ՇԱՏ

ՇԱՏ
(ի, ից.) NBH 2-0466 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 13c, 14c ա. πολύς, πολλή, πολύ multus, -a, -um ἰκανός sufficiens, satis πλεῖστος plurimus. Բազում. յոլով. յոգն. եւ Յորդ. առատ. բաւական. յագեցուցիչ. լիացուցիչ. (լծ. լտ. սա՛դ, սա՛տիս եւ հյ. շիթ. կաթն. թ. սիւտ իսկ եբր. շատ, սատ է ստին. որպէս լտ. ու՛պէռ է ստին, եւ առատ. տե՛ս ՍԱԴԴԱՅԻ.) ... *Յարդ եւ խոտ շատ է մեր: Կայ եւ իմ շատ՝ ե՛ղբայր: Ժողովեցին՝ որ շատ, եւ որ սակաւ: Դեռ աւուր (կամ աւր) շատ կայ. (յն. օր, կամ տիւ): Շատ զոք ընդ միմեանս շփոթեաց: Շատից յաչաց ելանէին: Շատ եւս այն են՝ որ եւ ննջեցեալք իսկ իցեն: Ոչ լցաւ ասել շատ. եւ այլն: *Վասն ստացուածոց սակաւուց եւ շատից. Սիր. ՟Խ՟Բ. 4: *Եթէ շատի ոք ձեռնհաս իցէ, եւ եթէ սակաւու. Ոսկ. ՟բ. տիմ. ՟Ա: *Միաբանեցուցեալ զշատս յաշխարհէն վրաց: Շատք ʼի մանր մանկանց: Ի շատ ամաց: Շատ խուզիւ. Փարպ.: *Ի մէջ շատից: Շատից եւ այլոց այսպիսեաց: Մինչ շատից մկրտիլ յանհաւատից: Ի վերայ շատիցն. Փիլ.: Նիւս.: Խոր.: Արիստ.: *Գնեմ սակաւոյ, եւ վաճառեմ շատի. Վրք. հց. ձ: *Եթէ շատ մատուցանեմք նմա զկերակըուրն, յոյժ քաղցնու. Եղիշ. ՟Ը: *Շատք սատակեցան հպարտութեամբ: Զշատ միտսն թողաք, եւ կարճառօտ ասացաք. Ոսկիփոր.: ՇԱՏԱՒ իբր Շատանալով. գոհ լինելով. *Շատաւ կենաց ունիցիմք զաստիս եւ զհանդերձեալսն. Խոսր. պտրգ.: մ. ՇԱ՛Տ մ. πολύ, πολλά multum, plurimum, nimis αὑτάρκως satis, sat. Բազումս. կարի. ստէպ. յաճախ. բաւական. հերիք. եւ Բազում անգամ. *Քաղցր քուն է ծառայի, եթէ սակաւ, եւ եթէ շատ կերիցէ. Ժղ. ՟Ե. 11: *Շատ աղաչեաց: Շատ կամ շատս խօսել: Շատ ջանացին: Շատ մարգարէացաւ. Ագաթ.: Եւս. պտմ.: Վրդն. սղ.: Տէր Իսրայէլ.: *Յաներեւոյթ տտեղի ինչ տանել՝ շատ ʼի կարաւանէն հեռի: Շատ նուազ եմ քան զիմ նախնիսն. Փարպ.: *Որչափ շատ տայր, շատ եւս ատելի լինէր. Խոր. ՟Բ. 42: *Շա՛տ ընդդիմացան քրիստոսի հրէայք. Գէ. ես.: *Շա՛տ եմք տեսեալ զնա ʼի պահս եւ յաղօթս. Ճ. ՟Ժ. իմա՛, շատ անգամ: *Ո՞վ շատ ելոյծ զշաբաթն, փրկի՞չն մեր, եթէ նոքա. Եփր. համաբ.: *Շատ ձեռնակրեն ʼի գործ եւ ʼի բան, որ չէ իւրեանց նման եւ պատշաճ. Վրդն. առակ.: ՇԱՏ ԱՆԳԱՄ. Տ. ԲԱԶՈՒՄ ԱՆԳԱՄ. *Որոյ ըստ օրինի վաճառականութեան շատ անգամ ճանապարհորդեալ էր ʼի հայս. Փարպ.: *Որ եւ յուդաս գիտէր զտեղին, ուր շատ անգամ ժողովեալ էին. Գանձ.: մ. ԸՆԴ ՇԱՏ, ԵՒ ԸՆԴ ՍԱԿԱՒ, կամ ԸՆԴ ՓՈՔՐ մ. Ընդ ամենայն. աւելի կամ պակաս. սակաւուք կամ բազմօք. *Եկաց յարքայութիւն ներուաս զտարի մի՝ ընդ շատ եւ ընդ սակաւ: Ոչ յարի բնաւ յայս բանս՝ ընդ շատ եւ ընդ փոքր. Եւս. պտմ. ՟Գ. 21: ՟Է. 24: *Զկնի երկերիւր ամի. քանզի (յայնմ միջոցի) այսչափ ամք լինին ընդ շատ եւ ընդ սակաւ. Գէ. ես.: ՓՈՔՐ Ի ՇԱՏԷ. Տ. ՓՈՔՐ: դիմազ. ՇԱ՛Տ Է. դիմազ. ἁρκεῖ, ἑξαρκεῖ, ἰκανούθω satis, vel sat est, erit; sufficit, -ciat. Բաւակա՛ն է. հերի՛ք է. հերիքասցի. ... *Շա՛տ է արդ տէր, ա՛ռ զոգի իմ յինէն: Շա՛տ է արդ, մի՛ պարծեսցի կորն իբրեւ զուղիղն: Ո՞չ իցէ քեզ շատ, զի առեր զայրն իմ: Շա՛տ լիցի ձեզ որդիք ղեւեայ: Շատ լիցի ձեզ բնակելդ ʼի լերինս յայսմ. եւ այլն: Կամ *Շա՛տ են քեզ շնորհք իմ (յն. հերի՛ք է): Շատ լիցին ձեզ թոշակքն ձեր. (յն. շատասջի՛ք թոշակօք ձերովք:) եւ այլն: *Յաղագս տարբերութեան շատ է այսքան (ճառել). Պորփ.: *Շատ լիցի մեզ ասել զանհամ պատմութիւնս. Շիր.: *Ոչ երբէք ասեն, շա՛տ (է). Առակ. ՟Լ. 16: *Մինչեւ յեօթն անգամ՝ շատ է. Եփր. համաբ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Полезное


Смотреть что такое "ՇԱՏ" в других словарях:

  • ԲԱԶՈՒՄ — (բազմի, մաւ, մաց, մօք.) NBH 1 420 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. πολύς, πολλή, πολύ multus, a, um, πλεῖον, ονος, πλεῖστος plus, plures, plurimus, ἰκανός sufficiens, satis Յոլով. շատ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՒԱԿԱՆ — (ի, աւ, աց.) NBH 1 477 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 14c, 17c ա. ἁρκετός (լծ. ընդ հրիք). sufficiens, ἰκανός satis (որ եւ Շատ). Այնչափ՝ որչափ պիտոյ իցէ. որ ինչ հասանէ ʼի խնդրելին չափ. չափաւոր.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՐԻ — ( ) NBH 1 1068 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c մ. σφόδρα, πλῆθος, πολύ, πολίαν, ἅγαν nimis, valde, multum, perquam. (յարեալ ʼի բայս, եւ յածականս, ʼի ձայնէս Կար, այսինքն ոյժ). Յոյժ. ույգին.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄԱԲԵՂՈՒՆ — ( ) NBH 1 402 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 11c, 12c ա. πολύκαρπος, εὕφορος, πολύχοος fertilis, ferax, abundans, copiosus Բեղնաւոր յոյժ. բերրի. բազմապտուղ. բերքը՝ պտուղը շատ. ... *Ընդ այլ ամենայն բազմաբեղուն շահից (ձիթենւոյ). Պիտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄԱԺԱՄԱՆԱԿԵԱՅ — (կէի, ից, կամ եայց.) NBH 1 405 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. ԲԱԶՄԱԺԱՄԱՆԱԿԵԱՅ որ եւ ԲԱԶՄԱԺԱՄԱՆԱԿ. πολυχρόνιος longaevus, longum tempus durans, diuturnus Որ կեայ կամ կայ տեւէ ընդ ժամանակս բազումս.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅՈԼՈՎ — (ի, ից.) NBH 2 0366 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 13c, 14c ա. πολύς, πολλοί multus, numerosus, amplus, plerique, bona pars, multitudo πλεῖον, πλείονες plus, plurimus, plures, complures. Բազում. շատ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇԱՏԱՇՈՒՐՋ — ( ) NBH 2 0467 Chronological Sequence: Unknown date, 12c, 13c, 14c ա. ՇԱՏԱՇՈՒՐՋ, ՇԱՏԱՇՐՋԻԿ, ՇԱՏԱՇՐՋՈՂ. περίδρομος circumcurrens, vagabundus. Որ շատ շրջի յածի. բազմաշրջիկ. թափառական. աստանդական. շատ քալօղ, շատ տեղ՝ ասդին անդին սլավարա ժուռ եկօղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇԱՏԱՇՐՋԻԿ — ( ) NBH 2 0467 Chronological Sequence: Unknown date, 12c, 13c, 14c ա. ՇԱՏԱՇՈՒՐՋ, ՇԱՏԱՇՐՋԻԿ, ՇԱՏԱՇՐՋՈՂ. περίδρομος circumcurrens, vagabundus. Որ շատ շրջի յածի. բազմաշրջիկ. թափառական. աստանդական. շատ քալօղ, շատ տեղ՝ ասդին անդին սլավարա ժուռ եկօղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇԱՏԱՇՐՋՈՂ — ( ) NBH 2 0467 Chronological Sequence: Unknown date, 12c, 13c, 14c ա. ՇԱՏԱՇՈՒՐՋ, ՇԱՏԱՇՐՋԻԿ, ՇԱՏԱՇՐՋՈՂ. περίδρομος circumcurrens, vagabundus. Որ շատ շրջի յածի. բազմաշրջիկ. թափառական. աստանդական. շատ քալօղ, շատ տեղ՝ ասդին անդին սլավարա ժուռ եկօղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇԱՏԵՐԴՈՒՄՆ — (դման.) NBH 2 0467 Chronological Sequence: Early classical ա. πολύορκος multum vel leviter jurans. Որ շատ կամ ստէպ երդնու. շատ երդուօղ, երդում շատ ընօղ. ... *Այր շատերդումն լցցի անօրէնութեամբ: Խօսք շատերդման ծառ կացուցանեն զհերս. Սիրաք. ՟Ի՟Գ. 12 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»