ՊԱՐԱՊ

ՊԱՐԱՊ
(ոյ, պարապք.) NBH 2-0628 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c գ. σχολή, ἁπραγμοσύνη otium, vacuum tempus, vacatio a negotiis. Անգործութիւն. դադարումն, եւ մինգամայն զբաղումն, ըստ որում դատարկ մնալով յայս ինչ գործոյ՝ դիւրաւ լինի դեգերիլ յայլ ինչ. ... *Ըստ կարի եւ ըստ պարապոյի ճանապարհիդ խաղացից. Ծն. ՟Լ՟Գ. 14: *Ի շաբաթու՝ զի էր օր պարապոյ, ժողովէին լսել զպատգամս մարգարէին. Իգն.: *Ի դատարկութիւն եւ ʼի պարապս դեգերէին. Ոսկ. ես.: *Ո՞ր պարապ էր իմձ՝ կամ ժողովել. Եւս. պտմ. ՟Է. 11: *Յաղագս շարժութեանց բան՝ պիտանացու եւ առ տրտմբանականս է՝ առ իւրեանցն պարապս. այլեւ ոչ անգոսնելի բնական իմաստասիրութեան. Անյաղթ ստորոգ.: ՊԱՐԱՊ. εὑκαιρία, τὸ εὕκαιρον opportunitas τὸ ευφυές commodum. Պարապորդ կամ դիպող ժամանակ. աղէկ ատեն. ... *Յայնմհետէ խնդրէր պարապ. զի մատնեսցէ զնա նոցա. Մտթ. ՟Իղ. 16: Ղկ. ՟Ի՟Բ. 6: *Իբրեւ օր մի լինէր պարապոյ. Մրկ. ՟Ղ. 21: *Ժամանակ իւր պարապոյ գտեալ մենեզաւոս. ՟Բ. Մակ. ՟Դ. 32: ՊԱՐԱՊ ԱՌՆՈՒԼ. Պարապորդ եւ դիպող ժամանակ գտանել. հանգչել. *Պարապ առեալ խորհրդոց շապհոյ՝ նիւթէ չարիս ʼի վերայ մերոյ աշխարհիս: պարապ առեալ ʼի պատերազմացն. Խոր. ՟Բ. 81: ՟Գ. 25. 34: *Ոչ առին պարապ գործոյն, մինչ հասուցին յօդն անտես. Վրդն. պտմ.: ՊԱՐԱՊ ԲԵՐԵԼ, ՏԱԼ, ԿԱՑՈՒՑԱՆԵԼ, եւ ԼԻՆԵԼ. որպէս Պարապել, զբաղիլ. զհետ լինել. բանի մը հետ ըլլալ. *Վարդապետացն արդարակ հարթութեամբ առ աշակերտեալսնբերել ասաց պարապ: Զառ ʼի զէնսն ասացին բերել պարապ: Միշտ պարապ բերելով իմաստութեանցն աղագաւ: Միշտ պարապ բերելով բանի. Պիտ.: *Տու՛ր պարապ անձին քում կանխել ընդ ձեռնադրւթեամբքն. Կոչ. ՟Ա: *Որսոց եւ խաղուց պարապ զինքն հաճոյանայր կացուցանել. Արծր. ՟Ա. 14: *Պատան վիրաց լինի եւ կապ, թէ ոք սըմին լինի պարապ. Շ. յիշ. սողոմ.: մ. ՊԱՐԱՊՈՎ մ. εὑκαίρως opportune. Ի դէպ ժամու. եւ ժամ պարապոյ գտեալ. *Խնդրէր՝ թէ զիարդ պարապով մատնեսցէ գնա. Մրկ. ՟Ծ՟Դ. 11: *Յաւուրս պահոց ընթեռնուլ, զի պարապով լուիցեն: Գնացէք յարկս ձեր, եւ ես պարապով քննեցից, եւ գտից զպատճառն. Մխ. երեմ.: Տէր Իսրայէլ. յուլ. ՟Ժ՟Ե.: *Լուեալ եթէ թագաւորն հայոց պարապով շինէ եկեղեցի. Վրդն. պտմ.: ա. ՊԱՐԱՊ ա. իբր ռմկ. այսինքն Պարապորդ. դատարկ. անգործ. եւ Ընդունայն. ... ἁπράγμων otiosus. *Ետես զնոսա պարապս, եւ ասէ. ընդէ՞ր ոչ աշխատիք. Վրք. հց. ՟Ծ՟Ը: *Զի՞ կայք պարապ. *Ընդդէմ դնելով պարապ կալոյն զգործասիրութիւն. Յհ. գառն. խր.: *Առաքէր առ կայսրն լեւոն՝ օգնել նմա, եւ նա չէր պարապ. Վրդն. պտմ.: *Զզէն յայնժամ սրել պիտի՝ որ պարապ է (ոք, կամ ժամն). Ոսկիփոր.: *Պարապ ճառից մի՛ ուշ դներ. Վրք. հց. ձ: Պարապ ժամ. Միջոց. *Ցրուէ զհետամուտսն, եւ տայր պարապ ժամ գնալոյ արշակայ. Խոր. ՟Գ. 46:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Полезное


Смотреть что такое "ՊԱՐԱՊ" в других словарях:

  • ՈՒՆԱՅՆ — (ոյ, կամ ի, ից.) NBH 2 0549 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c ա. κενός (լծ. հյ. սին, սնոտի). μάταιος vacuus, vanus, inanis (լծ. նանիր, եւ ունայն). իտ. voto, vodo. Այն՝ որ չունի ինչ յինքեան. թափուր. դատարկ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՆՈՏԻ — (աւոյ, տեաց կամ տւոց, տեսք կամ տւոք.) NBH 2 0725 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 11c, 12c, 14c ա. κενός (լծ. ընդ սին). διάκενος, μάταιος vacuus, inanis, vanus, futilis ἁδηλότος incertus. Սին. ունայն. եւ Ընդունայն. անհաւաստի. չնչին.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱԹԱՓՈՒՐ — ( ) NBH 1 0060 Chronological Sequence: 5c ա. Թափուր ամենեւին. բոլորովին դատարկ. դամ դարտակ, պաս պարապ. ... *Գտեալ դիւին ամենաթափուր զայրն ʼի խնամոց մարդասիրին. Փարպ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՆՑՔ — (ցից, ցիւք.) NBH 1 0286 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 11c գ. ἁπόλυπον relictum spatium Անցք. զանցք. դատարկ եւ գոդեալ միջոց անցից. տեղի թողեալ. խորշ ելից ʼի մէջ շինուածոց. պարապ թողածն. ... *Ըստ առանցից կողմանց որմոցն առ ʼի վերին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԲԱՐԵՄ — ( ) NBH 1 442 Chronological Sequence: Early classical, 11c ԲԱՐԲԱՐԵՄ կամ ԲԱՐԲԱՐԻՄ. ἁκαιρέομαι opportuitate temporis destituor Չլինել պարապ եւ ձեռնհաս. չգտանել դիպող ժամ. կամ Պատճառել չունել զժամանակ. (ըստ յն. անժամանակիլ.) *Եւ դուք զմտաւ ածէք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԲԱՐԻՄ — (եցայ) NBH 1 442 Chronological Sequence: Early classical, 11c ԲԱՐԲԱՐԵՄ կամ ԲԱՐԲԱՐԻՄ. ἁκαιρέομαι opportuitate temporis destituor Չլինել պարապ եւ ձեռնհաս. չգտանել դիպող ժամ. կամ Պատճառել չունել զժամանակ. (ըստ յն. անժամանակիլ.) *Եւ դուք զմտաւ ածէք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈՐԾԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0575 Chronological Sequence: 5c, 7c, 9c, 14c գ. Սէր եւ փոյթ գործոյ. աշխատասէրն լինել. վաստակասիրութիւն. ... *Հնազանդութիւն, գործասիրութիւն: Փոյթ յառաքինութեան գործասիրութիւն: Անգործութեան՝ զգործասիրութիւն. Յճխ. ՟Ե. ՟Ժ՟Ա. ՟Ի՟Բ: *Ուստի՞… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԱՏԱՐԿ — (ի, աց.) NBH 1 0601 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 9c, 10c, 11c, 12c ա. ἁργός որպէս ἁεργός otiosus Անգործ. որպէս անմասն եւ դադարեալ յերկոց կամ յարգասեաց. պարապորդ. ունայնաձեռն եւ անպտուղ. կամ κενός vacuus, μάταιος… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԱՏԱՐԿԱՁԵՌՆ — ( ) NBH 1 0601 Chronological Sequence: Early classical ա. Ունայնաձեռն. ձեռնունայն. ձեռքը պարապ, ընծայ չունեցօղ՝ տալու, կամ առած. *Ոչ երեւեսցիս առաջի իմ դատարկաձեռնʼʼ. յն. դատարկ. Ել. ՟Ի՟Գ. 15: *Ոչ միայն դատարկաձեռն գայր, այլ եւ թշնամանեալʼʼ. յն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԱՏԱՐԿԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 0601 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c չ. ἁργέω, ἁργός εἱμί otior, otiosus sum Անգործ լինել եւ կալ. խափանիլ գործոյն, եւ ի գործոց. պարապ կենալ. ... *Խափանեալ դատարկացաւ գործ տաճարին: Դատարկացան աղօրիք:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»