ԲԱԶՈՒՄ

ԲԱԶՈՒՄ
(բազմի, մաւ, մաց, մօք.) NBH 1-420 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. πολύς, πολλή, πολύ multus, -a, -um, πλεῖον, -ονος, πλεῖστος plus, plures, plurimus, ἰκανός sufficiens, satis Յոլով. շատ. յոքունք. (դիմաբաժանեալ սակաւու, կամ միոյ). շատ. ... *Ոչ իբրեւ զբազմաց, այլ իբրեւ զմիոյ: Հայր ազդաց բազմաց: Ամենայն աղբիւրք անդնդոց բազմաց: Պանդխտեցաւ աւուրս բազումս: Բազում ժամանակք: Ժամանակ բազում: Վարձք քո բազում եղիցի յոյժ: Արմտիք բազում: Բազում ստացուածովք: Ժողովուրդք բազումք: Բազում զօրութիւնք: Զօրութիւնս բազումս: Խաղաղութիւն բազում: Բազում խաղաղութիւն: Փառօք բազմօք. եւ այլն: *Արքայ Սմբատ զօրու բազմի դռոթ իմն ʼի միասին տուեալ. Յհ. կթ.: *Յո՞ր վայր նեղութեանց հասանես, եւ խռովութեան բազմի. ՟Ա. Մակ. ՟Զ. 11: *Էր հնացեալ ծերութեամբ բազմաւ. Եւս. պտմ. ՟Զ. 38: գ. ԲԱԶՈՒՄ. իբր. գ. (յն. լտ. չէզոք) որպէս Բազում ինչ. բազում իրք. շատ բան, բանէր. ... *Որ ʼի փոքուն հաւատարիմ է, եւ ʼի բազմին հաւատարիմ է: Որ զբազումն առ, ոչ առաւելաւ. եւ որ սակաւն, ոչ նուազեցաւ: Ի վերայ բազմաց կացուցից զքեզ. եւ այլն: *Սուղ ինչ ʼի բազմէն ընտրեցաք, եդաք ʼի գրի: Վրք. ոսկ.: *Զկնի որոյ եւ այլ բազումս կեցեալ ամաց՝ մեռաւʼʼ. այսինքն բզմութիւն ամաց, իբր ամս բազումս. Խոր. ՟Ա. 13: գ. ԲԱԶՈՒՄՔ. իբր գ. Բազում մարդիկ. բազմութիւն. շատօնք, շատ մարդ. ... *Բազումք յարեան ʼի վերայ իմ: Բազումք ասէին զանձնէ իմմէ: Բազումք ասիցեն ցիս: Որ ʼի վերայ բազմաց (այսինքն բոլորից) հեղու ʼի թողութիւն մեղաց: Մի հաց, մի մարմին եմք բազումքս եւ այլն: մ.ա. ԲԱԶՈՒՄ. մ.ա. ԲԱԶՈՒՄ ԻՆՉ. ԲԱԶՈՒՄՍ. πολύ, πολλά multum, nimis Բազում անգամ, ստէպ, բազում իւրիք. շատ կամ յոյժ, կարի. շատ. ... *Ի բազում թախանձելոյ նոցա հարկաւորեալ. Խոր. ՟Գ. 66: *Զկնի բազում աղաչելոյ. Վրք. հց. ՟Զ: *Բազում խնդա՛լ ասելʼʼ. այսինքնբարեաւ մնալ ասել. Փիլ. ստէպ: *Բազում եւս տէրն ʼի կենսատու աւետարանին ճշմարտաբանէ. Լմբ. հանգ.: *Բազում իմաստնագոյն քան զնիկոդեմոս երեւեցաւ. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 31: *Բազում մեկուսի են այսոքիկ յաստուածային բնութենէնʼʼ. այսինքն յոյժ. Կիւրղ. գանձ.: *Բազում ինչ չարչարսեցի. Մրկ. ՟Թ. 12: *Ծով լայնացուցանէ զբերանն, բազում ինչ գոչէ, եւ թքանէ զփրփուրն արտաքս. Պիսիդ.: *Պա՛րտ է նմա բազումս չարչարիլ եւ խոտիլ: Ղկ. ՟Ժ՟Է. 25: *Բազումս եւ բազում անգամ ասացեալ է յաղագս տասնեկին. Փիլ. ել.: *Բազումս մեռեալ, եւ մնաս կենդանի. Նար. ՟Ծ՟Գ: *Բազումս պատերազմեսցի ընդ նոսա. Բրսղ. մրկ.: մ. ԲԱԶՄՕՔ. մ. πολλοῖς multis modis Բազում իրօք. բազում իւրք. բազմապատիկ օրինակաւ. շատ կերպով. *Բազմօք խրատեցաւ յետոյ՝ փոխանակ յոլովագունից մեղաց. Ածաբ. ծն.: *Բազմօք յամենայն կողմանց գովէին. Ոսկ. մ. ՟Ա. 1: *Իսկ հօրն ընդ առաջ գնալն՝ բազմօք ցուցեալ է. (այսինքն յօրինակին Աբրահամու, եւ այլն:) Եւ զայս օրինակ ուղղութեան՝ բազմօք ունիմք ճշմարտել. Իգն.: *Զօրավարի ուրումն բազմօք աղաչեցեալ զերանելին անտովնիոս ... գալ առ նա. Աթ. անտ.: ա.մ. ՈՉ ԲԱԶՈՒՄ. ա.մ. Սակաւ. քիչ. ... *Յետ ոչ բազում աւուրց. Ղկ. ՟Ժ՟Ե. 12: *Ոչ յետ բազում ինչ աւուրցս այսոցիկ. Գծ. ՟Ա. 5: Իսկ անդ, ՟Ի՟Է. 14. *Ոչ յետ բազում ժամուցʼʼ. յն. ո՛չ յետ բազմի: Որպէս եւ ʼի Սոկր. ՟Ա. 12. նիւթապէս թարգմանեալ է. *Յետ բազմի ինչ զկենցաղս թողոյրʼʼ: *Ոչ բազում ʼի հռոմայեցւոցն կացաք քաղաքիʼʼ. այսինքն ոչ յերկար ժամանակ. Խոր. ՟Գ. 62: մ. ԲԱԶՈՒՄ ԱՅՆ Է. իբր մ. ἑπί πολύ ut plurimum, frequenter, saepe saepius Առաւել. ստէպ. բազում մասամբ. իբր ʼի բազումս. յաճախ սովորութեմբ. մեծ մասը. ... *Զի բազում այն է, որ ʼի բարի մարդկանէ չարք լինին: Եւ բազում այն է՝ որ արդ առաջոյ պատրաստեալ եմք: Բազում այն է, ուր յաղթօղ գտեալ եմք, եւ ոչ յաղթեալ. Եղիշ. ՟Բ. ՟Է: մ. ԲԱԶՈՒՄ ԱՆԳԱՄ. մ. πολλάκις multoties, saepe, πλεονάκις pluries, saepius Յոլով անգամ. ստէպ. շատ անգամ, շատ հեղ. ... *Բազում անգամ անկանի ʼի հուր, եւ երբէք ʼի ջուր: Բազում անգամ փրկեաց զնոսա: Տեսէք բազում անգամ, եւ ոչ զգուշացարուք: Ի ճանապարհս բազում անգամ, ʼի տքնութիւնս բազում անգամ, ʼի պահս բազում անգամ եւ այլն: Կամ Եւս առաւել. շատ եւ. աւելի շատ. *Ողորմի՛մ ողորմիմ սիրելեաց ձերոց, եւ բազում անգամ ողորմիմ անձանց ձերոց. Եղիշ. ՟Գ: ԲԱԶՈՒՄ ՈՒՍՏԵՔ, կամ ՈՒՐԵՔ. Տե՛ս ʼի բառսդ ՈՒՍՏԵՔ, ՈՒՐԵՔ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Полезное


Смотреть что такое "ԲԱԶՈՒՄ" в других словарях:

  • ՈՒՍՏԵՔ — ( ) NBH 2 0556 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c մ. ա. Նոյն ընդ վ. (=ՈՒՍՏԵՄՆ). ποθέν aliunde, ab aliquo, ex quodam (loco, homine) եւն). (որպէս ուստ ոք, կամ իք. յուստ իմեքէ. ի տեղւոջէ իմեմնէ.) *Յորժամ հայր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՄԱՅՐ — ( ) NBH 2 0318 Chronological Sequence: Early classical, 9c, 10c, 12c ա. Իբր Յամեալ. կամ ʼի բառէս Ամ, ամեր՝ իբր ամք, յամս. ուստի եւ ՅԱՄԵՐԱՄ. վասն որոյ ասի Յամայր ամս, իբր յամաց յամս, ընդ բազում կամ ընդ երկար ամս եւ ամանակս. ʼի բազում ժամանակաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅՈԼՈՎ — (ի, ից.) NBH 2 0366 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 13c, 14c ա. πολύς, πολλοί multus, numerosus, amplus, plerique, bona pars, multitudo πλεῖον, πλείονες plus, plurimus, plures, complures. Բազում. շատ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՐԱՊՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0629 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 11c, 14c գ. σχολή otium ἡρεμία tranquillitas εὑκαιρία opportunitas. Ժամ պարապոյ. անզբաղութիւն. հանդարտութիւն. պարապ գտնուիլը, բան չունենալը. *Թերեւս իսկ ըստ պարապութեան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՑԱՆԵՄ — (ցի, անց.) NBH 1 0248 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c չ. διαβαίνω, διαπορεύομαι, διέρχομαι , παράγω, παροδεύω, διαπεράω եւն. transeo, pertranseo, trajicio, transmeo Խաղալ՝ գնալ՝ փոխիլ՝ տեղւոջէ ʼի տեղի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄԱՄԲՈԽ — ( ) NBH 1 411 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. πολύοχλος, πολυπληθής, πλῆθος multus numero, fequens Ուր է ամբոխ բազում. բազմաժողով, խուռն. շատւոր. ... *Զի մեզ զբազմամբոխ ժողովսդ ցուցանես. Ոսկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄՕՐԵԱՅ — (րէի, ից.) NBH 1 419 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c ա. πολυήμερος multorum dierum Բազում աւուրց. ʼի բազում աւուրց հետէ եղեալ, եւ տեւօղ ընդ բազում աւուրս. շատ օրուան. ... *Եւ եղիցես իբրեւ զկին մի սգացեալ ʼի վերայ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՄ — (ես, է, էի, իցեմ, ել, ելոյ, ելով, եալ, ելոյ.) NBH 1 0657 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c εἵμι, εἷναι sum, esse (տե՛ս եւ Եղանիմ, Լինիմ, որք լնուն զայլ եւս ժամանակս չէզոքաբար): Էական… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Ի — I. ( ) NBH 1 0841 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c նախդիր տրական հոլովոյ որպէս Առ. յ. ց. միայն ՛ի սկզբան բառից բաղաձայն տառիւ հաւելոց. εἱς, ἑπί, πρός in, ad. *Դարձաւ առ նոյ ʼի տապան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼԾԵՄ — (եցի.) NBH 1 0890 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c, 13c, 14c ն. ζεύγνυμι jungo παραζευγνύω adjungo. Արկանել ընդ լծով զանասունս ʼի ձգել զսայլ, զկառս. ʼի նոյն լուծ կապել, կազմել, վարել. ... *Լծեցէ՛ք զերինջսն ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»