ՆԿԱՐԱԳԻՐ

ՆԿԱՐԱԳԻՐ
(գրի, րաց.) NBH 2-0428 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c գ. διαγραφή, ὐπογραφή descriptio χαρακτήρ character, nota insculpta. Նկար գրեալ, գրուած նկարեալ. նկարագրութիւն. ստորագրութիւն. պատկթեր. նմանութիւն. կնիք. տիպ. կերպարան. օրինակ հարազատ. բուն գաղափար, եւ գաղափարեալն. *Նկարագիր տանն ʼի վերայ գլխոյ լերինն. Եզեկ. ՟Խ՟Գ. 12: *Որ է լոյս փառաց, եւ նկարագիր էութեան նորա. Եբր. ՟Ա. 3: *Խելամուտ լիցուք, թէ որո՛ց նկարագրաց են գաղափարք, եւ որո՛ց աներեւութից են պատկերք. Դիոն. եկեղ.: *Նիւթքն եւ նկարագիրն (դահեկանի) յարգուն իցէʼʼ. ռմկ. սիփկէ. Փիլ. քհ. ՟Ը: *Լի՛ց քոյին շնորհօք զայս նկարագիրս (զպատկեր քո նկարեալ). Շ. տաղ.: *Անեղծական քո նկարագիր: Կնիքն, եւ նկարագիրն իւր. Նար. ՟Լ՟Բ. ՟Լ՟Ը: *Եւ ոչ զերեսն ապականեաց, այլ ամբողջ եւ անարատ իսկ պահէր զնկարագիրն. Ոսկ. մ. ՟Բ. 5: *Նկարագիր կենդանւոյն ʼի կենդանագիրն. Լմբ. եկեղ.: *Ոչ երբէք տեսի այսպիսի նկարագիր պատկերի (դիմաց): Ո՞ր խորութիւն գերեալ ունի զարքունական զայն նկարագիր. Ճ. ՟Ա.: Վրք. հց. ՟Ի՟Զ: *Այսպէս վայելչացուցանէ նկարագրաւ զգարնանային ժամանակս բանս. Նիւս. երգ.: ՆԿԱՐԱԳԻՐ. ἰστορία αὑτή ipsa historia γραφή littera. Բուն պատմութիւն, գրութիւն, ճառ սուրբ գրոց. գիրն ըստ ճառին. բնագիր. *Նկարագիրս զայս յայտ առնէ. Ոսկ. մ. ՟Բ. 3: *Նկարագիրս ոչ միայն զայն գուշակէ՝ որ երեւինն, այլ՝ եւ այլ ինչ բազում: Երկու անուանք (սառայի եւ հագարու) էին ʼի նկարագիրն, եւ յանուանն ցուցանէր բազում ինչ. Ոսկ. գղ.: *Ի ձեռն առեալ զքաջ նկարագիրն մակաբայեցւոց՝ ընթեռնոյր ʼի լսելիս ամենեցուն. Եղիշ. ՟Ը: *Նկարագրաւն ... իսկ առ ʼի միտս: Ըստ նկարագրին ... իսկ ըստ մարգարէութեան, եւ այլն. Նախ. առակ. եւ Նախ. ես. եւ Նախ. եզեկ.: *Ըստ նկարագրին՝ կատարեցաւ այս նախ ʼի գանձին ʼի գերութենէ. Ոսկ. ես.: *Այսոքիկ ըստ նկարագրին. բայց թուի թէ առ մարդեղութիւն փրկչին առակաւոր բանս մեզ հայի. Գէ. ես.: *Ըստ նկարագրիս բանի: Ըստ նկարագրի ճառիս. Բրսղ. մրկ.: ա. ՆԿԱՐԱԳԻՐ. ա. ζωγραφήμενος pictus ad vivum. որպէս Նկարագրեալ. կենդանագրեալ. օրինակեալ. եւ Նովին բառիւ գրեալ. *Ընկէց զինքն առաջի նկարագիր պատկերի վկային. Ճ. ՟Ա.: *Իբրեւ ետես թագաւորն զգեղապանծ վայելչութիւն պատկերակերպ եւ նկարագիրն հռիփսիմեայ. Ագաթ.: *Բանք նկարագիրք, որպէս եւ անդ ասացեալ է, գրեաց նա. Եւս. պտմ. ՟Գ. 8. յն. αὑτολεξεί iisdem verbis. ՆԿԱՐԱԳԻՐ. γραφεύς, ζωγράφος pictor. որպէս՝ Նկարիչ. պատկերահան. *Կոչեաց նկարագիրս, եւ ասաց հանել զճշմարիտ զնմանութիւն պատկերին՝ զոր ետես. Հ=Յ. սեպտ. ՟Ի՟Դ.: *Եւ զայս տհեսանելով յանշունչս եւ ʼի մարդս՝ զգեղեցկութեան նկարագրաց զգործս. Փիլ. նխ. ՟բ. (յն. մի բառ, գեղեցկագրաց). *Ի ձեւ խաչի բազում կերպարանք են յօրինեալք ʼի նկարս նկարագրաց. Շ. թղթ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Полезное


Смотреть что такое "ՆԿԱՐԱԳԻՐ" в других словарях:

  • ԿՆԻՔ — (կնքոյ, կնիքք կամ կնիք, կնքոց.) NBH 1 1104 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c, 13c, 14c գ. σφραγίς, ἁποσφράγισμα sigillum, signaculum, signum. (ʼի ձայնէս Կնի, Զկնի, որ եւ ՀԵՏ, ԶՀԵՏ.) Հետք իրաց տպաւորելոց. նշան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂ — (ի, իւ.) NBH 1 0031 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c գ. ἅλας, ἄλς sal Նիւթ սպիտակ՝ ծովային եւ ցամաքային՝ դառնահամ, եւ համեմիչ, եւ պահպանիչ ʼի նեխութենէ. ... *Ամենայն պատարագ զոհից ձերոց աղիւ տեառն յաղեսցի:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԵՂԾԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0139 Chronological Sequence: Early classical, 10c ա. Նոյն ընդ վ. (=ԱՆԵՂԾ) ἅφθαρτος *Անեղծական՝ Աստուածութիւնն ճանաչի. Ագաթ.: *Թէ զանեղծականսն խնդրիցեմք, եղծականքս յորդառատ գայցեն մեզ. Ոսկ. եփես.: *Անեղծական քո նկարագիր: Յիշատակս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՅԵՂԱՊԷՍ — ( ) NBH 1 0208 Chronological Sequence: Unknown date, 11c, 13c Տ. ԱՆՅԵՂԱԲԱՐ. *Անյեղապէս ծնեալ աստուած յաստուծոյ. Պրոկղ. ներբ. ղկ.: *Միացար մարմնով յարգանդի կուսին՝ անյեղապէս գոլով: Նկարագիր անյեղապէս ʼի ծառայական խոնարհի պատկեր. Շար.: *Յարդարել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՆԿԱՐԱԳԻՐ — ( ) NBH 1 0211 Chronological Sequence: Unknown date ա. ԱՆՆԿԱՐԱԳԻՐ ԱՆՆԿԱՐԱԳՐԵԼԻ. Ոյր չիք կամ լինի նկարագիր, եւ պատկեր համանման. աննման. անզուգական. նմանը չունեցօղ. *Որդի աննկարագիր: Աննկարագրելի բնութիւն. ՃՃ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՆԿԱՐԱԳՐԵԼԻ — ( ) NBH 1 0211 Chronological Sequence: Unknown date ա. ԱՆՆԿԱՐԱԳԻՐ ԱՆՆԿԱՐԱԳՐԵԼԻ. Ոյր չիք կամ լինի նկարագիր, եւ պատկեր համանման. աննման. անզուգական. նմանը չունեցօղ. *Որդի աննկարագիր: Աննկարագրելի բնութիւն. ՃՃ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՆՁՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0286 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c գ. ἱδιότης proprietas Յատկութիւն. առանձնական բան բնութեան կամ անձին կամ իրաց. զանազանութիւն, կամ բան զանազանիչ. տարբերութիւն. *Եւ է առանձնաւորութիւն բնութեանն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԾԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0562 Chronological Sequence: Unknown date, 7c, 12c գ. Գծագրութիւն յար եւ նման. տպաւորութիւն. նկարագիր. *Որ է կերպարան էութեան, եւ գծաւորութիւն ենթակայութեան նորա. Ճ. ՟Գ.: *Անպարագիր գծագրութիւն. Թէոդոր. խչ.: *Վարդապետ, բաւական իցէ տալ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴՐՈՇՄԱԾ — ( ) NBH 2 1050 Chronological Sequence: Unknown date գ. Դրոշմեալ ինչ. նկարագիր. պատկեր. *Զի՞նչ է գեղեցկութիւն. նկար բարութեան, ծաղիկ՝ որ թարշամի, դրոշմած շնչաւոր, տեսիլ ցանկալի. Պիտառ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԵՆԴԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 1085 Chronological Sequence: 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. ζωγραφία, ζωγράφημα pictura, effigies Կենդանագրելն, իլն. նկարագրութիւն. եւ Կենդանագիր. նկարագիր. իսկութիւն. ... *Ոչ կարաց տալ նմին ընդ կենդանագրութեանն եւ կեանս. Լմբ. իմ.: *Եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»