ԱՌԱՋԻ

ԱՌԱՋԻ
I. (-) NBH 1-0288 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c նախադր. ս. խ. ἑνώπιον, ἕμπροσθεν, ἕναντι, κατενώπιον coram, ante, in conspectu եւն. Յանդիման աչաց. հանդէպ երեսաց. զառաջեաւ. առաջեւը, առջեւը, դիմացը. ... *Մեղք իմ առաջի իմ են յամենայն ժամ: Ահա երկիրս ամենայն առաջի քո է: Տո՛ւք զինէն պատասխանի առաջի տեառն եւ առաջի օծելոյ նորա: Առաջի ձեր դատեցայ: Բերին առաջի նորա: Տանել առաջի թագաւորաց: Մատուցանել առաջի նորա. եւ այլն: Կամ *Քո առաջի այսօր տալոց եմ պատասխանի. Գծ. ՟Ի՟Զ. 2: *Իմ իսկ առաջի ընթերցան. Եղիշ. ՟Ա: *Սակաւուց առաջի: Սրբոյդ առաջի: Մաքուր հաւատոց ձեր առաջի. Խոր. ՟Գ. 65: ԱՌԱՋԻ. իբր Յառաջոյ. յառաջ քան. առջեւէն, առաջուց. ... *Ես երթայց առաջի քո: Եւ ինքն եկեսցէ առաջի նորա հոգւով եւ զօրութեամբ եղիայի: Առաքեաց զնոսա առաջի իւր: Առաջի իմ եղեւ: Առաքեալ եմ առաջի նորա. եւ այլն: *Ընթանայ անմարմնոցդ առաջի. Լմբ. համբ.: *Մեռան առաջի իւր, եւ ինքն զկնի. Մխ. դտ.: ԱՌԱՋԻ. Ընդդէմ. հակառակ. դէմը, դիմացը. ... *Առաջի ամենակալին ընդվզեցաւ. Յոբ. ՟Ժ՟Ե. 25: *Մեր եւ ձեր առաջի ոչ կարեն կալ. Մխ. դտ.: ԱՌԱՋԻ. որպէս Յաչս. (զի եւ առաջ, առաջի՝ ծագեն ʼի բառէս աչք, ակն.) *Որ առաջի մարդկան բարձր է, պիղծ է առաջի աստուծոյ: Խիստ թուեցաւ բանն առաջի աբրաամու: Բարձրանայր փառօք գունդն իսրայէլեան առաջի թագաւորին եւ առաջի ամենայն զօրաց նորա. եւ այլն: մ. ԱՌԱՋԻ. մ. Նոյն ընդ վ. ըստ ամենայն առման. որպէս թէ խնդիրն ըայցէ զօրութեամբ. առջեւը, առաջը, առջեւէն, առաջ, դիմացը, դիմացէն. եւ այլն. *Զքոյին իսկ զոգիդ տեսանես հանապազ մեռեալ առաջիդ. Փարպ.: *Առաջի՝ պղնձիս հարկանելով փողս. Խոր. ՟Բ. 57: *Երթիցո՛ւք, ես առաջի, եւ դու զկնի. Վրք. հց. ՟Ի՟Զ: *Ժողովուրդն՝ որ առաջին եւ զկնի երթային: Եկեալ առաջի՝ մատուցանէին քացախ: Բերել՝ կամ ածել՝ կամ մատուցանել կամ ընծայել առաջի. եւ այլն: *Ոչ պայծառ վառմամբ գնան առաջի. Նար. ՟Հ՟Թ: *Կարապետ առաջի արձակեալ զյովհաննէս. Ագաթ.: *Երթայր յիսուս առաջի քան զնոսա. Մրկ. ՟Ժ. 32: ԱՌԱՋԻ ԱՌՆԵԼ, կամ ԴՆԵԼ. Յանդիման առնել. յայտնել. մատուցանել: Առակ. ՟Ա. 23: Խոր. ՟Ա. 8: Պիտ. ՟Ը: Ագաթ.: Կորիւն.: Զենոբ.: ԱՌԱՋԻ ԱԾԵԼ. իբր Յանդիման աչաց մտաց կամ զմտաւ ածել. *Այնուհետեւ առաջի ածեալ զոչ կարող կատարել եւ կալ ընդդէմ նոցա պատերազմաւ. Յհ. կթ.: ԱՌԱՋԻ ԴՆԵԼ. Ի մտի կամ յաչս դնել. ʼի միտս բերել. դիտել. յանձն առնուլ. եւ Բուռն հարկանել. ʼի գործ արկանել. *Եդին զուխտն առաջի, եւ դաշինս կռեցին. ՟Բ. Մակ. ՟Ժ՟Դ. 21: *Դի՛ք առաջի զանուն քաջութեան. Եղիշ. ՟Զ: *Զմեռանելն եդաք առաջի: Զիւր առաջի եդեալ զխորհուրդն կատարել. Փարպ.: *Զի յայն՝ զոր առաջի եդ, հասանել կարասցէ. Եզնիկ.: *Միակամ ընդ հօր զառաջի եդեալսն գործիցէ. Ագաթ.: *Զսովորականն առաջի եդեալ զաղօթս եւ զտքնութիւնս. Կորիւն.: *Հարկանել զառաջի եդեալ ինչ կէտ. Պիտ.: Ուստի ԱՌԱՋԱԴՐՈՒԹԻՒՆ, ՅԱՌԱՋԱԴՐՈՒԹԻՒՆ: ԱՌԱՋԻ ԱՐԿԱՆԵԼ. Բուռն հարկանել. ʼի գործ դնել. դիտել: Կր. Առաջի դնիլ. իբր նպատակ առաջի կալ. *Զիւր արուեստն առաջի արկեալ խրատէր: Վասն իրացն առաջի անկելոց. Կորիւն.: *Զի մի՛ խափան ինչ առաջի արկելոց իւրոց գործոցն լինիցին. Խոր. ՟Գ. 18: Ուստի ԱՌԱՋԱՐԿԵԱԼ, ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹԻՒՆ: ԱՌԱՋԻ ԿԱԼ. իբր Ընդդէմ կալ. տոկալ. *Ոչինչ բնաւ տեւեալ կալ առաջի: Վտանգ՝ որում ոչ ոք կարէ կալ առաջի: Ոչ եթէ գիտէաք, եթէ մեք արեաց առաջի ինչ կարեմք կալ: Որում կարեաց եւ վտանգի ոչ մեր նախնիքն եւ ոչ առաջի չկարացաք կալ. Փարպ.: Անսովոր է ասել, Ոսկ. յհ. ՟Ա. 38. *Թուէր լսողացն՝ առաջի կալ զասացեալսնʼʼ այսինքն հակառակ գլ, հակասաբար խօսել: դիմազ. ԱՌԱՋԻ ԿԱՅ. դիմազ. πρόκειται, παράκειται praejacet, adjacet, adest Կայ յանդիման. իբրու ներկայ գտանի, զի ʼի մօտոյ կամ մերձ լինել տեսանի. առընթեր եւ պատրաստ կայ. ʼի վերայ կայ. հանդերձեալ է. Տե՛ս Հռ. ՟Է. 18. 21: ՟Բ. Կոր. ՟Ը. 12: Եբր. ՟Ժ՟Բ. 1. եւ 2: Յուդ. 7: Իսկ ՟Բ. Մակ. ՟Դ. 16. *Այլ զայս ամենայն՝ ժամանակդ, որ առաջի՛ կայ, յայտնապէս պատմեսցէʼʼ. յն. ժամանակդ հետեւորդ: *Որ առաջիս կայ խրատ: Այլ այժմ որ առաջի կայ մեզ առաքինութիւն ձիթենւոյս. Պիտ.: *Թերեւս չարիք ինչ մեծամեծք առաջի մարդոյն կայցեն. Եզնիկ.: *Զայլ բազում գործս, զոր ատել կայ մեզ առաջի. Խոր. ՟Բ. 45: *Որում ծնանել առաջի կայցէ. Յհ. իմ. ատ.: *Ի մերձակայն եւեթ հայել, եւ որ յետ այնորիկ. առաջի՛ կայվիհն կորստեան՝ ոչ տեսանել. Իգն.: *Մարմին տէրունական եւ արիւն փրկչական կայ առաջի. Պտրգ. այսինքն ʼի մօտոյ հանդերձեալ է լինել: ա. ԱՌԱՋԻ ՀԵՂՈՒԿ. ա. προχεύμενος fusilis Հեղեալ առաջի. *Կրկին ուրեմն կերակուր դնէ առաջի աստուածայինն իմաստութիւն. զմինն հաստատուն եւ յարամնայ, իսկ զմիւսն խոնաւուտ եւ առաջիհեղուկ. Դիոն. թղթ. ՟Թ: II. ԱՌԱՋԻ 2 (-) NBH 1-0288 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c ա. իբր ռմկ. Առջի. Տ. ԱՌԱՋԻՆ. ... *Առաջի կերակուր: Առաջի մեղք որկորստութիւնն եղեւ. Շ. թղթ.: *Յառաջի պահու գիշերոյն: Գիտէր զառաջի խոստմանն զյապաղումն. Ճ. ՟Ա. եւ ՟Գ: *Չիք ինչ հաղորդութիւն առաջի ճառին ընդ այժմուս: Սեբեր. ՟Թ: *Նուիրէին իւրեանց առաջի թագաւորին. Բուզ. ՟Ե. 51:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Полезное


Смотреть что такое "ԱՌԱՋԻ" в других словарях:

  • ՀԱՃՈՅ — (ճոյք, ճոյից.) NBH 2 0010 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. ἁρεστός, ον gratus, placitus, um. բայիւ εὑαρεστέω complaceo եւն. Հաճելի. հաճոյական. կամակ. գովելի. ընդունելի. սիրելի. ցանկալի. սրտին ուզածը …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԿԱՆԵՄ — (արկի, արկն.) NBH 1 0362 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c ն. βάλλω, ἑμβάλλω, ἑπιβάλλω, προβάλλω եւն. jacio, injicio, projicio, mitto եւն. Ձգել, ընկենուլ. եւ Դնել. նետել. ... *Արկանել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈՒԹ — (գթոյ, ոց.) NBH 1 0578 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 12c, 13c գ. οἱκτιρμός, οἷκτον miseratio մանաւանդ՝ σπλάγχνα viscera (որ են աղիք. իսկ ըստ հյ. որպէս թէ խութ կամ խթումն եւ գալարումն աղեաց). Գորով.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՂԱՏԻՄ — (եցայ.) NBH 2 0589 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 12c ձ. δέομαι oro, precor, supplicor. եալվարմագ, նիյազ էթմէք. Աղաչել. մաղթել. թախանձել յաղեաց վասն աղետից. *Պաղատեցայ առաջի Տեառն: Լուայ պաղատանաց՝ զոր պաղատեցար… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՏԵԱՆ — (ատենի, ից.) NBH 1 0334 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c գ. Տեղի կամ ժողովարան դատաստանի. բեմ. հրապարակ. դատաստան. եւ Նոյն ինքն ժողովն դատողաց. բազմութիւն ժողովելոց. ... Որպէս յն. κριτήριον tribunal եւ judicium… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԵՂՈՒՄ — (հեղի, հե՛ղ.) NBH 2 0084 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 14c ն. եւ կ. իբր Հեղանիլ. χέω, ἑπιχέω , ἑκχέω fundo, infundo, effundo եւն. որ եւ χύω, ἑκχύω, χύνω եւն. (լծ. յն. խէ՛օ. խի՛օ եւ հյ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՐՏԵՄ — (եցի.) NBH 2 0643 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 13c ն. καταγιγωνίζομαι, ἠττάω debello, vinco πταίω impingo, offendo τροπάω in fugam verto. կր. fortuna adversa utor եւն. Որպէս թէ պարտաւոր կացուցանել զոսոխն. Մարտիւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՓՌԵՄ — (եցի.) NBH 2 0766 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ն. σπείρω մանաւանդ διασπείρω spargo, semino, sero, dispergo σκορπίζω , σκεδάζω, ἑκτείνω extendo ἑκπετάζω expando, distendo. (սփռել, մանաւանդ ըսփռել. ի ձայնէս Սփիռ, սփիւռ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԿՆԱՌՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0026 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c, 8c, 11c գ. προσωποληψία personarum acceptio Աչառանք. աչառութիւն. երեսպաշտութիւն. ... *Եթէ առից ինչ ʼի ձէնջ ակնառութեամբ: Ո՛չ է ակնառութիւն առաջի Աստուծոյ: Ակնառութիւն ոչ գոյ առաջի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԵՐՍ — (ի կամ ոյ, ից.) NBH 1 0037 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c գ. Աղաչանք, պաղատանք, մաղթանք, ողոք, զաղէտ սրտին յայտնելով, կամ զաղիս գթոյ թափելով. խեղճ թափելու խնդրուածք. ... *Ընկալեալ աղերս ʼի յիմոյս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»