ՄՕՏ

ՄՕՏ
(-) NBH 2-0310 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 12c, 13c նխ.մ. πλησίον prope ἑχόμενον contiguum, conjunctum ἅσσον propius. եւ բայիւ πάρειμι adsum ἑγγίζω appropinquo, accedo եւն. Մերձ. հուպ. առընթեր. մատուցեալ. մատչելով. կից. մօտ, մօտիկ, քովը, կիպ. ... *Մօտ ʼի լեառնն, կամ յեդոմ, կամ ʼի լալօնսն: Մօտ ʼի նոսա, ʼի քեզ: Մօտ առ նոսա: Մօտ առ իս: Մօտ առ նմա: Մօտ առ տամբն իւրով: մօտ անցանէին առ կրետեաւ: Մօտ ե՛կ. եւ չոգան մօտ. եւ այլն: *Ճշմարտութեանն մօտ է (կամ մօտէ): Մօտ ʼի մեզ թեւակից երթային: Ոչ թողոյր զոք մօտ երթալ ʼի դուրս բանտին ... Զերկոցունց ականջսն մօտ կտրել. Յճխ. ՟Ժ: Փարպ.: Եղիշ.: *Որ ոչ ընդ արդարսն է, եւ ոչ մօտ առ արդարոց: Մօտ եղեալ զոտիւքն նորա՝ զամենայն վիշտս նորա տեսցեն: Մի՛ վհատիր, զի որ մխիթարէն՝ մօտ է. Իսիւք.: *Զի՞ հոգայցես կատարածի, թէպէտ եւ մօտ իսկ է. իւրաքանչիւր կեանք կարճ են, եւ մօտ ʼի վախճան. Ոսկ. եբր.: *Չէ՛ ինչ օգուտ մօտ լինել ʼի քրիստոս, թէ հաւատովք ոք չիցէ մօտ. Ոսկ. մ. ՟Բ. 25: *Եւ զծառս, որոյ սկիզբն մամուռն՝ մօտ ʼի բոյսս. եւ կատարումն յարմաւենին՝ մերձ ʼի կենդանիս. Վրդն. ծն.: ա. ՄՕՏ, մօտի. ա. Մօտաւոր. *Զանցաւորդ գնեցեր. զոր եւ զայդ եւս ընդ մօտ աւուրս կորուսանելոց ես. Եղիշ. ՟Է: *Որք ʼի ծովէքն՝ մօտ ելոյ, որ ելանեն ստէպ ստէպ սղոխք օդոյ. Փիլ. իմաստն.: եւ Խոր. ՟Գ. 62: Ի ՄՕՏ ԿԱԼ. Մերձ կալ. առաջի կամ առընթեր ներկայ գտանիլ. *Ի մօտ կացեալ՝ տայր խրատ. Տէր Իսրայէլ. դեկտ. ՟Ի՟Դ.: *Չակյ մօտ թագաւոր, այլ ʼի մօտ կան մոլեկան փառք. Ոսկ. ՟ա. թես.: *Յաւուրս հեղեայ քահանայի իղիոն հրկէզ եղեւ, եւ քաջքն ʼի մօտ կային. Շիր. քրոն.: ա. Ի ՄՕՏՈՅ, տէ. ԸՆԴ ՄՕՏՈՅ. Ի ՄՕՏՈՒՍՏ. ՄՕՏՈՒՍՏ ἑγγύθεν prope, e proximo ἑχέγγυς proximus, -me. Մերձ, մօտ ըստ տեղւոյ եւ ժամանակի. տե՛ս եւ զկնի՝ ՄՕՏՈՅ, ա. մօտերը, մօտերս, մօտէն, մօտիկէն, մօտանց, քովը, քովէն. ... *Պատեցին զքաղաքն ʼի մօտոյ: Այժմ ʼի մօտոյ հեղից զբարկութիւն իմ. Յես. ՟Զ. 14: Եզեկ. ՟Է. 8: *Վկայ ʼի մօտոյ երաշխաւորեսցէ զաքարիա. Եւս. քր.: *Թուի նմա թէ անտի ուստեք ʼի մօտէ ելանիցէ արեգակն. Եզնիկ.: *Ընդ մօտոյ ունիմք տեսանել զճշմարիտ վկայսն քրիստոսի. Եղիշ. ՟Ը: *Ոչ ʼի հեռուստ, այլ ʼի մօտուստ ուսանելով՝ յինքենէ, եւ որ շուրջ զինքեամբ ինչ իցէ. Փիլ. իմաստն.: *Ի մօտուստ ունելով զնոսա զվկայութիւնսն եւ զվարդապետութիւնսն: Մօտուստ ունէին զգիտութիւն իրացն անդ եղելոցն ʼի յովհաննէ. Նանայ.: ՄՕՏ ԱՌ ՄՕՏ. ՄՕՏ Ի ՄՕՏ. ՄՕՏ Ի ՄՕՏՈՅ. ՄՕՏ ԸՆԴ ՄՕՏ. Նոյն ընդ վվ. Մօտ յոյժ տեղեաւ, կամ ժամանակաւ. իրարու մօտ, քովէ քով, եւ մօտերս. ... *Ի բազմութենէ անկեալ դիակացն մօտ առ մօտ խտացեալ. Եղիշ. ՟Զ: *Ոչ մօտ ʼի մօտ են իբրեւ ʼի քաղաքս: Բազում որայս մօտ ʼի մօտ առ միմեանս կուտեալ թողուցուն. Փիլ. տեսական.: Փարպ.: *Յառաջ հեռագոյն, բայց այժմ մօտ ʼի մօտոյ յօրինի պատերազմ, եւ մերձ առ միմեանս. Իսիւք.: *Գամ ասէ մօտ ընդ մօտ, եթէ տէր հրամայէ. Ոսկ. ՟ա. կոր.: ա. ՄՕՏՈՅ (2-0311) ա. Ի սեռականէ բառիս Մօտ. Մօտաւոր. մօտիկ. ... *Մի՛ կարծեսցեն, թէ ʼի մօտոյ ժամանակս լինելոց է: Զոր հանդերձեալ եմ ʼի մօտոյ աւուրս առնել. Սարգ. ՟բ. պ. ՟Զ: եւ Սարգ. ՟բ. յհ. ՟Բ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Полезное


Смотреть что такое "ՄՕՏ" в других словарях:

  • ՀՈՒՊ — (հըպոյ, կամ հպի, ից.) NBH 2 0125 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 12c, 13c ա. προσέχων, προσεχής proximus, finitimus. (յորմէ Հպիլ. լծ. եւ յն. ի՛բօ շ ʼի ներքոյ. առընթեր.) Մօտաւոր, մերձաւոր, առընթերակայ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՏՀՐԱՄԱՆ — (ոյ.) NBH 2 0214 Chronological Sequence: 6c, 13c, 14c գ. Բառ անպէտ. որպէս յն. παρακέλευσις adhortatio, jussio. որպէս թէ՝ Առ հրաման, կամ տարհրամայելն. իմա՛ Յորդորումն (իբր մատամբ, կամ առ ʼի մօտ մատչել.) *Մակբայ մատհրամանոյն. աղէ՛, թո՛ղ, ա՛ծ, ե՛կ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄՕՏԱԼՈՒՏ — ( ) NBH 2 0310 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c ա.մ. παρὰ πόδος ἑν ἐτοίμῳ imminens, imminenter. Մօտ ընդ մօտ. մօտ առ մէտ. առ դուրս հասեալ. դիւրապատրաստ. կարի մօտաւոր. անյապաղ. *Անցուցանել զօրհասն, որ անդէն մօտալուտ (կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՃԱՌԱՊԱՏ — ( ) NBH 1 0049 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 13c ա. որ եւ ՆԵՐԴԱՊԱՏ. Պատեալ աճառովք՝ նեարդիւք եւ ջլօք. νευρώδης nerveus, nervosus այս ինքն ջղուտ, իբր յն. ջղային. *Մօտ ʼի մօտ շառաւիղս իմն աճառապատս խառնեալ ունի. Նիւս. կազմ. ՟Ժ՟Գ. կամ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԸՆԹԵՐ — (թերք, թերց.) NBH 1 0302 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 9c, 10c, 12c, 14c ա. παρών, οῦσα, ον praesens Ընթերակայ. առաջիկայ. ներրկայ. մերձակայ. *Ցուրտն առընթեր կենակից նմին. Նար. ՟Ձ՟Զ: *Ոչինչտրտնջէ յաղագս նախագունիցն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՏԱՆԱՄ — (ացայ, ցեալ.) NBH 1 0989 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 12c չ. πυκνόομαι densor. Խիտ լինել՝ ըստ թաւութեան, ըստ խուռն բազմութեան կամ հոծութեան, եւ թանձրութեան, վասն մօտ առ միմեանս գոլոյ իրաց կամ մասանց իրաց. ... *Խտացեալ անտառ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՅՐԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 2 0201 Chronological Sequence: 6c ա. Մայրի՝ որ ունի զմայր փայտս. անտառ. *Ի թանձրութենէ անկեալ դիականցն մօտ առ մօտ խտացեալ. Եղիշ. ՟Զ: Տե՛ս եւ ՄԱՅՐԵՒՈՐ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄՕՏԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 2 0310 Chronological Sequence: Early classical, 6c ա.մ. ἑγγύων, ἑγγύον propinquior, propinquus. Առաւել կամ կարի մօտ. *Գոյ եւ այլ եւս մօտ մերձաւորիչ՝ մօտագոյն քան զիս. Հռութ. ՟Գ. 12: *Եւ այնպէս մօտագոյնս մերձենայր, մինչ ճանաչել նմա զերիսն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄՕՏԱԿԱՅ — (ի, ից.) NBH 2 0310 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 12c, 14c ա. ՄՕՏԱԿԱՅ ՄՕՏԱԿԱՆ ՄՕՏԱԿԱՑ. παρών, ἑφιστάς praesens, adstans, assistens. Որ մօտ կայ, կամ ʼի մօտ կացեալ է. մերձակաց. առընթերակաց. մօտաւոր.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄՕՏԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0310 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 12c, 14c ա. ՄՕՏԱԿԱՅ ՄՕՏԱԿԱՆ ՄՕՏԱԿԱՑ. παρών, ἑφιστάς praesens, adstans, assistens. Որ մօտ կայ, կամ ʼի մօտ կացեալ է. մերձակաց. առընթերակաց. մօտաւոր.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»