ՆԱԽԱԴՐՈՒԹԻՒՆ

ՆԱԽԱԴՐՈՒԹԻՒՆ
(-) NBH 2-0387 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 12c գ. πρόθεσις, προθήκη praepositio, propositum, propositio. Նախադրեալ բան. նախակարգեալ ինչ. առաջադրութիւն. կամք. վճիռ. եւ Սկզբնաւորութիւն. նախադուռն բանից. նախաշաւիղ ասացուած. յառաջաբան. *Աստուածաբանական նախադրութեամբ մեծն յովհաննէս կարգեաց ասելով. ʼի սկզբանէ էր բանն. Ճ. ՟Է.: *Յետնեալս ʼի նախադրութեանց արժանաւորաց (այսինքն ʼի նախակարգեալ լաւութեանց). Նար. ՟Լ՟Բ. իսկ Նար. ՟Հ՟Ե: *Լրութիւն սպառմանց, եւ նախադրութիւն (կամ նախագրութիւն) սկզբանցʼʼ. իմա՛, հիմն եւ սկզբնապատճառ: *Իբրեւ զնախադրութիւն եւ զհիմն շինուածոյս. Ի գիրս խոսր.: *Նախադրութիւն ծննդոց, կամ ելից, կամ մատթէոսի աւետարանինʼʼ. եւ այլն. ի սկիզբն սուրբ գրոց.: *Վախճանելոց սոցա նախադրութիւնք ... եւ դիրք. Պղատ. օրին. ՟Ժ՟Բ: *Նախադրութիւնս բաւական է, եւ ոչ պահանջիմ առաւել քան զօրութիւն. Լմբ. յայտն.: *Ընկալաւ եւ մանաւանդ թագաւորութիւնս մեր զքո պատուականութեանդ նախադրութիւնʼʼ. այս ինքն առաջարկութիւն. Կիռ. ման. առ գր. կթ.: Իսկ Սոկր. ՟Ա. 9. *Նախադրութիւնս առնելʼʼ. իմա՛ կամ ընթերցիր ըստ յն. ձեռնադրութիւնս առնել: ՆԱԽԱԴՐՈՒԹԻՒՆ. Ըստ հին կամ յոյն քերականաց՝ է Մասնիկ եղեալ ʼի սկիզբն այլոց մասանց բանի, որպէս բաղադրիչ, կամ խնդրառու, եւ որպէս նախդիր հոլովակերտ. իսկ առ մեօք՝ միայն խնդրառուքն կոչին նախադրութիւն: *Յաղագս նախադրութեան: Նախադրութիւն է բառ նախադրեալ յամենայն մասունս բանի՝ ըստ բարդութեան, եւ ʼի բաղդասութեան. Թր. քեր.: Ուր բարդութեամբ իմանայ զբաղադրական մասնկունս ըստ ինքենա նշանականս. զոր օրինակ՝ ներ, արտ, ապ, բաղ, շար, վեր, ընդ, եւ այլն. իսկ բաղդասութեամբ իմանայ նախ՝ զխնդրառու նախդիրս կամ զբառս ʼի կարգի շարադրութեան. զոր օրինակ՝ վասն, յաղագս, շուրջ, եւ այլն. եւ երկրորդ զհոլովակերտ նախդիրս, զ, ʼի, յ, ց, առ, ըն, ն:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Смотреть что такое "ՆԱԽԱԴՐՈՒԹԻՒՆ" в других словарях:

  • ՆԱԽԱԴԻՐ — (դրի, րաց.) NBH 2 0387 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. πρόθετης primus institutor, auctor. Նախ դնօղ. նախկին յօրինիչ. *Տէր յոհան մանդակունի. սա նախադիր գտաւ հայաստանեայցս ժամակարգութեանց (զկնի վարդապետաց իւրոց). Յհ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌ — I. ( ) NBH 1 0281 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c նախդիր. πρός ad, ar որ եւ Առ ʼի. ʼի. յ. ց. դէպ ʼի. մերձ ʼի, ընդ. դէպ ʼի, քովը. (լտ. եւս՝ ըստ նախնեաց՝ առ. որ եւ սովորաբար ասի ատ) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՂԴԱՍՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 427 Chronological Sequence: 6c, 13c, 14c գ. σύνταξις constructio, ordo որ եւ ԲԱՂԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ. Շարադասութիւն. առընթեր դասաւորութիւն. շարակարգութիւն բառից եւ բանից ըստ կանոնաց քերականութեան. շարադրութիւն. բաղադրութիւն. յարադրութիւն: եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՆԴ — ( ) NBH 1 0764 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 11c, 12c, 13c, 14c (նախդիր). εἱς, πρός, ἑπί, ἑν ad, super, in Ի տրականն, որպէս Առ. ʼի. յ. ց. դէպ ʼի. ʼի վերայ. շուրջ. զոյգ, եւ այլն, պէսպէս ոճով. զոր օրինակ ասի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՂԵՒՏԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0163 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c, 13c ա. λευιτικός, κή, κόν leviticus, ca, cum. Որ ինչ ա՛նկ է ցեղին ղեւեայ. եւ Գիրք ղեւտացւոց. եւ Ղեւտացի. *Ղեւտական: Նախադրութիւն ղեւտականին: ղեւտական գիրքս.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՌԱՋԱԲԱՆ — (ի, ից.) NBH 2 0331 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 11c, 13c գ. πρόλογος, προλεγόμενα, προοίμιον praefatio, prologus, prolegomena, prooemium. որ եւ ՅԱՌԱՋԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ. ՆԱԽԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ, ՆԱԽԵՐԳԱՆՔ, ՆԱԽԱԴՐՈՒԹԻՒՆ. այն է… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԱԽԱԳԻՐ — (գրոյ կամ գրի.) NBH 2 0385 Chronological Sequence: 5c, 9c, 10c, 12c գ. προγράμμα praescriptio, scriptio praemissa, index, indicium. Գրեալն ʼի սկզբան. որպէս սկզբնագիր, վերնագիր, նախադրութիւն եւ ցանկ՝ եդեալ ʼի սկիզբն մատենին. եւ Սկզբնաւորութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԱԽԱԴՐԵՄ — (եցի, դրեալ, դրել.) NBH 2 0387 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 12c, 13c, 14c ն.կ. προτίθημι praepono, antepono. Նախ դնել. նախակարգել. նախադասել. առաջադրել. *Նախադրէ եւ զպատճառս նորին իրաց. Ոսկ. գծ.: *Նախադրութիւն է բառ նախադրեալ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԱԽԴԻՐ — (դրի, րաց.) NBH 2 0399 Chronological Sequence: Unknown date, 12c, 13c Տ. ՆԱԽԱԴԻՐ, եւ ՆԱԽԱԴՐՈՒԹԻՒՆ (ըստ ամենայն առման). πρόθεσις praepositio. *Ներ՝ բառ է ʼի քերականիցն նախդիր բանի. որով ճոխացուցանէ ʼի խորութիւն զասացեալն: Տի՛, նախադիր է բանի. Շ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԵՐԻԱՐՄԵՆԻԱՍ — ( ) NBH 2 0646 Chronological Sequence: Unknown date Կրկին բառ յն. բէրի՛ էրմինի՛աս. περὶ ἐρμηνείας de interpretatione. Յաղագս մեկնութեան. այն է Մի ʼի գրոցն արիստոտելի, ուր բացատրին քերականական մասունք բանի տրամաբանօրէն, մակագրեալ ըստ հյ. *Սկիզբն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»