոգութեան, յապահովս. աներկիւղ. անքոյթ. ... *Հանգչի անհոգ. Յճխ. ՟Ժ՟Ե: *Անհոգ յիւրաքանչիւր տունս գնայցեն: Երթայր այնուհետեւ անհոգս. Փարպ.: *Ոչ թէ անհոգ գամ զճանապարհս օրինաց քոց. Լմբ. սղ.: Իսկ Ոսկ. եփես. դնի եւ *Յանհոգ": *Ահա էր բանակն յանհոգս: Նստին բնակութեամբ յանհոգս. Դտ. ՟Ը. 11: ՟Ա. Մակ. ՟Թ. 58: *Իբրեւ յանհոգս եղեն, սրբեցին կազմեցին զոսկերս երանելեացն. Եղիշ. ՟Ը: *Երըային յանհոգս: Յանհոգս որպէս ʼի Հռոմ տան անկեալ. Փարպ.: *Առանց երկիւղի յանհոգս կէին. Նար. ՟Ձ՟Ե:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Смотреть что такое "ԱՆՀՈԳ" в других словарях:

  • ՅՈՐՍԱՅՍ — ( ) NBH 2 0373 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c մ. ՅՈՐՍԱՅՍ ՅՈՐՍԱՅՍԵԱԼ (լծ. Երես. թ. եիւզ ). ὔπτιος supinus. Յերեսս ʼի վեր. ʼի վերայ թիկանց. տապաստ անկեալ՝ երես ʼի վեր. գետնատարած՝ ʼի վեր հայելով. պրկեալ կաշկանդեալ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅՈՐՍԱՅՍԵԱԼ — ( ) NBH 2 0373 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c ՅՈՐՍԱՅՍ ՅՈՐՍԱՅՍԵԱԼ (լծ. Երես. թ. եիւզ ). ὔπτιος supinus . Յերեսս ʼի վեր. ʼի վերայ թիկանց. տապաստ անկեալ՝ երես ʼի վեր. գետնատարած՝ ʼի վեր հայելով. պրկեալ կաշկանդեալ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՂՆԴԺՆԵԱՅ — ( ) NBH 2 0508 Chronological Sequence: Early classical ա. Դժնեայն ողամբ. բարձրավիզ, կամ անհոգ. տիք կամ անհոգ կեցօղ. *Ըստ նոցին խստապարանոցութեան, եւ ողնդժնեայ բարուցն խառնէր տայր նոցա զբաժակն դառնութեան. Ագաթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԿՆ — I. (ական, ակամբ. դուն ուրեք եւ՝ ակին, ակունք.) NBH 1 0023 0024 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ԱԿՆ. եզականն բառիս ԱՉՔ. Գործարան տեսութեան. տեսանելիք. աչք. ... ὁφθαλμός oculus *Ակն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԽՈՅԶ — ( ) NBH 1 0161 Chronological Sequence: 6c, 7c ա. Ոչ խուզօղ. չքննօղ. անհոգ. *Ո՛չ է արժան անարժան խորհրդով կարծել զնախախնամութիւնն՝ անիր եւ անխոյզ գոլ: Անխոյզ իրազեկութիւն եւ անհոգութիւն. Փիլ. նխ. ՟ա.: Եւ իբր անխուզ, անխզելի, կամ անխուզարկելի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀՈԳԱԿԱՆ — ( ) NBH 1 0188 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԱՆՀՈԳ. ἁμέριμνος *Զի՞նչ արդեօք յառաջ լացից. զանհոգական զկեա՞նսն (ʼի դրախտին), եթէ զանհատ զփառսն. Ոսկ. ծն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀՈԳԱՑՈՒՑԱՆԵՄ — ( ) NBH 1 0188 Chronological Sequence: 12c ն. ԱՆՀՈԳԱՑՈՒՑԱՆԵԼ (առաւել ռմկ.) իբր անհոգ կացուցանել. քաջալերել. *Որ հոգս ունի, փարատէ՛ զհոգսն, եւ անհոգացո՛. Մխ. բժիշկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՄՏԱԴԻՒՐ — ( ) NBH 1 0205 Chronological Sequence: 5c ա. Որ չէ մտադիւր. ոչ յօժարեալ. կամ ոչ ուշադիր. անհոգ. *Կարծեցեալ անմտադիւր զնոսա յայնմ պարապուպենէ կոտորելոյ զթշնամիսն աստուծոյ. Փարպ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՊԱՏՐԱՍՏ — (ի, ից.) NBH 1 0228 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ἁκατασκεύαστος, ἁπαρασκεύαστος, ἁπαράσκευος incompositus, incomparatus, imparatus Որ չէ պատրաստ կամ պատրաստեալ. ուր չկայցէ պատրաստութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՋԱՆ — (ի, ից.) NBH 1 0232 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 12c ա. Որ ոչ ջանայ. անփոյթ. անհոգ. ... *Անջանքն զիա՞րդ արդիւնարարք լինիցին. Խոսր.: *Անջան ʼի յիմանալոյ զզօրութիւնն. Լմբ. սղ.: ԱՆՋԱՆ. Որ ինչ լինի առանց շատ ջանից.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»