ԱՌԱԿ

ԱՌԱԿ
(ի, աց.) NBH 1-0283 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 11c, 12c գ. παραβολή, πρόβλημα parabola, similitudo, proverbium, adagium Առած նմանաբանական, կամ այլաբանական. բան ինչ ʼի մէջ առեալ ʼի նշանակել զայլ ինչ. խորհրդաւոր նմաութիւն. եւ Պատմութիւն, առեղծուած կամ առասպել յարմարեալ ʼի խրատ, կամ ʼի զարթուցանել զլսելիս առ ʼի քննել զգաղտնութիւն իրաց. ... *Առակք սողոմոնի: Բացից առակօք զբերան իմ: Խօսեա՛ց առակ առ տունն իսրայէլի. արծուին մեծ եւ այլն: Ո՞չ ապաքէն առակ է այդ՝ որ ասիդ: Յաւուր յայնմիկ առից ʼի վերայ ձեր առակ: Խօսէր ընդ նոսա բազումս առակօք, եւ ասէր. ահա ել սերմնացան: Այլ առակ արկ առ նոսա. եւ այլն: *Քանզի ասի իսկ առակօքն, սկիզբն կէս գոլ ամենայն գրոծոյ. ինձ երեւի յոլովագոյն քան զկէսն. Պղատ. օրին. ՟Զ: ԱՌԱԿ. որպէս αἵνιγμα aenigma, obscurus sermo Առեղծանելիք. մթին ասացուած, որպէս հանելուկք. ... Տե՛ս Թուոց. ՟Ժ՟Բ. 8: Օր. ՟Ի՟Ը. 27: ՟Գ. Թագ. ՟Ժ. 1: ՟Բ. Մնաց. ՟Թ. 1: Իմ. ՟Ը. 8: *Առակ թուի ասացեալքս՝ բազմաց, որք իմաստասիրել ոչ կամին: Բազմաց կարծին բանքս այս, եթէ առակաց նման են. բայց ո՛չ են այնպէս. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 40: ՟Բ. 21: ԱՌԱԿ. որպէս ὐπόδειγμα, τύπος exemplum, typus, figura Օրինակ. ձեւ. յարացոյց. եղանակ. տիպ. ... *Առակ մի կամիմ ասել բանիցս ասացելոց: Զի՞նչ այն է, որ երեւի յաշխարհի, եթէ առակ մարթ է լինել աստուածութեանն զօրութեան: Զարմացեալ եմ ճշմարտիւ վասն ճշդութեան առակիդ. (որ եւ ստէպ ասի) Առակ օրինակի. Կոչ. ՟Ժ՟Ա. 25: *Այսու վարուք իմաստութեամբ առակ օրինակի լինէր տեսողացն. Եւս. պտմ. ՟Զ. 3: *(Շեշտ եւ բութ) ʼի մի տեղի եկեալ բաղկացուցանեն զպարոյկն, ըստ առակի ծայրիցն, ʼի սպիտակէ եւ ʼի սեւոյ՝ գոշն. Մագ. քեր.: *Հնազանդեցայք ʼի սրտէ, որում աւանդեցայք յառակ (այսինքն ʼի տիպ) վարդապետութեան. Հռ. ՟Զ. 17. յն. յոր աւանդեցայք ʼի տիպ: *Նախ ա ռակքն լինիցին, եւ ապա իբրեւ եկեսցէ ճշմարտութիւնն, եւ այլն. Ագաթ.: *Այսու առակաւ (այսինքն օրինակաւ): Ցնդեցան ջրոյն առակաւ: Ձիթոյ առակաւ ընդ ոսկերս բաշխի. Նար.: ԱՌԱԿ. Ինչ մի առաջի եդեալ ʼի տեսիլ ամենեցուն, կամ առարկայ հանդիսի. *Որպէս յառակն ամենեքեան զարմացմամբ հային. Լմբ. սղ.: ԱՌԱԿ. որպէս Զրոյց հասարակաց. առած. *Եղեւ յառակս, թէ եւ սաւուղ ʼի մարգարէս. ՟Ա. Թագ. ՟Ժ. 12: *Պատշաճեցան բանքս այս ʼի բանս կարգի առակաց, թէ իբրեւ զսէգն տրդատ եւ այլն. Ագաթ.: գ. ա. ԱՌԱԿ. գ. ա. որպէս Առակ նշաւակի. նշաւակ. ծանականք. դսրովանք. նախատինք. խայտառակութիւն. եւ Խայտառակ. ... *Առ առակէ շրջեցուցանէին: Առակ խայտառակութեան յետնոց թողեալ. ՟Բ. Մակ. ՟Զ. 10: ՟Գ. Մակ. ՟Բ. 3: Տե՛ս ըստ իմիք եւ Օր. ՟Ի՟Ը. 37: ՟Բ. Մնաց. ՟Է. 20: Սղ. ՟Խ՟Գ. 15: *Յառակս նախատանաց. Իմ. ՟Ե. 3: *Զի մի՛ ծանակ եւ առակ լինիցիմք: Առակ եւ ծանակ արար. Ոսկ. ես.: *(Սողոմոն) առակ սպառնեաց. Նար. ՟Խ՟Ը: *Յառակն ամենեքեան զարմացմամբ հային. որպէս փարաւոն առակ եղեւ ամենայն երկրի անօրէնութեամբն իւրով. Լմբ. սղ.: *Զկապեալսն մեղօք զմեղաւորսն ... յաշխարհատես հրապարակին ցուցանիցեն առա՛կ եւ ծանակ՝ անտանելի ամօթով. Մանդ. ՟Ե: (որպէս եւ թ. ա՛ռ, է ամօթ):

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Полезное


Смотреть что такое "ԱՌԱԿ" в других словарях:

  • ԱՌԱԿԵՄ — (եցի.) NBH 1 0284 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 12c ն. παραβάλλω, ὐπαινίσσομαι parabolis expono, etc. Առակս ʼի մէջ առնուլ. առակաւորել. առակախօսիլ. առակաւ նշանակել. նմանութեամբ յայտնել. նմանեցուցանել. յարմարել. այլաբանել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԱԽԱՏ — (ատք.) NBH 2 0397 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. (արմատ Նախատելոյ). ὅνειδος opprobrium. Անարգանք առ նախկին կամ յոյժ ատելութեան. նախատինք, եւ Ենթակայ նախատանաց. եւ Ստգտանք. այպ, նէնք, րուսովայ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՈԶԱՆՈՑ — (ի, աց.) NBH 1 500 Chronological Sequence: Early classical, 12c գ. ἐταίριον, σκηνή taberna meretricis Տուն եւ տեղի բոզից. բոզատուն. պոռնկոց. պոռնկանոց. պանդոկի կամ տաղաւոր գուսանաց. *Այր ʼի բոզանոց լկտութամբ դնայ. Առակ. ՟Ժ՟Ը. 24: *Անզգամն գտանի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԺԻՐ — (ժիրք, ժրաց.) NBH 1 0835 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 9c, 10c, 12c ա. ἁνδρεῖος, καρτερός, ἁγαθός virilis, fortis, robustus, patiens, optimus Արի ʼի գործ, կորովի. կարօղ. քաջ. տոկուն. փոյթ. աշխոյժ. ընտիր. կտրիճ. բան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼԻ — (լիոյ, ոց.) NBH 1 0884 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 12c, 13c, 17c ա. πλήρης, μέστος, γέμων plenus. (լծ. յն. բլի՛րիս. լտ. բլէնուս. դղմ. բօ՛լնի. որպէս եւ լիու, է լնում.) ռմկ. լիք, լեցուն. թ. տօլու …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՏՈՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 0970 Chronological Sequence: Early classical, 11c, 12c ն. ԽՈՏՈՐԵՄ ԽՈՏՈՐԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. ἑκκλίνω, ἁποκλίνω declino, incino πλαγιάζω obliquo, diverto διαστρέφω, ἑκστρέφω perverto, everto πλανάω seduco. Հանել արտաքոյ ուղւոյ. ʼիմի կողմն տանել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՏՈՐԵՑՈՒՑԱՆԵՄ — ( ) NBH 1 0970 Chronological Sequence: Early classical, 11c, 12c ԽՈՏՈՐԵՄ ԽՈՏՈՐԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. ἑκκλίνω, ἁποκλίνω declino, incino πλαγιάζω obliquo, diverto διαστρέφω, ἑκστρέφω perverto, everto πλανάω seduco. Հանել արտաքոյ ուղւոյ. ʼիմի կողմն տանել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՄԱԿՈՐ — (ի, աց.) NBH 1 1040 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 9c, 10c, 12c, 13c ա. διεστραμμένος, σκολιός, καμπύλος perversus, tortuosus, obliquus, inflexus, curvus, flexuosus. լծ. եւ նոյն ընդ Ծամածուռ. խեղաթիւր. ոլորեալ. որ եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՏԱՀԵՄ — (եցի.) NBH 2 0602 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c, 14c չ. ՊԱՏԱՀԵՄ ՊԱՏԱՀԻՄ (առաւել յերրորդ դէմս՝ որպէս դիմազուրկ.) συμβαίνω , συναντάω, ἁπαντάω, ὐπαντάω, ἑπιτυφχάνω accido, occurro, contingo ἁποβαίνω evenio …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՏՇԱՃԻՄ — (եցայ.) NBH 2 0617 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 11c, 12c կ.ձ. ἀρμόζομαι, συναρμολογούμαι, συμβιβάζω adaptor, coaptor եւ καθήκει convenit. Յարմարիլ. ʼի դէպ գալ. կարգիլ. հաստի. ... *Ի տեառնէ պատշաճի կին առն:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»