ՏՈՒՆ

ՏՈՒՆ
(տան, տամբ, տանց, տամբք.) NBH 2-0891 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c, 13c գ. οἵκος, οἱκία, οἵκημα , οἵκησις, οἱκίσκος domus, habitatio, habitaculum, aedes, aedificium. (լծ. լտ. տօմուս ի յն. տօ՛մոս, որ եւ ՏԱՆԻՔ.) Յարկ. շինուած բնակութեան՝ որմնապատ՝ յարկածածակոյթ՝ բաժանեալ ʼի սենեակս՝ դրամբք եւ պատուհանիւք. եւս եւ Տաղաւար. ապարանք. պալատն. տաճար. էվ, խանէ. եբր. պէյթ. *Արբեցաւ, եւ մերկացաւ ʼի տան իւրում: Եկայք ʼի տուն ծառայի ձերոյ: Ոչ է սա, եթէ ոչ տուն աստուծոյո (որ է բէթէլ): Ազգ եղեւ ʼի տուն փարաւոնի: Ի տան թագաւորին բաբելացւոց: Շինել զտուն տան: Տուն ʼի տանէ: Տանէ ʼի տուն: Ի տան հօր իմոյ օթեւանք բազում են, եւ ալյն: *Որպէս ʼի տան հօր երկնաւորի բազում են օթեւանք, նոյնպէս եւ ʼի տան սատանայի տանջանս բազումս պատրաստեալ են. Պիտառ.: *Յայնժամ եւ տունք եկեղեցիք էին, իսկ այժմ եւ եկեղեցի տուն եղեւ. Ոսկ. մ. ՟Բ. 7: ՏՈՒՆ. որպէս Մասն տան. սենեակ. օթարան. եւ Կողմն վրանի. բնակարան. տեղի. *Յուզէր ʼի տան յակոբայ, եւ ʼի տան լիայ: Ելեալ ʼի տանէ անտի լիայ՝ եմուտ ʼի տուն ռաքէլի. եւ այլն: Որպէս եւ ուր ըստ եբր. է սենեակ, կամ գաւիթ, սրահ, եւ այլն, ʼի մեզ ստէպ դնի Տուն. Երեմ. ՟Լ՟Ե. ՟Լ՟Զ: ՟Բ. Թագ. ՟Ժ՟Ե. 18: Ղկ. ՟Ժ՟Ա. 21: *Դռնապանին պատշաճ է ունել տուն մերձ առ դուռն. Լմբ. կան. *Թուի թէ զայրն (բեթղեհեմի) կոչէ տուն. որպէս սովոր են մարդիկ զյարկ օթեւանի տուն ասել. Շ. մտթ.: Ուստի եւ ՏՈՒՆ ԽՈՐՀՐԴՈՑ ասի Խորհրդարանն. βουλευτήριον curia. ՟Ա. Մակ. ՟Ը: 15: Եւ ՏՈՒՆ ՄԱՏԵՆԱԳՐԱՑ՝ Պահարանն մատենից. գրատուն. βιβλιοφυλάκιον ՟Ա. Եզր. ՟Զ. 23: Եւ ՏՈՒՆ ԳԱՆՁՈՒՑ, Գանձարան. Խոր. ՟Բ. 35: Եւ ՏՈՒՆ ԸՄՊԵԼԵԱՑ, Տեղի գիներբուաց. Երեմ. ՟Ժ՟Զ: 8: Եւ ՏՈՒՆ ԳԱՆՁՈՒ ԳՐՈՑ. որպէս Մատենադարան. βιβλιοθήκη. *Վասն տան գանձուն գրոց զոր ժողովեաց նա զորոգինէին. Եւս. պտմ. ՟Զ: 32: Եւ ՏՈՒՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆԱՑ. παστοφόριον. ՟Ա. Եզր. ՟Թ. 1: ՟Ա. Մնաց. ՟Թ. 26. (որ թարգմանի եւ շտեմարան, սենեակ, սրսկարան): ՏՈՒՆ. Բնակիչք ʼի միում տան. ընտանիք. ազգատոհմ. եւ Ազգ մի ողջոյն. *Մո՛ւտ դու եւ ամենայն տուն քո ʼի տապանդ: Ամենայն արք տան նոր: Ըստ տանց նահապետաց: Այսպէս արասցեն տան, որ ոչ շինիցէ զտուն եղբօր իւրոյ. եւ այլն: *Տուն ոչ միայն ասի շինուածն, այլեւ յառնէ եւ ʼի կնոջէ եւ յորդւոց ժողովն: Տուն կոչէ ծնօղքն զորդիքն թոռամբքն. Փիլ. լին. ՟Դ. 145: Վրդն. ել.: *Խնդութիւն եղեւ տանն ադամայ. Շ. բարձր.: Ըստ այսմ ասի, Տուն յակոբեան, իսրայէլի, հրէական, եւ Տուն թորգոմայ կամ թորգոմական. այսինքն ազգ: ՏՈՒՆ՝ սաղմոսաց, ոտանաւորաց եւ այլոց բանից. στοῖχος versus ῤυθμός rhythmus, metrum. ... Տնատեալ տող, կամ հատուած. ստիքս. մասն ինչ ʼի բանէն. *Տունք (սաղմոսիս) ՟Ծ. կանոնս (այս ունի) գոբղայս է. սաղմոս ժէ, տունս մլը. Սղ. ՟Ժ՟Է. ʼի վերջն: *Եւ զիս յանցեաւ տուն սաղմոսին: Տունս եռմոսիս: Տունս հելլենացիս ... Ի տունս եւ ʼի բանս եւ ʼի ղօղանջմունսն յայնոսիկ: Տունս ինչ յաստուածապատում սաղմոսերգութենէն արգէր ի տանջանս. Վրք. հց.: Նիւս. թէոդոր.: *Ի թիւ եօթեանց տանց հարիւրոց կատարեցաւ բանս հաւատոց: Եւ այլ տանց մարգարէութեանն: Զհամարս տանցն ցանկեսցես: Զառաքելական գիրս տուն առ տուն ընթերցեալ եւ գրեալ: Տուն առ տուն կարգաւ զկաթողիկեայս թուղթն ընթերցայց: Յորժամ զերկոսեանս զայսոսիկ բարւոք ուսանիս զտունս, յայնժամ ճգնեսցիս ʼի սակս երրորդին. Շ. խոստ. եւ բարձր: Երզն. ՟ժ. խորան.: Նախ. գծ. եւ կթղ: Վրք. հց. ՟Բ: ԱՌ ՏՈՒՆՆ. Այսպէս թարգմանի միշտ ʼի Պղատ. օրին. անունս Ե Ἐστία Vesta. ստեան կոյս՝ քրմուհի հեթանոսաց:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Полезное


Смотреть что такое "ՏՈՒՆ" в других словарях:

  • ԱՂՕԹԱՆՈՑ — (ի, աց.) NBH 1 0047 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 9c գ. ԱՂՕԹԱՆՈՑ որ եւ ԱՂՕԹԱՏՈՒՆ, ԱՂՕԹԱՐԱՆ. εὑκτήριον oratorium Տուն եւ տեղի աղօթից. եկեղեցի. տաճար. մատուռն. աղօթք ընելու տեղ, ժամ. ... *Քրիստոս իբրեւ եկն, զամենայն երկիր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՔՈՒՆԻՔ — (նեաց) NBH 1 0386 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c գ. βασίλειον, βασιλικόν, παλάτιον regia, palatium, δημόσιον, ταμεῖον fiscus, aerarium Պալատն. տուն արքայի. որ եւ ԴՈՒՌՆ ԱՐՔՈՒՆԻ. եւ Գանձ արքունի. ... *Կործանեցան արքունիք:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԻՒԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0628 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c, 11c գ. παστοφόριον atrium, οἷκος domus Դահլիճ. սրահ մեծ յարքունիս, սենեակ կամ հրապարակ. տիվան, իբր ատեան, եւ էյվան, գաւիթ. *Մո՛ւտ ի դիւան անդր առ սոմնաս հանդերձապետ. Ես. ՟Ի՟Բ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԺՈՂՈՎԵՄ — (եցի.) NBH 1 0836 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 11c, 12c, 13c ն. συνάγω congrego. Ի մի ժողով բերել կամ կոչել զբազմութիւն ցրուեալ. ʼի մի վայր հաւաքել զմարդիկ կամ զիրս. գումարել. կուտակել. ժողվել. ... *Ժողովեաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՑԱԳՈՐԾ — (ի, աց.) NBH 2 0070 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ՀԱՑԱՐԱՐ. որպէս եւ տուն հացագործի (ռմկ. փռան տուն ). Տե՛ս ՀԱՑԱՐԱՐՈՑ. *Ետ զմանուկն ʼի տուն հացագործին (ուր էր ջեռեալ փուռն). Վրք. հց. ՟Ժ՟Ե …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄՈՒԾԱՆԵՄ — (մուծի, մո՛յծ.) NBH 2 0299 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c ն. εἱσάγω, ἑπεισάγω, εἱσφέρω induco, introduco, infero ἑμβιβάζω deduco, impello, impono. որպէս թէ Մատուցանել. Տալ մտանել. մխել ʼի ներքոս. յառաջ վարել. մտցընել, խոթել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄՏԱՆԵՄ — (մտի, մո՛ւտ, մտէ՛ք.) NBH 2 0305 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 7c չ. ՄՏԱՆԵՄ տե՛ս եւ ՄՏԵՄ, մտայ. εἱσέρχομαι , εἵσειμι, εἱσπορέομαι, ἑμβαίνω, εἱσάγομαι intro, introeo, ingredior, introducor, inducor διαδύνω penetro եւն. Մուտ առնել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԱԿԱՒԱՏՈՒՆ — ( ) NBH 2 0686 Chronological Sequence: 13c ա. Ուր սակաւ է տուն բնակութեան, կամ բանի գրելոյ. *Տուն առ տուն կարգեցի, ըստ իւրաքանչիւր կարգի յօրինեալ զսակաւատուն բովանդակութիւնդ. Նախ. գծ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՅԱՐԿ — ( ) NBH 1 0207 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c ա. ἅστεγος non tectus, sine tecto Ոյր չգուցէ յարկ բնակութեան. անտուն. բացօթեագ. տուն տեղ չունեցօղ. *Զաղքատս անյարկս տա՛ր ʼի տուն քո. Ես. ՟Ծ. 7: *Զանյարկս ընդ յարկաւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՏՈՒՆ — ( ) NBH 1 0247 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c ա. ἅοικος, ἁνέστιος domo et sede propria carens Ոյր չիք տուն եւ բնակարան առանճին. անյարկ. եւ Որոյ չգուցեն ընտանիք. տուն տեղ չունեցօղ. ... *Օտար առաջի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»