ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ

ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ
(նւոյ, նեաց.) NBH 2-0605 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 9c, 10c, 13c գ. ἁπόκρισις responsio, responsum. Բան ʼի լուծումն հարցուածոյ. փոխադարձ ասացուած. զրոյց. պատասխան. ճէվապ, բասուխ. *Պատասխանի ողոք դարձուցանէ զսրտմտութիւն: Ետես եղիուս, եթէ ոչ գոյ պատասխանի ʼի բերան երեցունց արանցն: Զարմանային ընդ պատասխանիս, կամ ընդ պատասխանին նորա: Ասա՜ մեզ, դու ո՞վ ես. զի պատասխանի տարցուք՝ որոց առաքեցինն զմեզ. եւ այլն: *Առանց հարցման լռեալ է պատասխանի, եւ առանց քննողի ոչ յայտնեսցի մեկնութիւն. Եփր. ի ծն. քրիստոսի.: *Հարցուածն զպատաս խանիս ստացեալ է. Իսիւք.: *Արդարն անձինն ամբաստանէ յառաջին պատաս խանւոջն: Արդարն յառաջին իսկ պատասխանւոջն ոսոխ լինի անձին իւրում. Ոսկ. եբր. եւ Ոսկ. ես.: նոյնպէս եւ Իսիւք.: *Զհարցումն բռնաւորացն, եւ զպատասխանիսն միոյ միոյ ʼի սրբոցն. պատասխանեօք սրբոցն, եւ այլն. Փարպ.: *Յուսոյ յաւելուած առնու Մովսէս պատասխանեաւ: Տաժանեալ պատասխանեօք հարցման. Արշ.: *Տե՜ս եւ զպատասխանեացն զմիտսն. Նանայ.: ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ. ἁπολογία apologia. Պատասխանատուութիւն. ջատագովութիւն. *Մինչեւ ամբաստանեալն յանդիման ունիցի զդատախազսն, եւ տեղի պատասխանւոյ առնուցու վասն ամբաստանութեան: Իմ պատասխանի, ո՜ւր զիս հարցանիցեն, այս է. Գծ. ՟Ի՟Ե. 16: ՟Ա. Կոր. ՟Թ. 3: *Ահա թուղթ՝ որ պատասխանի ունի վասն նորա. Ոսկ. գծ.: Կամ որպէս Համարատուութիւն. *Ոչ յարեաւ մարդ երկրածին՝ ազատեալ ʼի պատասխանեաց. Նար. ՟Կ՟Զ: ՀՐԱՄԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆՒՈՅ. Տ. ՀՐԱՄԱՆ. յն. խրի՛մա, եւ այլն. χρῆμα, χρησμός, χρηματισμός . որ է պէտք, եւ հրաման կամ պատգամ. եւ այս իմաստ տեսանի նաեւ ʼի քանի մի բառս սկսեալս վանկովդ պատ. *Տո՜ւր ինձ հրաման պատասխանւոյ: Աղաչէր հրաման պատասխանւոյ առնուլ (ʼի դից): Զայս ընկալեալ հրաման պատասխանւոյ՝ աղեքսանդրի. Պտմ. աղեքս.: ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ԱՌՆԵԼ. կամ ԱՌՆԵԼ ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ. նոյն ընդ Պատասխանի տալ. ἁπόκρισιν ποιέω. Յոբ. ՟Լ՟Ա. 14. եւ ἁποκρίνομαι. Դատ. ՟Ը. 8: ՟Բ. Մնաց. ՟Ժ. 6: Երեմ. ՟Ի՟Գ. 35: Եզեկ. ՟Ժ՟Դ. 3: ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ՏԱԼ ՏԱԼ ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ. Լուծումն առնել հարցուածոյն. փոխադարձ ասել ինչ բան. պատասխանել. ճէվապ վէրմէք. ἁπόκρισιν δίδωμι responsum do. Տե՜ս Յոբ. ՟Ժ՟Ե. 2: ՟Լ՟Գ. 5: ՟Լ՟Ե. 4: ՟Լ՟Թ. 35: Այլ առաւել, ἁποκρίνομαι respondeo. Տե՜ս ստէպ ʼի հին եւ ʼի նոր կտակ. եւ յամենայն գիրս ըստ նախ նեացն. ուր յետինք առաւել դնելն՝ Պատասխանել, որ է որպէս ոճ ռամկական: Կամ որպէս Պատասխանատրել. արդարացուցանել. ἁπολογέμαι defendo. տե՜ս Ղկ. ՟Ժ՟Բ. 11: ՟Ի՟Ա. 14: Գծ. ՟Ժ՟Թ. 33: ՟Ի՟Դ. 10: ՟Ի՟Զ. 2. եւ այլն: Իսկ յասելն Հռ. ՟Բ. 1. *Առանց պատասխանի տալոյ եսʼʼ. իմա՛ ըստ յն. անպատասխանի կամ անջատագովելի ես: ἁναπολόγητος inexcusabilis. 1

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Полезное


Смотреть что такое "ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ" в других словарях:

  • ԱՆՊԱՏԱՍԽԱՆԻ — ( ) NBH 1 0226 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 7c, 10c, 12c, 13c ա. ἁναπαλόγτος inexcusabilis Որ չունի տալ պատասխանի ʼի ջատագովութիւն անձին. ափիբերան. կարկեալ. ամօթապարտ. *Անպատասխանի եմ յամենայնի. Շար.: *Եղեալ անպատասխանի յաստուածային… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾԼԻՄ — I. ( ) NBH 1 1018 Chronological Sequence: Early classical, 12c, 14c ԾԼԵԼ ԾԼԵՑՈՒՑԱՆԵԼ ԾԼԻԼ. Տ. ԸՆՁԻՒՂԵԼ. Վստկ.: *Զքահանային քո ահարոնի զգաւազանն չորացեալ՝ ծըլել եւ ծաղկիլ եւ պտղաբերել արարեր. Մաշտ. ջահկ.: ԾԼԻՄ 2: Իսկ Ոսկ. մ. ՟Բ. 8. *Տալ համարձակ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0604 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c գ. ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ. գրի ստէպ եւ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒԹԻՒՆ. ἁπόκρισις responsio λύσις solutio. Տալն պատասխանի առ հարցումն ուրուք. լուծումն խնդրոյն. ճէվապ, ճուղապ. *Խա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0604 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c գ. ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ. գրի ստէպ եւ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒԹԻՒՆ. ἁπόκρισις responsio λύσις solutio. Տալն պատասխանի առ հարցումն ուրուք. լուծումն խնդրոյն. ճէվապ, ճուղապ. *Խա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՋԻ — I. ( ) NBH 1 0288 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c նախադր. ս. խ. ἑνώπιον, ἕμπροσθεν, ἕναντι, κατενώπιον coram, ante, in conspectu եւն. Յանդիման աչաց. հանդէպ երեսաց. զառաջեաւ. առաջեւը, առջեւը, դիմացը …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՓ — (ոյ, ով.) NBH 1 0397 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 12c գ. δράξ pugillus, παλάμη palma manus, χείρ manus (Ափ. լծ. ծափ, եւ շօղափ. որ է ըստ յն. աֆի՛. լծ. եւ եբր. գաֆ. թ. աւուճ) Միջավայր բռին, ներքսակողմն ձեռին. *Ո՞… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՆԴԴԷՄ — (դիմի, մաց.) NBH 1 0767 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c ա. ἑναντίος, τἁναντίος, ἁντίθετος adversus, oppositus, contrarius Հակադրեալ. հակառակ ինչ. ներհակ. ներհական. դիմակաց. եւ Որ ինչ կայ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԻՍՏ — (խստի, իւ, ից, կամ աւ, աց.) NBH 1 0945 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. σκληρός durus τραχύς asper ἁδάμαστος indomitus. Կարծր. պինդ. կուռ. հոծ. սերտ. աննուաճելի. ... ռմկ. պիրկ. *Փափաք ծարաւոյ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԱԽԱՏ — (ատք.) NBH 2 0397 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. (արմատ Նախատելոյ). ὅνειδος opprobrium. Անարգանք առ նախկին կամ յոյժ ատելութեան. նախատինք, եւ Ենթակայ նախատանաց. եւ Ստգտանք. այպ, նէնք, րուսովայ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՂՈՔ — (ոյ, ով.) NBH 2 0511 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c գ. δέησις preces, supplicatio, rogatio κολακία adulatio, blandiatiae. Ողորմ աղերս, որպէս ողողանօք ( ողիկ ողիկ գալով ). աղաչանք. կամ բողոք թախանձագին. ամոք եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»