ՄՆԱՄ

ՄՆԱՄ
(ացի, ա՛.) NBH 2-0287 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 11c չ. μένω maneo ἑπιμένω, παραμένω permaneo եւն. որ եւ ԿԱԼ ՄՆԱԼ. (լծ. յն. լտ. մէնօ, մանէօ. պ. մանտէն, մանիտէն ). Զկայ առնուլ ʼի նմին տեղւոջ, կամ ʼի վիճակի. հաստատուն կամ անշարժ կալ. դեգերիլ. դադարել. հանդարտել. յետնիլ. յետս կալ. *Խորհուրդ տեառնմնայ յաւիտեան: Ինքն մնաց անդէն ʼի գալիլեա: Ի խաւարի մի՛ մնասցէ: Կալ մնալ ʼի շնորհսն աստուծոյ: Առ ձեզ մնացից, եւ կամ ձմերեցից: Հանին զնոսա եգիպտացիքն, եւ ոչ կարէին մնալ. եւ այլն: *Ետես զնա՝ թէ ոչ մնայ ʼի խնդրուածոց իւրոց. Եփր. ել. այսինքն ոչ զետնի, ոչ յետս կայ: *Ոչ առին նոքա յանձն մնալ ʼի պատերազմէ անտի. Եփր. օրին.: ՄՆԱԼ. ὐπομένω, περιμένω expecto, sustineo եւն. Սպասել. համբերել. ակնունել. *Մնացի, զի բերցէ խաղող, եւ եբեր փուշ: Կացից մնացից աստուծոյ, եւ եղէց յուսացեալ ʼի նա: Մնալ փրկութեան տեառն: Մնա՛ ինձ տակաւին սակաւիկ մի, զի ուսուցից քեզ. եւ այլն: *Ոչ եկաց մնաց ամենայն եպիսկոպոսացն: Որում ոչ եւս մնայաք, եկն երեւեցաւ. Եղիշ. ՟Գ. ՟Ը: *Ամենայն ուրեք աղաչանաց, մնայ, եւ ապա բժշկէ. Ոսկ. մ. ՟Բ. 7: ՄՆԱԼ. λείπομαι, καταλείπομαι եւն. linguor, relinquor եւն. Պահիլ, ապրիլ. տեւել, կամ թողեալ լինել որպէս մնացորդ. յաւելեալ լինել. ուստի ՄՆԱՑԵԱԼ ՝ է նոյն ընդ մնացորդ, յաւելուած որպէս նշխար. *Ջնջեցան յերկրէ, եւ մնաց միայն նոյ, եւ որ ընդ նմա էին ʼի տապանի անդ: Ոչ մնաց ʼի նոցանէ եւ ոչ մի: Ոչ մնաց կանաչ. որ ինչ իւրեանց մնացեալ էր՝ վաճառէին: Ուստերքն ձեր եւ դստերք ձեր, որ ʼի ձէնջ մնացեալ են: Զնեղեալ եւ զմնացեալն յիսրայէլէ: Որդիք մնացելոց ժողովրդեան քոյ: Զմնացելոց տանջանաց լցցեն զպատիժս, եւ այլն: *Ամենեւին խայծ ոչ մնաց ʼի մարմինս երանելեացն: Ոչ մնացինզարդք. Եղիշ. ՟Ը: *Մնացին ʼի մրրկեալ բարկութենէն ճարտարապետք. Մագ.: *Գիտէ ʼի միտս իւր՝ թէ մնացելոց է ʼի կործանումն (այսինքն պահեալ կայ). Յոբ. ՟Ժ՟Ե. 23: Անսովոր է ասելն. *Մնացայ ես յառաջին ուղեցոյց անտիʼʼ. այսինքն լքպալ թողայ. Եփր. ՟բ. տիմ.: ՉՄՆԱԼԻ. իբր Անկայուն. անցաւոր. *Զի՞ այնչափ ծնգիցիմք ընդ չկայսս եւ ընդ չմնալիս. Ոսկ. փիլիպ. ՟Ժ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Поможем написать реферат

Смотреть что такое "ՄՆԱՄ" в других словарях:

  • ԱՆՅԵՂԱՇՐՋԵԼԻ — ( ) NBH 1 0208 Chronological Sequence: 12c, 14c Տ. ԱՆՅԵՂ. *Մարմնացեալ եւ մարդացեալ անյեղաշրջելի բնութեամբ. զի ես նոյն եմ ասէ, եւ ոչ փոփոխիմ. Ոսկիփ.: *Անյեղաշրջելի գիտութիւն. Շ. ՟ա. յհ. ՟Խ՟Թ: *Յամբծութիւն բարուցս անյեղաշրջելի մնամ. Լմբ. սղ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՒԵՄ — (եցի.) NBH 1 478 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c չ. եւ ն. χωρέω capio, contineo, ἰκανός εἱμι idoneus sum, δύναμαι possum, valeo Բաւական լինել. իբր կարօղ լինել տանել. Եւ Կարել առնել. կարել. զօրել. տոկալ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԱԽԱՆՁԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 0791 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 10c, 12c Տ. ԹԱԽԱՆՁ. ըստ ՟Ա. նշ. *Մեծաւ թախանձանօք աղաչեցին. Մամբր.: *Ի մշտադատս հեծութեանց՝ ձանձրացուցիչս թախանձանաց. Նար. ՟Հ: *Եթէ զպատուիրանս իմ պահեսջիք, մնասջիք ʼի սէր իմ. եւ ե՛ւս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԵՂԳ — (ի, աց.) NBH 2 0082 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. βραδύς, ῤᾴθυμος tardus, segnis, lentus ὁκνηρός piger. (լծ. եղկ, եւ մեղկ.) Պղերգ. ծոյլ. վատ. գործատեաց. յոյլ. անհոգ. անփոյթ. դանդաղ. յամր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱԽԱԹ — (ի, ից, կամ ոյ.) NBH 2 0189 Chronological Sequence: Unknown date, 14c գ. Մեծ ասեղն ʼի կարել զխոշոր իրս, եւ Հերիւն. եւ Խթան. ... *Մախաթով ծակեալ էի զծեփ նորա: Յորժամ դնեմ ես զմախաթ իմ, ոչ մնամ առնուլ զնա. Վրք. հց. ՟Ե. ՟Ժ՟Բ: *Մախաթիւք կամ հերունիւք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԻԹԷ — ( ) NBH 2 0275 Chronological Sequence: Unknown date, 9c, 12c, 13c, 14c մ. ՄԻ՛ԹԷ կամ ՄԻԹԷ՞.յն. եւս մի՛դի.: տե՛ս եւ ՄԻ՞ ԹԷ. Ասի եւ ըստ հյ. եւ յն. Մի՞. եթէ՞. μητι; εἱ; μη; num? an? si? Արդեօ՛ք. զիա՞րդ թուի քեզ. ա՛ճապա, ... ( կըլլա՞յ մի, կըսէ՞ մի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇՆՈՐՀԱՊԱՐՏ — (ի, ից.) NBH 2 0483 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c ա. Պարտական շնորհին առելոյ. երախտապարտ. երախտագէտ. շնորհակալու. որպէս լտ. obligatus եւ gratiarum memor. *Դարձան առ նա խնդութեամբ իբրեւ շնորհապարտք պարգեւաց նորա: Եկեալ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՂՋԱԽՈՀԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 2 0512 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 7c, 14c չ. որ եւ ՈՂՋԱԽՈՀԻՄ. σωφρονίζομαι, σωφρονέω sobrius sum, resipisco. Զգօնանալ. զգաստանալ. խելաբերիլ. պարկեշտանալ. եւ Կուսակրօն լինել. պարկեշտնալ, խելքը գլուխը գալ. *Մինչեւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»