ԳԵՐ

ԳԵՐ
(-) NBH 1-0542 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 9c, 10c, 12c, 13c նխ. հյց. խնդրով. ὐπέρ super, supra Ի վեր քան. գեր քան. գերագոյն. քան. առաւել քան. վեր, աւելն քան. ... (պ. պէր. յն. իբէ՛ր. լտ. սու՛բէր, սու՛բրա) *Գեր զմարդիկ: Գեր զբնաւ: Աղիտագոյն գեր զմահուն վտանգս: Աւելի գեր զասացեալսս: Գեր զբազումս, եւ այլն. Պիտ.: *Գեր զասացեալսս վատթարագոյն. Յհ. իմ. ատ. եւ Յհ. իմ. պաւլ.: *Գեր զոր ʼի մեռային զդառնահոսան ջրոցն ծորումն. Անան. եկեղ.: *Գեր զոր ոչ ինչ եղիցի այլ վերանցեալ սեռ. Պորփ.: *Յաւէտ գեր զնա գեղեցկակերտեալ. Խոսրովիկ.: *Կենաց փայտ, եւ գեր ամբարձեալ զմայրսն լիբանանու. Համամ առակ.: Սեռ. խնդրով. *Գեր օրինացն անցանել: Գեր մարդկան գտան սովաւ զօրացեալ. Լմբ. եկեղ.: *Որով զմարդիկ գեր դասեցեր վերնոցն. Գանձ.: Այլ եւս խնդրովք. որպէս Քան. *Ու՞մ այլ ումեք իրաւացի առաւել՝ գեր դմա չափել հատուցումն. Պիտ.: մ.ա. Անխնդիր. մ.ա. որպէս Գերագոյն. աւանդ. *Գե՛ր ելոց, եւ նուաստից: Գեր ʼի վերնայինսն զնոր ժողովուրդ առ քեզ մատուսցես. Նար. ՟Գ. եւ Նար. գանձ խչ.: նխ. ԳԵՐ ʼԻ ՎԵՐՈՅ. (1-0548) նխ. սեռ. խնդրով. ὐπέρ supra, prae եւն. Վերագոյն. ʼի վեր քան. առաւել քան. ... *Սովորութիւն եղեւ ասել, որ գեր ʼի վերոյ գլխոյս է, ʼի վեր: Ամենայն զօրութեան գեր ʼի վերոյ աստուածութիւն է. Փիլ. ՟ժ. բան.: եւ Փիլ. ել. ՟Բ. 68: *Հոգեւորն՝ սորա գեր ʼի վերոյ է. Նիւս. կազմ. ՟Թ: *Գեր ʼի վերոյ լինիցին ախոյանին. Եզնիկ.: *Գեր ʼի վերոյ մարդկայնոյս համբառնային բնութեան. Յհ. իմ. պաւլ.: *Զայս հանապզ եւ միշտ խոկամք, զի ընկերին գեր ʼի վերոյ լինիցիմք. Խոսր. պտրգ.: *Որք կոյսք իցեն վասն աստուծոյ, եւ գեր ʼի վերոյ գայցեն ամուսնացելոց, եւ ամբարհաւաճիցեն. Կանոն.: *Գեր ʼի վերոյ ծայրից լերանց, կամ սրբոյն Գողգոթայ, ամենայն երկնի, կամ ալեաց ցանկութեան, քննութեան, երկիւղի, եւ այլն. Անան. եկեղ.: Շար.: նար: Մաշկ.: Լմբ.: ԳԵՐ ʼԻ ՎԵՐՈՅ. Բցռ. խնդրով իբր ռմկ. *Ի զանգիտելոյ եւ ʼի պատկառանաց գեր ʼի վերոյ լինել. Ոսկ. եբր.: մ.ա. ԳԵՐ ʼԻ ՎԵՐՈՅ. մ.ա. *Գեր ʼի վերոյ տեսեալ զարարիչն եկեալ. Շար.: *Գեր ʼի վերոյ զօրութիւնք. Սարգ. յկ. ՟Դ: *Ի գեր ʼի վերոյսն կացուցանել զնա. Մաշկ.: *Զգեր ʼի վերոյսն է առ գովութեան մրցանակս. Պիտ.: նխ. ԳԵՐ Ի ՎԵՐՈՅ ՔԱՆ. նխ. Գեր, գեր քան. *Ճոխանամք նոքօք գեր ʼի վերոյ քան զարժանն. Շար.: *Գեր ʼի վերոյ եմք քան զյոլովս. Վրդն. ծն.: *Գեր ʼի վերոյ քան զբան սպասաւորութիւն տնօրինական գործոց. Սկեւռ. աղ.: *Ի գեր՝ վերոյսն քան զկարն իւր յանդգնիլ ձեռնարկել. Սարգ. յկ. յռջբ: գ. ԳԵՐ ՔԱՆ. (1-0549) գ. Գեր. գեր ʼի վերոյ քան, ʼի վեր քան. *Գեր քան զամենայն ազինս նախնեաց: Մկրտեաց, եւ գեր քան զջուր: Ձայն սաղմոսողին գեր քան զմարգարէութիւն: Կշտամբեալս գեր քան զծուր. Նար.: *Առատացուցանէ գեր քան զբան՝ զշնորհս անպարտ մահու նորա ʼի վերայ պարտաւորացն. Սկեւռ. ես.: *Ի մեծ ազդմանէ այսր աղաղակի գեր քան ʼի վերնոցն՝ քանդեալ վերացաւ դրանդն ամրութեան կամաց. Նար. ՟Ղ՟Բ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Полезное


Смотреть что такое "ԳԵՐ" в других словарях:

  • ՎԱԳՐ — (գեր, երաց.) NBH 2 0769 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 12c գ. τίγρις tigris. Գազան խայտաբղէտ նման ընձու եւ յովազի. գափլան, ելէնկ, վաշագ, վէշագ, պէպր. *Արջ եւ առիւծ եւ վագր: Առիւծ եւ վարազ եւ վագր եւ ինձ. Վեցօր. ՟Ը: Նիւս. կազմ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԱԳՐ — (գեր, երք, րաց.) NBH 2 0837 Chronological Sequence: 8c, 14c գ. որ եւ յն. տաի՛ր. δαήρ, ἁνδράδελφος levir, frater mariti. Եղբայր փեսային՝ տագր ասի հարսին. տագր. երկանը ախպարը. գայըն: *Էին դստերաց նորա տագերք ʼի մեծ նախարարութեանցն: Ոչ որպէս տագերբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԵՐՈՅ — ( ) NBH 2 0814 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c, 13c ա. τὸ ἅνω superum ἅνωθεν superne. Վերին. *Զվերոյն ստորնումն ներհակն դնեն. Արիստ. քանակ.: *Ի վերոյ կողմանէ (յն. ʼի վերուստ). Ել. ՟Լ՟Զ. 19. ՟Լ՟Թ. 30: մ. ՎԵՐՈՅ. մ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԵՐ — ( ) NBH 2 0801 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c Արմատ բառիցս Ի Վեր, ʼի Վերոյ. ʼի Վերայ. Վերստին. (լծ. գեր. եւ պ. պէր, ֆէր, զիպէր. յն. իբէ՛ր. լտ. սու՛բէր ). ὐπέρ super. որպէս եւ իբր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՑԱՆԵՄ — (ցի, անց.) NBH 1 0248 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c չ. διαβαίνω, διαπορεύομαι, διέρχομαι , παράγω, παροδεύω, διαπεράω եւն. transeo, pertranseo, trajicio, transmeo Խաղալ՝ գնալ՝ փոխիլ՝ տեղւոջէ ʼի տեղի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՒԵԼ — (ա.) NBH 1 0296 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c ԱՌԱՒԵԼ ԱՌԱՒԵԼ ԵՒՍ. περισσός, περισσώτερος abundans, amplior, major, κρείσσων կամ κρείσσον melior, ius Աւելի. յաւելեալ. աճեցուն. մեծ. շատ. սաստիկ. էւել,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԵՐԱԴՐԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0543 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 9c ա. ὐπερθετικός superlativus, excellens Գեր ʼի վերոյ եդեալ. գերաստիճան. վսեմ. վերին. գերապանծ. եւ Յայտարար գերազանցութեան. *Առագաստ գերադրական. Ժմ.: (իսկ որ յարի. *Դու… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԵՐԱԿԱՅ — (ի, ից.) NBH 1 0544 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c ա. ὐπερκείμενος, προέχων, ὐπέροχος superjacens, supremus, eminens, praestans, praestantissimus Որ կայ գեր ʼի վեր. կայանիւք կամ աստիճանաւ բարձր. ծայրագոյն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԵՐԱՄԲԱՌՆԱՄ — (բարձի, ձայ.) NBH 1 0545 Chronological Sequence: 8c, 9c, 10c, 12c, 13c ն.կ.չ. Գեր ʼի վերոյ ամբառնալ. բարձրացուցանել կամ բարձրանալ գեր ʼի վեր. գերազանցել. *Որ ինքն զինքն գերամբառնայ. Երզն. քեր.: *Գերամբառնայ քան զմիտս եւ զբան. Սկեւռ. աղ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Ի — I. ( ) NBH 1 0841 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c նախդիր տրական հոլովոյ որպէս Առ. յ. ց. միայն ՛ի սկզբան բառից բաղաձայն տառիւ հաւելոց. εἱς, ἑπί, πρός in, ad. *Դարձաւ առ նոյ ʼի տապան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»