ԱՉՔ

ԱՉՔ
(աչաց կամ աչից.) NBH 1-0267 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c - ԱՉՔ ὁφθαλμός oculus, ὅμμα, ὅψις aspectus, facies որ եւ ԱԿՆ. (լծ. ար. ա՛յն, լտ. օ՛գուլուս թ. կէոզ. սանս. աքշի իսկ ի լեզու սլաւեանց օգօ է ակն, եւ օ՛չի աչք) Գործարան տեսութեան. տեսանելիք: Տե՛ս եւ ԵՐԵՍՔ: *Հաճոյ աչաց հայելոյ: Աչք գեղեցիկ: Որոց եւ ոչ աչաց պիտանութիւն էր առ ʼի տեսանել: Աչօք բացօք. եւ այլն: *Տեսութիւն աչացն հաւատարմագոյն է քան զլուր ականջաց: Սարգ. ՟ա. յհ. ՟Է: *Լա՛ւ է կոյր աչօք քան կոյր մտօք. Եղիշ. ՟Բ: *Աչից. Սարգ. յկ. ՟Ժ՟Ա: Լմբ. պտրգ. եւ Լմբ. սղ.: Երզն. քեր.: *Աչք նորա նման է աչից (տպ. աչաց) ալեքսիանոսին իմոյ. Վրք. հց. ՟Ժ՟Դ: *Ասացից արդեօք զայս՝ զաչից մծագոյն բարի: Յաղագս աչից յառաջագոյնսն ասացաւ. Պղատ. տիմ.: ԱՉՔ ասի նմանութեամբ եւ Տեսութիւն հոգւոյ, ճանաչումն, կամ միտք առաջնորդական. առաջնորդութիւն, այցելու, եւ այցելութիւն. աչալուրջ. աչալրջութիւն. կամք, հաճոյք. եւ այլն. *Աչք էին կուրաց. Յոբ. ՟Ի՟Թ. 15: *Բաց են աչք մտաց մերոց: Հոգւոյն բնաւ չիք իսկ աչք. Եղիշ. ՟Ը: *Տեսանեմ աչօք մտացս: Ուղիղ աչօք հայել ʼի ծառայս: Տեսանել այլոյ աչօք. Փարպ.: *Իմացականիս աչաց է տեսանելի. Լմբ. էր ընդ եղբ.: *Յաչս բերել, կամ կերպացուցանելʼʼ. այսինքն ʼի միտս. Նար. ՟Հ՟Գ. եւ ՟Ի՟Թ: *Զի՞ բնաւ պիտոյ են աչք օտարոտիք ʼի մեր վկայութիւն. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 2: *Այր իւրաքանչիւր զհաճոյս աչաց իւրոց առնէր. Դտ. ՟Ժ՟Է. 6: Տե՛ս եւ ʼի բառսդ ՀԱՃՈՅ, ԲԱՐՒՈՔ, ԹՈՒԻ, եւ այլն. եւ ԱՒԱԳ ԱչՔ: ՅԱՉՍ. (յորմէ կազմի բառդ ԱՌԱՋԻ.) իբր Յանդիման աչաց, մարմնոյ, կամ հոգւոյ, եւ կամաց, հաճոյից եւ այլն. ռմկ. առջեւը. որ եւ իբր Առ համեմատութեամբ, առ նովաւ, *Բարի ես դու յաչս իմ: Յաչս նախարարացն ոչ թուիս դու բարւոք: Ուղիղ էր բանն յաչս ամենայն ժողովրդեանն. եւ այլն: *Յաչս ձեր մեռեալ էին. Ագաթ.: *Եւ եղեն զարմանալիք մեծապէս յաչս ամենեցուն. Բուզ. ՟Դ. 9: *Գարշելիք համարեալ էին յաչս եգիպտացւոցն: Խոտանք յաչս տեսողացն երեւեսցին. Պիտ.: *Յաչս այնր ապաշխարութեան՝ մերս որպէս ստուեր է: Յաչս այնր խնդրուածոց՝ մերս որպէս նմանութիւն է. Եփր. ի նին.: Իսկ ՟Բ. Մակ. ՟Ը. 18. *Կարող է զայնոսիկ՝ որ զմեզ յաչսն դնեն, սատակելʼʼ. իմա՛, որպէս ռմկ. աչք տնկօղ, կամ կամեցող վնասել. իսկ յն. զեկեալսն ʼի վերայ մեր: Որպէս եւ անդ, ՟Բ. 22. *Որ զաշխարհս յաչս դնէինʼʼ. յն. վեր ʼի վայր առնէին, կամ աղարտէին: ԶԱՉՍ ԱՄԲԱՌՆԱԼ կամ ՀԱՄԲԱՌՆԱԼ եւ այլն, ստէպ ի սուրբ գիրս. այսինքն ʼի վեր հայել. աչքը վեր վերցնել, նայիլ: Տե՛ս եւ ԱՄԲԱՌՆԱԼ, ՀԱՄԲԱՌՆԱԼ: ԱՉՍ ԱՌՆՈՒԼ. Աչառել, ակն առնուլ. *Ասեն աղքատք, թէ աստուած մեծատանց աչս առնու. Մանդ. ՟Դ: ԱՉՍ ԱՐՁԱԿԵԼ, կամ ԱՐԿԱՆԵԼ. իբր Յառիլ աչօք եւ ցանկալ. աչք տնկել կամ զարնել. ... *Մի՛ ինչ աչս արձակէք դուք յաւար: Արձակեաց զաչս իւր զհետ հոմանեաց. եւ այլն. ՟Ա. Մակ. ՟Դ. 17: Եզեկ. ՟Ի՟Գ. 5. 20: Առակ. ՟Ժ՟Է. 20: *Արկ կին տեառն իւրոյ զաչս իւր ʼի վերայ յովսեփայ. Ծն. ՟Լ՟Բ. 7: ՅԱՉԱՑ ՀԱՆԵԼ, ԵԼԱՆԵԼ. Անհաճոյ առնել, լինել. աչքէ հանել, էլլալ. *Յաչաց հանէին զնա: Շատից յաչաց ելանէին. ՟Ա. Մակ. ՟Ժ՟Ա. 5. 11: ՟Գ. Մակ. ՟Գ. 3: ՟Ա. Թես. ՟Բ. 15: *Նոյն իսկ հանէ առնն յաչաց. Ոսկ. մտթ.: *Հանցուք զնա յաչաց իւրոցն խաբեցելոց. Եզնիկ.: *Զօրհանապազ զնոսա յաչաց հանէին. Եղիշ. ՟Ը: *Հաճոյանամ յետին ռամկին, եւ թագաւորիդ մեծի յաչաց ելանեմ. Նար. ՟Հ՟Ա: ԸՍՏ ԱՉՍ ԴԱՏԵԼ. այսինքն Ըստ երեւութին. վեր ʼի վերոյ. կամ աչառութեամբ: Յհ. ՟Է. 20: ԿԱԼԵԱԼ ԼԻՆԵԼ ԱՉԱՑ. իբր Չճանաչել զտեսեալն: Ղկ. ՟Ի՟Դ. 16: ԿԱԼ ԱՉԱՑ. իբր Դադարել ʼի տեսութենէ. կուրանալ: Տոբ. ՟Է. 7: ԱՌ ԱՉՍ. իբր Աչառանօք, ակնառութեամբ. *Եթէ աղքատ ոք է, եթէ մեծատուն, մի՛ առ աչս նոցա հայել. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 3: *Մի՛ սուտակասպասք, եւ առ աչս աչառելով. Եղիշ. ՟Ա: Եւ իբր Առ երեսս, ըստ երեւութին. ուրուական. *Առ աչս հնարադրութիւն, կամ հարեւանցի երեւականութիւն, կամ երեւումն. Նար. ՟Ղ՟Ա. ՟Ղ՟Գ.: Նար. խչ.: *Զի մի՛ առ աչս երեւեսցին՝ տնօրէնութիւնքըն մարդկային. Շ. խոստ.: *Երկնչին յառ աչս երեւութիցն. Սարգ. ՟ա. պ. ՟Ժ՟Բ: *Ուսան առնել առ աչս արհաւիրս. Լմբ. յանառակ.: մ. ԱՌ ԱՉՕՔ. մ. κατὰ φαντασίαν կամ δόκησιν կամ ὅναρ secundum imaginationem, fict specie, opinione կամ specie tantum Լոկ երեւութիւ յաչս. երեւութացեալ. կարծեօք, եւ յերազի. ուրուական. աչքին երեւնալով, երեւակայութեամբ միայն. *Երեւոյթ առ աչօք. Ամբ. ՟Բ. 19: *Առ աչօք տեսիլ. Սարգ. ՟ա. պ. ՟Ժ՟Բ: Նեղոս.: *Պատրանք առ աչօք. Պիտ.: *Առ աչօք ինչ իցէ. Մտթ. ՟Ժ՟Դ. 26: Մրկ. ՟Զ. 49: Ոսկ. յհ. ՟Բ. 41: *Իբր զստուեր եւ զերազ եւ զառ աչօք տեսանեն զբաղձալիսն. Ոսկ. յհ.: *Ոչ տեսցես առ աչօք ʼի գիշերի: Ի գիշերի առ աչօք տեսանէʼʼ. իբր երեւութանալ, երեւակայել. Նեղոս.: *Առ աչօք համարել, կամ ասել. Ոսկ.: Աթ.: եւ այլն: *Ասեն՝ թէ առ աչօք է ʼի խաչն ելանել ... եթէ առ աչօք է խաչն, առ աչօք է եւ փրկութիւնն. եւ այլն. Կոչ. ՟Ժ՟Գ: Իսկ Մխ. առակ. ՟Ի. *Առ աչօք բաշխեաց զիւրաքանչիւր պատիւʼʼ, իմա՛ աչառանօք: ԱՌ ԱՉՍ. ԱՌ ԱՉՕՔ. Տ. ԱՉՔ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Полезное


Смотреть что такое "ԱՉՔ" в других словарях:

  • ԱԿՆ — I. (ական, ակամբ. դուն ուրեք եւ՝ ակին, ակունք.) NBH 1 0023 0024 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ԱԿՆ. եզականն բառիս ԱՉՔ. Գործարան տեսութեան. տեսանելիք. աչք. ... ὁφθαλμός oculus *Ակն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՅԻՄ — (եցայ, եա՛ց, եա՛, ել, եցեալ, եցող.) NBH 2 0031 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ձ. ՀԱՅԻՄ (արմատն է Ակն. աչք. այց.) որ եւ ՆԱՅԻՄ. βλέπω, ὀράω, θεωρέω, εἵδω aspicio, intueor, video եւն. Յականել. աչել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՆԱՄ — (բացի, բա՛ց, բացեալ.) NBH 1 434 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 12c ն. ἁνοίγω, διανοίγω, ἁνακαλύπτω aperio, revelo, relego Պարզել եւ արձակել զփակեալն, զծածկեալն, զմածեալն եւ այլն. բառնալ զարգելս. անցս տալ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՈՅՐ — (կուրի, իւ, աց կամ ից.) NBH 1 1115 Chronological Sequence: 6c, 11c, 12c ա. ռմկ. կուր. թ. քեօր, քեօռ. եբր, եօռ. τυφλός caecus. Զաչացու. զրկեալ յաչաց. եւ Միականի. ... *զականին եւ կոյր: Առաջի կուրին գարթագղութիւն մի՛ դնիցես: Աչք էի կուրաց: Աչք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇԼԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 2 0479 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c, 13c ձ. ἁμαυρόομαι, ἑπαμαυρόομαι obscuror, obfuscor πωρόομαι excaecor, obcaecor ἁμβλυωπέω caecutio, sum obtusis et hebetibus oculis. Շիլ լինել. բլշակնիլ. բթիլ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԱՏԵՄ — (եցի.) NBH 2 0787 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c չ. ՎԱՏԵՄ ՎԱՏԻՄ. ἁμβλύνομαι, ἁμβλυώττω, σσω , ἁμβλυωπέω hebetor, obtundor, caecutio. Վատանալ աչաց՝ այսինքն տկարանալ ʼի ծերութենէ. վատիլ տեսութեան, նուազիլ, պակասիլ, կասիլ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԵՍԱՆԵՄ — (տեսի, տե՛ս.) NBH 2 0867 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c, 13c ն. εἵδω, ὀράω video եւ εἱδέω scio. (որպէս եբր. րաա եւ էատէ ). եւ եւս՝ ἑπείδω inspicio, aspicio, perspicio ὅπτομαι, θεωρέω intueor, contemplor, specto եւ այլն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԳԱՀԵՄ — (եցի, եա՛.) NBH 1 0002 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 13c չ. πλεονεκτέω, φείδομαι Aveo, parco. Անկարգաբար յօժարիլ յինչս կամ յայլ իրս. ագահանալ. *Բառնայ ... զմերձաւորաց խնամութիւն, զոր վասն ագահելոյ սեփհական ազատութեանն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՉԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 0266 Chronological Sequence: 6c, 12c, 13c, 14c չ. Իբրու աչք լինել բոլորովին. լի լինել աչօք. քաջ տեսանել որպէս զբազմաչեայս. *Զօրէն լինկեայ առասպելացելոյն ամենայն ուստեք աչացեալ: Հա՛րկ է զընդունօղ ոգին այսչափ բարեաց՝ բոլոր բոլորովին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՉԱՌՈՒ — (ի, աց) NBH 1 0266 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c ա. ԱՉԱՌՈՏ ԱՉԱՌՈՒ, Աչառօղ. ակնառու. մարդահաճոյ. *Կամ է թեթեւամիտ, կամ կաշառակուրծ, կամ աչառոտ. Լմբ. առակ.: *Եպիսկոպոսք յայնմ ժամանակի եղիցին աչառուք. Վրք. հց. ՟Բ: ԱՉԱՌՈՒ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»