ԱՆՏԵՍ

ԱՆՏԵՍ
(ի, աց.) NBH 1-0245 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ա. որ եւ ԱՆՏԵՍԱՆԵԼԻ. ἁόρατος, ἁθέατος , ἁθεώρητος invisibilis, inconspicabilis, incomprehensibilis Աներեւոյթ. որ ոչն տեսանի զգալի աչօք, կամ ոչ բովանդակի մտօք. անհասանելի. իմանալի, ւե անպարիմանալի. եւ ըստ այսմ ասի զաստուծոյ, զհոգեղինաց, եւ զթաքուն իրաց կամ զխորհրդոց, ըստ այլ եւ այլ տեսութեան. ... *Աստուած՝ ամենայն մահկանացու բնութեան անտես գոլով՝ ʼի նոցունց գործոց իւրոց տեսեալ լինի. Արիստ. ՞՞: *Անտես է աստուած, զի մարմնաւորս ունիմք աչս. Նար. երգ.: *Որ անտես եւ անքնին: Անտեսն սերովբէից: Տեսանօղք անտեսին. եւ այլն. Շար.: *Սուրբ ստեփաննոս տեսօղ անտեսին. Գանձ.: *Զանտեսն հրեշտակաց. Նար. կուս.: *Մնաս եւ ʼի հասանելն անհաս, եւ յիմանալն անճառ, ʼի յեւս տեսանելն՝ եւս առաւել գիտել, թէ անտես է. Լմբ. սղ. ՟Հ՟Զ: *Արարիչ տեսակաց, եւ անտեսից. Փարպ.: *Անտեսիցն ճոխութեամբ փարթամացան: Զանտեսիցն իբրեւ զյայտնեցելոց. Նար. ՟Ժ. ՟Խ՟Ե: *Վասն անտես լինելոյն այժմ (դրախտին): *Անտես եղեալ յաչաց նոցին. Շ. թղթ. եւ Յիսուս որդի.: ԱՆՏԵՍ. Չեւ եւս տեսեալ. նոր. անլուր. եւ ծածկեալ, անյայտ, անորոշ. ... *Զանտես լեզուսն խօսել. Նար. յովէդ.: *Կատարեաց զգործսն զանարժանս՝ զանտես եւ զանլուր. Բուզ. ՟Դ. 15: *Պահեցաւ յանահատի անդ անտես բնաւ ʼի մարդկանէ. Իգն.: *Ի դէմս ոչ եւս ժանաչէր զնա, անտես էր նմա. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 13: ԱՆՏԵՍ. ἁθέατος, ἁόρατος qui non videt, non vidit Ոչ տեսօղ. յետնեալ կամ զրկեալ ʼի տեսանելոյ. կոյր. ... *Անտես եւ անլուր ճշմարտութեանն սիրէ լինել. Յհ. իմ. ատ.: *Զիա՞րդ անլուր եւ անտես գոլով՝ դատէք զդոսա. Մագ ՟Դ: *Ծածկեալ մարմնովն ոգիք անտես են արտաքոյ կացեոցն: Հարցանեն, զի անտեսք են, եւ ʼի մէնջ ուսան. Նար. երգ.: *Օրհնեալդ ʼի կանայս, երանելի տեսողաց, եւ տարփելի անտեսից. Թէոդոր. կուս.: *Ի տեսողաց զիս անարգեալ, եւ յանտեսից երկրպագեալ. Շ. վիպ.: *Նիրհեալք՝ անտես սքանչելեացն լինէին. Սիսիան.: *Կոյրք, որք ʼի բնականն եւ ʼի գրաւորականն անտեսք էին. Երզն. մտթ.: *Անբարբառ եւ անտես յաչաց զնա առժամայն գործէր. Մագ. ՟Կ՟Զ: մ. ԱՆՏԵՍ. մ. Առանց տեսանելոյ. չեւ տեսեալ. *Ի հանդերձեալ կեանքն տեսանեն զաստուած դէմ յանդիման, յոր անտես հաւատացեալ էին. Ոսկիփոր.: ն. ԱՆՏԵՍ ԱՌՆԵԼ. ն., ԱՆՏԵՍ ԼԻՆԵԼ, ՄՆԱԼ. παροράω, παρόπτομαι, παρείδω , ὐπερόπτομαι եւն. despicio, negligo եւն. որ եւ ԱՆՏԵՍԵԼ. Ընկենուլ յերեսաց. թողուլ անխնամ. զանց առնել. ապախտ կամ անփոյթ առնել. յոչինչ գրել. ներել. աչքէ՝ երեսէ ձգել, եւ անչ գոցել՝ խփել, չտեսնօղ ըլլալ. ... *Ոչ թողից զքեզ, եւ ոչ անտես արարից զքեզ: Անտես արարեր ʼի դէպ նեղութեան ժամանակի: Զգործս ձեռաց քոց մի՛ անտես առներ: Տեսի զքեզ, եւ անտես արարի: Յամենայնի անտես (կամ անփոյթ) արարելոցն: Տեսեալ զանարժանս՝ ոչ արասցէ անտես: Անտես առնես զմեղս մարդկան ապաշխարութեամբ. եւ այլն: *Այս արդարութեանս աղագաւ արար զմարդիկ մինչեւ ʼի վերջին ժամանակս անտես. Լմբ. սղ.: *Ահաւասիկ եւ մեք զանձինս անտես առնեմք զտկարութիւն. Կլիմաք.: *Թէ զբիծսն անտես առնիցես, երկայնամիտ ես. Նար. ՟Հ՟Զ: *Ի՞մ իմիք արժանի լինիցիմք, թէ յինչս զընդայցեմք, եւ զոգիս անտես առնիցեմք: Չէ՛ պարտ եւ ոչ զմի ժամ՝ անտես առնել զվաճառաշահութիւնս զայս. Ոսկ. մտթ. եւ Ոսկ. յհ.: *Ի յոլովից իմն անտես լեալ. Յհ. կթ.: *Անտես լինիմք մեք եւ աղաչանք մեր. Լմբ. պտրգ.: *Որ միշտ լուեալ՝ անտես լինին (աղքատք). Յիսուս որդի.: *Պաղատիլ, եւ անտես մնալ. Նար. ՟Բ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Полезное


Смотреть что такое "ԱՆՏԵՍ" в других словарях:

  • ԱԿՆ — I. (ական, ակամբ. դուն ուրեք եւ՝ ակին, ակունք.) NBH 1 0023 0024 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ԱԿՆ. եզականն բառիս ԱՉՔ. Գործարան տեսութեան. տեսանելիք. աչք. ... ὁφθαλμός oculus *Ակն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԽՆԱՄԵՄ — (եցի.) NBH 1 0161 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 10c ն. ἁμελέω, καταμελέω curam nongero, negligo Անխնամ թողուլ. անտես առնել. չհոգալ, պէտ չընել. *Մի՛ յաղագս այսր (կենաց) փութոյ զտիրական քո կեանսդ անխնամեսցես: Հայել յինքեանս, եւ մի՛ ինչ՝ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՏԵՍՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0245 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. ἁορασία coecitas, non videre Չտեսանելն. պակասութիւն տեսութեան. եւ Շլացութիւն. կուրութիւն. ... *Յեփթայի կափոյց զաչս մտացն յանտեսութիւնն. Եղիշ. դտ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՀԱՄԱՐՀԵՄ — (եցի.) NBH 1 0364 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c ն. καταφρονέω, ἑξουδενέω, ἑξουθενέω , ἁτιμάζω, ἑκμυκτηρίζω, ἑμπαίζω եւն. Չ contemno, nihili facio, despicio, ignomina afficio, etc. համարել ինչ. յոչինչ գրել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՔ — (ուրուք, ումեք, յումեքէ. ոմանք. ոմանց, եւ այլն. (գտանի եւ ումեքիւ, ոքք կամ ոք.)) NBH 2 0561 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 11c, 12c Ոմն. մի ոմն. եւ Մի. մի ինչ. իմն. ինչ. այս ինչ. τίς, τι aliquis, qua, quid;… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱԿՆԱՐԿՈՒՄՆ — ( ) NBH 1 0104 Chronological Sequence: 10c գ. Անտես առնելն. չհայելն. չտեսնելու զարնելը. *Անակնարկումն ʼի կարիս եղբօրն. Խոսր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՊՈՒՐ — ( ) NBH 1 0110 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c ա. ըստ յն. ոճոյ. ἅσωτος Անառակ. կորստական. որ չկարէ կամ չէ արժանի ապրիլ, կամ չպահէ զինչս. վատնիչ. շռայլ. զեղխ. *Որպէս զանապուր որդիսն ոչ անտես առնեն ծնօղքն: Անապուր եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՐԺԱՆ — (ի, ից, եւ աց.) NBH 1 0115 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. ἁνάξιος indignus Որ ոչն է համարեալ արժանի իմիք բարւոյ. ... *Երանի՛ որ ոչ ծառայեաց անարժանի իւրում. Սիր. ԻԵ. 21: *Անարժանօքն գործէին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԴԻՏԵՄ — ( ) NBH 1 0133 Chronological Sequence: Unknown date ԱՆԴԻՏԵԼ. Տ. ԱՆՏԵՍ ԱՌՆԵԼ. *Զանց առնել, անդիտել ակամբ. Վրք. հց. ԺԷ: ԱՆԴԻՏԵԼ. (2 1043) Որպէս բայ եդաւ. այլ մարթ է իմանալ եւ իբր ա. Անդիտելի, կամ չտեսօղ: *Ի պատերազմէն զերծանել ոչ ոք կարող է, այլ ʼի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԵՐԵՒԱԿ — (ի.) NBH 1 0139 Chronological Sequence: 5c, 6c, 8c, 10c, 11c ա. Աներեւոյթ. անտես. անյայտ. աղօտ. մթին. եւ աննշան. ἁφανής obscurus, ἅσημος ignobilis *Հաստատեմք զքեզ, մինչդեռ աներեւակդ ես, ընդ երեւելիսս. Նիւս. թէոդոր.: *Զներքին մարդս աներեւակ. Նար.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»