ԱՌԻԹ

ԱՌԻԹ
(առթի, թաց.) NBH 1-0304 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ.ա. προμνήστωρ pronubus, ὀ, ἠ πρόξενος concilians, conciliator, -trix Իբր Առիչ, առօղ եւ բերօղ. պատճառ առաջի կամ միջնորդական. բարեխօս. առաջնորդ. միջնորդ հարսանեաց. *Բարեկամք փեսային, եւ մաքուր հարսինն առիթք. Նիւս. երգ.: *Միջնորդ հարսնածուքն գան, եւ ʼի խօսից անտի առթացն կաթէ եւ սերմանի սէր փեսային ʼի սիրտ կուսին. այսպէս եկեղեցւոյ քրիստոնէից առիթք եղեն մարգարէքն եւ առաքեալքն. Լմբ. պտրգ.: *Մինչեւ յօրինակդ միայն առթացն (ազգակցաց տիրամօր կուսին եւ յովսեփայ՝) մարգարէութիւնն հաստատեալ լինի. Եփր. համաբ. եւ Եփր. աւետար. ուր ստէպ յիշի Առիթն՝ որ ընդ փեսայ եւ ընդ հարսն: *Գաբրիէլ առիթ կուսին եղեւ՝ երկնի եւ երկրի զոյգ մերձեցուցանելով. ՃՃ.: ԱՌԻԹ. μεσίτης mediator կամ բայիւ προξενέω conciliator sum, concilio Միջնորդ ո՛ր եւ է իրաց. ... *Աստուծոյ պարգեւացն հրեշտակք լինին մեզ առիթք. Մաքս. ի դիոն.: *Պարգեւացն՝ որ յաստուծոյ, մովսէս եւ ահարոն լինէին առիթ. Խոսր.: *Խաղարար եւ առիթ բարւոյ այնպիսոյ աշխարհի միոյ. Փարպ.: *Որ ʼի չար գործս զսուրբս աղաչեն առիթ լինել, ոչ օգտին. Մխ. առակ.: ԱՌԻԹ. μέσος, μέσον medius, medium, ὐπόθεσις, ἁφορμή causa, occasio, πρόξενος concilians Միջոց. սատար. գործի. ... *Ո՛վ համբոյր նենգութեան, նշան եւ առիթ մահու. Շար.: *Առաջին փայտն՝ մահու եղեւ առիթ. Անյաղթ բարձր.: *Ժուժկալութիւն՝ զգաստութեան մայր, ողջախոհութեան առիթ: Նոցունց իսկ լինիցի բարձրամտութեան առիթ, եւ աղքատաց՝ տրտմութեանն պատճառ. Բրս. հց.: *Խորհուրդ բարձրագոյն եւ աստուածային, եւ վերին պայծառութեանն առիթ. Ածաբ. յայտն.: *Երանական կենացն առիթ. Կիւրղ. հանգ.: *(Հնազանդութիւն) ամենայն բարւոյ առիթ եղեալ մեզ. Պրպմ. ՟Լ՟Բ: *Այսպիսի խաւարաւ ըմբռնեալ միհրան, որ եղեւ նմա առիթ մշտնջենաւոր լուսոյն. Խոր. ՟Բ. 83: *Յովսեփայ դաւաճանութիւնն՝ թագաւորութեան եղեւ առիթ. Շ. մտթ.: ԱՌԻԹ. πρύτανις princeps, praeses, dispensator եւն. Պատճառ գլխաւոր. սկզբնապատճառ. տնօրէն. մատակարար. յաջողիչ. արարօղ, (որպէս թէ Առիթն իցէ առնօղ.) գործօնեայ. գրգռիչ. հրապուրիչ. սկիզբն, եւ գործակից. ... *Միայն աստուած առիթ է խաղաղութեան: Առհասարակ ամենեցուն առիթ եւ ձեռնտու աստուած. Փիլ. ՟ժ. բան. եւ Փիլ. լին.: *Օրհնութեանն առիթ, քան զանիծիցս պատճառ: Առիթ առաւօտու: Աստուած բոլորից, միայն առիթ պատճառաւորաց. Նար. ՟Ժ՟Գ. ՟Ձ՟Դ. ՟Ղ՟Գ: *Մահու անձանց առիթ գտեալք. Յհ. կթ. նոյնպէս ընթերցի՛ր կամ իմա՛ եւ զասելն նորա. *Իջին ʼի դժոխս անհնարին դառնութեամբ, առիթ գտեալ հրոյն գեհենիʼʼ: *Որ առիթ լինի չարին՝ զփոխարէնս չարեաց առցէ. նոյնպէս եւ բարեացն առիթ՝ բարի ընդունի. Յճխ. ՟Ե: *Ի ստութեանն հօրէ, եւ յամբարշտութեանն առթէ: Որպէս յանիծից առթէ խորշեալ ամաչէ (ʼի մեղաց): Ի բա՛ց լեր յանիծիցն առթացն (մեղաց) հաւանութենէ. Լմբ. սղ.: *Ի վերին ազատութիւնն մեռ առիթ եղեալ. Մեկն. ղեւտ.: *Խաչն առաւել առիթ լինի նոցա մերձենալոյ առ իսʼʼ. այսինքն տայ կամ առնէ մատչել. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 20: ԱՌԻԹ ԼԻՆԵԼ. հյց. խնդրով. Առթել. պատճառել. *Ոչ ինքեան առեալ զսրբիլն, քանզի ինքն էր՝ որ սրբէր, այլ զի զայս բնութեանս ինքեամբ առիթ լիցի. Շ. բարձր.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Полезное


Смотреть что такое "ԱՌԻԹ" в других словарях:

  • ԱՆԴԻԼԻՊՍ — ( ) NBH 1 0133 Chronological Sequence: 12c գ. ἁντίληψις Առումն, եւ առիթ. ձեռնտու. օգնական. *Մտցէ առաջի հօր, եւ անդիլիպս ( ʼի լս. առիթ) եւ միջնորդ լիցի. Լմբ. պտրգ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԹԵՄ — (եցի.) NBH 1 0303 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 9c, 10c, 11c, 12c ն. μνηστεύω desponeo, προξενέω concilio եւն. Առիթ լինելով՝ խօսել ʼի հարսնութիւն. այսինքն առինչ լինել՝ որպէս միջնորդ, հրաւէր, հիւրընկալ, թարգման …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՌԱՋԱԾՈՒ — ( ) NBH 2 0334 Chronological Sequence: Unknown date, 8c ա. προάγων, προαγωγικός, προβολεύς, παρακομιστής productor, adducens, deducens, pararius. Որ յառաջ բերէ ո՛ր եւ է օրինակաւ. արտադրօղ. յառաջացուցիչ. յինքն ձգօղ. պատճառ, առիթ, եւ այլն: *ամենայն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԻՒԹ — (ոյ, ոց, եւ ի, իւ, կամ աց, ից.) NBH 2 0426 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. ὔλη (յորմէ sylva եւ hyle ). materia κάτεργον confectio. վր. նիվթի. Հիւթ թանձր. տարր. մարմին բաղադրիչ. սկիզբն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՏՃԱՌ — (ի, կամ ոյ. մանաւանդ ՊԱՏՃԱՌՔ ռաց.) NBH 2 0614 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 13c գ. ՊԱՏՃԱՌ մանաւանդ ՊԱՏՃԱՌՔ. Սկիզբն շարժիչ. հաւակ. սէպէպ. վէսիլէ. *Անուն կռոցն եւ պաշտօն՝ ամենայն չարի սկիզբն եւ պատճառք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶՆ — (զին, զինք, զանց.) NBH 1 0010 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c գ. γένος, γενεά , genus, gens, ἕθνος , populus եբր. զան, զէնիմ. Ազգ զանազանեալ եւ ազատ. սերունդ. զարմ. ժողովուրդ առանձին. միլլէթ *Երկիր պագցեն նմա… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՏԱԽՈՆԱՒԱԾԻՆ — ( ) NBH 1 0017 Chronological Sequence: 7c, 11c ա. Ծնեալն ʼի հիւթոց խոնաւութեան. (կամ առիթ ախտից խոնաւութեան.) *Է՛ ինչ ʼի շնչաւորաց ախտախոնաւածին. այն լուղակք են. Քերթ. եւ Մագ. քեր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՏԱՀԱՒԱԿ — ( ) NBH 1 0018 Chronological Sequence: 8c ա. ԱԽՏԱՀԱՒԱԿ կամ ԱԽՏԱՀԱՒԱՔ. Սկիզբն եւ առիթ ախտից. պատճառ խօթութեան. *Հողմք ախտահաւակք (կամ ախտահաւաքք) Խոր. ՟Գ. 68 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԷՏ — (էտի կամ ետի, կամ իտի, ից, իւք կամ օք.) NBH 1 0039 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 13c, 14c գ. Աղեաց գալարումն. գորով. գութ. ցաւակցութիւն. սրտցաւութիւն. սրտի ցաւ, կսկիծ. ... *Ոչ ունին աղէտ յաղիս իւրեանց.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՉԱՐ — (ի.) NBH 1 0065 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 14c ա. παμπόνηρος, πάγκακος, παγχάλεπος pessimus, omnino malus, plane improbus, malignus, molestus Կարի չար (ոք կամ իմն). լի չարութեամբ, եւ առիթ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»