ՀԱՃՈՅ

ՀԱՃՈՅ
(ճոյք, ճոյից.) NBH 2-0010 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. ἁρεστός, -ον gratus, placitus, -um. բայիւ εὑαρεστέω complaceo եւն. Հաճելի. հաճոյական. կամակ. գովելի. ընդունելի. սիրելի. ցանկալի. սրտին ուզածը. ... *Կամքն աստուծոյ բարին եւ հաճոյն եւ կատարեալն: Հաճոյ էր աստուծոյ եւ մարդկան: Հաճոյ եղեւ ենոք աստուծոյ: Հաճոյ աչաց հայելոյ: Զբարին եւ զհաճոյսն առաջի տեառն աստուծոյ քոյ: Զհաճոյս առաջի նորա արասցես: Այր իւրաքանչիւր զհաճոյս աչաց իւրոց առնէր: Առնեմք իւրաքանչիւր զհաճոյն առաջի իւր: Եղիցին քեզ հաճոյ բանք բերանոյ իմոյ: Հաճո՛յ լեր առաջի իմ: Հաճոյ թուեցաւ բանն առաջի յաչս նորա, կամ ʼի միտս բազմաց: Հաճոյ թուեցաւ արքայի իրքն: Հաճոյ եղեւ նմա աղջիկն, եւ եգիտ նա շնորհս առաջի նորա: Արարէ՛ք զնոսա, զինչ հաճոյ է առաջի ձեր: Ժառանգութիւն իմ հաճոյ եղեւ ինձ. եւ այլն: Եւ եւս՝ *Եւ զհաճոյս նորա (յն. նմա) առնեմ հանապազ. Յհ. ՟Ը. 29: *Գնացին զհետ հաճոյից սրտից իւրեանց չարացʼʼ. յն. հաճելեաց, կամ ցանկալեաց. Երեմ. ՟Թ. 14: *Հաճոյ վարս ստացեալ. Խոր. ՟Ա. 3: *Յառաջ քան զկատարեալ հաճոյ վարդապետութեանն. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 29: *Քան զպատուականս անարգքն, եւ քան զհաճոյս՝ յանցաւորքն. Խոսր.: *Խօսելով յիս զարժանն եւ զպիտանիսն եւ զհաճոյսն քո. Նար. ՟Լ՟Դ: *Ասէ փրկիչ քրիստոս ցհաճոյսն իւր եւ ցծառայս. Մաշկ.: *Ի հաճոյիցն՝ որք զլաւութիւնսն ցուցին, եւ ʼի դիմադարձացն: Ընդ բարեգործսն նայեա՛ց, ընդ հաճոյսն, եւ մի՛ ընդ դիմադարձսն. Ոսկ. մ. ՟Բ. 18: ՟Գ. 11: գ. ՀԱՃՈՅՔ գ. εὑδοκία beneplacitum Հաճութիւն. կամք. ... *Յիշեա՛ զմեզ ընդ հաճոյս ժողովրդեան քո. Սղ. ՟Ճ՟Ե. 4: *Որք զընթացս իւրեանց կատարեցին հաճոյիւք քո քրիստոս. Շար.: *Արժանի արդարեւ բոլորովին աստուծոյ հաճոյիցն գտեալ: Ըստ համակամ հաճոյից ամուսին. ամուսին. Պիտ.: *Զարթուսցուք զմիտս մեր ʼի հաճոյս կամացն աստուծոյ: Տացէ տէր ըստ հաճոյից յարմարել զառաջարկութիւնս. Խոսր.: *Մատուցանել ʼի հաճոյս աստուծոյ ʼի ձեռն յիսուսի քրիստոսի. Սարգ. ՟ա. պետր. ՟Դ: դիմազ. ՀԱՃՈՅ Է, կամ ԹՈՒԻ. դիմազ. ἁρέσκω placeo, placet δοκέω censeo, videor, visum est. Լա՛ւ երեւի, բարւոք թուի. *Որպէս հաճոյ է ձեզ, արարէ՛ք: Զետեղեսցի՝ ո՛ւր եւ հաճոյ իցէ նմա: Եթէ չիցէ քեզ հաճոյ, դարձայց անդրէն: Որոց հաճոյ թուեսցի: Հաճոյ թուեցաւ մեզ՝ առնուլ: Հաճոյ թուեցաւ նոցա առնել այսպէս. եւ այլն:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Полезное


Смотреть что такое "ՀԱՃՈՅ" в других словарях:

  • ԱՉՔ — (աչաց կամ աչից.) NBH 1 0267 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ԱՉՔ ὁφθαλμός oculus, ὅμμα, ὅψις aspectus, facies որ եւ ԱԿՆ. (լծ. ար. ա՛յն, լտ. օ՛գուլուս թ. կէոզ. սանս. աքշի իսկ ի լեզու սլաւեանց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹՈՒԵՄ — (եցի.) NBH 1 0820 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c ն. ἁριθμέω Ի թիւ կամ ընդ թուով արկանել. համարել. հաշուել. եւ Դասել. համրել, սեպել. ... *Թուեա՛ զաստեղս, եթէ կարիցես թուել զնոսա: Իբրեւ զաւազ ծովու …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՃՈՅԱՏԵՍԻԼ — ( ) NBH 2 0011 Chronological Sequence: 11c ա. Հաճոյ կամ բարի տեսլեամբ. բարետեսիլ, սիրուն. գեղեցիկ. *Հաճոյ ինձ թուեցեալ հաճոյատեսիլն աղաւնի. Մագ. ՟Խ՟Ա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՃՈՅՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0011 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 12c, 13c գ. εὑαρέστησις placere Հաճոյ լինելն. *Յաղթօղ լինելն խորհրդոյն (այսինքն նպատակի) առ աստուածն հաճոյութեան. Բրս. հց.: *Կանոնացն հնազանդել ʼի հաճոյութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՐԱՊԱՐԱԿԱԳՈՅԺ — ( ) NBH 2 0137 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c ա.մ. δημοσιευόμενος, ἑκπομπευόμενος divulgatus, publicus, ce. Գուժեալ կամ հռչակեալ ընդ հրապարակ. հրապարակեալ. եւ Հրապարակաւ. *Հրապարակագոյժ ձաղանօք:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՐԴԱՀԱՃՈՅ — (ի, ից.) NBH 2 0220 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 14c ա. ἁνθρωπάρεσκος qui placere hominibus studet, hominibus placens. Որ ջանայ կեղծաւորութեամբ հաճոյ լինել մարդկան, կամ հաճել զմարդիկ՝ զհետ երթալով եւ անարժան հաճոյից… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՐԴԱՀԱՃՈՅՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0221 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 8c, 12c գ. ՄԱՐԴԱՀԱՃՈՅՈՒԹԻՒՆ ՄԱՐԴԱՀԱՃՈՒԹԻՒՆ. ἁνθρωπαρέσκεια studium placendi hominibus, hominum benevolentia. Փոյթ հաճոյ լինելոյ մարդկան. մարդահաճոյ լինել. ակնառութիւն. մարդելուզութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՐԴԱՀԱՃՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0221 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 8c, 12c գ. ՄԱՐԴԱՀԱՃՈՅՈՒԹԻՒՆ ՄԱՐԴԱՀԱՃՈՒԹԻՒՆ. ἁνθρωπαρέσκεια studium placendi hominibus, hominum benevolentia. Փոյթ հաճոյ լինելոյ մարդկան. մարդահաճոյ լինել. ակնառութիւն. մարդելուզութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇՆՈՐՀ — (ի, իւ կամ աւ, աց, օք.) NBH 2 0481 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c գ. ՇՆՈՐՀ χάρις, χάρισμα gratia, beneficium եւ venustas, jucunditas. (գրի եւ ՇՆՈՀ. որպէս եւ Աշխարհն՝ Աշխարհ: Արմատն է ʼի մեզ Շէ՛ն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԳ — (ի, աւ կամ ով. աց, օք.) NBH 1 0007 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. γένος, γενεά, ἕθνος , genus, generatio, gens. Սեռ կենդանեաց, որ է միատեսակ, եւ անբանից՝ որ են բազմատեսակ. ճինս. ըստ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»