ԱՆԱՐԱՏ

ԱՆԱՐԱՏ
(ի, ից, կամ ոց.) NBH 1-0113 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c ա. ἅμωρος imaculatus, sine labe ... Ազատ յարատոյ ըստ մարմնոյ. *Որոջ անարատ: Գառինս անարատս: Ոչխար կամ խոյ անարատ: Արու կամ էգ անարատ: Ընտրել ʼի մէջ անարատին եւ արատաւորին: Մանկունս անարատս գեղեցիկս երեսօք. եւ այլն: Կամ մաքուր. անշաղախ. անապական. ἁμίαντος impollutus ... *Երանեալ է ամուլն անարատ, որ ոչ գիտաց զանկողինս յանցանաց: Եկի ʼի մարմին անարատ. Իմ. ՟Գ. 13: ՟Ը. 20: *Յանեղծ եւ յանարատ եւ յանթառամ ժառանգութիւնն: Պահեաց անարատ զսուրբ տեղի իւր. ՟Ա. Պետ. ՟Ա. 4: ՟Բ. Մակ. ՟Ժ՟Ե. 34: *Անարատ կոյս: Հարսն անարատ: Մայր անարատ. Շար.: *Յանարատէ սրբուհւոյ. Նար. առաք. (որ հայի եւ ʼի յաջորդ նշ:) Կամ ազատ ʼի մեղաց. անբիծ հոգւով, եւ ըստ Աստուծոյ քաղաքավարութեամբ. անախտ. անմեղ. արդար. անպարտ. անստգիւտ. ἅμεμπτος, ἁθῷος inculpatus, irreprehensibilis, innocens, insons ... *Հաճո՛յ լեր առաջի իմ, եւ լե՛ր անարատ առաջի Տեառն: Ո՞ ոք իցէ մարդ՝ որ եղեւ անարատ: Այր անարատ: Կեանք անարատ: Գնային յամենայն պատուիրանս եւ յիրաւունս Տեառն անարատք: Ըստ արդարութեան օրինացն լեալ անարատ: Հաստատել զսիրտս ձեր անարատս ʼի սրբութիւն: Զի եթէ առաջինն անարատ էր, ապա երկրորդն տեղի ոչ խնդրէր: Գիտեմ, զի անարատ զիս ոչ թողուցուս: Յանօրէնութենէ անարատ ոչ արարեր զիս: Անարա՛տ արա զիս ʼի հալածչաց իմոց. եւ այլն: *Անարատ կրօնիւք: Անարատ վարուք. Պիտ.: Շար.: Ժմ. եւ այլն: *Անարատ զբնաւ անբիծն նշանակէ: Անբիծ եւ անարատ այն է, որ եւ ոչ միոյ ուրուք ʼի կարեացն ծառայանայ. Սարգ. յկ. ՟Ե: եւ Սարգ. ՟բ. պետ. ՟Զ: *Անարատ ասելովն, յարատոյ՝ որ ըստ հոգւոյ եւ մարմնոյ իցեն, մաքուր լինել հրամայէ. Շ. ընդհ.: *Ի մաքրոց եւ անարատոց ... Անարատովք. Փիլ.: Կամ սուրբ. աստուածային. ... *Անարատ բազուկ, կող, լոյս, խորհուրդ. եւ այլն: Շար.: Կամ անթերի. անպակաս. ամբողջ ըստ մարմնոյ կամ ըստ հոգւոյ. ողջանդամ, եւ ողջամիտ. ... ἁνεπίληπτος *Պարտ է եպիսկոպոսին անարատ լինել: Զայս պատուիրեա՛, զի անարատք իցեն: Պահել քեզ զպատուիրանն անբիծ անարատ. եւ այլն: Տե՛ս եւ ՈՂՋ ԱՆԱՐԱՏ: Կամ անկասկած. անշփոթ. առանց ընդ բանս ինչ ածելոյ. աներկբայ. ... *Անարա՛տ կալ զմիտս քո, զի մարդասէր է Աստուած. Կոչ. ՟Բ: *Հաւատա՛, զի ʼի կապադովկացւոցն ոչ ոք թագաւորեաց. անարա՛տ կալ զմտածութիւն քո. Վրք. հց. ԺԹ: գ. ԱՆԱՐԱՏ. գ. Որպէս թարգմանութիւն յն. ձայնիս ամիանդօն. ἁμίαντον (զոր տեսեր ի վերոյ իբր ա. ἁμίαντος ), Քար՝ ուստի ելանէ նիւթ նման բամբակի կամ վշոյ՝ անարատ կալով եւ ʼի մէջ հրոյ. *Է բնութիւն մարմնոյ՝ զոր կոչեն անարատ. որ ʼի բոց անկեալ կալով կայծանալ թուի. արտաքս առեալ ʼի հրոյն՝ որպէս ջրով փայլեալ՝ մաքրագոյն լինի. Բրս. պհ. ՟Ա:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Полезное


Смотреть что такое "ԱՆԱՐԱՏ" в других словарях:

  • ԱՆԲԻԾ — ( ) NBH 1 0123 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c ԱՆԲԻԾ Տ. ԱՄԲԻԾ, եւ ԱՆԱՐԱՏ. ἅμμωμος imaculatus եւ ἅσπιλος (լծ. անսպի). ՟Ա. Տիմ. ՟Զ. 14: ՟Ա. Պետ. ՟Ա. 19: ՟Բ. Պետ. ՟Գ. 14: Եւ ἁθῷος իբր անմեղ. անպարտ. քաւեալ. Սղ. ՟Ժ. 8: ՟Ժ՟Ե. 26: ՂԳ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԳԷԶ — ( ) NBH 1 0125 Chronological Sequence: Unknown date, 7c, 8c, 11c ա. Ուր չկայցէ կամ չկարիցէ լինել գէզ, այս ինքն նիշ արատոյ կամ խարանաց. անկիծ եւ անգծելի. անարատ. անբիծ. անաղտ. վճիտ. սեռն եւ սերտ. ... ἁχάρακτος carens notis, signis *Որ փափուկքն են… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԽԻՂՃ — (խղճի, ից.) NBH 1 0160 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 10c, 12c, 13c ա. ԱՆԽԻՂՃ որ գրի՝ եւ ԱՆԽԵՂՃ Ուր չիք խիղճ ստգտանաց, կամ խիճ՝ որ տացէ գթել մտաց. անստգիւտ. անարատ. անկեղծ. ողջամիտ. ἁπρόσκοπος inoffensus,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԻԾ — (բծի, ից. կամ բծոյ, ոց.) NBH 1 489 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. μῶμος, λόβη, σπίλος macula, labes, jactura, vitiligo Նիշ եւ արատ բնական եւ կամ պատահական ʼի վերայ մարմնոց օտար ʼի բուն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՂՋ — (ոյ, ոց, եւ ի, աց.) NBH 2 0511 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. ὐγιής, ὐγιαίνω sanus, valens σῶος, σάος sospes, slavus, incolumis ἱσχύων potens. Կենդանի. առողջ. ազատ ի ցաւոց. անախի ի խօթութեանց.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՐԲՈՒՀԻ — (հւոյ, հեաց.) NBH 2 0762 Chronological Sequence: Unknown date, 10c ա. ἀγία sancta. Սուրբ կին կամ օրիորդ. եւ ἀγιοτάτη, παναγία sanctissima. Ամենասուրբ կոյս. *Իբրեւ լուաւ զայն սրբուհի կինն, տրտմեցաւ յոյժ: Յորժամ լուաւ զայս սրբուհին այն, զարհուրեցաւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԴԵՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0009 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 12c գ. ἑνέργεια , efficacitas, σημασία , significatio Ներգործութիւն. զօրութիւն. *Գիտել զազդեցութիւն բնութեանց: Հայելի անարատ Աստուծոյ ազդեցութեանն: Յաղթեաց՝ ո՛չ զօրութեամբ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶՆՈՒԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 1 0011 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 11c ա. βελτίων melior Լաւագոյն. պատուականագոյն. չքնաղ. ա՛լ աղէկ. ... *Ոչ գտան համեմատ դստերացն Յոբայ ազնուագոյնք ʼի ներքոյ երկնից: Ազնուագոյն էի, եւ եկի ʼի մարմին անարատ. Յոբ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԼՈՋ — (ի, աց. կամ ոյ, ոց.) NBH 1 0014 Chronological Sequence: Early classical, 13c գ. χίμαιρα capra, capella Ուլ էգ. էգ այծ մատաղ. *Ալոջ անարատ: Էգ յօդեաց որոջ, կամ ալոջ մի յայծեաց: Ալոջ մի տարեւոր. Ղեւտ. ՟Դ. 28: ՟Ե. 6: Թուոց. ՟Ժ՟Ե. 27: Իսկ ըստ Երզն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԲԻԾ — (բծի, ծաց կամ ծից.) NBH 1 0056 Chronological Sequence: 10c, 11c, 12c ա. ԱՄԲԻԾ Իբր անբիծ. ἅμομος, ἅκακος immaculats, sine labe, innocens, expers malitiae Անարատ. մաքուր. անմեղ. սուրբ. անստգիւտ. արատ մը՝ պակսութիւն մը չունեցօղ. ... *Ընդ առն ամբծի՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»